สม้ -ชนดั ดา และแพร-์ พมิ พศิ า จริ าธวิ ฒั น์

OK! Magazine Thailand - - STYLE TALK -

จดั สรรเวลาการ­ทา� งานและการด­แู ลครอบครวั ไดอ้ ยา่ งลงตวั ของคณุ สม้ -ชนดั ดา จริ าธวิ ฒั น์ คอื ความประทบั ใจ ของแพร-์ พมิ พศิ า จริ าธวิ ฒั น์ จนเธอยดึ ถอึ เปน็ แบบอยา่ ง เธอเลา่ ใหฟ้ งั วา่ ตงั้ แตเ่ ลก็ จนโต ภาพทคี่ นุ้ ตาคอื การไดเ้ หน็ คณุ พอ่ คณุ แมท่ า� งานหนกั แตก่ ย็ งั แบง่ เวลามากนิ ขา้ วแบบพรอ้ มหนา้ กนั ทกุ เสาร-์ อาทติ ยไ์ ด้ นยี่ งั ไมร่ วมถงึ การใสใ่ จ เรอื่ งเลก็ ๆ นอ้ ยๆ เชน่ คอยซอื้ ขนมอรอ่ ยๆ ทลี่ กู ๆ ชอบมาฝากเป­น็ ประจา� หรอื ชว่ งเวลาสา� คญั ทตี่ อ้ งการกา� ลงั ใจอยา่ งสดุ ตวั คณุ สม้ กค็ อื คนทอ่ี ยเู่ คยี งขา้ งเธอและนอ้ งๆ เสมอ

สบายๆ สไตลแ์ มล่ กู เหน็ เปน็ คณุ แมย่ งั สาวทเี่ ปน็ กนั เองกบั ลกู ๆ แบบนี้ แตบ่ างที ลกู ๆ กต็ อ้ งมจี งั หวะเกรงใจค­ณุ แมเ่ หมอื นกนั “สม้ เลยี้ งลกู แบบนคี้ ะ่ จะเปน็ สบายๆ อยา่ งเดยี วไมไ่ ด้ เขาตอ้ งเคารพเรา ดว้ ย อยา่ งเรอื่ งตลี กู กเ็ ปน็ เรอื่ งธรรมดาสา� หรบั บา้ นเรา แต่ เปน็ แคช่ ว่ งทเี่ ขายงั เดก็ นะ พอโตขนึ้ จะเปน็ การพดู คยุ กนั แทน การเลยี้ งลกู ผหู้ ญงิ กบั ผชู้ ายจะตา่ งกนั นดิ หนอ่ ย ลกู ผชู้ าย สม้ จะสอนเขาหวั ขอ้ หลกั ๆ และคณุ พอ่ เขาอาจจะชว่ ยไดเ้ ยอะ แตล่ กู ผหู้ ญงิ เราจะมรี ายละเอยี ดเยอะกวา่ อยา่ งนอ้ งแพรเ์ ปน็ พคี่ นโต เราอาจจะพดู กบั เขาเยอะเพร­าะเปน็ ลกู คนแรก แต่ แพรเ์ องกม็ คี วามเปน็ ผใู้ หญค่ อ่ นขา้ งเยอะ เรยี กวา่ เปน็ ผใู้ หญ่ เกนิ วยั กค็ งได้ เขามคี วามคดิ ความอา่ น และดแู ลนอ้ งๆ ไดด้ ี และยงั เปน็ ทปี่ รกึ ษาของเพอื่ นดว้ ย” คณุ สม้ กลา่ ว ซงึ่ ลกู สาว คนโตของบา้ นกไ็ ดเ้ สรมิ เรอื่ งสไตลก์ ารเลยี้ งลกู ของคณุ แมใ่ ห้ ฟงั ตอ่ ไปวา่ “คณุ แมใ่ สใ่ จทกุ เรอ่ื ง และสอนเราท­กุ เรอื่ งขนึ้ อยู่ กบั ชว่ งเวลา การกระทา� เหลา่ นเี้ ปน็ การบอกอยา่ งชดั เจนวา่ ทา่ นรกั เรามากแคไ่ หน แมว้ า่ เราจะไมค่ อ่ ยไดแ้ สดงความรกั กนั บอ่ ยๆ ความสมั พนั ธข์ องแมก่ บั แพรอ์ าจจะดสู บายๆ กวา่ คอู่ นื่ เพราะแมย่ งั ดวู ยั รนุ่ อยู่ (หวั เราะ) คยุ อะไรกเ็ หมอื นคยุ กบั เพอื่ น ทงั้ เรอื่ งทว่ั ๆ ไป แฟชนั่ ความรกั และชว่ งเวลา สา� คญั อยา่ งเชน่ ตอนสง่ โปรเจค็ ตก์ อ่ นเรยี นจบ ทเี่ ปน็ ชว่ งเวลา ทแี่ พรท์ อ้ แท้ แมก่ อ็ ยกู่ บั แพรต์ ลอด จะคอยบอกเร­าใหพ้ ยายาม อดทน จนผา่ นชว่ งเวลาทโี่ หดทสี่ ดุ ไปได”้

สนกุ กบั แฟชนั่ แตต่ อ้ งมากบั กาลเทศะ คณุ สม้ ไมไ่ ดห้ า้ มลกู หรอื กะเกณฑว์ า่ ลกู ตอ้ งแตง่ ตวั แบบไหน แตเ่ นน้ เรอื่ งโอกาสทเี่ หมาะสมในกา­รใสม่ ากกวา่ เธอเลา่ วา่ จับลูกๆ แต่งตัวมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ท�าให้ลูกคุ้นกับเรื่อง แฟชนั่ แตก่ ก็ า� ชบั กนั มาตงั้ แตไ่ หนแตไ่ รเชน่ กนั วา่ ถงึ จะชอบ แฟชนั่ แคไ่ หนแตก่ ต็ อ้ งแตง่ ตวั ใหถ้ กู กาลเทศะดว้ ย “พอแพร์ โตขนึ้ ดว้ ยความทเี่ ราใสไ่ ซสเ์ ดยี วกนั ทงั้ เสอื้ ผา้ และรองเทา้

เราเลยแชรก์ นั ไดเ้ ยอะ เชน่ กางเกงยนี ส์ เสอื้ ยดื แอคเซสซอร”ี่

คมุ้ กวา่ ถา้ จะแชรเ์ สอื้ ผา้ กนั ใช้ เมอ่ื ไรทเี่ จอชนิ้ ถกู ใจ คนคนแรกทคี่ ณุ แมย่ งั สาวมกั ขอความ คิดเห็นคือลูกสาวคนโตขอ­งบ้าน “แม่มักจะแคปรูปในอิน สตาแกรมแลว้ สง่ มาถามวา่ ดไี หม (หวั เราะ) รตู้ วั อกี ทกี ซ็ อื้ มาแลว้ บางทลี กู กห็ า้ มไมท่ นั เวลาแมไ่ ปเมอื งนอก แพรต์ อ้ ง สแตนดบ์ ายอยตู่ รงโทรศพั ท์ เพอื่ คอยดวู า่ แมจ่ ะสง่ รปู เสอื้ ผา้ แบบไหนมาถา­ม หรอื แพรเ์ พงิ่ ไปนวิ ยอรก์ กลบั มา แพรก์ จ็ ะ แคปรูปเสื้อผ้ามาถามว่าคุณแม่ชอบไหม เพราะว่าเราใส่ เสอื้ ผา้ ไซสเ์ ดยี วกนั เวลาซอื้ กจ็ ะแชรใ์ สด่ ว้ ยกนั แพรว์ า่ มนั คมุ้ กวา่ ”

คณุ แมเ่ ทสตด์ ี

เพราะเป็นคนที่รู้จักตัวเองดี จึงท�าให้คุณส้มสามารถเลือก ของได้เข้ากับคาแร็กเตอร์ของตัวเองจนลูกสาวเอ่ยปากชม “คุณแม่เป็นคนเทสต์ดี เลือกของเก่ง และตาไว จึงมักได้

กระเปา๋ รนุ่ หายากมาครอ­บครองอยบู่ อ่ ยๆ นอกจากนใี้ นเรอื่ ง ของการมิกซ์แอนด์แมตช์หรือการจับคู่สี คุณแม่ก็เก่งมาก เหมอื นกนั แพรว์ า่ คณุ แมแ่ ตง่ ตวั ไดท้ กุ แนว แตก่ จ็ ะมบี างอยา่ ง ทบี่ ง่ บอกความเปน็ ตวั เอง เชน่ ถา้ เปน็ เสอื้ ผา้ ทมี่ ลี ายพมิ พ์ หรอื สี แมจ่ ะชอบสหี วานมากกวา่ สเี ขม้ แตส่ เี ขม้ กม็ นี ะคะ การมิกซ์แอนด์แมตช์ชุดของแม่หลายชุดก็ท�าให้เราเห็นว่า จรงิ ๆ เสอื้ ผา้ แบบนกี้ แ็ ตง่ แบบนไ้ี ดด้ ว้ ยเหมอื นกนั แตเ่ สอื้ ผา้ สว่ นใหญท่ แี่ พรไ์ ปหยบิ ของแมม่ าใส่ จะเปน็ ชดุ ทางการหรอื ชุดไปงานเพรา­ะไม่ค่อยซื้อชุดแนวนี้เก็บไว้ บางทีก็ไปหยิบ เสอื้ ยดื เชติ้ เพราะคตั ตงิ้ จะเนยี้ บ สว่ นคณุ แมก่ จ็ ะมาหยบิ ชดุ แคชวลของแพ­รไ์ ปใส่ เหน็ ยมื ชดุ กนั ใสไ่ ปมาแบบนกี้ ไ็ มไ่ ด้ ใส่เหมือนกันเป๊ะนะคะ เพราะเราก็เอามาปรับใส่ในแบบที่ เปน็ ตวั เอง เชน่ มกิ ซด์ ว้ ยแอคเซสซอร­กี่ เ็ ปลยี่ นมดู้ แลว้ อยา่ ง ถา้ อยากจะใสเ่ ดรสทเี่ ปน็ ทางการในวนั ปกติ แพรก์ จ็ ะใสก่ บั รองเทา้ ผา้ ใบ หรอื สะพายกระเป­า๋ ทแี่ คชวลหนอ่ ย”

พอแพรโ์ ตขนึ้ ดว้ ยความที่ เราใสไ่ ซสเ์ ดยี วกนั ทงั้ เสอื้ ผา้ และรองเทา้ เราเลยแชรก์ นั ไดเ้ ยอะ อยา่ งเชน่ กางเกงยนี ส์ เสอื้ ยดื แอคเซสซอรี่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.