MEDIA DARLING

นาย-ณภทั ร เสยี งสมบญุ

OK! Magazine Thailand - - AWARDS 2018 -

ปรากฏตัวของนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งนายณภัทร เสียงสมบุญ ลูกชายสุดหล่อของ คณุ แมห่ ม-ู พมิ พผ์ กา เสยี งสมบญุ อาจทาl ใหส้ าวๆ ขวยเขนิ เมอื่ ไดเ้ หน็ และทนั ทที เี่ ราไดเ้ รมิ่ ตน้ บทสนทนากบั เขาทกี่ าl ลงั นงั่ อยตู่ รงหนา้ เมอื่ ไรกต็ ามทห่ี นมุ่ นายเผยรอยยมิ้ ออกมา ถา้ ไมต่ งั้ สตใิ หด้ นนั่ อาจทาl ใหค้ ณุ ใจละลายไดโ้ ดยไมร่ ตู้ วั นหี่ รอื เปลา่ นะทเี่ ขาเรยี กวา่ เสนห่ เ์ หลอื รา้ ย...ของผชู้ ายชอื่ นาย ณภทั ร

ไมเ่ พยี งแตจ่ ะมดี ที หี่ นา้ ตาหลอ่ ชวนมอง รปู รา่ งสงู ดู อบอุ่นเท่านั้น แต่ความนอบน้อม ความน่ารัก ความเป็น สุภาพบุรุษ รอยยิ้มที่แฝงความเขินเบาๆ รวมทั้งความ พยายามในการพฒั นาตวั เองใหเ้ กง่ ขนึ้ เรอื่ ยๆ ของนาย ยงั ทาl ให้ เขาเปน็ ทรี่ กั ของผคู้ นในวงการบนั เทงิ และบรรดาแฟนคลบั ทพี่ รอ้ มจะใจบางไดท้ นั ทแี ละทกุ ครงั้ ทเ่ี หน็ เขา ในขณะทสี่ อื่ มากมายกล็ ว้ นหลงรกั เดก็ หนมุ่ คณุ ภาพทคี่ ดิ ดี ทาl ดี และตอบ คาl ถามพวกเขาอยา่ งสภุ าพเสมอมา เปน็ ทมี่ าของการทหี่ นมุ่

นายชนะโหวตในรางวลั Mediadarlingจาก OK! Awards 2018 “ผมรสู้ กึ ดใี จและเปน็ เกยี รตมิ ากทไี่ ดร้ บั รางวลั Media Darling ถอื วา่ เปน็ ครงั้ แรกเลยทไี่ ดร้ บั รางวลั นี้ (หวั เราะ) ขอ ขอบคณุ ทกุ ๆ คนมากเลยทยี่ งั นกึ ถงึ ผมและเขา้ มาโหวตให้ ครบั ”

ทกุ วนั นนี้ ายบอกวา่ ชนิ กบั การใหส้ มั ภาษณส์ อื่ แลว้ พๆี่ สื่อที่เขาเจอล้วนน่ารัก คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ เขาเสมอ “ผมยงั จาl ชว่ งแรกๆ ทใี่ หส้ มั ภาษณส์ อื่ ได้ ตอนนนั้ ตนื่ เตน้ มาก ตนื่ กลอ้ ง รสู้ กึ หายใจไมท่ นั แตห่ ลงั ๆ เรมิ่ ปรบั ตวั และทาl ใจใหส้ บาย ทกุ วนั นถี้ า้ พๆี่ สอ่ื ถามอะไรมา ผมกจ็ ะ ตอบไดง้ า่ ยขนึ้ ไมร่ สู้ กึ อดึ อดั ผมคดิ วา่ เวลาใหส้ มั ภาษณ์ เรา ตอ้ งแสดงความจรงิ ใจใหเ้ ขาเหน็ เปน็ ตวั ของตวั เอง มอี ะไร กบ็ อกไปตรงๆ ไมป่ ดิ บงั แลว้ คณุ แมก่ ส็ อนผมมาตงั้ แตเ่ ดก็ วา่ การโกหกเปน็ สงิ่ ไมด่ แี ละผดิ ศลี 5 สว่ นตวั ผมเปรยี บศลี 5 เป็นเหมือนแผนที่ชีวิตของผมด้วย จึงมองว่าถ้าเราตอบ คาl ถามทมี่ าจากใจของเราจรงิ ๆ คนกจ็ ะสมั ผสั ถงึ ความจรงิ ใจ ของเราได”้

แน่นอนว่าไม่มีคนดังคนไหนที่ไม่เคยโดนคอมเมนต์ ในแงล่ บ เพราะขนาด Good Boy อยา่ งนายยงั มวิ ายโดน เมาท์ “ทผี่ า่ นมาผมกเ็ จอคอมเมนตแ์ ยๆ่ เหมอื นกนั แตไ่ มไ่ ด้ สนใจอะไรมาก ผมจะอา่ นเฉพาะคาl ตชิ มทเี่ ปน็ เรอื่ งของการ ทาl งาน เพอื่ จะไดน้ าl คาl ตชิ มนนั้ มาปรบั ปรงุ และพฒั นาตวั เอง ใหเ้ กง่ ขนึ้ ” เรอื่ งของการทาl งานในวงการบนั เทงิ นนั้ แมห่ มู ซงึ่ ครl่าหวอดอย่ใู นวงการมากอ่ นลกู ชาย ชว่ ยใหค้ lาแนะนlา ลกู ชายสดุ ทเี่ ลฟิ เสมอ “แมไ่ มเ่ คยไปดผู มทกี่ องถา่ ยละครและ หนงั ไมม่ าแตะเรอื่ งนเี้ ลย สว่ นใหญจ่ ะมาดผู มถา่ ยแฟชนั่ หรอื ออกงานมากกวา่ ซงึ่ ถา้ เหน็ ขอ้ ผดิ พลาดอะไรของผม แมก่ จะคอยสอนและให้คlาแนะนlาเพื่อให้ผมปรับปรุงตัวเองให้ ดขี นึ้ เสมอ ทกุ วนั นเี้ วลาทาl งาน ผมยดึ คตวิ า่ ไมว่ า่ จะงานเลก็ หรอื งานใหญ่ ผมจะทาl ใหด้ ที สี่ ดุ ไวก้ อ่ น เพราะจะไดไ้ มต่ อ้ ง มาเสยี ใจภายหลงั ”

นายเพงิ่ เขา้ วงการมาราว 3 ปี โดยมผี ลงานสรา้ งชอื่ อย่างภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้า และละครแนวโรแมนติก คอมเมดี้รักกันพัลวัน ซึ่งเรื่องหลังยังทlาให้เขาคว้ารางวัล นกั แสดงดาวรงุ่ ชายยอดเยยี่ ม จากงานประกาศรางวลั นาฏราช อนั ทรงเกยี รตใิ นปนี มี้ าครอบครอง สาl หรบั งานแสดงลา่ สดุ นายกาl ลงั ถา่ ยทาl ผลงานจอเงนิ เรอื่ งใหมช่ อื่ Friend Zone ของ คา่ ยจดี เี อชทเี่ ขาคนุ้ เคย โดยประกบคกู่ บั สาวฮอตใบเฟริ น์ พมิ พช์ นก ลอื วเิ ศษไพบลู ย์ “กอ่ นหนา้ นผี้ มเคยรว่ มงานใน เรอื่ งพรจากฟา้ กบั จดี เี อช แตต่ อนนนั้ เลน่ ตอนสนั้ ๆ 1 ใน 3 ของเรอื่ ง แตเ่ รอื่ งนถี้ อื เปน็ หนงั ยาวเรอื่ งแรกของผม บอกเลา่ เรอื่ งราวของเพอื่ นและมติ รภาพ จรงิ ๆ อยากบอกมากกวา่ นี้ แตบ่ อกไมไ่ ด้ รบั รองวา่ สนกุ ครบั ผมเลน่ เองแลว้ ยงั อยากดู เลย (หวั เราะ) นอกจากนปี้ หี นา้ กจ็ ะมลี ะครเรอื่ ง Teeใคร ทมี นั ส์ ดว้ ย เรอื่ งนผี้ มรบั บทเปน็ นกั กอลฟ์ สมใจ เลน่ คกู่ บั นอ้ งจนี า่ -ญนี า่ ซาลาส บอกเลยวา่ เปน็ ละครกอลฟ์ ทดี่ สู นกุ แนน่ อน”

เราถามนายว่าวงการบันเทิงได้มอบบทเรียนสlาคัญ อะไรให้แก่เขาบ้าง “วงการบันเทิงสอนผมว่าวินัยเป็นสิ่งที่ สาl คญั มากสาl หรบั นกั แสดง เราตอ้ งรจู้ กั ตรงตอ่ เวลา ดแู ล สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รวมถงึ มสี ขุ ภาพจติ ทดี่ ดี ว้ ย แตห่ ลกั ๆ คอื เรอื่ งสขุ ภาพ เชน่ ถา้ พรงุ่ นที้ าl งาน วนั นเี้ ราตอ้ งรบี กลบั ไปนอนและตอ้ งนอนให้ ครบ 8 ชวั่ โมง เพอื่ ทพี่ รงุ่ นต้ี นื่ ขนึ้ มาแลว้ จะไดไ้ ปกองถา่ ยดว้ ย ความรสู้ กึ สดชนื่ อารมณด์ ทาl งานไดส้ บาย”

นายในวัย 22 ปีเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีหลักสูตร Communication Design จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล เมอื่ เดอื นกนั ยายนทผี่ า่ นมา นบั เปน็ อกี หนงึ่ กา้ วยา่ งแหง่ ความสาl เรจ็ ทที่ าl ใหเ้ จา้ ตวั ภาคภมู ใิ จ รวมทงั้ คณุ แมห่ มดู ว้ ยเชน่ กนั “แพลนตอนนคี้ อื ทาl งานกอ่ น และใน อนาคตกจ็ ะเรยี นตอ่ ในระดบั ปรญิ ญาโทในเมอื งไทยแนน่ อน เพราะผมเป็นเด็กรักเรียนครับ (ยิ้ม)” นอกจากเรื่องงาน กราฟกิ ดไี ซนท์ เี่ ขาชนื่ ชอบแลว้ นายยงั อนิ กบั อกี หลายเรอื่ ง ไมว่ า่ จะดนตรี ตกี อลฟ์ เลน่ ฟตุ บอล หรอื ถา่ ยรปู “ผมชอบ หมดเลย เลอื กไมไ่ ดเ้ ลย (หวั เราะ) มนั เหมอื นเปน็ งานอดเิ รก ที่เราชอบทlาสนุกๆ ตอนมีเวลาว่าง แต่ละอย่างก็มีเสน่ห์ ไมเ่ หมอื นกนั ถา้ ฟตุ บอล เรากต็ อ้ งเลน่ เปน็ กลมุ่ ไดส้ งั คม ถ้าเล่นกอล์ฟ ก็เล่นคนเดียวได้ ส่วนดนตรีมักมาคู่กับงาน ดีไซน์ เวลาผมทlางานออกแบบก็มักจะฟังเพลงตลอดเวลา หรอื ถา้ วา่ งหนอ่ ยกจ็ ะหยบิ กตี ารข์ นึ้ มาเลน่ เรอื่ งถา่ ยรปู ผมก็ ชอบนะ แตไ่ มค่ อ่ ยถา่ ยรปู คน เนน้ ถา่ ยแลนดส์ เคปมากกวา่ หลงั ๆ ไมก่ ลา้ ลงรปู ในโซเชยี ลมเี ดยี เยอะ เดยี๋ วคนจะแบบวา่ เอะ๊ มนั ลงรปู อะไรของมนั แลว้ มากดอนั ฟอลโลวผ์ มกนั พอดี (หวั เราะ)”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.