Horoscope

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

ราศมี นี (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 มนี าคม-14 เมษายน)

การงาน มโี อกาสมากทจี่ ะขยบั ขยายธรุ กจิ จะกลายเปน็ ที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในแวดวงการงานของคุณ การเงนิ มกี ารใชจ้ า่ ยทดี่ ไดร้ บั เงนิ และโชคลาภทหี่ วงั การเรยี น ไดพ้ บเจอทปี่ รกึ ษาทดี่ ผลการเรยี นผา่ นฉลยุ ความรัก คิดทVาสิ่งใดเรื่องรักมักมีอุปสรรค สุขภาพ อาจมปี ญั หาบรเิ วณหลงั

ราศเี มถนุ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 มถิ นุ ายน-14 กรกฎาคม)

การงาน ชว่ งนจี้ ะตอ้ งใชฝ้ มี อื ความสามารถ และความ ทมุ่ เทเปน็ อยา่ งมาก การเงนิ โชคลาภ เงนิ ทองกอ้ นใหญ่ กาV ลงั เดนิ ทางเขา้ มา การเรยี น รา่ เรงิ แจม่ ใส ไดแ้ สดง ความสามารถทมี่ ใี หป้ ระจกั ษต์ อ่ สายตาผอู้ นื่ ความรกั คนโสดควรทาV ตวั ใหส้ ดใสเขา้ ไวแ้ ลว้ จะมเี สนห่ สขุ ภาพ นอนไมห่ ลบั คดิ มาก

ราศกี นั ย์ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 กนั ยายน-14 ตลุ าคม)

การงาน จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีความ หรอื ขอ้ พพิ าททาV ใหเ้ หนอื่ ยยากลาV บาก การเงนิ มดี วง ประสบปัญหาในเรื่องหนี้สิน เงินทองไม่พอใช้จ่าย การเรยี น อยใู่ นสภาพรอ่ แร่ เหมอื นผา่ นสมรภมู ทิ าV งาน หนกั มามากมาย ควรหาเวลาไปพกั ผอ่ น ความรกั อยู่ ในชว่ งสบั สน ลงั เลใจ มแี ตเ่ รอื่ งคนรกั เขา้ มาปน่ั ปว่ น จติ ใจตลอดเวลา สขุ ภาพ ลนื่ ตกจากทสี่ งู อาหารไมย่ อ่ ย

ราศธี นู (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 ธนั วาคม-14 มกราคม)

การงาน จงนาV เสนอจดุ เดน่ และขอ้ ดขี องตวั เอง จะทาV ให้ พบโอกาสดๆี เขา้ มา งานทซี่ บเซาจะเรมิ่ ดขี นึ้ การเงนิ จะมีโชคลาภจากแดนไกล คนต่างชาติจะให้โชค การเรยี น มพี ลงั เตม็ รอ้ ย พรอ้ มลยุ ทาV งานทอี่ าจารยส์ งั่ เต็มที่ จะมีบุคคลเพศชายบุคลิกสุขุมคอยสนับสนุน ความรกั มคี วามสขุ สบายดี ดวงความรกั ถอื วา่ เจรญิ เตบิ โต คนโสดระวงั สะดดุ รกั คนแก่ สขุ ภาพ อาหาร ไมย่ อ่ ย เครยี ด มปี ญั หาเรอื่ งปลายประสาท

ราศเี มษ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ ง 15 เมษายน-14 พฤษภาคม)

การงาน ไมเ่ ปน็ ไปตามทตี่ งั้ ใจ แตก่ ไ็ มใ่ ชท่ งั้ หมด อยา่ จติ ตก ขอใหท้ าV ตอ่ ไป การเงนิ ถอื วา่ มโี ชค มงี านพเิ ศษ ผา่ นเขา้ มา การเรยี น ระวงั ความใจรอ้ นจะทาV ใหเ้ หนอื่ ยลา้ ความรกั ไมส่ บายใจเทา่ ไรนกั เดยี๋ วดกี นั เดยี๋ วงอนกนั สขุ ภาพ ปวดแขน เจบ็ ตา ปวดหวั อาหารไมย่ อ่ ย

ราศกี รกฎ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 กรกฎาคม-14 สงิ หาคม)

การงาน งานเยอะมาก ตอ้ งเดนิ ทาง งานงา่ ยไมต่ กถงึ มอื อยากขยายโอกาส ใหพ้ ยายามพดู คยุ ใหม้ าก การเงนิ มี โชคเขา้ มาไมท่ นั ตงั้ ตวั หรอื เปน็ โชคทไี่ ดจ้ ากการไปขอพร สงิ่ เรน้ ลบั การเรยี น จะเจองานทมี่ เี ลห่ ก์ ล หากตอ้ งทาV งาน เปน็ กลมุ่ หรอื คยุ งานกบั ใคร อยา่ ไวว้ างใจ ความรกั ชว่ งนี้ ดไู มค่ อ่ ยสดใส ใหร้ ะวงั เรอื่ งญาตผิ ใู้ หญจ่ ะเขา้ มาวนุ่ วาย ทVาให้ดวงความรักสั่นคลอน สุขภาพ เวียนหัวหน้ามืด นาV้ ในหไู มเ่ ทา่ กนั ปว่ ยเรอื้ รงั ไมห่ ายซะที

ราศตี ลุ ย์ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 ตลุ าคม-14 พฤศจกิ ายน)

การงาน ถงึ จะไมร่ าบรนื่ เพราะมคี นคอยขดั ขวาง แตก่ จ็ ะ ไดร้ บั การชว่ ยเหลอื จากคนรจู้ กั และคนแปลกหนา้ การเงนิ จะมเี รอื่ งของโชคลาภ ไดเ้ งนิ อยา่ งไมท่ นั คาดคดิ เปน็ เงนิ ทมี่ คี นนาV มามอบใหโ้ ดยไมค่ าดฝนั การเรยี น ชว่ งนจี้ ะมี ไอเดยี ดๆี เดด็ ๆ เกดิ ขนึ้ ในหวั ไดส้ รา้ งสรรคส์ งิ่ ใหมๆ่ ทาV ใหก้ ารเรยี นผา่ นไปไดด้ ว้ ยดี ความรกั ขา่ วดสี าV หรบั คนโสด มดี วงพบรกั กบั คนทมี่ ลี กั ษณะอารมณศ์ ลิ ปนิ สงู สขุ ภาพ อว้ น อาหารไมย่ อ่ ย ไขมนั อดุ ตนั เสน้ เลอื ด

ราศมี งั กร (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 มกราคม-14 กมุ ภาพนั ธ)์

การงาน มกี ารเดนิ ทางไปพบปะพดู คยุ เพอื่ ใหไ้ ดง้ าน แต่ จะเปน็ งานทเี่ ตม็ ไปดว้ ยปญั หา การเงนิ มดี วงดที จี่ ะไดร้ บั เงนิ กอ้ น การเจรจาใดๆ เรอื่ งการเงนิ ทคี่ ดิ ไวจ้ ะมคี วาม สมหวงั ตามทคี่ ดิ การเรยี น มคี วามสขุ อยใู่ นใจ คดิ สงิ่ ใด กส็ มหวงั แผนการเรยี นทคี่ ดิ ไวก้ ส็ มปรารถนา ความรกั มีดวงได้ค้นพบรัก มีความสุขใจได้รับการดูแลที่ดี มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยให้ความรักราบรื่น สุขภาพ เครียด ปวดหลงั บา่ ไหล่ เขา่ มพี งุ

ราศพี ฤษภ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ ง 15 พฤษภาคม-14 มถิ นุ ายน)

การงาน หงุดหงิดจากความเอาแต่ใจของเจ้านาย อยากไดอ้ ะไรตอ้ งไดเ้ ดยี๋ วนนั้ การเงนิ จะไดเ้ งนิ จาก งานอดเิ รกเปน็ รายไดเ้ สรมิ การเรยี น มดี วงตอ้ งทาV งาน หนกั แตผ่ ลงานจะไดร้ บั คาV ชนื่ ชม ความรกั ระวงั เอาไว้ ใหด้ เดยี๋ วจะมปี ากเสยี งกนั สขุ ภาพ นอนไมพ่ อ หวั ตอื้ คดิ อะไรไมค่ อ่ ยออก

ราศสี งิ ห์ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 สงิ หาคม-14 กนั ยายน)

การงาน ชว่ งนเี้ จา้ นายและลกู คา้ อยากใหด้ แู ลเอาใจ เปน็ พเิ ศษ มเี กณฑไ์ ดเ้ งนิ จากงานทเ่ี กยี่ วกบั เดก็ หรอื จากคนอายนุ อ้ ยกวา่ การเงนิ ยงั ไปไดด้ การลงทนุ ใน เวลานถี้ อื วา่ ทาV ได้ แตต่ อ้ งคอ่ ยๆ ทาV ใจเยน็ ๆ การเรยี น จะมีอุปสรรคมากมาย ระวังจะมีคนแทงข้างหลัง ความรกั ใหร้ ะวงั จะเจอเรอื่ งอภนิ หิ าร เรอื่ งไมค่ าดคดิ คนใกลเ้ รยี นจบอาจถกู ขอแตง่ งาน ขอหมนั้ กะทนั หนั สขุ ภาพ ระวงั อบุ ตั เิ หตจุ ากความไมร่ ะมดั ระวงั

ราศพี จิ กิ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 พฤศจกิ ายน-14 ธนั วาคม)

การงาน งานคอ่ นขา้ งดี ผใู้ หญใ่ หก้ ารยอมรบั สามารถ ทาV อะไรไดอ้ ยา่ งงา่ ยดาย มกี ารตดิ ตอ่ ประสานงานกบั ผหู้ ลกั ผใู้ หญ่ การเงนิ มแี ตเ่ รอื่ งเหนด็ เหนอ่ื ย ออ่ นลา้ ในการแสวงหาเงิน ระวังเสียเงินไปกับเรื่องสุขภาพ การเรียน ยังคงเวียนวนอยู่กับงานเก่าๆ จากความ หนา่ ยเซง็ ควรพกั ผอ่ น แลว้ มาลยุ ตอ่ ใหจ้ บ ความรกั อยใู่ นชว่ งเหงาๆ ความทอ้ ใจเกดิ ขนึ้ จนรสู้ กึ หงดุ หงดิ วนุ่ วายใจ สขุ ภาพ อว้ น ทอ้ งเสยี ปสั สาวะมปี ญั หา

ราศกี มุ ภ์ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 กมุ ภาพนั ธ-์ 14 มนี าคม)

การงาน งานประจาV ทาV ใหเ้ หนอื่ ยและไมไ่ ดด้ งั ใจ ตอ้ ง คอยเปน็ ทรี่ องรบั อารมณค์ นอนื่ การเงนิ มเี รอื่ งตอ้ ง ใชจ้ า่ ยมากมาย เกบ็ เงนิ ไมค่ อ่ ยอยู่ เสยี เงนิ ไปกบั เรอื่ ง ไมเ่ ปน็ เรอ่ื ง การเรยี น โดดเดน่ รงุ่ โรจน์ มอี สิ ระในการ ศกึ ษา คดิ หวงั สงิ่ ใดกส็ มหวงั ตามนนั้ ความรกั มดี วง ทจี่ ะไดร้ บั ของขวญั และการดแู ลทดี่ จี ากคนรใู้ จ ทาV ให้ มคี วามสขุ สขุ ภาพ เวยี นหวั จติ ตก อาหารไมย่ อ่ ย ตกบนั ได นอนไมพ่ อ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.