เรอื่ งลบั ๆ ทแี่ มแ้ ตแ่ มย่ งั ไมร่ ขู้ อง เบลลา่ -ราณี แคมเปน

OK! Magazine Thailand - - CONTENTS -

สะกดทุกสายตา ตัวจริงต้องยกให้ ‘เบลลา่ -ราณี แคมเปน’ หรอื แมห่ ญงิ การะเกดจาก­ละครสุดฮอตแห่งปี เรอื่ ง บพุ เพสนั นวิ าส ทลี่ า่ สดุ ยงั รงั้ ต�าแหน่งพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของ แบรนด์ LYN ในคอลเลก็ ชนั่ Fall/ Winter 2018 ภายใตช้ อื่ La Vita è Bella (Life is Beautiful) ถงึ จะเหน็ เปน็ สาวแกน่ เซยี้ วในจอ จนพานให้ คดิ วา่ เธอตอ้ งมคี วามลบั ไมบ่ อกใคร แมแ้ ตแ่ มใ่ หเ้ ซอรไ์ พรสอ์ ยบู่ า้ งแนๆ่ แตจ่ ะใชอ่ ยา่ งทคี่ ดิ ไหม...ตอ้ งใหเ้ ธอ เปน็ คนเฉลย

ถามวา่ มคี วามลบั กบั แมไ่ หม...เบลลา่ แทบนกึ ไมอ่ อกเลยคะ่ เพราะสนทิ กบั คณุ แม่ แลว้ จะเลา่ ใหเ้ ขาฟงั เกอื บทกุ อยา่ ง คณุ แมจ่ งึ รทู้ กุ ความเคลอื่ นไหวของเบล­ลา่ อยแู่ ลว้ แตม่ เี รอื่ งหนงึ่ ทคี่ ณุ แมค่ อ่ นขา้ ง เปน็ หว่ งนดิ หนงึ่ คอื ชว่ งเขา้ วงการแรกๆ จะมขี องทต่ี อ้ งซอื้ ในราคาสงู เชน่ พวกเสอื้ ผา้ กระเปา๋ และรองเทา้ เพอื่ ไวใ้ สไ่ ปทา� งาน เรากจ็ ะใชเ้ งนิ ทไ่ี ดจ้ ากการทา� งานนล่ี ะ่ ไปซอื้ เพยี งแตไ่ มไ่ ดบ้ อกราคาเตม็ จรงิ ๆ ทซี่ อื้ มา กบั คณุ แม่ ซงึ่ เบลลา่ มองวา่ มนั คอื การลงทนุ แตก่ ก็ ลวั คณุ แมไ่ มเ่ ขา้ ใจวา่ ทา� ไมตอ้ งใชเ้ งนิ สน้ิ เปลอื ง แตป่ จั จบุ นั คณุ แมไ่ ปจา่ ยใหเ้ องเลยคะ่ เพราะเบลลา่ ไมม่ เี งนิ (หวั เราะ) เงนิ ทงั้ หมดอยทู่ คี่ ณุ แม่ บางทเี ราไมม่ เี วลา กก็ ลวั จะลมื นนู่ ลมื นี่ จงึ ยกใหค้ ณุ แมเ่ ปน็ คนจดั การเรอื่ งเงนิ แลว้ ตอนนเี้ บลลา่ กไ็ มค่ อ่ ยมเี วลาไปชอ้ ปปง้ิ เทา่ ไร สมมตมิ โี อกาสมาทา� งานกอ็ าจไดแ้ วบไปชอ้ ปปง้ิ บา้ ง หรอื ไมก่ ช็ อ้ ปปง้ิ ออนไลน์ เพราะสะดวก­นะ่ คะ่

สัมภาษณ์: มยุรี จิตเอื้ออารีกุล ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.