COOL KIDS

ชใู จ-ณอร ศรหี มอก

OK! Magazine Thailand - - AWARDS 2018 -

เปลยี่ นสาV คญั ทที่ าV ใหก้ อลฟ์ ฟกั กลงิ้ ฮโี ร่ (ณฐั วฒุ ศรหี มอก) แรปเปอรม์ ากฝมี อื อยากเปน็ ผชู้ ายที่ ดกี วา่ เดมิ เกดิ ขน้ึ ทนั ทเี มอื่ ลกู สาวตวั นอ้ ยนามวา่ ชใู จ-ณอร ศรหี มอกลมื ตาดโู ลก สาวนอ้ ยชใู จเกดิ มาหนา้ ตา น่ารัก คิ้วคม ตาโต เรียกว่าถอดแบบจากเบลล์-ยุภาพร ฤทธิญาณ คุณแม่ของเธอก็ไม่ผิด มวลความรักที่มีอย่าง มหาศาลขบั เคลอื่ นชวี ติ กอลฟ์ และเบลลใ์ หค้ อ่ ยๆ เขา้ ทเี่ ขา้ ทาง ทงั้ ครู่ วู้ า่ จะเสยี สละความสขุ ตวั เองเพอื่ อะไรและมเี ปา้ หมาย ชวี ิตว่าจะทVาทุกอยา่ งเพื่อใคร กอลฟ์ กลายมาเป็นสามีและ คณุ พอ่ ทแี่ สนดี ในขณะทเี่ บลลก์ ลายมาเปน็ คณุ แมท่ ม่ี แี พสชนั่ สาV คญั คอื ลกู เราไดร้ บั รเู้ รอื่ งราวความรกั คววามผกู พนั ของ ครอบครัวศรีหมอกที่มีชูใจเป็นตัวแปรสVาคัญผ่านสื่อต่างๆ อยา่ งไมร่ เู้ บอื่ และบางครงั้ กแ็ อบนาV้ ตารนื้ กบั บทความทกี่ อลฟ์ เขยี นบอกเลา่ ถงึ ความประทบั ใจในชว่ งเวลาดๆี ของครอบครวั ไวใ้ นโลกโซเชยี ล นยี่ งั ไมร่ วมคลปิ และภาพของลกู สาวทที่ งั้ กอลฟ์ และเบลลค์ อยอพั ผา่ นเฟซบกุ๊ และอนิ สตาแกรมสว่ นตวั นอกจากนกี้ อลฟ์ ยงั แตง่ เพลง “ชใู จ” เพอื่ บอกทงั้ ลกู สาวของ เขาและลกู สาวทกุ คนถงึ ความเปน็ ไปทจี่ ะเกดิ ขนึ้ กบั พวกเธอ เมอื่ ตอ้ งเตบิ โตดว้ ยเนอื้ หาทจี่ รงิ ลกึ ซงึ้ และกนิ ใจ สงิ่ ละอนั พนั ละนอ้ ยเกยี่ วกบั เดก็ หญงิ ชใู จผา่ นเขา้ มาในการรบั รจู้ นเธอ มานั่งอยู่ในใจของพวกเราแบบไม่รู้ตัว และเมื่อ OK! Awards เปดิ โหวตเพอื่ หาหนนู อ้ ยวยั ใสขวญั ใจมหาชนหรอื Cool Kids เดก็ หญงิ วยั 3 ขวบคนนกี้ ค็ วา้ รางวลั ไปครองอยา่ ง ไรข้ อ้ กงั ขา

“ผมรู้สึกแปลกใหม่ดีที่ลูกชนะโหวตครับ เพราะว่า ปกตแิ ลว้ ในการรบั รางวลั ตา่ งๆ กจ็ ะเปน็ ผมทเี่ คยไดต้ ลอด แตค่ ราวนพี้ อมคี นในครอบครวั ไดก้ เ็ ปน็ ความรสู้ กึ ทใี่ หมม่ าก

ถา้ เราได้ เราจะรวู้ า่ ตอ้ งทาV อยา่ งไรบา้ ง แตพ่ อลกู ได้ แลว้ ลกู เขากไ็ มร่ จู้ กั สงิ่ นดี้ ว้ ย หมายถงึ วา่ เขายงั 3 ขวบ เขายงั ไมร่ ู้ หรอกวา่ มคี วามสาV คญั กบั เขาอยา่ งไร ตอนนกี้ เ็ ลยคดิ วา่ จะ บอกเขาอยา่ งไร หรอื เราควรจะตอ้ งสอนเขาอยา่ งไรกบั เรอ่ื ง รางวลั ซงึ่ กค็ ดิ วา่ คงยงั ไมบ่ อก เพราะยงั ไมน่ า่ จะถงึ วยั ใจเรา ก็ยังไม่อยากให้เขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนสVาคัญ แต่พอถึงเวลา จะบอกให้เขารู้เอง ทางพ่อกับแม่ขอเก็บไว้ตรงนี้ก่อน ก็ เหมอื นของเลน่ บางชนิ้ นะ่ ครบั เราซอื้ ให้ แตว่ า่ พอมนั ยงั ไมถ่ งึ อายขุ องเขา กย็ งั ไมไ่ ดแ้ กะออกมาใหเ้ ขาเลน่ มากกวา่ ครบั ”

ตงั้ แตช่ ใู จเกดิ มา เธอใกลช้ ดิ พอ่ แมม่ าตลอด ซงึ่ ความ สขุ เลก็ ๆ ของคนเปน็ พอ่ เปน็ แมก่ ค็ อื การไดเ้ หน็ ลกู เตบิ โตขนึ้ ทุกวัน ได้เห็นพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆ “เมอื่ กอ่ นเขาพดู ง.งไู มไ่ ด้ แตต่ อนนพ้ี ดู ไดแ้ ลว้ กเ็ ปน็ เรอื่ งที่ มหศั จรรยส์ าV หรบั เราทลี่ กู สามารถพดู ไดแ้ ลว้ เขามพี ฒั นาการ ทโี่ ตขนึ้ ” เบลลเ์ ลา่

“ผมมองวา่ เราโตไปพรอ้ มกนั เพราะวา่ เราเองกเ็ พงิ่ เคยมลี กู และนอกจากจะเหน็ เขาโตแลว้ เรากเ็ หน็ ตวั เราโตขนึ้ ดว้ ย บางอยา่ งเรากท็ าV ผดิ เชน่ เดยี วกนั เพราะฉะนนั้ วธิ เี ลยี้ ง ลกู ของเรา นอกจากมองเขาเจรญิ เตบิ โต กต็ อ้ งมองตวั เองโต และเรยี นรไู้ ปพรอ้ มกบั เขา เปดิ ใจเรยี นรู้ ถา้ เราผดิ พลาด ตอ้ ง พรอ้ มทจี่ ะขอโทษ และถา้ เขาผดิ พลาด กแ็ บง่ กนั สอน ไมใ่ ช่ แค่สอนเขา เขาก็สอนเรากลับมาด้วยเช่นเดียวกันครับ” กอลฟ์ เลา่ เสรมิ

ยงิ่ นบั วนั เดก็ หญงิ ตวั เลก็ ยงิ่ นา่ เอน็ ดมู ากขนึ้ โดยเฉพาะ ความช่างพูดของเธอยิ่งทVาให้พ่อแม่รู้สึกติดกับดักความรัก ของชใู จมากยงิ่ ขนึ้ ทกุ วนั “ชว่ งนจ้ี ะเปน็ ชว่ งทเี่ ขาพดู ไดแ้ ละ ชอบพดู บางทเี จอเราเดนิ ขา้ มถนน เขาจะบอกวา่ คณุ แมข่ า ระวงั ลม้ นะคะ คณุ แมข่ า ปวดหลงั ไหมคะ หนจู ะนวดใหค้ ะ่ คณุ แมข่ า เดยี๋ วหนจู ะปอ้ นขา้ วแมน่ ะคะ เวลาไปซอื้ ไอศกรมี เขาเหน็ เบลลช์ อบกนิ รสชาเขยี ว กจ็ ะบอกวา่ แมค่ ะ ซอื้ ไอตมิ ชาเขยี วมาฝาก หรอื ซอื้ ขนมมาใหพ้ กี่ อลฟ์ ดว้ ย บอกวา่ คณุ พอ่ กนิ ดว้ ยนะคะ ซงึ่ ถา้ พกี่ อลฟ์ ยงั ไมก่ นิ กจ็ ะทวงจนกวา่ เขาจะกนิ ”

สาV หรบั คณุ พอ่ เองกห็ ายเหนอื่ ยเปน็ ปลดิ ทงิ้ เมอื่ กลบั ถงึ บา้ น เพราะทนี่ นั่ มภี รรยาและลกู รอคอยเขาอยู่ โดยเฉพาะ ชใู จทมี่ กั เขา้ มาคลอเคลยี คณุ พอ่ ของเธอเสมอ “มเี ชา้ วนั หนงึ่ หลงั จากผมไปทวั รค์ อนเสริ ต์ เขากเ็ ขา้ มาซกุ ตวั ซกุ แขนผมใน ผา้ หม่ แบบงว่ งๆ เลย จะใหเ้ รากอด ทาV ใหร้ วู้ า่ เขาคดิ ถงึ ซงึ่ กร็ สู้ กึ ดคี รบั ผมจะหอมแกม้ ลกู ทกุ ครงั้ แตว่ า่ เขาไมค่ อ่ ยรตู้ วั หรอก นอกจากนเี้ รายงั บอกรกั กนั เปน็ ประจาV ดว้ ยครบั ”

สาV หรบั อนาคตของชใู จ คณุ พอ่ กอลฟ์ และคณุ แมเ่ บลล์ กไ็ มไ่ ดต้ งั้ ความหวงั อะไร เพราะอยากใหล้ กู สาวเตบิ โตและ เลอื กทางเดนิ ใหต้ วั เอง แตเ่ ทา่ ทสี่ งั เกตเหน็ คอื ชใู จมเี ซนสข์ อง ศลิ ปนิ ในตวั เอง เธอมจี งั หวะฮาๆ ในแบบสว่ นตวั ซงึ่ คาดวา่ นา่ จะมาจากสายเลอื ดของพอ่ กอลฟ์ รวมถงึ แมเ่ บลลท์ ชี่ นื่ ชอบ อะไรแบบนเี้ หมอื นกนั

คงไมแ่ ปลกอะไรถา้ วนั หนงึ่ ลกู ไมน้ า่ รกั ผลนจ้ี ะตกทใี่ ต้ ตน้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.