กติการ่วมสนุกในคอลัมน์ Win Win Win ฉบับที่ 305

OK! Magazine Thailand - - OK! PICKS -

1.การคดั เลอื กผไู้ ดร้ บั รางวลั จะสมุ่ คดั เลอื กโดยทมี งานของนติ ยสาร OK! โดยคา� ตดั สนิ ของคณะกรรม­การถอื เปน็ ทส่ี น้ิ สดุ 2.รางวลั ทกุ ชน้ิ ทไ่ี ดร้ บั ไมส่ ามารถเปลย่ี นแปลงหรอื แลกเปลย่ี นเปน็ เงนิ สดได้ 3.ผไู้ ดร้ บั รางวลั ทอ่ี ยใู่ นเขตกรงุ เทพฯ กรณุ าตดิ ตอ่ ขอรบั ของรางวลั และตอ้ งมารบั ของรางวลั ดว้ ยตวั เองทค่ี ณุ ยพุ ดี (แผนกสมาชกิ 0-2204-2370 ตอ่ 180) บรษิ ทั มเี ดยี ทรานส์ เอเซยี ไทยแลนด์ จา� กดั ตามเบอรโ์ ทรศพั ทแ์ ละทอ่ี ยทู่ ร่ี ะบไุ ว้ โดยมกี า� หนดตดิ ตอ่ รบั ของรางวลั ตดิ ตอ่ รบั ของรางวลั ตง้ั แตว่ นั ท่ี 1 พฤศจกิ ายน 2561 ถงึ วนั ท่ี 1 ธนั วาคม 2561 (ในวนั ทร่ี บั ของรางวลั จะตอ้ งนา� สา� เนาบตั รประชาชนมา­มอบใหบ้ รษิ ทั ฯ เกบ็ เปน็ หลกั ฐาน) 4.ผไู้ ดร้ บั รางวลั ทม่ี ภี มู ลิ า� เนาอยนู่ อกเขตกรงุ เทพฯ บรษิ ทั ฯ จะจดั สง่ ของรางวลั ใหต้ ามทอ่ี ยบู่ นชน้ิ สว่ น แตต่ อ้ งตดิ ตอ่ รบั ของรางวลั ตง้ั แตว่ นั ท่ี 1 พฤศจกิ ายน 2561 ถงึ วนั ท่ี 1 ธนั วาคม 2561 5.หากผไู้ ดร้ บั รางวลั ไมต่ ดิ ตอ่ กลบั หรอื ไมม่ ารบั รางวลั ทบ่ี รษิ ทั ฯ ภายในระยะเ­วลาทก่ี า� หนดจะถอื วา่ สละสทิ ธท์ิ นั ที 6.นติ ยสาร OK! ขอสงวนสทิ ธใ์ิ นการเปลย่ี นแปลงของรา­งวลั โดยไมต่ อ้ งแจง้ ใหท้ ราบลว่ งหนา้ ในมลู คา่ ทเ่ี ทา่ กนั หรอื มากกวา่ ของรางวลั เดมิ 7.ผเู้ ขา้ รว่ มสนกุ ตลอดจนผทู้ ไ่ี ดร้ บั รางวลั จะตอ้ ง ทา� ตามเงอ่ื นไขและกตกิ าทร่ี ะบไุ วข้ า้ งตน้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.