เทรนดฮ์ อตจากงานพร­มแดง

OK! Magazine Thailand - - CONTENTS -

Jennifer Lopez

เรียกได้ว่าอายุไม่ได้ท�าให้ความสวยแซ่บ ของดวิ าสาววยั 49 ปอี ยา่ ง เจนนเิ ฟอร์ โลเปซ นั้นลดถอยลงไป­เลยจริงๆ เห็นได้จากงาน พรมแดงของ MTV VMAs ล่าสุด เธอมา พร้อมกับลุคสวยจาก Versace ด้วยเดรส เมทลั ลกิ ทโี่ ชวใ์ หเ้ หน็ หนุ่ สดุ เฟริ ม์ ลคุ นชี้ า่ ง ส่งให้เธอดูสวยแกลมและ­เซ็กซี่ได้อย่าง กลมกลอ่ มจรงิ ๆ

Kylie Jenner

เซเลบสาวแห่งยุคที่คนทั่วโลกจับตามอง อยา่ ง ไคลี่ เจนเนอร์ สลดั ภาพแบบเดมิ ๆ กับลุคสุดเซ็กซี่ งานนี้เราเซอร์ไพรส์สุดที่ เธอมาพรอ้ มกบั ลคุ หรดู แู พงดว้ ยเทรนชโ์ คต้ ตวั สนั้ จาก Tom Ford ทดี่ สู วยแบบไมต่ อ้ ง พยายาม ปิดท้ายด้วยเมกอัพโทนนู้ดและ ผมบลอนด์ที่รวบในแบบเท่โก้ เข้ากันกับ ลคุ นไี้ ดเ้ ปน็ อยา่ งดี

Karlie Kloss

ซเู ปอรโ์ มเดลเจา้ ของสว่ นสงู 188 เซนตเิ มตร อย่าง คาร์ลี คลอสส์ เปล่งประกายบน พรมแดงดว้ ยเดรสเมทลั ลกิ จาก Elie Saab ที่โดดเด่นด้วยดีเทลผ่าข้างโชว์เรียวขาทั้ง 2 ขา้ ง แนน่ อนวา่ รสนยิ มดา้ นแฟชนั่ ของเธอ นนั้ ไมเ่ ปน็ สองรองใครจ­รงิ ๆ นอกจากนเี้ ธอ ยังแมตช์ด้วยแอคเซสซอ­รี่เมทัลลิกแวววาว เข้ากันกับลุคนี้เป็นอย่างดี รวมถึงรองเท้า สที องจาก Giuseppe Zanotti

SOfiA CARSON

“เห็นแวบแรกก็ชอบในการเล่นสีของชุด Carolina Herrera ที่เธอเลือกใส่ในงานนี้ เธอแมตช์สีชุดและการแต่งหน้าได้อย่าง มั่นใจโดยไม่จ�าเป็นต้องทาสีปากโดดเด่น ชดุ นสี้ ามารถบอกเล­า่ ความเปน็ เธอไดอ้ ยา่ ง ชัดเจน ข้อดีของชุดคือผ้าชีฟองทับซ้อน สรา้ งมติ ิ สรา้ งซลิ เู อตใหร้ ปู รา่ งดสู งู โปรง่ เฉดิ ฉาย ในขณะเดยี วกนั ตา่ งหู เล็กๆ ก็ท�าหน้าที่ได้ดีโดย ไมต่ อ้ งประโคมชนิ้ ใหญๆ่ เลย” อรประพันธ์ สุทธินรเศรษฐ์ แหง่ แบรนด์ Vickteerut

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.