Don’t Tell My Mama

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

เรอื่ งลบั ๆ ทแี่ มแ้ ตแ่ มย่ งั ไมร่ ขู้ อง มนิ -พชี ญา วฒั นามนตรี

ปกตมิ นิ ไมค่ อ่ ยมคี วามลบั กบั คณุ แมเ่ ทา่ ไรนะคะ ถา้ มี สว่ นใหญ่ กเ็ ปน็ เรอื่ งตงิ๊ ตอ๊ ง ความลบั ที่ ไมบ่ อกคณุ แมข่ องมนิ จงึ เปน็ เรอื่ งทเี่ ขาเปน็ หว่ งมากกวา่ แลว้ สาเหตทุ ไี่มบ่ อกใหร้ กู้ เ็พราะกลวั เขาเปน็ หว่ งนลี่ ะ ดว้ ยความทมี่ นิ ชอบชอ้ ปปง้ิ ชอ้ ปทกุ อยา่ ง ทกุ ที่ ทกุ ทาง ดงั นนั้ เวลา ชอ้ ปปง้ิ หนกั ๆ กจ็ ะแอบเอา ใบเสรจ็ ไปซอ่ นไมใ่หค้ ณุ แมเ่หน็ (หวั เราะ) ถา้ คณุ แมถ่ ามกบ็ อกวา่ พอดไี ปงานแลว้ เขาใหม้ า คอื ทา± เนยี นวา่ มคี นใหม้ า แตจ่ รงิ ๆ ซอื้ เอง สว่ นใหญจ่ ะเปน็ พวก จวิ เวลรี่ หรอื ไมก่ ข็ องชอ้ ปปง้ิ ทวั่ ไปของผหู้ ญงิ ขอไมบ่ อก มลู คา่ แลว้ กนั นะคะ ถา้ บอก ทา่ ทางกลบั ถงึ บา้ นจะมปี ญั หาแน่ เพราะตอนนคี้ ณุ แมย่ งั เขา้ ใจวา่ มคี นใหม้ าอยู่ แตท่ แี่ อบไว้ กไ็ มไ่ ดเ้ ยอะนะคะ

เตม็ กบั ทกุ เรอื่ งจรงิ ๆ สำV หรบั นำงเอกแถวหนำ้ ของช่อง 7 ‘มิน-พีชญำ วัฒนำมนตรี’ ที่ จดั เตม็ ตงั้ แตเ่ รอื่ งกำรแสดงในละครเรอื่ งใหม่ นางทพิ ย์ ที่ กำV ลงั ออนแอรเ์ รยี กเรตตงิ้ ทำงหนำ้ จออยตู่ อนนี้ ไปจนถงึ กำรดูแลหุ่นสุดเฟิร์มที่ทVำให้หลำยคนร้องว้ำวมำแล้วกับ ภำพอวดควำมเซก็ ซใ่ี นชดุ บกิ นิ ลี่ ำ่ สดุ ! แตเ่ รอื่ งจดั เตม็ ของ เธอไมไ่ ดม้ แี คน่ นั้ ซงึ่ นคี่ อื ทมี่ ำของควำมลบั ทจี่ ะใหร้ ถู้ งึ หู คณุ แมข่ องเธอไมไ่ ดเ้ ชยี ว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.