MALE RISING STAR

ทอย-ธนั วา บญุ สงู เนนิ

OK! Magazine Thailand - - AWARDS 2018 -

จดุ ประกายรกั แรกพบผา่ นเพลง “หนา้ หนาว ทแี่ ลว้ ” ชอื่ ของThetoys หรอื ‘ทอย-ธนั วา บญุ สงู เนนิ ’ กต็ ดิ อนั ดบั นา่ คน้ หาทนั ที ดว้ ยสไตลเ์ พลงทเี่ ปน็ เอกลกั ษณเ์ ฉพาะตวั บวกกบั ตวั ตนนงิ่ ๆ ทกี่ ลายเปน็ เสนห่ ดงึ ดดู ใหค้ นพงุ่ เปา้ ความสนใจมาทเี่ ขา ไมใ่ ชแ่ คใ่ นฐานะลกู ของอดตี นกั รอ้ งสาวนติ ยา บญุ สงู เนนิ หรอื หลานของเจนิ เจนิ บญุ สงู เนนิ แตใ่ นฐานะศลิ ปนิ ดาวรงุ่ ผสู้ รา้ งปรากฏการณใ์ หม่ ให้กับวงการเพลงไทย ทั้งเคยอยู่เบื้องหลังความสlาเร็จใน เพลงฮิตของศิลปินมากหน้าหลายตา ซึ่งนั่นทlาให้ชีวิตของ ทอยไดเ้ จอกบั เซอรไ์ พรสห์ ลายอยา่ ง รวมถงึ การไดร้ บั คะแนน โหวตสงู สดุ ในสาขา Male Rising Star ของ OK! Awards ในปนี “ถอื เปน็ เซอรไ์ พรสม์ ากครบั ตอนนกี้ ย็ งั งงๆ เพราะ คนทมี่ ชี อื่ เขา้ ชงิ รางวลั ในสาขานลี้ ว้ นมคี ณุ สมบตั พิ รอ้ มทง้ั นนั้ ด้วยความที่ไม่คาดหวังว่าตัวเองจะได้ ผมจึงรู้สึกตกใจใน ความนา่ รกั ของแฟนคลบั ”

แมจ้ ะโดดเดน่ สกั เพยี งใด แตท่ อยทผี่ นั ตวั เองจากคน เบอื้ งหลงั กลายมาเปน็ คนเบอ้ื งหนา้ กย็ งั ตอ้ งรบั มอื กบั กระแส ความสนใจทถี่ าโถมมาพรอ้ มสารพดั ขา่ ว โดยเฉพาะการตงั้ แง่ กับบุคลิกสุดนิ่งที่พานให้หลายคนคิดว่าหยิ่ง ทั้งที่ไม่ทันได้ เปดิ ใจทาl ความรจู้ กั กบั ตวั ตนจรงิ ๆ ของหนมุ่ ฮอตในกระแส คนนดี้ ว้ ยซาl้ “ผมไมร่ วู้ า่ คนอนื่ คดิ อยา่ งไร แตผ่ มเปน็ คนที่ ไมม่ สี ครปิ ต์ ลองคดิ ดวู า่ จะนา่ อดึ อดั แคไ่ หน ถา้ ตอ้ งพยายาม เปน็ คนอนื่ ในทกุ ๆ วนั นนั่ กเ็ หมอื นเรากาl ลงั เปดิ รา้ นกะเพรา หมสู บั แตม่ คี นมาบอกวา่ อยากกนิ ไขพ่ ะโล้ ผมกต็ อ้ งบอกไป วา่ ไมม่ จี รงิ ๆ เพราะทาl เปน็ อยา่ งเดยี ว เรามคี วามสขุ กบั การ ขายกะเพราหมสู บั แมม้ คี นกนิ นอ้ ยกย็ นิ ดี เพราะเราชอบ คอื ต่อให้คนจะชอบหรือไม่ชอบแค่ไหน แต่ผมก็ขอเป็นตัวเอง แบบนแี้ ลว้ กนั ”

จะวา่ ไปชวี ติ ทา่ มกลางสปอตไลตข์ องทอยกเ็ หมอื นเงา สะทอ้ นสงั คม “ผมเจอกบั อะไรทไี่ มค่ าดฝนั เยอะมากในชว่ ง ปแี รกทเี่ ขา้ วงการ จากคนเบอื้ งหลงั ทไี่ มม่ สี ปอตไลตส์ อ่ ง ผม ไม่รู้ตัวเลยว่าจะมีคนเลื่อนสปอตไลต์มาส่อง นั่นทlาให้ผม ไมท่ นั ไดต้ งั้ ตวั พดู ตรงๆ วา่ ตวั ตนของผมไมม่ คี ณุ สมบตั ทิ จะเปน็ คนดงั เพราะชอบอยกู่ บั ตวั เอง แลว้ กค็ ยุ กบั คนอนื่ ไม่ รเู้ รอ่ื ง...สว่ นใหญค่ นในสงั คมจะคยุ กนั แคผ่ า่ นๆ ถา้ คยุ แคน่ นั้ กไ็ มร่ เู้ รอื่ งหรอก คอื เขาไมไ่ ดม้ าถามผมอยา่ งทเี่ รากาl ลงั คยุ กนั อยตู่ อนนี้ แคเ่ หน็ หนา้ และคยุ ดว้ ย 3-4 คาl กต็ ดั สนิ วา่ ผม เปน็ คนคยุ ไมร่ เู้ รอื่ ง ไมย่ มิ้ หรอื อะไรทาl นองนนั้ นคี่ อื เรอื่ งจรงิ ทสี่ งั คมเปน็ ”

ฟังดูเหมือนเรื่องดราม่า แต่ทุกวันนี้ความฮอตของ ทอยกเ็ บยี ดเวลาจนแนน่ เรยี กวา่ แทบไมม่ เี วลากนิ ขา้ วกนั เลย ทเี ดยี ว ถงึ จะเปน็ อยา่ งนนั้ เจา้ ตวั กย็ งั มคี วามสขุ กบั การได้ คลกุ คลอี ยกู่ บั สงิ่ ทเี่ ขารกั แถมทาl เพลงอะไรออกมากฮ็ ติ จน พานให้คิดว่าความฝันของผู้ชายที่มีสายเลือดศิลปินเต็มตัว คนนตี้ อ้ งไมธ่ รรมดาแน่ แตต่ รงกนั ขา้ ม! “จรงิ ๆ ตอนนเี้ ลย เปา้ หมายของผมมานานแลว้ ครบั ดว้ ยความทตี่ อนนนั้ ยงั เดก็ เปา้ หมายของผมจงึ เลก็ มาก แคอ่ ยากทาl เพลงใหม้ คี นฟงั สกั หมนื่ คนกม็ คี วามสขุ แลว้ พอเลยจากจดุ นนั้ มากย็ งั ไมค่ ดิ ถงึ เปา้ หมายตอ่ ไป เพราะอยากปลอ่ ยใหม้ นั พดั ไปเองตามกาล เวลา ผมอยากเดนิ ดสู วนดอกไมข้ า้ งทางและคอ่ ยๆ ซมึ ซบั กับบรรยากาศรอบข้าง คือยังไม่อยากรีบไปถึงข้างหน้า เพราะรสู้ กึ วา่ แบบนมี้ นั ทาl ใหเ้ ราสนกุ และสดชนื่ กวา่ ”

มองเผนิ ๆ อาจดเู หมอื นเปน็ คนไมแ่ ครอ์ ะไร แตก่ ลมุ่ คนสาl คญั ทเี่ หนยี่ วรงั้ ใหผ้ ชู้ ายทบี่ อกวา่ ตวั เองไมเ่ หมาะจะเปน็ คนเบอื้ งหนา้ ยงั คงเดนิ หนา้ ตอ่ ไปกค็ อื แฟนคลบั “ผมไมร่ วู้ า่ ตวั เองคดิ ถกู หรอื ผดิ ทเี่ ลอื กคนฟงั ซงึ่ ยงั รอผลงานใหมๆ่ ของ ผมอยู่ ผมเลอื กเขามากอ่ น สว่ นตวั ผมเมอื่ ถงึ วนั หนงึ่ ทอี่ ายุ มากแลว้ ขเี้ กยี จเดนิ ทาง คอ่ ยกลบั ไปทาl งานเบอื้ งหลงั ทกุ วนั นี้ ผมยงั ไมห่ ยดุ ทจี่ ะฝกึ หรอื พฒั นาตวั เองเรอื่ งการโปรดวิ ซเ์ พลง เพราะมนั กเ็ หมอื นภาษา ถา้ เราอยากใชภ้ าษาใดภาษาหนงึ่ ได้ กต็ อ้ งอยกู่ บั มนั ทกุ วนั ผมอยกู่ บั ดนตรที กุ วนั จนชนิ วนั ไหน ไมไ่ ดอ้ ยกู่ บั ดนตรจี ะรสู้ กึ แปลกๆ เหมอื นชวี ติ ขาดอะไรไป” ทอยสรุปถึงเส้นทางที่ตัวเขาเลือกเดิน และแน่นอนว่า สปอตไลตท์ สี่ อ่ งอยบู่ นตวั เขากย็ งั คงสาดแสงตอ่ ไป พรอ้ มๆ กบั การทยอยผลิตผลงานเพลงใหม่ออกมาสร้างสีสันให้กับ วงการเพลงไทยภายใตช้ อื่ The Toys

นายแบบ: ธันวา บุญสูงเนิน เสื้อผ้า: Paul Smith รองเท้า: Givenchy แต่งหน้า-ทVาผม: โชติรส โรดดอน สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: สาธิมา ลิมปกาญจน์เวช ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธนพร พิกุล สัมภาษณ์: มยุรี จิตเอื้ออารีกุล ฝึกงาน: สิริรักษ์ แย้มประดิษฐ์ สถานที่: Shangri-la Hotel Bangkok โทร.0-2236-7777

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.