Singing with Pride

8 เรอื่ งราวคอนเฟริ ม์ แซม สมธิ ปอ๊ ปสตารเ์ สยี งบาดลกึ สนบั สนนุ ชมุ ชนชาว LGBT กลมุ่ คนทมี่ คี วามหลากหลายทางเพศ

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

8 เรอื่ งราวคอนเฟริ ม์ แซม สมธิ ปอ๊ ปสตารเ์ สยี งบาดลกึึ สนบั สนนุ ชมุ ชนชาว LGBT

กลมุ่ คนทมี่ คี วามหลากหลายทางเพศ

รอ้ งเจา้ ของเสยี งคณุ ภาพระดบั แถวหนา้ ของเกาะองั กฤษแซม สมธิ กาV ลงั จะบนิ มาเปดิ คอนเสริ ต์ ใหญค่ รง้ั แรกของ เขาในเมอื งไทย “Sam Smith: The Thrill of It All Tour Live in Bangkok” ในวนั ที่ 28 ตลุ าคม จดั โดย Live Nation BEC-TERO แฟนๆ ชาวไทยเตรยี มไปฟนิ กบั สดุ ยอดเสยี งรอ้ งทไ่ี มเ่ หมอื นใครทรี่ าวกบั รอ้ งมาจากจติ วญิ ญาณ ผา่ นงาน เพลงดงั ของเขากนั ไดเ้ ลย ทง้ั “Stay with Me”, “I’m Not the Only One”, “Lay Me Down”, “Money on My Mind”, “Like I Can”, “Writing’s on the Wall”, “Too Good at Goodbyes”, “Our Last Song”, “Pray”, “Baby, You Make Me Crazy”, “Promises” ฯลฯ และถา้ จะใหเ้ ลศิ ทสี่ ดุ กต็ อ้ งแตง่ เตม็ ดว้ ยเสอื้ ผา้ และพรอพสรี งุ้ ประกาศใหโ้ ลกรวู้ า่ แฟนๆ ชาวไทย นนั้ เปดิ ใจ และพรอ้ มซพั พอรต์ กลมุ่ LGBT ไมแ่ พท้ ใี่ ดในโลก เหมอื นกบั ทแี่ ซม ปอ๊ ปสตารห์ นา้ หวานคนนใี้ หก้ ารสนบั สนนุ มา ตลอดตงั้ แตท่ เี่ ขาเขา้ วงการมา

1. He Talks Coming Out as Gay

ยอ้ นกลบั ไปในปี 2014 แซมเปดิ ตวั วา่ เขาเปน็ เกยต์ งั้ แตก่ อ่ นทจี่ ะปลอ่ ยอลั บมั้ แรกในชวี ติ In the Lonely Hour ออกมาเสยี อกี แซมบอกวา่ ครอบครวั รวู้ า่ เขาเปน็ เกยม์ าตงั้ แตอ่ ายุ 3 ขวบ! เพราะฉะนนั้ การเปดิ เผยใหผ้ คู้ นรวู้ า่ เขาเปน็ เกยจ์ งึ ไมใ่ ชเ่ รอื่ งนา่ หนกั ใจหรอื นา่ กลวั สาV หรบั เขาอยา่ งทหี่ ลายคนคดิ “ผมบอกครอบครวั วา่ เปน็ เกยต์ อนอายุ 4 ขวบได้ แตแ่ มบ่ อกวา่ เธอรวู้ า่ ผม เปน็ แบบนตี้ งั้ แตอ่ ายุ 3 ขวบแลว้ ” โชคดที คี่ รอบครวั ของแซมยอมรบั ในสงิ่ ทเี่ ขาเปน็ และกถ็ อื วา่ แซมแกรง่ มากทเี ดยี ว เพราะ เปน็ เดก็ นกั เรยี นเพยี งคนเดยี วในโรงเรยี นคาทอลกิ ทเี่ ปน็ เกยอ์ ยา่ งเปดิ เผย เขาชอบแตง่ หนา้ แตง่ ตวั ไปโรงเรยี น แถมตอนเดก็ กแ็ สนจะตยุ้ นยุ้ แตไ่ มเ่ คยเจอะเจอเพอื่ นเกยค์ นอน่ื เลยจนกระทง่ั ยา้ ยไปใชช้ วี ติ ในลอนดอนตอนอายุ 18 ปี เรยี กไดว้ า่ โตมา เปน็ เกยต์ ามลาV พงั คนเดยี วจรงิ ๆ ในโรงเรยี นคาทอลกิ และถงึ วนั นเี้ ขาภาคภมู ใิ จในตวั เองมากกวา่ ทเี่ คย เมอื่ เอาชนะใจผคู้ น ด้วยเสียงร้องคุณภาพชนิดหาตัวจับยากของวงการ “ผมไม่อยากให้เรื่องเป็นเกย์หรือไม่เป็นกลายเปน็ ประเด็นที่ผู้คนพูดถึง เปา้ หมายของผมคอื สง่ิ ทคี่ นพดู ถงึ ผมควรเปน็ เรอื่ งงานเพลงและเสยี งรอ้ งของผมมากกวา่ ”

2. His Idols

แซมเผยว่าเขามีไอดอลหลายคน หนึ่งในนั้นคือริอานน่า ปอ๊ ปสตารส์ าวสดุ จดี๊ แหง่ วงการเพลง ซงึ่ เปน็ อกี หนงึ่ คนดงั ที่ ชาว LGBT เลฟิ สดุ ๆ หลายครงั้ เราจงึ เหน็ ทงั้ คแู่ ชะภาพคดู่ ว้ ย กนั และพวกเขายงั เปน็ เพอื่ นทดี่ ตี อ่ กนั “ผมโคตรชอบรอิ านนา่ เลย เธอเคยมาดโู ชวข์ องผมในแอลเอ และคยุ กบั ผมตลอด สาV หรบั คนทดี่ งั ขนาดนนั้ แลว้ มาพดู คยุ กบั ผม ผมวา่ เธอไนซ์ และเรยี ลมาก รกั เธอจงั ” นอกจากนแี้ ซมยงั เปน็ แฟนเพลง ตัวยงของเลดี้ กาก้า ซึ่งเขาถึงกับเคยโดดเรียนเพื่อไปดู

คอนเสริ ต์ ของเธอ ไมเ่ พยี งเทา่ นนั้ แซมยงั ชอบสาวๆ เกริ ล์ แบนด์ วง Fifth Harmony โดยบอกวา่ เพลงของพวกเธอทาV ใหเ้ ขามี ความสขุ ปลกุ ความสาวในตวั และเมอื่ ครงั้ เขาไปรว่ มชว่ ง Carpool Karaoke ในรายการ The Late Late Show with James Corden เมอื่ เดอื นพฤศจกิ ายนปที แี่ ลว้ เจมส์ คอรเ์ ดน พธิ กี รสดุ ฮากไ็ ดเ้ ชญิ สาวๆ วง Fifth Harmony มาเปน็ แขก รบั เชญิ บนรถดว้ ย แซมเลยมโี อกาสรอ้ งเพลงฮติ “Work from Home” กบั วงสดุ ปลมื้ ทาV เอานกั รอ้ งดงั รสู้ กึ ปลมื้ ปรมิ่ และ เอย่ ปากวา่ นคี่ อื ฝนั ทเี่ ปน็ จรงิ ของเขา! นอกจากนที้ ไี่ มพ่ ดู ถงึ ไมไ่ ดค้ อื เกยซ์ เู ปอรส์ ตารร์ นุ่ ใหญข่ องวงการ ทงั้ เซอร์ เอลตนั จอหน์ และจอรจ์ ไมเคลิ ผลู้ ว่ งลบั ทลี่ ว้ นเปน็ ไอดอลและ แบบอยา่ งของแซมดว้ ยเชน่ กนั

4. Voice for Gay Youth

ปี 2015 แซมประกาศวา่ เขาไดจ้ ดั ตงั้ องคก์ รขนึ้ มา โดยมจี ดุ มงุ่ หมายเพอื่ ชว่ ยเหลอื และสนบั สนนุ กลมุ่ วยั รนุ่ เพศทางเลอื ก ในการยอมรบั ตวั เองและเปดิ เผยตวั ตนแกค่ รอบครวั และคน ใกลช้ ดิ แซมประกาศตวั วา่ เปน็ เกยม์ าตงั้ แตป่ 2014 ซงึ่ เปน็ ช่วงแรกๆ ที่เขามีผลงานเพลงออกมาเลย “ผมอยากเป็น กระบอกเสียงให้แก่วัยรุ่นทั่วโลกที่กVาลังเผชิญกับความยาก ลาV บากในการเปดิ เผยตวั ตน” แซมเผยวา่ เขาเคยตกเปน็ เหยอื่ ของความรนุ แรงเนอื่ งจากเพศวถิ ขี องตวั เอง “ตอนยา้ ยไปอยู่ ลอนดอน ผมโดนตอ่ ยทคี่ อขณะกาV ลงั กลบั บา้ นหลงั ทาV งาน เสรจ็ ตอนนนั้ ผมกาV ลงั คยุ โทรศพั ทแ์ ละพดู เสยี งคอ่ นขา้ งดงั หฟู งั โทรศพั ทข์ องผมเปน็ สชี มพู มนั บง่ บอกคอ่ นขา้ งชดั เลย ละวา่ ผมเปน็ เกย”์

7. “I Feel Just as Much Woman as I Am Man”

สงั เกตวา่ หลงั จากปลอ่ ยอลั บมั้ ที่ 2 The Thrill of It All ออกมา แซมกก็ ลา้ ทจี่ ะเปน็ ตวั เองมากขนึ้ ไปอกี เขาสนกุ กบั การ โอบรบั ความจดี๊ จา๊ ดและเพมิ่ สสี นั ใหช้ วี ติ นอกจากอลั บม้ั ใหมจ่ ะทาV ใหเ้ ราเหน็ แซมมาในรปู รา่ งทผี่ อมลงและดเู ฮลธต์ ขนึ้ แลว้ เขายงั กลา้ แตง่ ตวั แตง่ หนา้ ถา่ ยแฟชนั่ ออกแนวหญงิ มากขน้ึ รวมทงั้ ยงั ใสร่ องเทา้ สน้ สงู สแี ดงสดุ จดี๊ ดว้ ยนะ!

3. His Songs

แมเ้ พลงหลายๆ เพลงของแซมจะออกแนวเศรา้ เพราะผดิ หวงั ในความรกั หรอื รกั เขาแลว้ ไมไ่ ดร้ บั รกั กลบั คนื มา แตเ่ พลงบาง เพลงของเขากแ็ สดงใหเ้ หน็ ถงึ การสนบั สนนุ กลมุ่ LGBT อยดู่ ว้ ย เชน่ ในเอม็ วี “Lay Me Down” เพลงแสนเศรา้ จากอลั บมั้ แรก In the Lonely Hour ทแี่ ทรกมมุ มองการสนบั สนนุ การแตง่ งานของคนเพศเดยี วกนั ตลอดจนเพลง “Him” เพลงสดุ ซงึ้ จากอลั บมั้ ลา่ สดุ The Thrill of It All ทพี่ ดู ถงึ ความรสู้ กึ ผดิ ทม่ี ตี อ่ พระเจา้ ในศาสนาทเี่ ขานบั ถอื เมอื่ เขาไปหลงรกั ผชู้ ายดว้ ยกนั ศาสนาไมม่ พี นื้ ทใี่ หค้ นอยา่ งเขายนื เปน็ อกี เพลงหนงึ่ ทท่ี าV เอาแฟนเพลงเพศทสี่ ามซงึ่ ตกอยใู่ นสถานการณเ์ ดยี วกนั ฟงั แลว้ ถงึ ขนั้ รอ้ งไหเ้ ลยทเี ดยี ว หากแตเ่ มอื่ ตดั ภาพมาที่ “Promises” เพลงฮติ อนั ดบั 1 ลา่ สดุ ของแซมทเี่ ขาทาV รว่ มกบั ดเี จหนุ่ ลาV่ คาลวนิ แฮรร์ สิ เพลงนมี้ จี งั หวะทตี่ ดื๊ ขนึ้ อยา่ งเหน็ ไดช้ ดั และเอม็ วกี ส็ ดุ จะเปรยี้ ว นาV เสนออกี มมุ หนงึ่ ของเกยค์ ลั เจอรส์ ดุ จดี๊ จา๊ ด ไม่ หมน่ เศรา้ เหมอื นเพลงอนื่ ๆ ของเขา “ผมไมเ่ คยถา่ ยเอม็ วแี ลว้ สนกุ เทา่ นมี้ ากอ่ น” แซมเขยี นไวใ้ นทวติ เตอร์

5. Don’t Expect Him to Play Russia

แซมสนบั สนนุ กลมุ่ บคุ คลทมี่ คี วามหลากหลายทางเพศ แตเ่ มอื่ ประเทศใหญอ่ ยา่ งรสั เซยี ยงั ไมเ่ ปดิ กวา้ งกบั เรอื่ งแบบนี้ เขาจงึ ตอ้ งขอเซยโ์ นกบั การไปเปดิ คอนเสริ ต์ ทนี่ นั่ “ผมไมไ่ ดไ้ มช่ อบรสั เซยี นะ แตค่ ดิ วา่ ไมม่ ที างไปเลน่ คอนเสริ ต์ ทนี่ นั่ แนๆ่ เพราะสงิ่ ทพี่ วกเขาทาV กบั คนทเ่ี ปน็ เกยม์ นั นา่ ขยะแขยง และทาV ใหผ้ มโกรธ ผมเคยพดู กอ่ นหนา้ นวี้ า่ ตอ่ ใหเ้ ขาเอาเงนิ มาใหผ้ มหลายพนั ลา้ นปอนด์ ผมกจ็ ะไมไ่ ปจดั คอนเสริ ต์ ทนี่ นั่ หรอก ซงึ่ นน่ั ทVาใหผ้ มเศรา้ นะ เพราะผมเองกม็ แี ฟนเพลงชาวรสั เซยี อยู่ ซงึ่ พวกเขา มกั ตดิ ตอ่ ผมทางทวติ เตอร”์

6. Sam’s First Same-sex Wedding

มมุ นา่ รกั ๆ ของแซมมใี หเ้ หน็ เยอะ หนงึ่ ในนนั้ คอื เซอรไ์ พรสใ์ นพธิ วี วิ าหข์ องเบค แบราน และลซิ า่ เบสต์ คเู่ ลสเบยี้ นคหู่ นงึ่ ใน รายการพเิ ศษ Sam Smith at the BBC เมอื่ เดอื นพฤศจกิ ายนปที แี่ ลว้ โดยแซมรว่ มรอ้ งเพลง “Latch” ในเวอรช์ นั่ บลั ลาดสดุ เพราะ เขารอ้ งไป ยมิ้ ไป นาV้ ตารนื้ ไป ทาV เอาคแู่ ตง่ งานปา้ ยแดงไดแ้ ตย่ ม้ิ และกอดกนั อยา่ งอบอนุ่ เปน็ อกี หนงึ่ เรอื่ งเซอรไ์ พรสด์ ๆี ในชวี ติ ของทงั้ คทู่ มี่ นี กั รอ้ งดงั อยา่ งแซมมารอ้ งเพลงใหฟ้ งั ในวนั สาV คญั

8. Take Pride in Yourself

นกั รอ้ งเสยี งบาดอารมณอ์ ยา่ งแซมรสู้ กึ ปลมื้ ปรมิ่ หนกั มาก เมอื่ SSE Hydro อารนี า่ ขนาดใหญท่ มี่ คี วามจรุ าว 13,000 คนในกรงุ กลาสโกวใ์ นสกอตแลนด์ ตกแตง่ แสงไฟภายนอก อารนี า่ เปน็ สรี งุ้ ซงึ่ เปน็ สที แี่ สดงถงึ กลมุ่ บคุ คล LGBT เพอื่ ให้เกียรติเขาและแฟนเพลง ขณะที่แซมไปเล่นคอนเสิร์ต ทนี่ นั่ เมอื่ เดอื นมนี าคมทผี่ า่ นมา ทนี่ า่ สนใจอกี ขอ้ คอื ในทวั ร์ คอนเสริ ต์ ลา่ สดุ ของแซม The Thrill of It All Tour มนั จะมี โมเมนตห์ นงึ่ เสมอทเี่ ขาเรยี กรอ้ งใหท้ กุ คนจงภมู ใิ จในตวั เอง ไมว่ า่ จะเปน็ คนเพศไหนกต็ ามวา่ “ผมเองกเ็ ปน็ เกยค์ นหนงึ่ ทภี่ มู ใิ จในตวั เอง และถา้ คณุ กเ็ ปน็ คนหนงึ่ ทภี่ าคภมู ใิ จใน สงิ่ ทคี่ ณุ เปน็ ขอใหผ้ มไดเ้ หน็ มอื ของคณุ หนอ่ ย!”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.