บรษิ ทั บาคารด์ ี (ประเทศไทย) จา� กดั เปดิ ตวั Star of Bombay

OK! Magazine Thailand - - OK! DIARY -

กสณิ สขุ มะกลา�่ ทอง ผจู้ ดั การฝา่ ยการตลาดอา­วโุ ส บรษิ ทั บาคารด์ ี (ประเทศไทย) จา� กดั เปดิ ตวั Star of Bombay นา� เสนอประสบก­ารณค์ อ็ กเทลซเู ปอรพ์ รเี มยี มยนิ คกู่ บั เมนอู าหารทไี่ ดร้ บั การคดิ คน้ และปรงุ พเิ ศษเพอื่ ดงึ อรรถรสในกา­รดมื่ ยนิ โดยมแี ขกรบั เชญิ รว่ มงานดว้ ย ณ เอบาร์ แอนด์ เอบาร์ รฟู ทอ็ ป โรงแรมแมรอิ อท มารค์ สี ์ ควนี สป์ ารค์ เมอื่ วนั กอ่ น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.