รวิ -วชริ วชิ ญ์ อรญั ธนวงศ์

อายุ: 17 ปี การศึกษา: กา� ลงั ศกึ ษาอยทู่ ค่ี ณะวารสารศา­สตรแ์ ละสอื่ สารมวลชน มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ผลงานเด่นที่ผ่านมา: นกั กฬี าเทเบลิ เทนนสิ เยาวชนทมี ชาตไิ ทย

OK! Magazine Thailand - - INTERVIEW -

บทบาทและคว­ามน่าสนใจในละค­ร เลือดข้นคนจาง ผมรบั บทเปน็ มาเกา๊ ครบั เปน็ คนรา่ เรงิ ใชช้ วี ติ ในแงบ่ วก ปลอ่ ยวางงา่ ย ชอบชว่ ยเหลอื คนอนื่

โปรเจค็ ต์ 9by9TH มีกิจกรรมหลายอ­ย่าง ทั้งแสดง ร้อง เตน้ ฯลฯ อะไรที่รู้สึกว่าเป็นจุดเด่นที่ถนัดที่สุด รวิ ไมส่ ามารถประเม­นิ ตวั เองไดเ้ ลยวา่ จะดแี คไ่ หน ไมว่ า่ จะ เปน็ เตน้ รอ้ งเพลง หรอื การแสดง ขอใหค้ ะแนนความสา­มารถ ของตวั เองเทา่ กนั หมดเลยไดไ้ หม เพราะวา่ เปน็ นอ้ งใหมส่ ดุ ทุกอย่างต้องเรมิ่ ต้นใหม่ แต่ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เรายังท�าไม่ได้ ตอนนจี้ ะเปน็ ปญั หาอะไรนะคร­บั

เพื่อนๆ ใน 9by9TH ที่ประทับใจที่สุด พปี่ อรเ์ ชค่ รบั เวลามปี ญั หาเรอื่ งเตน้ กจ็ ะไปถามพเี่ ขาวา่ ทา่ นี้ เตน้ ยงั ไง เขากจ็ ะสอนใหด้ ว้ ยความใสใ่ จ

ผู้หญิงแบบไหนที่ท�าให้เราไม่เป็นตัวของตัวเอง ผู้หญิงรักครอบครัวครับ ชอบคนเรียบร้อย ผิดกับตัวเอง นิดหนึ่ง ชอบคนเรียนเก่ง เป็นเด็กดี รู้สึกว่าถ้านิสัยเขาดี แลว้ เขา้ กบั เราไดก้ ็ OK! แลว้

อะไรที่สาวๆ ท�าให้แล้วรู้สึกใจระทวย ไมท่ ราบเลยครบั เพราะไมเ่ คยมแี ฟน แตน่ า่ จะเปน็ การใสใ่ จ รวิ คดิ วา่ ถา้ สมมตชิ อบใครสกั คนแลว้ เขาทา� อะไรให้ เรากช็ อบ ละ่ ครบั

โซเชียลมีเดียในมุมมองของคุณ เราสามารถเ­รียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นผ่านเหตุการณ์ที่เห็น ทางโซเชยี ลมเี ดยี ได้ และปรบั มาใชใ้ หเ้ ขา้ กบั ตวั เอง

แฟนคลับและแรงผลักดัน แฟนคลบั สา� คญั มากครบั แตเ่ วลาเจอพวกเ­ขา รวิ จะทา� ตวั ไม่ถูก เพราะเป็นคนที่บางอารมณ์ก็เล่น บางอารมณ์ก็นิ่ง พอเจอแฟนคลับก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร เลยเลือกเป็น ตวั เองดกี วา่ คอื ยมิ้ ๆ นงิ่ ๆ

ความฝันและสิ่งที่อยากจะท�ามากที่สุดในเวลานี้ อยากพฒั นาความสามา­รถในทกุ เรอื่ งเลยครบั รวิ อยากทา� จดุ นี้ ใหด้ ที สี่ ดุ กอ่ น สว่ นปงิ ปองตอนนจี้ ดั ไวเ้ ปน็ งานอดเิ รก

นายแบบ: ธนภพ ลีรัตนขจร, กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ, ชลธร คงยิ่งยง, ลภัส งามเชวง, ศิวกร อดุลสุทธิกุล, พาริส อินทรโกมาลย์สุต, จักริน กังวานเกียรติชัย และวชิรวิชญ์ อรัญธนวงศ์ เสื้อผ้า รองเท้า : Givenchy, CK, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Diesel, Rag & Bone, COS, Tod’s, Camper สไตลิสต์: ศุภกิจ หุนารักษ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: สาธิมา ลิมปกาญจน์เวช แต่งหน้า: Bronx Colors ท�าผม: CHALACHOL Academy ช่างภาพ: อิทธิพล พนาสุภน ผู้ช่วยช่างภาพ: ชลนิธิ สุขอนันตธรรม สัมภาษณ์: กิ่งสุรางค์ อนุภาษ นักศึกษาฝึกงาน: สิริรักษ์ แย้มประดิษฐ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.