โรงแรมเพนน­นิ ซลู า กรงุ เทพฯ ไลฟส์ ไตลผ์ า่ นขนมไหวพ้ ระจนั ทร์ในตา� นาน

OK! Magazine Thailand - - OK! PICKS -

โรงแรมเพนน­นิ ซลู า กรงุ เทพฯ นา� เสนอวธิ กี ารเพลดิ เพลนิ กบั ขนมไหวพ้ ระจนั ทรไ์ สค้ สั ตารด์ ไขแ่ ดงตา� รบั เพนนนิ ซลู าจบั คู่ กบั ชาเปลนิ ลนู จากมารยิ าจ แฟรส์ และกลนิ่ นา�้ หอมจาก โจ มาโลน ลอนดอน นอกจากนยี้ งั ทา� กลอ่ งพเิ ศษจา� นวน จา� กดั ออกแบบโดยค­ณุ ปณั พทั เตชเมธากลุ ทมี่ ผี ลงานรว่ มกบั Gucci เพื่อน�ารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ ขาดแคลนทนุ ทรพั ยท์ อี่ ยากศกึ ษาในคณะศลิ ปกรรมศาสตร์ จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั มจี า� หนา่ ยตงั้ แตว่ นั ที่ 1 สงิ หาคม - 24 กนั ยายน 2561 โทร. 0-2020-2888 อเี มล [email protected] peninsula.com และ www.peninsula.com/bangkok

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.