FLASHBULB

หนงั -ศตี ลา วงษก์ ระจา่ ง

OK! Magazine Thailand - - AWARDS 2018 -

มีส่วนผสมของความอาร์ตจากคุณพ่อตั้วศรณั ยู วงษก์ ระจา่ ง บวกกบั ความคลอ่ งแคลว่ ทะมัดทะแมงและหลงใหลในแฟชั่นจากคุณแม่เปิ้ล-หัทยา วงษ์กระจ่าง จากที่เราเห็นเป็นเด็กสาวตัวเล็กๆ มาวันนี้ หนงั -ศตี ลา วงษก์ ระจา่ ง หนงึ่ ในฝาแฝดคนนอ้ ง พยานรกั ทั้งสองคนของคุณพ่อตั้วและคุณแม่เปิ้ลเติบโตเป็นสาววัย 22 ปี มาพรอ้ มหนา้ ตาสวยเก๋ รปู รา่ งผอมเพรยี วแบบนางแบบ และสไตลส์ ดุ เทท่ ผี่ สมผสานสตรที สไตลแ์ ละไฮแฟชนั่ ไดอ้ ยา่ ง โดดเดน่ และเปน็ ตวั เองเหลอื เกนิ นนั่ ทาV ใหเ้ ธอขนึ้ แทน่ อทิ เกริ ล์ คนใหม่ที่วงการแฟชั่นไทยล้วนจับตามอง เด็กสาวคนนี้ อนาคตไกลแนน่ อน เพราะแสงสปอตไลตก์ าV ลงั สาดสอ่ งมาที่ เธอแลว้

สไตลส์ ดุ ชคิ ของหนงั โดดเดน่ จนเธอไดร้ บั เลอื กใหเ้ ปน็ Friend of Chanel ของ Chanel ประเทศไทย มาราว 2 ปี แลว้ เธอเคยเดนิ ทางไปรว่ มชมแฟชนั่ โชวท์ Paris Fashion Week ทั้งยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับนิตยสารแฟชั่นชั้นนVา อยา่ ง Vogue เกาหลี และ Vogue ประเทศไทย “จรงิ ๆ หนูไม่รู้เหมือนกันว่าทVาไมตัวเองถึงได้รับโอกาสจากทาง แบรนด์ เขามองเห็นอะไรในตัวเราเหรอ แต่ส่วนตัวก็ชอบ Chanel อยแู่ ลว้ ตอนแรกทรี่ กู้ ด็ ใี จมากคะ่ เหมอื นกบั วา่ เขา อยากไดค้ นทดี่ มู คี าแรก็ เตอร์ มไี ลฟส์ ไตลท์ ไี่ มจ่ าV เปน็ ตอ้ งสวย ตลอดเวลา การไดร้ ว่ มงานกบั แบรนดจ์ งึ เปน็ ประสบการณท์ ดี รู้สึกเป็นเกียรติมากที่เขาเลือกเรา เพราะฉะนั้นก็ต้อง ทาV งานทกุ งานออกมาใหเ้ ตม็ ทแี่ ละดที สี่ ดุ ”

หากตามดรู ปู ของหนงั ในอนิ สตาแกรม @sitalawongk จะเหน็ วา่ เธอเปน็ สาวเทท่ อี่ นิ กบั แฟชนั่ ไมน่ อ้ ย เธอเปลยี่ นลคุ ได้หลากหลาย แต่ก็ยังคงกลิ่นอายของความเป็นตัวเองอยู่ ทั้งยังมีความเป็นธรรมชาติ นับเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นอินฟลู เอนเซอรร์ นุ่ ใหมท่ นี่ า่ สนใจ “พดู ถงึ เรอื่ งแฟชนั่ และการแตง่ ตวั หนชู อบนะ ทจี่ รงิ เหมอื นหนซู มึ ซบั เรอื่ งนมี้ าจากแม่ แมจ่ ะ ชอบแต่งตัวสไตล์เท่ๆ และหนูก็ชอบสังเกตผู้คนว่าเขาใส่ เสอื้ ผา้ สไตลไ์ หน ชอบดแู ละตดิ ตามแฟชนั่ จากนติ ยสารและ สอื่ ตา่ งๆ” แมว้ นั นสี้ าวหนงั จะดสู วยหวานเปน็ พเิ ศษจากเดรส ที่เธอใส่ในการถ่ายแฟชั่นเซตของเรา แต่เมื่อถามถึงสไตล์ สว่ นตวั เธอบอกวา่ “ตอนเดก็ ๆ หนแู ตง่ ตวั เหมอื นทอมมาก ไมใ่ สก่ ระโปรงเลย เดยี๋ วนพี้ อโตขนึ้ ชอบใสเ่ สอื้ ผา้ ทดี่ สู บายๆ สไตล์ออกเท่หน่อย ชอบใส่เสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์และกางเกง ขายาว คนดงั ทหี่ นชู อบการแตง่ ตวั ของเขากเ็ ชน่ เคต มอสส,์ อเลก็ ซา่ ชงั ฯลฯ ซงึ่ แตง่ ตวั ไดเ้ ปน็ สไตลข์ องพวกเธอ แต่ สว่ นใหญห่ นจู ะชอบเปน็ ลคุ ๆ ไป ไมใ่ ชว่ า่ เหน็ เขาแตง่ แบบไหน กแ็ ตง่ ตามอะไรแบบนนั้ ”

ปัจจุบันหนังเรียนอยู่ชั้นปี 4 ด้านจิตวิทยาที่ มหาวทิ ยาลยั สตรอี ฮี วาในเกาหลี ซงึ่ เปน็ มหาวทิ ยาลยั หญงิ ล้วนที่มีชื่อเสียงระดับโลกและติดอันดับท็อปไฟว์ในเกาหลี “ทหี่ นเู ลอื กเรยี นจติ วทิ ยา เพราะหนชู อบจติ วทิ ยาเปน็ ทนุ เดมิ อยแู่ ลว้ เปน็ คนชอบอา่ นหนงั สอื ทเี่ กยี่ วกบั มนษุ ย์ ชอบใหค้ าV ปรกึ ษา พอมานง่ั คดิ ดรู สู้ กึ วา่ อยากเรยี นจติ วทิ ยา มนั นา่ จะ ชว่ ยใหเ้ ราเขา้ ใจผคู้ น เวลาทาV งานกบั คนอนื่ กจ็ ะเขา้ ใจเขาได้ มากขนึ้ สว่ นทส่ี มคั รไปเรยี นทเี่ กาหลี เพราะหนเู องกอ็ ยาก ได้ภาษาที่ 3 ด้วย เลยลองส่งใบสมัครไปดู พอทาง มหาวทิ ยาลยั ทนี่ นั่ ตกลงรบั แลว้ ถงึ ไปบอกพอ่ กบั แม่ ตอน แรกๆ เขากไ็ มอ่ ยากใหไ้ ป เพราะหนกู เ็ ปน็ ผหู้ ญงิ เลยพยายาม อธบิ ายใหพ้ อ่ แมฟ่ งั วา่ เราตอ้ งการอะไร อยากทาV อะไร อยาก เรมิ่ ตอนนี้ ไมอ่ ยากเสยี เวลา สดุ ทา้ ยพอ่ กบั แมก่ ย็ อม ชว่ งแรกๆ

ทไี่ ป หนพู ดู ภาษาเกาหลไี มไ่ ดเ้ ลย แตต่ อนนสี้ ามารถพดู และ เขยี นภาษาเกาหลไี ดใ้ นระดบั หนงึ่ แลว้ หนเู ปน็ คนทไี่ มก่ ลวั การเผชิญกับสถานการณ์ข้างหน้า และรู้สึกว่าการใช้ชีวิต คนเดยี วทนี่ นั่ กช็ ว่ ยใหห้ นเู ปน็ ผใู้ หญแ่ ละรจู้ กั รบั ผดิ ชอบชวี ติ ของตวั เองมากขนึ้ ”

นอกจากจะเรียนที่เกาหลีแล้ว สาวเอเนอร์จีล้นยัง จัดสรรเวลาเพื่อเป็นนางแบบในโมเดลลิ่งเอเจนซี่ชื่อ Choi ทนี่ นั่ ดว้ ย และระยะหลงั ๆ เราเรมิ่ เหน็ ผลงานถา่ ยแบบแฟชนั่ และแฟชนั่ วดิ โี อของเธอมากขนึ้ “จดุ เรมิ่ ตน้ มาจากการทหี่ นู อยากรู้ว่าทVาไมเกาหลีถึงสามารถผลิตผู้คนที่มีศักยภาพได้ บวกกบั รสู้ กึ อยากลองทาV กจิ กรรมนอกมหาวทิ ยาลยั ดว้ ย เลย ลองสง่ พอรต์ งานไปทเี่ อเจนซแี่ ลว้ ปรากฏวา่ ได้ พอลองทาV ดกู พบวา่ มนั โหดมาก คนเกาหลจี รงิ จงั และเครยี ดกบั เรอื่ งงาน มากจรงิ ๆ เขามคี วามชาตนิ ยิ ม และมคี า่ นยิ มเฉพาะตวั ทเี่ รา ต้องเรียนรู้และปรับตัว แต่ประสบการณ์การทVางานที่นั่นก็ ทาV ใหห้ นกู ลา้ แสดงออก รบั ผดิ ชอบ เปดิ ใจลองทาV สง่ิ ทแี่ ตกตา่ ง และทมุ่ เทกบั ทกุ สงิ่ ทที่ าV มากขนึ้ ไปอกี ”

ดว้ ยความทเี่ ปน็ ทายาทของคนดงั จงึ ไมแ่ ปลกทหี่ นงั จะรสู้ กึ กดดนั “การเปน็ ลกู สาวของคนดงั กก็ ดดนั เหมอื นกนั นะคะ คนมกั คาดหวงั ใหเ้ ราเกง่ เหมอื นพอ่ แม่ แตถ่ า้ เราเกง่ และทาV ไดแ้ บบเขา คนกจ็ ะบอกวา่ เพราะเราเปน็ ลกู เขา หนู รู้สึกว่าพ่อกับแม่เป็นคนที่ทVางานเก่ง พ่อเป็นคนที่ละเอียด เรอื่ งงานมาก หนกู อ็ ยากทาV ใหไ้ ดอ้ ยา่ งเขา และหนมู กั ชอบ อะไรหลายๆ อยา่ งเหมอื นพอ่ สว่ นแมจ่ ะเปน็ คนมองโลกใน แงด่ คดิ บวกเสมอ ตงั้ ใจทาV งานมาก มพี ลงั เยอะ หนไู มเ่ คย เหน็ แมบ่ น่ วา่ เหนอื่ ยเลย คดิ วา่ ตวั เองเหมอื นแมต่ รงจดุ นนั้ ” หนังยังมีพี่สาวฝาแฝดคนสวยชื่อหนุน-ศุภรา วงษ์กระจ่าง ดว้ ย แมท้ งั้ คจู่ ะดเู ปน็ สาวตา่ งสไตล์ แตก่ เ็ ปน็ ความแตกตา่ ง ทลี่ งลอ็ ก “หนวู า่ หนนุ มคี วามคดิ เหมอื นแม่ แมเ่ ปน็ คนไมช่ อบ เรอื่ งเครยี ดๆ ไมช่ อบอะไรทยี่ งุ่ ยาก หนนุ จะออกแนวหวานๆ และมองโลกในแงด่ มี าก บางครงั้ กม็ องโลกในแงด่ เี กนิ ไป จน เราตอ้ งคอยบอก เราทงั้ คอู่ าจดแู ตกตา่ ง แตก่ ร็ กั และเขา้ กนั ไดด้ มมี มุ มองความคดิ คลา้ ยๆ กนั แคว่ า่ การแสดงออกหรอื การใชช้ วี ติ ของเราไมเ่ หมอื นกนั เทา่ นนั้ เอง” ปดิ ทา้ ยดว้ ยการ ถามถงึ หนมุ่ ในสเปค หนงั บอกวา่ ทกุ วนั นสี้ เตตสั หวั ใจของเธอ ยงั โสด “หนไู มไ่ ดเ้ ปน็ คนขเี้ หงา ชอบอยคู่ นเดยี ว ทาV อะไร คนเดยี วได้ คนทอี่ ยกู่ บั เราไดต้ อ้ งเขา้ ใจ หนชู อบคนทมี่ คี วามคดิ เปน็ ผใู้ หญ่ ชอบคนตลก หนา้ ตานา่ รกั ทาV งานเกง่ คะ่ ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.