ONLINE INFLUENCER

เค เลศิ สทิ ธชิ ยั

OK! Magazine Thailand - - AWARDS 2018 -

ยคุ ทโี่ ซเชยี ลกำl ลงั ยดึ เมอื งเชน่ นี้ หลำยๆ ครงั้ เรำมกั เหน็ คนใชโ้ ซเชยี ลเปน็ เครอื่ งมอื ในกำรสรำ้ งกระแส แตค่ งตำ่ งกบั หนมุ่ ตหี๋ นำ้ ใสเจำ้ ของรอยยมิ้ ละลำยหวั ใจ ‘เค เลศิ สทิ ธชิ ยั ’ ทก่ี ลำยเปน็ จดุ สนใจจำกกำรทำl คลปิ แชรป์ ระสบกำรณ์ กำรเรยี นตอ่ ในตำ่ งประเทศ ซงึ่ ไมเ่ พยี งเปน็ ประโยชน์ แตย่ งั สรำ้ งแรงบนั ดำลใจใหค้ นทไี่ มม่ โี อกำสไปสมั ผสั ไดม้ องเหน็ โลกใน อกี มมุ หนงึ่ ผำ่ นมมุ มองควำมขเ้ี ลน่ ของเขำ และจำกจดุ เรมิ่ ตน้ เลก็ ๆ นเี้ องทเี่ ปลยี่ นชวี ติ ของเดก็ ผชู้ ำยธรรมดำอยำ่ งเคใหเ้ ปน็ หนมุ่ ฮอต จนไดร้ บั คะแนนโหวตสงู สดุ ในสำขำ Online Influencer ของ OK! Awards ในปนี

ถงึ จะเคยมชี อื่ เขา้ ชงิ รางวลั มาแลว้ หลายรายการ แต่ นถี่ อื เปน็ รางวลั แรกทเี่ คไดร้ บั จากการโหวตของมหาชนอยา่ ง แท้จริง หลังเริ่มสะสมความสlาเร็จจากการทlาคลิปที่มียอด ผชู้ มสงู สดุ บนยทู บู ถงึ 2 ลา้ นครงั้ ! “ตอ้ งขอบคณุ ครอบครวั แฟนคลบั รวมถงึ พๆี่ นอ้ งๆ ทกุ คนทชี่ ว่ ยกนั โหวตใหเ้ คไดร้ บั รางวลั นดี้ ว้ ยนะครบั รสู้ กึ ดใี จจรงิ ๆ เพราะเปน็ รางวลั แรกของ เคเลย”

เคที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัว ทlาให้ หลายคนหลงรักผ่านลีลาการพูดที่ดูมีเสน่ห์ไม่แพ้หน้าตา แตล่ ะคลปิ ของเขาลว้ นเตม็ ไปดว้ ยความสรา้ งสรรค์ ไมว่ า่ จะ เปน็ เรอื่ งเรยี น ไลฟส์ ไตล์ หรอื ทอ่ งเทยี่ วทดี่ เู พลนิ แถมยงั ได้ เหน็ ความแตกตา่ งทางวฒั นธรรมของคนแตล่ ะประเทศ และ ในขณะทหี่ ลายคนมองวา่ การทาl คลปิ แชรบ์ นโลกโซเชยี ลคอื ความฉาบฉวย แตส่ าl หรบั เคแลว้ มนั เปรยี บเหมอื นชนิ้ งาน ศลิ ปะทสี่ ะทอ้ นใหเ้ หน็ ตวั ตนของคนทาl “แนน่ อนวา่ ถา้ ใหร้ อ้ ย คนมาวาดรูปดอกไม้แบบเดียวกัน ถึงอย่างไรก็ออกมาไม่ เหมอื นกนั ซงึ่ กเ็ หมอื นกบั การทาl คลปิ นนั่ ละครบั คอื ตอ่ ให้ พนั ลา้ นคนมาทาl คลปิ แบบเดยี วกบั เคเปะ๊ กไ็ มม่ ที างเหมอื นกนั เพราะดว้ ยไลฟส์ ไตล์ วธิ กี ารคดิ และพดู ของแตล่ ะคนทตี่ า่ งกนั เคมองว่าการทlาคลิปเป็นงานศิลปะที่อาจไม่ได้ออกมาเป็น ชนิ้ งานบนกระดาษ แตม่ นั เปน็ งานศลิ ปะตรงทคี่ นอนื่ สามารถ ชนื่ ชมหรอื แสดงความคดิ เหน็ ตอ่ ผลงานของเราได”้

แนน่ อนวา่ เสนห่ น์ า่ เอน็ ดใู นการเปน็ คนชา่ งพดู ชา่ งคยุ และช่างสงสัยของเคไม่ได้มีให้เห็นแค่เฉพาะในคลิปเท่านั้น “ในคลปิ เปน็ อย่างไร ตวั จรงิ กเ็ ปน็ อย่างนนั้ เลยครบั หรอื อาจ พดู เยอะกวา่ ในคลปิ อกี (หวั เราะ) เวลาขบั รถไปตา่ งจงั หวดั กบั ทบี่ า้ น แมจ่ ะขอวา่ ใหน้ อนเถอะ เคเปน็ คนพดู เกง่ มาตงั้ แต่ เดก็ แลว้ กช็ อบถาม เวลาจะทาl อะไร เคตอ้ งรรู้ ายละเอยี ด ทกุ อยา่ ง อยา่ งพอ่ บอกวา่ เราจะไปเทยี่ วภเู กต็ กนั นะ ทกุ คนก็ OK! แต่เคจะถามต่อว่าไปอย่างไร พักโรงแรมไหน ใน โรงแรมมอี ะไรบา้ ง หอ้ งนอนเปน็ แบบไหน แลว้ เคตอ้ งนอน กบั ใคร เวลาอยบู่ นรถกจ็ ะถามวา่ ตอนนอี้ ยไู่ หน อกี กกี่ โิ ลเมตร จะถงึ กนิ ขา้ วตอนไหน จะแวะปม๊ั ขา้ งหนา้ ไหม คอื จะรสู้ กึ ไมส่ บายใจ ถา้ ตอ้ งทาl อะไรโดยไมร่ รู้ ายละเอยี ด เพราะอยา่ งนนั้ เคกเ็ ลยชอบถาม ชอบคยุ และเขา้ กบั คนงา่ ย เรยี กวา่ จบั ไป นงั่ กบั ใครกจ็ ะสนทิ ดว้ ยภายใน 5 นาท”ี

แมจ้ ะมพี นื้ ฐานเปน็ คนสนกุ แตก่ ารสนกุ ของเคกเ็ ปน็ ไป อยา่ งมขี อบเขต โดยเฉพาะอยา่ งยงิ่ เมอื่ ตอ้ งครเี อตคลปิ ทมี่ ผชู้ มรอตดิ ตามนบั แสนคน “ดว้ ยความทเี่ คเปน็ คนโซเชยี ลที่ มคี นรจู้ กั เยอะ เดยี๋ วนจี้ ะทาl อะไรกต็ อ้ งคดิ กอ่ น จรงิ ๆ กเ็ ปน็ เรื่องปกติที่ทุกคนควรคิดก่อนทlาอยู่แล้ว แต่ยิ่งเป็นคนของ สงั คมยงิ่ ตอ้ งคดิ ใหม้ ากขนึ้ เพราะการกระทาl ของเราอาจสง่ ผลกระทบตอ่ อกี หลายๆ คน อยา่ งเดก็ ทมี่ องวา่ เราเปน็ ไอดอล ถา้ เขาเหน็ เราทาl ไมด่ กี อ็ าจคดิ วา่ ทาl ไมหนจู ะทาl บา้ งไมไ่ ด”้

ทกุ อยา่ งยอ่ มมี 2 ดา้ นเสมอ การทาl คลปิ กเ็ ชน่ กนั แม้ จะมฟี ดี แบก็ ทงั้ ดแี ละไมด่ บี ้าง แตเ่ คกย็ งั มคี วามสขุ กบั การ หยบิ จบั แรงบนั ดาลใจทหี่ าไดร้ อบตวั มาเลา่ ใหท้ กุ คนฟงั ผา่ น คลปิ ในสไตลข์ องเขา “ถามวา่ อา่ นฟดี แบก็ ไหม...กอ็ า่ นตลอด ครบั วา่ คนเขาคดิ อยา่ งไรกบั ผลงานของเรา ถา้ เปน็ คอมเมนต์ ทดี่ กี ด็ ใี จทเี่ ขาชอบ แตถ่ า้ เปน็ คอมเมนตท์ ไี่ มด่ กี ข็ นึ้ อยกู่ บั วา่ ไมด่ ใี นแนวไหน ถา้ ไมด่ แี บบทาl ใหพ้ ฒั นาขนึ้ กร็ บั มาปรบั ปรงุ แตถ่ า้ ไมด่ แี บบไมม่ สี าระกป็ ลอ่ ยผา่ นไป” และคงไมผ่ ดิ หาก จะบอกวา่ เคคอื หนงึ่ ในตวั อยา่ งของคนรนุ่ ใหมท่ รี่ จู้ กั คดิ และ นาl ความชอบของตวั เองมากอ่ ใหเ้ กดิ ประโยชนต์ อ่ สงั คม แม้ จะเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆ แต่ก็น่าชื่นชม! เพราะมันทั้ง สรา้ งสรรคแ์ ละดกี วา่ การใชโ้ ซเชยี ลเปน็ เครอื่ งมอื ในการสรา้ ง กระแสแบบผดิ ๆ หลายลา้ นเทา่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.