OK! Buzz

บทสรปุ ขา่ วฮอตของเหล­า่ คนดงั ในรอบ 1 เดอื น

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

ผา่ นมรสมุ ชวี ติ ชดุ ใหญไ่ ปหมาดๆ จากเรอื่ งราวของคน เคยรกั จนกลายเปน็ กรณรี อ้ นแรงในโลกโ­ซเชยี ล แตบ่ ทสรปุ ที่ออกมาเหมือนกับว่า #คดีพลิก ท�าให้กัปตัน-ชลธร คงยงิ่ ยง กลบั มาทวงบลั ลงั กพ์ ระเอกวยั ใสดว้ ยกา� ลงั ใจจาก #ทมี กปั ตนั ครงั้ นเ้ี ราเลยไมพ่ ลาดทจี่ ะขอเปดิ รปู แรกใน อินสตาแกรมขอ­งพระเอกวัยละอ่อนคนนี้กัน ซึ่งเขาได้

โพสตเ์ อาไวใ้ นวนั ที่ 24 ธนั วาคม 2555 เปน็ รปู ทพ่ี ระเอก หนมุ่ กา� ลงั ยนื มองฟา้ ในบรรยากาศ­สบายๆ แมจ้ ะเปน็ ชว่ ง เวลาทแี่ ตกตา่ งกนั แตเ่ ชอื่ วา่ อารมณข์ องกปั ตนั วนั นคี้ งจะ ผอ่ นคลายคลา้ ยกบั วนั ทเี่ ขาโพสตร์ ปู แรกลงอนิ สตาแกรม แต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือครั้งนี้เขาจะกลายเ­ป็นกัปตัน คนใหมท่ เ่ี ขา้ ใจชวี ติ มากขนึ้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.