The One to Watch

คติ ต-ี้ ชชิ า อมาตยกลุ นกั แสดงผพู้ ลกิ บทมารบั เปน็ สาวสายดารก์ จนโดง่ ดงั ชวั่ ขา้ มคนื

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

Dark Angel

คทิ ต-ี้ ชชิ า อมาตยกลุ นกั แสดงผพู้ ลกิ บทมารบั เปน็ สาวสายดารก์ จนโดง่ ดงั ชวั่ ขา้ มคนื

แตซ่ รี สี เ์ รอื่ ง เดก็ ใหม่ The Series (Girl from Nowhere) ออกอากาศทางชอ่ ง GMM 25 ชอื่ ของคทิ ต-ี้ ชชิ า อมาตยกลุ ผสู้ วมบทบาท “แนนโนะ๊ ” เดก็ สาวลกึ ลบั ทมี่ ากบั ผมหนา้ มา้ มสี ายตาทอ่ี า่ นไมอ่ อก กโ็ ดง่ ดงั ชวั่ ขา้ มคนื แมจ้ ะดู เปน็ สาวทมี่ คี วามดารก์ จดั แตแ่ นนโนะ๊ กเ็ ปรยี บเสมอื นตวั แทนของเหยอื่ ผเู้ คราะหร์ า้ ยทลี่ กุ ขนึ้ ทาl ตวั เปน็ ศาลเตยี้ จดั การผทู้ เี่ ปน็ ฝา่ ยลงมอื กระทาl ไดอ้ ยา่ งเลอื ดเยน็ และแมส้ งิ่ ทแี่ นนโนะ๊ ทาl จะไมใ่ ชเ่ รอื่ งทถี่ กู ตอ้ ง แตน่ กี่ เ็ ปน็ อกี หนงึ่ เหตผุ ลทที่ าl ใหเ้ ธอกลายเปน็ ทพี่ งึ่ ทางใจของใครหลายคนจนกลา้ เขา้ ไปบอกเลา่ เรอื่ งราวทพี่ วกเขาเคยไดร้ บั ผา่ นทางเฟซบกุ๊ เพจเดก็ ใหม่ The Series หรอื ในแอคเคาทส์ ว่ นตวั ของคทิ ตเี้ อง ความแรงของซรี สี เ์ รอื่ งนยี้ งั ทlาให้ Netflix ขอซอื้ ลขิ สทิ ธทิ์ หี่ ลงั จากออกอากาศทางชอ่ ง GMM 25 มารรี นั ในเวอรช์ นั่ อนั เซนเซอรอ์ กี ดว้ ย และกระแสทแี่ รงจดั นเี่ องทาl ให้ OK! ตอ้ งขอควิ ดว่ นของคทิ ตเี้ พอื่ ทาl ความรจู้ กั เธอ ใหม้ ากยงิ่ ขนึ้

เดก็ ใหม่ ไมส่ ดใสแตอ่ อรแ์ กนกิ

ตอนทที่ กุ คนทาl งานชนิ้ นี้ เราเพยี งแตร่ สู้ กึ อยากทาl อะไรทสี่ นกุ สะใจ ไมไ่ ดห้ วงั วา่ จะใหโ้ ดง่ ดงั คทิ วา่ คนดคู งรบั รไู้ ดถ้ งึ ความ ออรแ์ กนกิ สว่ นนนั้ แลว้ เรอื่ งคงไปโดนใจใคร หรอื เปน็ ทสี่ นใจ ของผชู้ ม ซงึ่ คทิ และทมี งานเองกด็ ใี จ แตข่ ณะเดยี วกนั ตอนที่ ทาl กห็ วงั วา่ คนสว่ นมากจะไมร่ สู้ กึ มสี ว่ นรว่ มกบั มนั เพราะคง นา่ เศรา้ ถา้ หลายคนเคยเจอเรอ่ื งแบบนมี้ าจรงิ ๆ แตก่ ลายเปน็ วา่ หลายคนเคยเจอ เลยเปน็ เรอื่ งทเี่ ศรา้ และดใี จพรอ้ มๆ กนั หมายถึงว่า เรื่องตรงนี้เกิดขึ้นจริงกับคนหมู่มาก แต่ขณะ เดยี วกนั เรากด็ ใี จทเี่ ดก็ ใหม่ เดอะซรี สี ก์ ลายเปน็ พนื้ ทที่ ที่ าl ให้ ใครหลายคนไดอ้ อกมาแชรเ์ รอื่ งราวของตวั เองทเี่ กดิ ขนึ้ ดใี จ ทเี่ ขายอมรบั และเรมิ่ สกู้ บั มนั ดใี จทเี่ รอื่ งของเราสง่ เสรมิ ให้ คนกล้าพูดและไม่รู้สึกว่าการตกเป็นเหยื่อเป็นเรื่องที่น่า อบั อาย

คทิ ตี้ VS แนนโนะ๊

คทิ กบั แนนโนะ๊ เปน็ คนชา่ งสงั เกตคนคะ่ คทิ ชอบสงั เกตดวู า่ คนอนื่ เปน็ อยา่ งไร ทาl อะไร และนา่ จะมคี วามใจเยน็ เหมอื นกนั หมายถึงแนนโน๊ะไม่ใช่แบบที่มาถึงแล้วฆ่าเลย แต่เขาจะ คอ่ ยๆ ดู คอ่ ยๆ ทาl ความเขา้ ใจ กอ่ นจะจดั การกบั ปญั หา ตา่ งๆ ซงึ่ คทิ กเ็ ปน็ คนแบบนนั้ สว่ นทต่ี า่ งกนั คอื คทิ ไมไ่ ดเ้ ปน็ คนที่ไปฆ่าใครและไม่ใช่คนที่ฆ่าไม่ตายเหมือนแนนโน๊ะ อกี อยา่ งคทิ ไมใ่ ชค่ นทชี่ อบวงิ่ เขา้ ไปในปญั หา ชอบยงุ่ ชอบ ปน่ั เหมอื นแนนโนะ๊ ดว้ ย ชวี ติ จรงิ เราเปน็ คนไมช่ อบยงุ่ เรอื่ ง ของคนอื่น แต่ถ้าปัญหานั้นเกิดขึ้นต่อหน้าเราจริงๆ ก็จะ จัดการกับมันให้จบ (คิดว่าคนอย่างแนนโน๊ะมีอยู่จริงไหม) มอี ยจู่ รงิ นะคะ แตอ่ ยใู่ นฟอรม์ ทแี่ ตกตา่ งออกไป อาจจะเปน็ เสยี งเวลาทเี่ ราอา่ นหนงั สอื ในใจ หรอื อาจจะเปน็ เหมอื นปศิ าจ ทคี่ อยปน่ั ใหเ้ ราคดิ เรอื่ งไมด่

สาวแซบ่ นางเอกสายดารก์ และบทบาทแบบใสๆ

ถา้ การแสดงเปน็ แนนโนะ๊ จะทาl ใหม้ คี นมองวา่ เราเปน็ คนแซบ่ นนั่ คงเปน็ เพราะเขาอนิ กบั สงิ่ ทเี่ รานาl เสนอออกไป แตอ่ ยา่ งไร กอ็ ยากใหท้ กุ คนมองวา่ แนนโนะ๊ คอื ตวั ละครในซรี สี และคทิ ก็

ไม่อยากแบกรับความคาดหวังที่ว่าเราเป็นเหมือนตัวละคร สว่ นการทมี่ คี นมองวา่ เราเปน็ นางเอกสายดารก์ กร็ สู้ กึ ดใี จคะ่ แตก่ ย็ นื ยนั วา่ คทิ เปน็ นกั แสดง ชอบรบั บทอะไรกไ็ ดท้ ที่ า้ ทาย สาl หรบั คาl วา่ สายดารก์ ตอนนมี้ นั อาจจะใช่ แตใ่ นอนาคต ถา้ เจอบทใสๆ และเปน็ บททนี่ า่ เลน่ มากๆ กอ็ ยากจะลองกา้ วขา้ ม ดวู า่ จะสามารถลา้ งความดารก์ ทงั้ หมดทห่ี ลายคนเคยเชอื่ และ กลายเปน็ คนใสๆ ในฐานะของตวั ละครไดห้ รอื เปลา่ คทิ ไมเ่ ชอื่ วา่ พอมารบั บทแรงขนาดนแี้ ลว้ จะกลบั ไปแสดงบทใสๆ ไมไ่ ด้ เพราะนกั แสดงควรจะสามารถแสดงเปน็ อะไรกไ็ ดท้ กุ ๆ อยา่ ง วนั นคี้ ณุ เปน็ ลกู คณุ หนู อกี วนั เปน็ โสเภณี อกี วนั เปน็ คนพกิ าร อกี วนั เปน็ คนบา้ นนั่ คอื ความมหศั จรรยข์ องการเปน็ นกั แสดง

ตวั จรงิ ของคทิ ตี้

คิทเป็นคนขี้อายค่ะ นิสัยเหมือนแมว ชอบอยู่แบบสันโดษ ไมช่ อบอยใู่ นทที่ คี่ นคกึ คกั หรอื วนุ่ วาย คทิ เปน็ คนแอบมคี วาม โรแมนตกิ เบาๆ ชอบอะไรอนิ ดี้ ชอบการเขยี นโปสการด์ เวลา ไปเทยี่ ว เปน็ คนทยี่ งั เขยี นไดอารี่ อา่ นหนงั สอื บางครงั้ กอ็ า่ น หนงั สอื ชวี ะ บางทกี อ็ า่ นประวตั ศิ าสตร์ อา่ นนยิ ายยอดฮติ หรอื อยา่ งงานของฮารกู มรุ ากามกิ ช็ อบ หลายๆ ครงั้ กอ็ า่ น งานแนวทรลิ เลอร์ แตจ่ ะไมค่ อ่ ยอา่ นนยิ ายรกั เทา่ ไร

ชวี ติ สองดา้ นและความสมดลุ

คิทเริ่มจากการเป็นนักร้อง และเข้ามาในวงการหนังและ ละครด้วยการทlางานเบื้องหลังมาก่อน ตอนเข้ามาฝึกงาน ครงั้ แรกเราเปน็ ผชู้ ว่ ยในภาพยนตรเ์ รอื่ งทองสกุ 13 หนา้ ทคี่ อื ถอื ทชิ ชสู ง่ ใหน้ กั แสดง ยนื่ นาl้ ตอ่ บท คมุ เอก็ ซต์ รา้ หา่ งๆ ตอน ทที่ าl เบอื้ งหลงั เรารสู้ กึ วา่ งานมนั หนกั มาก เหนอื่ ยมาก นดั นกั แสดง 6 โมงเชา้ เราตอ้ งมาถงึ ตงั้ แตต่ 5 ทกุ อยา่ งตอ้ งเรมิ่ เซต็ นกั แสดงกลบั บา้ น เรากย็ งั กลบั ไมไ่ ด้ ตอ้ งรอเกบ็ ของ มี ประชมุ งานดว้ ย พอมาเปน็ นกั แสดง เรากเ็ ขา้ ใจอะไรงา่ ยขนึ้ เรยี นรถู้ งึ คาl วา่ เอาใจเขามาใสใ่ จเรา ทกุ ครงั้ ทรี่ สู้ กึ วา่ เหนอ่ื ย พอหนั ไปรอบตวั จะเหน็ วา่ ทมี งานเขาเหนอื่ ยและทาl งานหนกั กวา่ เรามาก เขา้ ใจวา่ ทาl ไมเขาใหเ้ ราอยดู่ กึ เขา้ ใจวา่ ทาl ไมไม่ ถา่ ยเสยี ที เพราะเรามองเหน็ ทงั้ สองดา้ น ตอนนนี้ อกจากงาน แสดง คิทก็เป็นที่ปรึกษาบทให้พี่ต้อม-ยุทธเลิศ สิปปภาค แล้วก็มีงานเขียนบทกับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับบทให้กับ ทรานสฟ์ อรเ์ มชนั่ ฟลิ ม์ คะ่

แรงบนั ดาลใจและความฝนั ในวงการบนั เทงิ

ตอนคทิ เดก็ ๆ มโี อกาสดหู นงั เรอื่ งหนงึ่ ชอื่ Requiem for a Dream พอดหู นงั เรอื่ งนจี้ บรสู้ กึ เลยวา่ ไมอ่ ยากเลน่ ยา ทงั้ ๆ ทหี่ นงั เรอื่ งนไี้ มเ่ คยพดู เลยวา่ อยา่ ไปเลน่ ยานะ มนั ไมด่ คทิ รสู้ กึ วา่ นคี่ อื หนงึ่ ในสงิ่ ทสี่ ามารถมอบอะไรบางอยา่ งใหก้ บั คนดไู ด้ และยังมีหลายอย่างที่คนเราอยากจะทlาเพื่อทlาให้โลกใบนี้ ดขี นึ้ บางคนกอ็ ยากจะเปน็ นกั การเมอื งทเี่ ปลยี่ นแปลงประเทศ บางคนกอ็ ยากเปน็ ทหารปกปอ้ งประเทศ บางคนอยากเปน็ หมอ เพอื่ รกั ษาชวี ติ แตค่ ทิ มองวา่ การทาl ภาพยนตรท์ ดี่ การเขยี น หนงั สอื ทดี่ มี นั สามารถฝากบางอยา่ งไวใ้ นใจคนไดโ้ ดยทไี่ มต่ อ้ ง ฝนื ใหเ้ ขารบั ฟงั สงิ่ ทอี่ ยากทาl ตอนนคี้ ือตักตวงความรู้จาก ทมี งานและนกั แสดงทกุ คนใหม้ ากทสี่ ดุ และวนั หนงึ่ กห็ วงั วา่ จะก้าวขึ้นไปในจุดที่พร้อมและมั่นใจกับตัวเองว่าจะเป็น ผกู้ าl กบั และมเี รอื่ งทตี่ วั เองอยากจะเลา่ จรงิ ๆ พรอ้ มทจี่ ะนาl เสนองานใหก้ บั คนอนื่ ซงึ่ ผกู้ าl กบั ในดวงใจของคทิ คอื โซเฟยี คอปโปลาคะ่

ความรกั แบบฉบบั คทิ ตี้

กนั น์ (สรวศิ แสงวณชิ ) เปน็ เพอื่ นสนทิ คทิ มากอ่ น รจู้ กั กนั มา 4 ปแี ลว้ และเปน็ คนทดี่ แู ลเอาใจใสเ่ ราในชว่ งเวลาทแี่ ยห่ รอื เหนอ่ื ยมากๆ ขณะเดยี วกนั คทิ มคี วามเชอื่ อยา่ งหนงึ่ คอื หวั ใจ คนเราเกดิ มามแี คด่ วงเดยี ว เพราะฉะนนั้ หวั ใจทกุ ดวงมมี ลู คา่ เทา่ กนั และกร็ สู้ กึ วา่ คนคนนเี้ ขาเหน็ คณุ คา่ หวั ใจของเราพอๆ กบั ทเี่ ราเหน็ คณุ คา่ ของหวั ใจเขา กนั นเ์ ปน็ คนทดี่ แู ล เอาใจใส่ รายละเอยี ด อยา่ งชว่ งทถี่ า่ ยซรี สี ห์ นกั ๆ เขากจ็ ะทาl กบั ขา้ ว มาใหท้ กี่ อง บางทกี ม็ ากนิ ขา้ วดว้ ย พอกนิ เสรจ็ กแ็ ยกกนั ซงึ่ เรารสู้ กึ ประทบั ใจในมมุ นข้ี องเขา และถา้ สลบั กนั วา่ วนั หนงึ่ เราคอื คนทงี่ านนอ้ ย แลว้ เขาตอ้ งทาl งาน คทิ กจ็ ะทาl แบบนใี้ ห้ เขาเหมอื นกนั

ชอื่ เสยี งกบั การบรหิ ารจดั การ

คทิ เชอื่ เรอื่ งของความออรแ์ กนกิ เรอื่ งความจรงิ ใจตอ่ ผบู้ รโิ ภค คนดู แฟนคลบั หรอื ใครกต็ ามทตี่ ดิ ตามเรา ในเวลานคี้ ทิ ไมก่ อบโกย พยายามเลอื กอะไรทเี่ หมาะสม ยงั มคี วามเปน็ ตวั เองอยแู่ ละอยกู่ บั โปรดกั สท์ เ่ี รารจู้ กั พดู ไดเ้ ตม็ ปากวา่ อยาก จะนาl เสนอสงิ่ นใี้ หก้ บั คนทตี่ ดิ ตามเราจรงิ ๆ ไมใ่ ชเ่ พราะเงนิ ถา้ มคี นสงั เกตกจ็ ะเหน็ วา่ คทิ จะไมไ่ ดร้ บั งานรวี วิ สนิ คา้ เทา่ ไร เพราะเราไมส่ ามารถเขา้ ไปทดลองใชท้ กุ ๆ โปรดกั สห์ รอื ใช้ อยา่ งยาวนาน คทิ ไมอ่ ยากทจี่ ะหลอกคนทตี่ ดิ ตามเรา รสู้ กึ วา่ มนั ไมเ่ หมาะสมทจี่ ะนาl เสนอ เราจะทาl แคส่ งิ่ ทชี่ อบจรงิ ๆ หรอื ไดใ้ ช้ ยนื ยนั ได้ พดู ไดเ้ ตม็ ปากวา่ มนั ดนี ะ

นางแบบ: ชิชา อมาตยกุล เสื้อผ้า : Max Mara แต่งหน้า-ทVาผม: โชติรส โรดดอน สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ ช่างภาพ: อิทธิพล พนาสุภน ผู้ช่วยช่างภาพ: ชลนิธิ สุขอนันตธรรม สัมภาษณ์: กิ่งสุรางค์ อนุภาษ www.okmagฝaึกzงาinน:eส-ิริรtักhษa์ แiย.้มcปoระmดิษฐ์ 29

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.