Hollywood Feature

Rihanna’s Empire

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

รอิ านนา่ ปอ๊ ปสตารส์ ดุ แซบ่ ในวยั 30 กบั ความสาl เรจ็ ในทกุ ดา้ นของชวี ติ

ทงั้ เรอื่ งงานเพลงและธรุ กจิ ทสี่ นบั สนนุ การสรา้ งพลงั ใหแ้ กผ่ หู้ ญงิ ทวั่ โลก

2018 คอื อกี หนงึ่ ปที เี่ ปน็ หมดุ หมายสาl คญั ของรอิ านนา่ กว็ า่ ได้ เมอื่ เธอกา้ วเขา้ สวู่ ยั เลข 3 เมอื่ วนั ที่ 20 กมุ ภาพนั ธ์ เธอ ประสบความสาl เรจ็ ทงั้ เรอื่ งงานเพลงกบั 8 อลั บมั้ กบั ตลอดระยะเวลา 13 ปที ปี่ ลอ่ ยผลงานเพลงออกมาใหบ้ รรดาแฟนคลบั Rihanna Navy ทวั่ โลกตดิ ตาม รอิ านนา่ ยงั เปน็ แฟชน่ั ไอคอนคนสาl คญั ของวงการเพลงปอ๊ ปแหง่ ศตวรรษที่ 21 ดว้ ยสไตลส์ ดุ เฟยี ซและยากจะคาดเดา อกี ทงั้ เธอยงั ขนึ้ แทน่ นกั ธรุ กจิ ทป่ี ระสบความสาl เรจ็ อยา่ งทว่ มทน้ กบั แบรนดเ์ ครอื่ งสาl อาง Fenty Beauty by Rihanna และแบรนดช์ ดุ ชนั้ ใน Savage X Fenty ของตวั เอง ทปี่ ลอ่ ยออกมาใหส้ าวๆ ทกุ สผี วิ ทกุ รปู รา่ ง ไดฟ้ นิ กบั เรอื่ งความงามและการแตง่ ตวั ทกุ วนั นรี้ อิ านนา่ หรอื ชอ่ื จรงิ โรบนิ รอิ านนา่ เฟนตี้ จงึ กลายเปน็ อนิ ฟลเู อนเซอรท์ พี่ รอ้ มจะ นาl เทรนดท์ งั้ เรอื่ งดนตรี บวิ ตี้ แฟชนั่ รวมทงั้ มอบมมุ มองสดุ แกรง่ ใหผ้ หู้ ญงิ ทวั่ โลก วา่ จงเชอื่ มนั่ มนั่ ใจ สนกุ กบั ชวี ติ และเปน็ ตวั ของตวั เองโดยไมต่ อ้ งแครค์ อมเมนตใ์ ครเขา้ ไว้ เพราะทงั้ หมดนจี้ ะหลอมรวมคณุ ใหเ้ ปน็ สาวแกรง่ สดุ คลู ดงั ทรี่ อิ านนา่ เปน็ ตอนนโี้ ลกกาl ลงั อยใู่ นมอื ของเธอแลว้ ตอ้ งตดิ ตามกนั ตอ่ วา่ ปอ๊ ปสตารส์ ดุ ซา่ เจา้ ของเสยี งรอ้ งอนั เปน็ เอกลกั ษณแ์ ละภาพลกั ษณ์ สดุ โฉบเฉยี่ ว จะสรา้ งเรอื่ งเซอรไ์ พรสอ์ ะไรใหแ้ ฟนๆ ไดร้ อ้ งวา้ วกนั อกี ในอนาคต

The 21st Century’s Ultimate Pop Star

ถา้ คณุ เปน็ แฟนเพลงสากล เราเชอื่ วา่ เพลงของรอิ านนา่ นา่ จะ ตดิ อยใู่ นเพลยล์ สิ ตข์ องคณุ บา้ งไมม่ ากกน็ อ้ ย ระยะเวลาราว 13 ปใี นวงการ เธอมผี ลงานมามากถงึ 8 อลั บมั้ ไดแ้ ก่ Music of the Sun (2005), A Girl Like Me (2006), Good Girl Gone Bad (2007), Rated R (2009), Loud (2010), Talk That Talk (2011), Unapologetic (2012) และ Anti (2016) โดยเพลง ที่จุดพลุให้ริอานน่าโด่งดังในระดับเมนสตรีม ต้องยกให้ “Umbrella” เพลงฮติ ตดิ หทู เี่ ธอมาในลคุ สดุ เซก็ ซี่ มรี ม่ เปน็ พรอพ และเตน้ ทา่ มกลางสายฝนในเอม็ วี ซงึ่ ถอื วา่ เกม๋ ากใน ยุคนั้น ทั้งนี่ยังเป็นเพลงดังที่ทlาให้เธอคว้ารางวัลจากเวที Grammy Awards มาครองในปี 2008 ยงั มอี กี หลายเพลง ของสาวคนนี้ที่กลายเป็นเพลงดังท็อปชาร์ตและมียอดขาย ถลม่ ทลาย เชน่ “Don’t Stop the Music”, “Take a Bow”, “Disturbia”, “Only Girl (in the World)”, “S&M”, “California King Bed”, “We Found Love”, “Where Have You Been”, “Diamonds”, “Stay”, “Love on the Brain”, “Work” ตลอด จนเพลงสดุ ฮอตทเี่ ธอรว่ มงานกบั ศลิ ปนิ ชอื่ ดงั คนอนื่ ๆ เชน่ "Live Your Life" (กบั ท.ี ไอ.), "Love the Way You Lie" และ “The Monster" (เอมเิ นม), “Fourfiveseconds” (กบั เซอร์ พอล แมคคารต์ นยี และคานเย เวสต)์ , “Wild Thoughts” (กบั ดเี จคาเลด และไบรสนั ทลิ เลอร)์ ฯลฯ

Trendsetter of the Music Industry

เสียงร้องของริอานน่านั้นเรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์สุดๆ เนื้อ เสยี งของเธอแนน่ หากแตม่ คี วามแหบพรา่ ไมเ่ หมอื นใคร เธอ รอ้ งเพลงเตม็ เสยี ง มาพรอ้ มความมนั่ ใจ โฉบเฉยี่ ว เซก็ ซแี่ บบ แบดเกริ ล์ และมสี เตป็ แดนซช์ วนมอง คณุ สมบตั ทิ กุ ขอ้ ทกี่ ลา่ ว มา ทาl ใหเ้ ธอขนึ้ แทน่ ปอ๊ ปสตารแ์ หง่ ศตวรรษที่ 21 เปน็ หนงึ่

ในศิลปินที่มียอดขายสูงสุดตลอดกาล ด้วยยอดจlาหน่าย อลั บมั้ ราว 250 ลา้ นกอ๊ ปปท้ี วั่ โลก ตามมาดว้ ยทวั รค์ อนเสริ ต์ หลายครงั้ ทงั้ ยงั มที รพั ยส์ นิ มหาศาลสงู ถงึ 230 ลา้ นดอลลาร์ สหรฐั เลยทเี ดยี ว! รอิ านนา่ ยงั เปน็ เทรนดเ์ ซตเตอรข์ องวงการ เพลง เธอเป็นหนึ่งในศิลปินหญิงที่บุกเบิกการร่วมทlางาน เพลงกบั ดเี จสายอดี เี อม็ เชน่ จากเพลง “We Found Love” กบั คาลวนิ แฮรร์ สิ ดเี จหนา้ หลอ่ ชาวสกอต ซงึ่ เพลงนกี้ ช็ ว่ ย แจง้ เกดิ คาลวนิ ในฐานะดเี จทนี่ า่ จบั ตามอง! ทางดา้ นสไตลเ์ พลง ด้วยความที่ริอานน่าเติบโตมาในบาร์เบโดสกับดนตรีเรกเก้ สไตลช์ าวเกาะ เธอจงึ นาl กลนิ่ อายของดนตรเี รกเกม้ าสอดแทรก และเพิ่มความสนุกในเพลงแนวป๊อปของเธอให้โด่งดังใน ระดบั เมนสตรมี ไมว่ า่ จะใน “Rude Boy”, “Man Down”, “What’s My Name?” หรอื “Work” ดนตรใี นชว่ งแรกๆ ของริอานน่าอาจเน้นหนักไปทางป๊อปแดนซ์ที่สอดแทรก ดนตรเี รกเกเ้ ขา้ ไป แตร่ ะยะหลงั ๆ เธอกท็ ดลองซาวนดใ์ หมๆ่ โดยผสมผสานดนตรอี ารแ์ อนดบ์ รอ็ ก และฮปิ ฮอปเขา้ ไปดว้ ย

Fashion Icon

ริอานน่าไม่เพียงประสบความสlาเร็จด้านงานเพลงอย่าง ท่วมท้น แต่ยังเป็นแฟชั่นไอคอนของวงการฮอลลีวูด ด้วย สไตลท์ ที่ งั้ ซา่ แซบ่ เซก็ ซี่ กลา้ เสยี่ ง ตอกยาl้ มมุ มองทอี่ ยาก ให้ทุกคนสนุกกับแฟชั่นเหมือนเธอ ให้การแต่งตัวเข้ามามี สว่ นรว่ มในการนาl เสนอตวั ตน แฟชนั่ เซนสข์ อง ริิอานน่่าสะท้้อนให้้เห็็นผ่่านลุุุคสุุุดครีีเอต และคาดเดาไมไ่่ ด้้ ทงั้ั้ ในเอม็็ วีี การรว่่ มงาน พรมแดง คอนเสริิ ต์์ ตลอดจนงานประกาศ รางวลัั ตา่่ งๆ ความโดดเดน่่ เรอื่ื่ งแฟชน่ัั่ ยงัั เปดิิ โอกาสใหร้้ อิิ านนา่่ ไดค้้ อลแลบ็็ กบัั แฟชนั่ั่ แบรนดเ์์ พยีี บ ทงั้้ั Armani, River Island, Dior, Stance, Manolo Blahnik ฯลฯ เพม่ิ่ิ ความพีีคไปอีีกเมื่ื่อเธอได้้รัับ เลืือกให้้เป็็นเฟซของ Dior แบรนด์์ สุุุ ดหรู สัั ญชาติิ ฝรงั่่ั เศสในเดอืื นมนีี าคม ปีี 2015 โดยถอืื เปน็็ สาว คนดัังผิิวสีีคน แรกทไี่ ดเ้ ปน็ เฟซของแบรนด!์

ความแรงของริอานน่ายังคงฉุดไม่อยูู่่

เดอื นธนั วาคม ปี 2014 สปอรต์ แวรแ์ บรนดข์ วญั ใจ

วยั รนุ่ อยา่ ง Puma ประกาศใหเ้ ธอนงั่ แทน่ ครเี อทฟีี ไดเรกเตอร์ ซงึ่ ปอ๊ ปสตารส์ าวไดค้ รเี อตทงั้ รองเทา้้ และ คอลเลก็ ชนั่ เสอื้ ผา้ ใหก้ บั แบรนด์ ยกระดบั Puma ใหเ้้ ปน็็ สปอร์ตแวร์แบรนด์ที่ทั้งคูลทั้งมีสไตล์ขึ้นอีกหลายเท่่าตััว แนน่ อนวา่ พลงั ซเู ปอรส์ ตารข์ องรอิ านนา่ ทาl ใหบ้ รรดาแฟนเพลง สายแฟพรอ้ มจะควกั เงนิ ในกระเปา๋ เพอื่ ซอื้ ความเทใ่่ หต้้ วัั เอง เรียกได้ว่ากระแสตอบรับของริอานน่าในโลกแฟชั่นนั้นเลิศ สดุุ ๆ การนั ตคี วามเปน็ สไตลไ์ อคอนดว้ ยการทเี่ ธอ ได้้รัับรางวัล Fashion Icon Award จากงาน ประกาศรางวลั ทางแฟชนั่ ทยี่ งิ่ ใหญ่Cfdaawards ในปีี 2014 ที่เธอมาร่วมงานด้วยเดรสซีทรูแสน หรหูู ราและเซก็ ซี่ สะกดทกุ สายตาเลยทเี ดยี ว เรา รสููู้้ กึึ วา่่ สาl หรบั รอิ านนา่ แฟชน่ั คอื การเปดิ เผยตวั ตน และความสนุกที่ไม่จlาเจ แอตติจูดสุดมั่นทlาให้เธอ เอาอยทูู่่ กุุ ลคุ เธอคอื ผกู้ าl หนดสไตลข์ องตวั เอง และมี ความสุุขกับการแต่งตัวได้โดยไม่จlาเป็นต้องแคร์คlา วจิ ารณข์ องใคร

“Umbrella”

“Love on the Brain”

“Only Girl (in the World)”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.