Jaden & Willow Smith

OK! Magazine Thailand - - VIEW -

แฟชั่นนิสต้าคู่พี่น้องที่พร้อมจะท�าให้แฟชั่นกลายเป็นเรื่อง สนุกและแสดงออ­กซึ่งตัวตนของตัวเอง เจเดนกับวิลโลว์ สมธิ คอื ทายาทของครู่ กั นกั แสดงดงั วลิ ล์ สมธิ กบั เจดา้ พงิ เกตต์ สมธิ ทหี่ ลายคนคนุ้ หนา้ คนุ้ ตากนั ดี ความแฟชนั่ ที่มีอยู่ในตัวของทั้งคู่ท�าให้พี่น้องแสบซ่ารู้ดีว่าจะหยิบจับ ไอเท็มไหนมาใส่กับอะไรให้ดูเป็นตัวเองและมีสไตล์ที่สุด เด็กเจนใหม่คู่นี้บอกเราว่าการแต่งตัวแบบไม่สนกระแส คอมเมนตข์ องใครนนั้ ทรงพลงั อยา่ งแทจ้ รงิ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.