SHIPPED COUPLE

ครสิ -พรี วสั แสงโพธริ ตั น์ และสงิ โต-ปราชญา เรอื งโรจน์

OK! Magazine Thailand - - AWARDS 2018 -

ไดอ้ นิ จดั แคใ่ นจอเทา่ นนั้ แตค่ วามลงตวั นอกจอของคทู่ นี่ ยิ ามความสมั พนั ธว์ า่ เปน็ พนี่ อ้ ง เพราะ รจู้ กั กนั มา 6 ปี ทงั้ รว่ มเปดิ ตาV นานคจู่ นิ้ ในฐานะพอี่ าทติ ยแ์ ละกอ้ งภพ ในซรี สี SOTUS The Series (พวี่ า้ กตวั รา้ ยกบั นายปหี นงึ่ ) มาถงึ 2 ซซี นั่ อยา่ ง ‘ครสิ -พรี วสั แสงโพธริ ตั น์ และสงิ โต-ปราชญา เรอื งโรจน’์ ยงั ทาV ใหแ้ ฟนๆ รสู้ กึ เอน็ ดู จนคอยตดิ ตามและสนบั สนนุ พวกเขามาอยา่ งตอ่ เนอื่ ง รวมถงึ โหวตให้ ‘ครสิ และสงิ โต’ เปน็ ผชู้ นะในสาขา Shipped Couple ของ OK! Awards ในปนี

นอกเหนอื จากคาV วา่ ‘ขอบคณุ ’ ในแรงสนบั สนนุ ทมี่ ใหเ้ สมอมา คฮู่ อตขา้ มปยี งั เหน็ ตรงกนั ดว้ ยวา่ แฟนคลบั คอื คน ทหี่ ว่ งใยพวกเขามากกวา่ ใคร “จากทเี่ ปน็ เดก็ ธรรมดา เดนิ ไปไหนไมม่ ใี ครสนใจ แตพ่ อถงึ วนั หนงึ่ กลบั มคี นมาใสใ่ จชวี ติ ของผมมากกวา่ ตวั เองอกี พวกเขาคอื สงิ่ ดที สี่ ดุ ในชวี ติ ทผี่ ม ไดเ้ จอครบั พวกเขาอาจทะเลาะกนั บอ่ ย เพราะเหน็ ตา่ งกนั วา่ คนหนงึ่ อยากทาV ใหแ้ บบนี้ อกี คนอยากทาV ใหแ้ บบนนั้ แต่ สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่เคยทะเลาะกันเลยคืออยากให้ผม ปลอดภยั ” ครสิ กลา่ ว สว่ นสงิ โตกเ็ ผยถงึ ความประทบั ใจวา่ เหมอื นไดผ้ ปู้ กครองเพมิ่ “ผมกบั ครสิ มคี าแรก็ เตอรต์ า่ งกนั พอสมควร เพราะผมชอบอยู่คนเดียว แต่การมีแฟนคลับ ทาV ใหร้ สู้ กึ เหมอื นมคี นคอยดแู ลตลอดเวลา พวกเขาเปน็ หว่ ง เราทกุ เรอื่ ง แลว้ ยงั คอยปกปอ้ งและสกรนี เรอื่ งแยๆ่ ใหม้ าโดน เรานอ้ ยทสี่ ดุ ”

ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้แจ้งเกิดให้คริสและสิงโตกลายเป็น ทรี่ กั ของแฟนคลบั เทา่ นนั้ แตย่ งั เปดิ มมุ มองความรกั ของทงั้ คู่ ใหก้ วา้ งขนึ้ ดว้ ย “มนั ทาV ใหผ้ มเขา้ ใจเกยี่ วกบั ความรกั วา่ ไมจ่ าV กดั เพศหรือวัย อย่างประโยคที่ก้องภพพูดในตอนจบของซีซั่น แรกวา่ ถา้ ไมใ่ ชค่ นนกี้ ค็ อื ไมใ่ ช”่ สงิ โตกลา่ ว “แตล่ ะคนมวี ธิ การแสดงออกถงึ ความรกั ไมเ่ หมอื นกนั แตป่ ลายทางเหมอื นกนั ซงึ่ คอื ความรสู้ กึ ดๆี ทใ่ี หก้ นั ในเรอื่ งอาทติ ยต์ อ้ งรบั แรงกดดนั หลายอยา่ ง ถามวา่ ชอบกอ้ งภพไหม…ชอบ แตบ่ อกทกุ คน ไมไ่ ด้ หากวนั หนงึ่ ผมเปลยี่ นไปชอบผชู้ ายกค็ งคดิ มากวา่ จะ บอกเพอื่ นหรอื พอ่ แมอ่ ยา่ งไร มนั เปน็ มมุ มองหนงึ่ ทที่ าV ใหผ้ ม เปดิ ใจมากขนึ้ ถา้ เปน็ แบบนนั้ ผมจะไมป่ ดิ นะ ผมจะทาV ทกุ อยา่ ง ใหต้ วั เองและคนทรี่ กั ไมเ่ ครยี ดวา่ คนอนื่ จะมองอยา่ งไร เพราะ สดุ ทา้ ยคนทที่ กุ ขค์ อื เรา คนอน่ื เขาไมไ่ ดท้ กุ ขก์ บั เราดว้ ย” ครสิ กลา่ ว

ดว้ ยปจั จบุ นั ทมี่ ซี รี สี แ์ นวทางเลอื กมากขนึ้ อกี มมุ ของ พวกเขาในฐานะนกั แสดงมองวา่ นนี่ า่ จะเปน็ เรอื่ งดที จี่ ะทาV ให้ สงั คมของเราเปดิ กวา้ งอยา่ งแทจ้ รงิ เหมอื นทคี่ รสิ บอกวา่ เขา อยากให้คนที่แอบมีความสุขได้กล้ามีความสุขอย่างเต็มที่ “ผมวา่ ประเทศไทยไมไ่ ดป้ ดิ กนั้ แตเ่ ราใหก้ าV ลงั ใจกนั ดว้ ยซาV้ ผมรสู้ กึ ดนี ะ ถา้ ซรี สี จ์ ะทาV ใหป้ ระเทศของเราเปดิ กวา้ งเรอื่ งนี้ มากขนึ้ คอื เราไมไ่ ดส้ นบั สนนุ แตจ่ ะบอกวา่ เปน็ อะไรกเ็ ปน็ เถอะ ตอนนี้คุณอาจใช้กระดาษปิดหน้าอยู่ แต่ลองลด กระดาษนนั่ ลงไหม แลว้ เปน็ ตวั เองไปเลย” ดา้ นสงิ โตมองวา่ ความรกั มนั เลยี นแบบไมไ่ ด้ “คนเราจะชอบใครสกั คน มนั ไมไ่ ดเ้ ลยี นแบบมาจากในซรี สี ว์ า่ อยากเปน็ แบบนนั้ แตม่ นั ตอ้ ง เจอคนคนนนั้ แลว้ ถงึ จะรวู้ า่ เรารกั ใครหรอื เปน็ อะไร”

เมอื่ ถามวา่ หากผหู้ ญงิ ดซู รี สี แ์ นวนจี้ ะไดอ้ ะไร นอกจาก ความฟนิ ครสิ ตอบอยา่ งตดิ ตลกวา่ “จะไดร้ ตู้ วั วา่ ผชู้ ายเหลอื นอ้ ยแลว้ นะ ตอ้ งรบี หาแฟนใหต้ วั เองดว้ ย อยา่ มวั เปน็ แฟน คลับอย่างเดียว อันนี้ขVาๆ นะครับ แต่สรุปใครได้ดูซีรีส์ แลว้ ไปพฒั นาความรกั ของตวั เองใหด้ ขี นึ้ ได้ นนั่ กเ็ ปน็ เรอื่ งด”ี ส่วนสิงโตก็ยืนยันคVาเดิมว่าคนเราไม่สามารถดีไซน์รักให้ เหมอื นในซรี สี ไ์ ด้ “สดุ ทา้ ยใครจะเปน็ อะไร มนั ไมใ่ ชอ่ ยทู่ เี่ รา เลอื ก แตอ่ ยทู่ ใี่ นใจลกึ ๆ วา่ เราเปน็ อะไร”

‘รกั กค็ อื รกั ’ นคี่ อื บทสรปุ ทที่ งั้ คบู่ อกกบั เรา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.