โรงแรมอนิ เตอรค์ อนตเิ นนตลั กรงุ เทพฯ เมนใู หมท่ ไี่ ฟรเ์ พลส กรลิ ล์ แอนด์ บาร์

OK! Magazine Thailand - - OK! PICKS -

หอ้ งอาหารไฟรเ์ พลส กรลิ ล์ แอนด์ บาร์ เชญิ เชฟมชิ ลนิ 2 ดาว ฌอง มารค์ บองโซ รงั สรรคเ์ มนพู เิ ศษ 2 เมนู คอื ‘Fire’ คอรส์ เมนู 5 คอรส์ และ ‘FirePlace’ คอรส์ เมนู 7 คอรส์ จากวตั ถดุ บิ ชนั้ ดอี ยา่ งเนอื้ สนั นอกแกะจากส­เปน เนอื้ วากวิ สนั นอกซานกุ ิ กงุ้ ลอ็ บสเตอร์ ปลาหมิ ะ และหอยเชลล์ ฯลฯ พรอ้ มกบั ไวนช์ นั้ ดที มี่ ใี หเ้ ลอื กกวา่ 170 ชนดิ ราคาเรมิ่ ตน้ ที่ 3,000 บาท++ ตอ่ 1 ทา่ น สอบถามขอ้ มลู เพมิ่ เตมิ หรอื สา� รอง ทนี่ งั่ โทร.0-2656-0444 ตอ่ 5502 อเี มล [email protected] หรอื www.bangkok.interconti­nental.com

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.