THE STARS ARE REBORN

เลดี้ กากา้ จากปอ๊ ปสตารส์ มู่ ฟู วส่ี ตาร์ และแบรดลยี คเู ปอร์ จากมฟู วสี่ ตารส์ ศู่ ลิ ปนิ การแจง้ เกดิ อกี ครงั้ ของดาวเดน่ ฮอลลวี ดู ในหนงั รกั สดุ ดรามา่ ทอ่ี าจทา± ใหค้ ณุ ตอ้ งปาดนา±้ ตา

OK! Magazine Thailand - - HOLLYWOOD INSIDER -

โหมดจากปอ๊ ปไอคอนมาเปน็ มฟู วสี่ ตารช์ วั่ คราว สาV หรบั นกั รอ้ งสาวเลดี้ กากา้ หลงั จากเคยควา้ รางวลั นกั แสดงนาV หญงิ สาขามนิ ซิ รี สี ห์ รอื ภาพยนตรส์ าV หรบั ฉายทางโทรทศั น์ จากเรอื่ ง American Horror Story: Hotel บนเวทใี หญอ่ ยา่ ง Golden Globe Awards ในปี 2016 มาแลว้ ลา่ สดุ กากา้ ขอพสิ จู นค์ วามสามารถของ ตวั เองในฐานะเพอรฟ์ อรม์ เมอรค์ ณุ ภาพของฮอลลวี ดู ใน A Star Is Born หนงั มวิ สคิ ลั ดรามา่ เรอื่ งลา่ สดุ นนี่ บั เปน็ หนงั เรอื่ งแรก ทเี่ ธอรบั บทนกั แสดงนาV เตม็ ตวั ประกบคกู่ บั พระเอกรปู หลอ่ มาดเซอรแ์ บรดลยี คเู ปอร์ สาV หรบั A Star Is Born ในเวอรช์ นั่ 2018 นี้ เปน็ เวอรช์ น่ั ที่ 4 ของฮอลลวี ดู โดย 3 เวอรช์ น่ั กอ่ นหนา้ นี้ ทงั้ ในปี 1937, 1954 และ 1976 ประสบความสาV เรจ็ อยา่ ง ทว่ มทน้ หากแตเ่ วอรช์ นั่ 2018 กไ็ มธ่ รรมดา ทง้ั ยงั เปน็ การพสิ จู นฝ์ มี อื การนงั่ แทน่ ผกู้ าV กบั เปน็ ครงั้ แรกในชวี ติ ของแบรดลยี อกี ทง้ั เขายงั รบั บทนกั แสดงนาV ดว้ ย การแสดงของทงั้ คจู่ ะไดใ้ จคนดแู คไ่ หน รอตดิ ตามกนั ในโรงภาพยนตรใ์ นเดอื นตลุ าคมนี้

The Plot

A Star Is Born เลา่ เรอื่ งราวโศกนาฏกรรมความรกั ของครู่ กั นกั ดนตรี ฝา่ ยชายคอื รอ็ กแอนดโ์ รลสตารม์ ากประสบการณ์ ชอื่ แจค็ สนั เมน (แบรดลยี คเู ปอร)์ ผคู้ น้ พบและตกหลมุ รกั แอลลี่ (เลดี้ กากา้ ) ศลิ ปนิ สาวทเี่ พงิ่ จะยอมแพใ้ หก้ บั ความฝนั ในการเปน็ นกั รอ้ งของตวั เอง จนกระทงั่ แจค็ สนั เกลยี้ กลอ่ มให้ เธอกา้ วเขา้ สแู่ สงสปอตไลต์ แมห้ นา้ ทกี่ ารงานของแอลลจี่ ะ ไปไดส้ วย ทวา่ ความสมั พนั ธก์ บั คนรอบตวั ของเธอกลบั พงั ลง เชน่ เดยี วกบั แจค็ สนั ทตี่ อ้ งตอ่ สกู้ บั ปศิ าจภายในจติ ใจของตวั เอง รวมทงั้ ตอ้ งรบั มอื กบั การเสพตดิ แอลกอฮอล์ ยาเสพตดิ และ อาการซมึ เศรา้ อกี ดว้ ย

No Makeup Please

กาก้าย้อนความหลังถึงช่วงที่แบรดลีย์มาทดสอบหน้ากล้อง เธอถงึ ทบี่ า้ นในปี 2016 ตอนนนั้ เธอกาV ลงั เดนิ ลงมาจากบนั ได เขาเขา้ มาใกลๆ้ และมองหนา้ เธอ สงั เกตคอนซลี เลอร์ มาส คารา่ และลปิ สตกิ เธอเหน็ เขาถอื ของบางอยา่ งในมอื และ เชอื่ หรอื ไมว่ า่ นนั่ คอื กระดาษเชด็ เครอื่ งสาV อาง แบรดลยี พ์ ดู วา่ “ตอ้ งเชด็ ออกใหห้ มด” จากนนั้ เขากเ็ ชด็ เมกอพั บนใบหนา้ ของ กากา้ ออกจนหมดเกลยี้ ง! นกั รอ้ งสาวบอกวา่ บทแอลลที่ เี่ ธอ ไดร้ บั ทาV ใหเ้ ธอไมส่ ามารถทาV ตวั เปน็ ผหู้ ญงิ ทปี่ กตมิ กั ใชเ้ วลา แตง่ หนา้ กอ่ นขนึ้ แสดงคอนเสริ ต์ หลายชวั่ โมงไดอ้ กี ตอ่ ไป เธอ ตอ้ งปลอ่ ยใหก้ ลอ้ งซมู มาทใี่ บหนา้ ของเธอ ซงึ่ ทาแคค่ รมี บาV รงุ มานาน 8 ชวั่ โมง และลปิ มนั เทา่ นนั้ “แบรดลยี ท์ าV แบบนกี้ ถูกแล้วละ เพราะตัวละครที่ฉันเล่นต้องแสดงให้เห็นว่าเธอ รสู้ กึ วา่ ตวั เองนา่ เกลยี ดขนาดไหน เขาทาV ใหฉ้ นั รสู้ กึ อยา่ งนนั้ จรงิ ๆ ทาV เอาฉนั ไมม่ นั่ ใจในตวั เองมากๆ”

The Difference Between Gaga & Ally

แมใ้ นเรอื่ งกากา้ จะรบั บทแอลลซี่ งึ่ เปน็ นกั รอ้ งเหมอื นกบั เธอ แตใ่ นชวี ติ จรงิ สตารส์ าวบอกวา่ เธอกบั แอลลมี่ คี วามแตกตา่ ง กนั อยู่ “แอลลยี่ อมแพอ้ ยา่ งสนิ้ เชงิ และไมเ่ ชอื่ มนั่ ในตวั เอง เธอ ไมเ่ ชอื่ วา่ ตวั เองสวยพอและมคี ณุ สมบตั ดิ พี อทจี่ ะเปน็ นกั รอ้ ง ได้ สาV หรบั ฉนั ชว่ งแรกๆ ทที่ าV งานเพลง ฉนั เจอคาV วา่ ‘ไม’่ บอ่ ยมาก แตฉ่ นั กไ็ มเ่ คยยอมแพ้ เมอื่ ตดั สนิ ใจวา่ จะเปน็ นกั รอ้ ง ฉนั กท็ มุ่ เทสดุ ตวั ทงั้ ขนเปยี โนไปเลน่ ตามบารต์ า่ งๆ โทรหา คนนนั้ คนนบี้ า้ ง แกลง้ ปลอมตวั เปน็ ผจู้ ดั การตวั เองเพอื่ ใหไ้ ด้ งานบ้าง ฉันเชื่อมั่นในตัวเองมากๆ ว่าฉันเป็นศิลปินได้ แนน่ อน และจะไมห่ ยดุ จนกวา่ จะทาV ไดอ้ ยา่ งทฝี่ นั ไว้ นลี่ ะ่ คอื ความแตกตา่่ งระหวา่่ งฉนัั กบัั แอลล”ีี่

Things Take Time

กากา้ บอกวา่ กวา่ ทเี่ ธอจะคนุ้ ชนิ กบั ชวี ติ ในกองถา่ ยของหนงั เรอื่ งนี้ เธอกต็ อ้ งใชเ้ วลาอยเู่ หมอื นกนั หลงั เตรยี มความพรอ้ ม กอ่ นการถา่ ยทาV อยหู่ ลายเดอื น วนั แรกทป่ี รากฏตวั ในกองถา่ ย กากา้ ทอ่ งจาV บทของเธอมาไดอ้ ยา่ งแมน่ ยาV แบรดลยี ม์ ารว่ ม เขา้ ฉากกบั เธอดว้ ย แตเ่ ขากลบั เรม่ิ ตน้ ดว้ ยการพดู ประโยคที่ ไมต่ รงกบั บท เพราะอยากจะใหก้ ากา้ รสู้ กึ ผอ่ นคลายขนึ้ แต่ กลายเปน็ วา่ เธอไมเ่ กต็ และเอาแตพ่ ดู ประโยคเดมิ ๆ ของตวั เอง อยอู่ ยา่ งนนั้ “ฉนั เอาแตพ่ ดู ประโยคเดมิ ๆ จนสดุ ทา้ ยแบรดลยี ถามฉนั วา่ OK! หรอื เปลา่ แลว้ ฉนั กร็ อ้ งไห้ (หวั เราะ) หลงั จากนนั้ ฉนั กเ็ กต็ คะ่ เราเขา้ ฉากดว้ ยกนั และฉนั กไ็ มย่ ดึ ตดิ กบั บทมากเทา่ ชว่ งแรกๆ”

A Close Relationship on Set

ยงิ่ รว่ มงานกนั มากเทา่ ไร กากา้ กบั แบรดลยี ก์ ย็ งิ่ สนทิ กนั มาก ขนึ้ และแบรดลยี ย์ งั หาทางลดั ในการเพมิ่ ระดบั อารมณใ์ หบ้ ท แอลลขี่ องกากา้ ไดด้ ว้ ย ถา้ เขาอยากใหก้ ากา้ รสู้ กึ อบอนุ่ เขา จะกระซบิ วา่ “โทน”ี่ เพราะรวู้ า่ กากา้ กบั ศลิ ปนิ รนุ่ ใหญโ่ ทนี่ เบนเนตต์ สนทิ กนั มาก ถา้ พดู ชอ่ื นเี้ มอื่ ไร เธอจะรสู้ กึ ไดถ้ งึ ความอบอนุ่ ทนั ที แตถ่ า้ เขาอยากใหเ้ ธอโฟกสั กบั เรอื่ งใดเรอื่ ง หนงึ่ กจ็ ะพดู วา่ “นนิ จา” หรอื “นกั ฆา่ ” นอกจากนกี้ ากา้ ยงั ตอบคVาถามแบรดลีย์และแชร์ประสบการณ์จริงทั้งบนและ หลงั เวทขี องการเปน็ ศลิ ปนิ รวมทงั้ ประสบการณส์ ว่ นตวั เรอื่ ง ยาเสพตดิ ใหแ้ บรดลยี ฟ์ งั โดยเธอบอกวา่ หลงั กลายเปน็ ศลิ ปนิ ทมี่ ชี อื่ เสยี ง การจะหายาเสพตดิ นนั้ เปน็ เรอื่ งงา่ ยมาก ทาง ดา้ นแบรดลยี เ์ ผยวา่ มเี รอื่ งหนง่ึ ทเ่ี ขากบั กากา้ รสู้ กึ เชอื่ มโยงกนั “ผมกับกาก้าคอนเน็กต์กันทันทีตรงที่เรารู้สึกว่าตัวเองเป็น ที่รักมาตั้งแต่เด็กๆ ทุกครั้งที่ผมเจอคนที่โตมาโดยได้รับ ความรกั ความอบอนุ่ มากๆ เหมอื นกนั ผมจะสมั ผสั ถงึ ความ รสู้ กึ นนั้ ไดเ้ ลย นเี่ ปน็ สง่ิ ทผี่ มอยากใหล้ กู สาวรสู้ กึ อยากใหแ้ ก รู้สึกว่าได้รับความรักตลอดเวลา” ปัจจุบันแบรดลีย์ใช้ชีวิต ครอบครวั กบั อริ นิ า เชยค์ นางแบบสาวสดุ เซก็ ซชี่ าวรสั เซยี และทงั้ คมู่ ลี กู สาวชอื่ เลอา วยั 1 ขวบดว้ ยกนั 1 คน

What Makes Gaga Feel Beautiful

แลว้ อะไรละ่ ทที่ าV ใหก้ ากา้ รสู้ กึ สวยจากขา้ งใน เธอตอบแบบ สวยๆ วา่ “บอกตามตรง ฉนั คดิ วา่ สงิ่ ทที่ าV ใหฉ้ นั รสู้ กึ ดจี าก ขา้ งใน คอื การทฉี่ นั ไดเ้ หน็ แฟนๆ มคี วามสขุ เวลาเหน็ หรอื ไดย้ นิ วา่ เพลงของฉนั ทาV ใหช้ วี ติ พวกเขาเปลยี่ นไปไมท่ างใดก็ ทางหนงึ่ นนั่ ทาV ใหฉ้ นั รสู้ กึ ดมี ากๆ สดุ ทา้ ยแลว้ ฉนั อาจจะเลน่ หนงั มากมาย หรอื มเี พลงออกมาเพยี บ แตส่ งิ่ ทฉี่ นั ตอ้ งการ ไม่ใช่การให้แฟนๆ มาบอกว่าฉันสวยจังหรืออะไรแบบนั้น ฉันอยากให้พวกเขาบอกว่าดูผลงานของฉันแล้วร้องไห้ด้วย ความซาบซงึ้ และหนงั ทาV ใหพ้ วกเขาไดเ้ รยี นรอู้ ะไรบางอยา่ ง เกยี่ วกบั ตวั เอง”

Bradley as Jackson Maine

แบรดลีย์ขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงที่ทุ่มเทเรื่องการแสดงไม่แพ้ นักแสดงคนอื่นๆ และเพื่อที่จะสวมบทบาทของร็อกสตาร์ แจค็ สนั เมน ใหเ้ หมอื นจรงิ ทสี่ ดุ เขาลงทนุ เรยี นกตี ารแ์ ละ ฝกึ รอ้ งเพลงอยา่ งจรงิ จงั ราว 1 ปคี รงึ่ และยงั แตง่ เพลงรว่ มกบั กากา้ เพอื่ ใชป้ ระกอบในหนงั ดว้ ย “ทงั้ หมดนเี้ พราะกากา้ เลย เธอทาV ใหผ้ มรสู้ กึ มนั่ ใจมากๆ” แบรดลยี ก์ ลา่ ว ในขณะทกี่ ากา้ เผยความรสู้ กึ ถงึ พรสวรรคด์ า้ นการรอ้ งเพลงของแบรดลยี ว์ า่ “ฉนั ไมเ่ คยรมู้ ากอ่ นเลยวา่ แบรดลยี จ์ ะรอ้ งเพลงได้ เสยี งเขา ดมี าก เหมอื นเขารอ้ งมาจากใจเลย ในหนงั เรารอ้ งประสาน เสยี งกนั เยอะ มนั มบี างอยา่ งทที่ Vาใหเ้ ราทงั้ ครู่ สู้ กึ คลกิ กนั เวลา ที่ได้ร้องเพลงด้วยกันค่ะ” นอกจากนี้เมื่อรู้ว่าจะต้องรับบท ร็อกสตาร์ แบรดลีย์เห็นภาพทันทีว่าเขาควรจะศึกษาลุค บคุ ลกิ ทา่ ทาง และวถิ รี อ็ กสตารไ์ ดจ้ ากใคร “ผมนกึ ถงึ เอด็ ดี้ เวดเดอร์ นกั รอ้ งนาV วง Pearl Jam ผมเลยตดั สนิ ใจบนิ ไปใช้ เวลากบั เขาราว 4ม5 วนั ทซี่ แี อตเทลิ และถามคาV ถามเขาราว 9,000 คVาถามเห็นจะได้ (หัวเราะ) และเขาก็แชร์เรื่องราว ตา่ งๆ และเรอื่ งราวเลก็ ๆ นอ้ ยๆ ทมี่ แี ตศ่ ลิ ปนิ เทา่ นน้ั ทรี่ ใู้ ห้ ผมฟงั รวมทงั้ การรบั มอื กบั ความรสู้ กึ ภายในจติ ใจของตวั เอง ดว้ ย เขาเยย่ี มมากๆ”

What Bradley Wants to Say with His Version

นกั แสดงและผกู้ าV กบั ลกู หนงึ่ อยา่ งแบรดลยี เ์ ปดิ ใจถงึ สงิ่ ทเี่ ขา อยากใหผ้ ชู้ มไดร้ บั กลบั ไปหลงั จากดหู นงั เรอื่ งนี้ “ตอนทาV หนงั เรอื่ งนี้ ผมรดู้ วี า่ ผมอยากเลา่ เรอื่ งราวความรกั เรอื่ งหนงึ่ อยาก เลา่ วา่ การมคี วามรกั ของคน 2 คนมนั ยากแคไ่ หน แมว้ า่ คน 2 คนนนั้ จะรกั กนั และไมไ่ ดม้ เี รอื่ งนอกใจเขา้ มาเกยี่ วขอ้ งเลย กต็ าม ทงั้ คอู่ ทุ ศิ ตวั ใหก้ นั และกนั อยา่ งแทจ้ รงิ แมจ้ ะเปน็ แบบ นนั้ แตท่ าV ไมการมคี วามรกั มนั ถงึ ไดย้ ากนกั ละ่ อกี ขอ้ หนงึ่ คอื ผมรกั เสยี งดนตรแี ละคดิ วา่ วธิ สี อื่ ความรสู้ กึ ทเี่ รยี ลทสี่ ดุ คอื การ สอื่ ผา่ นดนตรแี ละเสยี งรอ้ งของเรา เพราะคณุ ไมส่ ามารถซอ่ น อารมณค์ วามรสู้ กึ ของตวั เองไดแ้ นๆ่ ผมคดิ วา่ การเลา่ เรอื่ งราว ความรกั และอารมณค์ วามรสู้ กึ ผา่ นเสยี งดนตรเี ปน็ สว่ นผสม ทลี่ งตวั มาก”

แบรดลีย์กับกาก้า แต่งตัวสวยหล่อแบบ จัดเต็ม ร่วมงาน Venice Film Festival ที่เวนิส อิตาลี เมื่อเดือน สิงหาคม ควงคู่เดิน พรมแดงราวกับเป็น แฟนกันแน่ะ Getty Images

ลุคหล่อสุดเนี้ยบของ แบรดลีย์ที่งาน พรีเมียร์หนังในสเปน เมื่อวันที่ 29 กันยายน

เคมีคู่รักศิลปินของ กาก้ากับแบรดลีย์ใน หนัง A Star Is Born

กาก้าสวยแบบใสๆ ที่งาน พรีเมียร์หนังในลอนดอน เมื่อวันที่ 27 กันยายน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.