FEMALE HOT STUFF

มวิ -นษิ ฐา จริ ยงั่ ยนื

OK! Magazine Thailand - - AWARDS 2018 -

เปน็ ครงั้ ที่ 3 แลว้ ทนี่ กั แสดงคนสวยมวิ -นษิ ฐา จิรยั่งยืน คว้ารางวัลจากการประกาศรางวัล OK! Awards โดยกอ่ นหนา้ นเี้ ธอเคยรบั รางวลั Female Hot Stuff หรอื ผหู้ ญงิ สวยในสายตาผหู้ ญงิ และรางวลั Female Rising Star หรอื ดาวรงุ่ หญงิ มากอ่ น เวลา 5 ปกี วา่ ๆ ในวงการ บนั เทงิ ไมเ่ พยี งทาV ใหส้ าวมวิ ไดล้ บั ฝมี อื ตวั เองในฐานะนกั แสดง แตค่ วามสวยของเธอกด็ เู หมอื นจะเพมิ่ ดกี รขี นึ้ เรอื่ ยๆ เชน่ กนั จนปนี มี้ วิ กลบั มาควา้ รางวลั Female Hot Stuff เปน็ ครงั้ ที่ 2 ดว้ ยการกวาดคะแนนโหวตจากแฟนๆ อยา่ งทว่ มทน้ เมอื่ เหน็ ตวั จรงิ ของสาวมวิ ตอ้ งบอกวา่ เธอมใี บหนา้ สวยหวาน รปู รา่ ง เลก็ นา่ ทะนถุ นอม และบคุ ลกิ ทดี่ นู งิ่ ๆ หากแตส่ งา่ งามและ เปน็ มติ ร ไมแ่ ปลกใจทสี่ าวๆ มากมายตา่ งชนื่ ชมความสวย ของเธอ

นกั แสดงสาวทเี่ พงิ่ อายคุ รบ 28 ปหี มาดๆ เมอื่ เดอื น กนั ยายนทผี่ า่ นมา เผยความรสู้ กึ ถงึ การไดร้ บั รางวลั ในครงั้ นี้ วา่ “กอ่ นอนื่ มวิ ตอ้ งขอขอบคณุ แฟนคลบั ทกุ ๆ คนทมี่ องวา่ มวิ ดสู วยในสายตาผหู้ ญงิ ดว้ ยกนั สว่ นตวั มวิ ไมไ่ ดค้ ดิ วา่ ตวั เอง สวยอะไรขนาดนนั้ คนอาจมองมวิ จากหลายๆ มมุ ไมใ่ ช่ เรอื่ งหนา้ ตาอยา่ งเดยี วกไ็ ด้ เชน่ เรอื่ งการทาV งาน มมุ มอง ความคิด ฯลฯ ก็ต้องขอบคุณมากๆ ค่ะที่มองเห็นตรงนี้ สVาหรับมุมมองของผู้หญิงสวยในสายตาของมิว ส่วนใหญ่ ผหู้ ญงิ ทมี่ วิ มองวา่ สวย มกั เปน็ คนทมี่ คี วามเปน็ ตวั ของตวั เอง ไมจ่ าV เปน็ วา่ ตอ้ งดสู วยตลอดเวลา แตต่ อ้ งรจู้ กั กาลเทศะ มี บคุ ลกิ ทเี่ ปน็ ตวั เอง และเปน็ คนทดี่ จี ากขา้ งใน ถา้ เปน็ คนไทย มวิ ชอบพชี่ มพ-ู่ อารยา เอ ฮารเ์ กต็ เพราะหลายครงั้ ทไี่ ดฟ้ งั พี่เขาให้สัมภาษณ์ พี่ชมพู่จะมีความเป็นตัวของตัวเอง มี ทศั นคตดิ และวางตวั ดที กุ อยา่ ง ถา้ เปน็ ตา่ งประเทศ ผหู้ ญงิ ทมี่ วิ มกั ตดิ ตามผลงานตลอดคอื แอนน์ แฮธาเวย์ มวิ ไมเ่ คย ดูเขาให้สัมภาษณ์ แต่แค่รู้สึกเวลาเขาเล่นหนังแล้วดูสวยมี เสนห่ มองแลว้ เพลนิ ตามากๆ”

มิวเผยเคล็ดลับดูแลรูปร่างหน้าตาให้ OK! ฟังว่า “มวิ ไมไ่ ดด้ แู ลอะไรเปน็ พเิ ศษ ถา้ เปน็ เรอ่ื งอาหารการกนิ ปกติ มวิ กก็ นิ แบบระวงั นดิ หนงึ่ เชน่ ไมก่ นิ ของมนั ของทอดอาจ กนิ นอ้ ยหนอ่ ย ไมก่ นิ ดกึ ฯลฯ เมอื่ มเี วลาวา่ ง กจ็ ะไปทาV ผม ทาV เลบ็ บา้ ง หรอื นดั กนิ ขา้ วดหู นงั กบั เพอื่ น อกี เรอื่ งคอื มวิ เรม่ิ ออกกVาลังกายอย่างจริงจังเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยจ้าง เทรนเนอร์ส่วนตัวมาเทรนเรื่องออกกVาลังกายให้สัปดาห์ละ 3 ครงั้ กอ่ นหนา้ นมี้ หี ลายชว่ งทมี่ วิ พยายามออกกาV ลงั กาย แตก่ ไ็ ปๆ หยดุ ๆ รสู้ กึ วา่ ไมม่ นั่ คง ไมต่ อ่ เนอื่ ง จนระยะหลงั รู้สึกว่าไม่ได้แล้ว เราต้องตั้งใจกับการออกกVาลังกายจริงๆ และออกอยา่ งตอ่ เนอื่ ง ซงึ่ ปรากฏวา่ เมอื่ ใสต่ ารางออกกาV ลงั กาย ลงไปในตารางการทาV งานของเรา เรากส็ ามารถทาV ได”้

ทผี่ า่ นมา เราเหน็ มวิ กบั บทบาททห่ี ลากหลาย และ เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ศาสตร์การแสดงทั้งจากการ แสดงละครและภาพยนตร์ สาV หรบั ละครกเ็ ชน่ สภุ าพบรุ ษุ จฑุ าเทพ ตอน คณุ ชายปวรรจุ , ทรายสเี พลงิ , เลอื ดมงั กร ตอน สงิ ห,์ ตามรกั คนื ใจ, ชาตพิ ยคั ฆ,์ รากนครา ฯลฯ สว่ น ภาพยนตรก์ เ็ ชน่ แฟนเดย.์ .แฟนกนั แคว่ นั เดยี ว, พรจากฟา้ ,

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.