ปอรเ์ ช-่ ศวิ กร อดลุ สทุ ธกิ ลุ

อายุ: 20 ปี การศึกษา: กำ� ลงั ศกึ ษำอยทู่ ส่ี ำขำวชิ ำวเิ ทศคดศี กึ ษำ (อำเซยี น-จนี ) คณะศลิ ปศำสตร์ มหำวทิ ยำลยั ธรรมศำสตร์ ผลงานเด่นที่ผ่านมา: หนงึ่ ในสมำชกิ วงบอยแบนด์ V.R.P คำ่ ยกำมกิ ำเซ่

OK! Magazine Thailand - - INTERVIEW -

บทบาทและคว­ามน่าสนใจในละค­ร เลือดข้นคนจาง ผมรบั บทเปน็ กว๋ ยเตยี๋ ว เปน็ หลำนคนโปรด­ของอำมำ่ เพรำะ วำ่ เปน็ เดก็ กำ� พรำ้ พอ่ แม่ ผมเหมอื นตวั ละครทสี่ รำ้ งสสี นั ให้ กบั ญำตพิ นี่ อ้ ง สรำ้ งควำมสขุ ใหก้ บั อำมำ่ เปน็ คนทไี่ มม่ เี รอื่ ง กบั ใครมำกทสี่ ดุ เพรำะอยำกใ­หค้ นรอบขำ้ งมคี วำมสขุ

โปรเจค็ ต์ 9by9TH มีกิจกรรมหลายอ­ย่าง ทั้งแสดง ร้อง เตน้ ฯลฯ อะไรที่รู้สึกว่าเป็นจุดเด่นที่ถนัดที่สุด น่ำจะเป็นกำรเต้นนะครับ เพรำะว่ำเต้นมำนำนด้วยมั้ง เริ่มมำตั้งแต่อำยุ 8 ขวบ แต่ก็มีหยุดไปบ้ำง ไม่ต่อเนื่อง ตอนแรกผมเป็นสำยคัฟเวอร์มำก่อน จำกนั้นก็พัฒนำเป็น ฮปิ ฮอป รสู้ กึ วำ่ เวลำทไี่ ดฟ้ งั เพลง เรำสำมำรถข­ยบั ตำมไดเ้ ลย โดยไมต่ อ้ งคดิ เยอะ หรอื พยำยำมใหต้ วั เองเขำ้ ไปอยใู่ นเพลง คงเพรำะควำ­มเคยชนิ

เพื่อนๆ ใน 9by9TH ที่ประทับใจที่สุด หลำยคนเลยค­รบั เพรำะแตล่ ะคนไมเ่ หมอื นกนั เลย อยำ่ งเตริ ด์ ผมอยกู่ บั เขำมำตงั้ แตก่ ำมกิ ำเซ่ รจู้ กั กนั มำนำน สว่ นพต่ี อ่ พเี่ จ ตอนแรกผมกล­วั มำก เพรำะเขำมอี อรำ่ ทเี่ รำรสู้ กึ เกรงใจ แตพ่ อรจู้ กั กนั แลว้ พๆี่ เขำนำ่ รกั มำก พเี่ จมสเ์ ปน็ คนแรก ทเี่ ขำ้ มำคยุ กบั ผมเลย เรำคอยแลกเ­ปลยี่ นควำมคดิ เหน็ จำก เพื่อนๆ พี่ๆ ครับเพรำะช่วยเปิดมุมมองของเรำ­ให้กว้ำง มำกขนึ้

สิ่งที่ท้าทายที่สุดในการร่วมโปรเจ็คต์นี้ กำรท�ำงำนร่วมกับคนอื่นครับ เพรำะคนอื่นเขำเก่งกว่ำเรำ

หมดเลย มหี ลำยอยำ่ งเลยทผี่ มยงั ตอ้ งวงิ่ ตำมเขำอยู่

ผู้หญิงแบบไหนที่ท�าให้เราไม่เป็นตัวของตัวเอง ถำ้ แนวหนำ้ ตำผมชอบ จซี ู Blackpink ครบั เหน็ แลว้ ไปไหน ไมไ่ หวเลยครบั เกบ็ ไปฝนั ไดท้ งั้ วนั

อะไรที่สาวๆ ท�าให้แล้วร้สู ึกใจระทวย คงเปน็ นสิ ยั ครบั ถำ้ เขำเขำ้ กบั เรำได้ ทำ� ใหเ้ รำสบำยใจ หรอื ถ้ำคนไหนที่ผมชอบ แค่มองหน้ำก็เขินแล้วครับ (หัวเรำะ) ผมเปน็ ผชู้ ำยออ่ นไหว

โซเชียลมีเดียในมุมมองของคุณ เวลำมใี ครมำตดิ ตำม มำชนื่ ชมเวลำเรำล­งรปู หรอื เวลำเขำ้ ไป ดคู ลปิ นำ่ รกั ๆ ของคนอนื่ ๆ กท็ ำ� ใหเ้ รำสบำยใจได­เ้ หมอื นกนั หรือบำงทีได้เข้ำไปอ่ำนคอมเมนต์น่ำรักๆ ของแฟนคลับก็ ท�ำให้แฮปปี้ แต่เรื่องหนึ่งที่ผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่ำไรคือกำร สปอยลห์ นงั อยำ่ งทมี่ กี ำรสปอยลเ์ รอื่ ง Infinity War คอื มี คนเข้ำไปเขียนว่ำมีใครตำยบ้ำง ผมซีเรียสมำก โชคดีนะ ทผี่ มไปดมู ำกอ่ น

แฟนคลับและแรงผลักดัน พวกเขำเป็นอีกครึ่งที่ส�ำคัญของผมเลย เวลำไปไหนห­รือ ไปงำน อีกส่วนที่เติมเต็มผมคือแฟนคลับนะครับ ทั้งกำร สง่ เสยี งเชยี ร์ ถำ่ ยรปู ดว้ ยกนั ทำ� ใหเ้ รำมคี วำมสขุ เหมอื น งำนสำ� เรจ็ ไมไ่ ดถ้ ำ้ ไมม่ แี ฟนคลบั ไปอยดู่ ว้ ย เรำรสู้ กึ อนุ่ ใจมำก เขำคอื กำ� ลงั ใจทเี่ รำสำมำรถเห­น็ ไดค้ รบั

ความฝันและสิ่งที่อยากจะท�ามากที่สุดในเวลานี้ อยำกให้ 9by9TH มเี วลิ ดท์ วั ร์ อยำกใหพ้ วกเรำเกง่ มคี วำม เปน็ ตวั เองและทกุ คนชอบครบั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.