Every New Friend Is a New Adventure

การผจญภยั บนแผน่ ฟลิ ม์ ของเพอื่ นซคี้ ใู่ หม่ เจมส-์ ธรี ดนย์ ศภุ พนั ธภ์ุ ญิ โญ และเฌอปราง อารยี ก์ ลุ

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

การผจญภยั บนแผน่ ฟลิ ม์ ของเพอื่ นซคี้ ใู่ หม่

เจมส-์ ธรี ดนย์ ศภุ พนั ธภ์ุ ญิ โญ และเฌอปราง อารยี ก์ ลุ

แมจ้ ะเปน็ การรว่ มงานกนั ครงั้ แรก แตน่ กั แสดงวยั รนุ่ อยา่ งเจมส-์ ธรี ดนย์ ศภุ พนั ธภ์ุ ญิ โญ หนมุ่ ผฝู้ ากผลงานไวใ้ น ซรี สี ช์ อื่ ดงั อยา่ งฮอรโ์ มน วยั วา้ วนุ่ และภาพยนตรด์ งั ทก่ี วาดรางวลั ไมห่ ยดุ อยา่ ง ฉลาดเกมสโ์ กง กเ็ ขา้ กนั ไดด้ กี บั เฌอปราง อารยี ก์ ลุ กปั ตนั วงเกริ ล์ กรปุ๊ ชอื่ ดงั BNK48 จนกลายเปน็ เพอื่ นซคี้ ใู่ หมจ่ ากการรว่ มงานกนั ใน Homestay ภาพยนตร์ เรอื่ งลา่ สดุ ของคา่ ย GDH ครงั้ นที้ งั้ เจมสแ์ ละเฌอปรางมเี รอ่ื งเลา่ มากมายกอ่ นทหี่ นงั จะเขา้ ฉายใหช้ มกนั ในวนั ที่ 25 ตลุ าคมนี้ แตข่ อบอกกอ่ นวา่ Homestay ไมใ่ ชห่ นงั ผอี ยา่ งทที่ กุ คนเขา้ ใจ แตเ่ ปน็ หนงั ทลิ เลอรแ์ ฟนตาซที มี่ โี ปรเจค็ ตจ์ ะทาV มาตงั้ แตเ่ มอื่ ประมาณ 10 ปที แี่ ลว้ เพยี งแตเ่ พงิ่ จะลงตวั เมอื่ ไมก่ ปี่ ที ผ่ี า่ นมา นอกจากนยี้ งั มนี กั แสดงมากฝมี อื อยา่ งปเี ตอร-์ นพชยั ชยั นาม, พลอย-เฌอมาลย์ บญุ ยศกั ด,ิ์ สขู่ วญั บลู กลุ , เอก-ธเนศ วรากลุ นเุ คราะห์ ฯลฯ มาชว่ ยทาV ใหห้ นงั เรอื่ งนเี้ ขม้ ขน้ มากยงิ่ ขน้ึ อกี ดว้ ย ช่วยเล่าเรื่อง Homestay ให้ฟังหน่อยได้ไหม

เจมส์: เป็นเรื่องของวิญญาณดวงหนึ่งที่ได้รับรางวัลจาก สวรรคใ์ หล้ งมาเกดิ ใหมใ่ นรา่ งของมนิ ซงึ่ ผมรบั บทนี้ เพอื่ หา ใหไ้ ดว้ า่ มนิ ตายเพราะอะไร โดยหา้ มไมใ่ หค้ นอนื่ รวู้ า่ วญิ ญาณ ดวงนไี้ มใ่ ชม่ นิ ตวั จรงิ เขามเี วลา 100 วนั ถา้ ทาV ภารกจิ นไี้ ม่ สVาเร็จ วิญญาณดวงนี้จะตายอีกครั้ง ตัวละครตัวนี้จะเจอ อะไรหลากหลาย ระหวา่ งนนั้ กจ็ ะมเี หตกุ ารณท์ ที่ าV ใหเ้ ขารสู้ กึ ตนื่ เตน้ เชน่ ตอนกนิ ขา้ ว ดว้ ยความทเี่ ขาไมไ่ ดก้ นิ ขา้ วมานาน มากแลว้ พอมโี อกาสกนิ อกี ครง้ั กส็ งั่ เยอะมาก หรอื การทเี่ ขา ไดเ้ จอผหู้ ญงิ กท็ าV ใหห้ วั ใจพองโต อกี อยา่ งดว้ ยความทเี่ ราเปน็ วญิ ญาณ จงึ ไมม่ คี วามทรงจาV อะไร พอเขา้ มาในรา่ งนกี้ เ็ หมอื น เรมิ่ ศนู ยใ์ หม่ คาแรก็ เตอรก์ จ็ ะถกู สรา้ งไปเรอื่ ยๆ วา่ เราเรมิ่ รสู้ กึ กบั คนคนนอี้ ยา่ งไร มนั คอ่ ยๆ ทาV ใหต้ วั ละครตวั นกี้ ลมขนึ้ เฌอปราง: เฌอรบั บทเปน็ พาย พรี่ หสั ของมนิ ซงึ่ กาV ลงั จะไป แขง่ ขนั ดาราศาสตรโ์ อลมิ ปกิ นสิ ยั เปน็ คนเปะ๊ ซเี รยี ส เปน็ คนละ ขวั้ กบั มนิ ซงึ่ ความแตกตา่ งนเี่ องทที่ าV ใหพ้ ายชอบมนิ คะ่

ทVาไมถึงสนใจและรับแสดงหนังเรื่องนี้

เฌอปราง: เฌอไดร้ บั การตดิ ตอ่ มาคะ่ แคสตงิ้ ประมาณ 3 ครงั้ ซึ่งไม่รู้หรอกว่าจะได้หรือเปล่า พอรู้ว่าได้รับโอกาสนี้ก็ เซอร์ไพรส์มาก และด้วยความที่เฌอไม่มีพื้นฐานทางการ แสดงเลย ทาV ใหต้ อ้ งเรยี นการแสดงใหม่ เวริ ก์ ชอ็ ป และเขา้ บทเวริ ก์ ชอ็ ปกบั เจมสด์ ว้ ย มกี ารปรบั เรอื่ งการพดู การขยบั ปาก การจดั การอารมณ์

เจมส:์ ผมไดย้ นิ มาวา่ จะมโี ปรเจค็ ตห์ นงั เรอื่ งนมี้ า 2 ปแี ลว้ แตค่ วามจรงิ มมี ากอ่ นหนา้ นนั้ แตไ่ มไ่ ดท้ าV สกั ที พอไดฟ้ งั ทมี แคสตงิ้ อธบิ ายใหฟ้ งั กร็ สู้ กึ วา่ อยากเลน่ เรอื่ งนม้ี าก เพราะเรา จะเจออะไรหลายๆ อย่าง เป็นเรื่องที่เราได้พิสูจน์ฝีมือ ทางการแสดงดว้ ย ผมแคสตงิ้ อยู่ 3 รอบกวา่ จะได้ และได้ แคสตค์ กู่ บั เฌอรอบหนงึ่ ดว้ ย พอรวู้ า่ ไดแ้ ลว้ กไ็ ดพ้ กั แปบ๊ เดยี ว กเ็ ขา้ สกู่ ระบวนการทาV งาน เรอื่ งนตี้ อ้ งรว่ มงานกบั นกั แสดง เยอะ ทงั้ ผมและเฌอเลยตอ้ งเวริ ก์ ชอ็ ปประมาณ 30 ครงั้ กอ่ น ถา่ ย เราเวริ ก์ ชอ็ ป 3 เดอื น ถา่ ยอกี 3 เดอื น เรยี กไดว้ า่ อยู่ กบั การทาV งานสดุ โหดครงึ่ ปี แตก่ ส็ นกุ นะครบั กอ่ นหนา้ นผี้ ม วา่ เรอื่ ง SOS Skate ซมึ ซา่ ส์ โหดแลว้ เพราะเลน่ เปน็ เดก็ ซมึ เศรา้ แตเ่ รอื่ งนขี้ นั้ กวา่ มคี รบทงั้ สลงิ กรนี สกรนี ตกจาก ทสี่ งู ใชร้ า่ งกายหนกั มาก สว่ นซนี อารมณเ์ รา 2 คนกต็ อ้ งไปสดุ ในทกุ อารมณ์ เชน่ โกรธ, เศรา้ , ดใี จ, กลวั แตต่ อ้ งชมวา่ เฌอมพี รสวรรคท์ างการแสดงนะครบั นเี่ ปน็ ภาพยนตรเ์ รอื่ ง แรกของเขา ซึ่งเขาสามารถผ่านบทท่ีหนักมาก โหดมาก ขนาดนไี้ ด้ ความสามารถของเขาไมไ่ ดแ้ ตะทรี่ ะดบั มาตรฐาน แตแ่ ตะอยใู่ นระดบั ทดี่ ถี งึ ดมี ากเลย

วนั แรกของการรว่ มงานเปน็ อยา่ งไรบา้ ง

เจมส:์ มคี วามเงยี บทเี่ ปน็ ชอ่ งวา่ งใหญม่ ากครบั (หวั เราะ) เรา กย็ งั ไมร่ จู้ กั กนั ไมไ่ ดค้ ยุ กนั แตก่ น็ า่ จะเหน็ ผลงานกนั มาบา้ ง วนั แรกยงั ไมเ่ ทา่ ไร แตว่ นั ที่ 2 ทเี่ จอกนั พโี่ อ๋ (ภาคภมู วงศภ์ มู )ิ ผู้กVากับบอกว่าให้เวิร์กช็อปเข้าซีนเหมือนชอบกัน มันก็ยิ่ง ทาV ตวั ไมถ่ กู จนไดค้ รรู ม่ (รม่ ฉตั ร ธนาลาภพพิ ฒั น)์ มาชว่ ย ละลายพฤตกิ รรม พอเรมิ่ คยุ กนั มากขน้ึ กร็ สู้ กึ วา่ ทศั นคตขิ อง เราตรงกัน หรืออยู่ในจุดที่มีความคล้ายกัน อย่างผมคือ นกั แสดงทกี่ าV ลงั จะเปน็ นกั รอ้ ง แตเ่ ฌอคอื นกั รอ้ งทมี่ าทาV งาน ดา้ นการแสดง ความคาบเกยี่ วตรงนที้ Vาใหเ้ ราใหค้ VาแนะนาV กนั ได้ จากตอนแรกทคี่ ดิ วา่ เขาดเู งยี บๆ เขาจะพดู กบั เราไหม กก็ ลายเปน็ วา่ เราตา่ งคยุ เกง่ ดว้ ยกนั ทงั้ คู่

เฌอปราง: แตเ่ จมสก์ ค็ ยุ เกง่ กวำ่ เฌออยดู่ คี ะ่ (หวั เรำะ) ตอน แรกเฌอตดิ ภำพเจมสจ์ ำกหนงั เรอื่ งฉลาดเกมสโ์ กง คดิ วำ่ เปน็ แนวนนั้ เลย คอื เพลยบ์ อยหนอ่ ยๆ แตต่ วั จรงิ เจมสไ์ มข่ เี้ กก๊ เลย แล้วสิ่งที่เรำเหมือนกันมำกก็คือทัศนคติในกำรทlำงำน คลำ้ ยกนั เรำตำ่ งเปน็ คนจรงิ จงั กบั งำนดว้ ยกนั ทงั้ คู่

เจมส:์ ผมรสู้ กึ วำ่ กำรคยุ เรอื่ งงำนกค็ อื กำรคยุ เลน่ ๆ ระหวำ่ ง ผมกบั เฌอนะ มกั จะอพั เดตกนั วำ่ ตอนนศี้ ลิ ปนิ คนไหนปลอ่ ย เพลงอะไรแบบนี้

เฌอปราง: หรอื บำงทกี แ็ คบ่ น่ ใหก้ นั ฟงั เฉยๆ คะ่ ซงึ่ เรำตำ่ ง กร็ บั ฟงั กนั นะ เพรำะอยใู่ นจดุ ทใี่ กลๆ้ กนั

เล่าถึงซีนที่ยากที่สุดหรือเทคเยอะที่สุดให้ฟังหนอ่ ยได้ไหม เฌอปราง: ซนี อำรมณเ์ ปน็ เรอื่ งทยี่ ำกทสี่ ดุ สำl หรบั เฌอคะ่ แต่ กไ็ ดเ้ รยี นรแู้ ละปลดลอ็ กตวั เองไปเยอะมำก เพรำะเมอื่ กอ่ น ไมใ่ ชค่ นทรี่ อ้ งไหง้ ำ่ ย จรงิ ๆ คดิ วำ่ เรำรอ้ งไหไ้ มไ่ ดด้ ว้ ยซำl้ เพรำะ คดิ วำ่ ถำ้ รอ้ งไหแ้ ลว้ จะทำl ใหแ้ มเ่ ปน็ ทกุ ข์ เรำไมอ่ ยำกทำl ใหแ้ ม่ รสู้ กึ แบบนนั้ หรอื ไมอ่ ยำกใหใ้ ครไมส่ บำยใจ เลยเลอื กทจ่ี ะ ไมร่ อ้ งไหอ้ กี เลย แตเ่ รอื่ งนตี้ อ้ งรอ้ งไหฟ้ มู ฟำยหนกั มำก ซงึ่ กไ็ ด้ ครรู ม่ มำชว่ ยเวริ ก์ ชอ็ ปให้ พอขำ้ มผำ่ นตรงนไี้ ปได้ กเ็ หมอื น เปน็ กำรปลดลอ็ กทศั นคตหิ ลำยๆ อยำ่ งเพอื่ ใหต้ วั เองแฮปป้ี กบั ชวี ติ งำ่ ยขน้ึ เพรำะเฌอเปน็ คนชอบกดดนั ตวั เองคะ่ เปน็ เพอร์เฟกชั่นนิสต์ แต่ตอนนี้ชิลล์มำกขึ้นค่ะ ยิ่งเกี่ยวกับ อำรมณน์ เี่ รำกป็ ลอ่ ยงำ่ ยขนึ้ ดว้ ย แตข่ ณะเดยี วกนั กเ็ รมิ่ กลวั ที่ จะกลับไปรับบทเป็นพำยเพรำะตัวละครตัวนี้อำรมณ์หนัก มำก

เจมส์: จรงิ ๆ คอื ถำ่ ยเสรจ็ ตงั้ แตเ่ ดอื นมนี ำคมแลว้ แตพ่ อมำ ตดั ตอ่ แลว้ มนั มอี ะไรบำงอยำ่ งทตี่ อ้ งถำ่ ยเพมิ่ ซงึ่ พอหำ่ งมำ สกั พกั กวำ่ จะเขำ้ ซนี ไดก้ ต็ อ้ งไปเวริ ก์ ชอ็ ปอกี 3-4 วนั วนั ละ 3 ชวั่ โมง ซงึ่ พอจะตอ้ งเขำ้ ไปสอู่ ำรมณน์ อี้ กี กม็ คี วำมนอยดค์ รบั

ส่วนของผมเองก็ไม่ง่ำยเหมือนกัน มีซีนที่เทคเยอะ ทสี่ ดุ ซนี หนงึ่ แตล่ งรำยละเอยี ดไมไ่ ดว้ ำ่ เปน็ อะไร เพรำะอยำก ใหม้ ำดหู นงั (หวั เรำะ) ฉำกนแี้ หละทผี่ มโดนไป 30 เทค ใช้ เวลำประมำณ 3 ชวั่ โมง แตถ่ ำ้ รวมทงั้ ซนี ก็ 6-7 ชวั่ โมง ปญั หำ คอื ผมยมิ้ ไมไ่ ด้ ผมจะไมค่ อ่ ยกลำ้ ยมิ้ แบบสดใสมำกๆ เพรำะ มนั จะดแู หยๆ ดเู กรง็ ยงิ่ พอผำ่ นไปหลำยเทคกย็ งิ่ รสู้ กึ เสยี ควำมมนั่ ใจ ทำl ไมจบั ทำงไมถ่ กู สกั ที เอำเปน็ วำ่ เฉพำะผมยมิ้ อยำ่ งเดยี วเลยก็ 2 ชวั่ โมงแลว้ และเปน็ ซนี ทเี่ ลน่ คนเดยี วดว้ ย กท็ ำl ไปจนพโี่ อเ๋ ขำ OK!

การรว่ มงานกบั ผกู้ าV กบั ทไี่ ดร้ บั การการนั ตวี า่ เฉยี บ เนยี้ บมาก อย่างโอ๋ เป็นอย่างไรบ้าง

เจมส์: โคตรหนกั เลยครบั (หวั เรำะ) ถำ่ ยมมุ หนง่ึ ประมำณ 10 กวำ่ เทค เลน่ ซนี หนงึ่ ประมำณ 50 เทค แตผ่ มกช็ อบกำร ทำl งำนแบบนี้ เพรำะไดค้ วำมเปะ๊ มำกๆ สนกุ ดคี รบั ตอนแรก ทเ่ี จอกเ็ กรง็ นะครบั แตพ่ อสนทิ แลว้ กลำยเปน็ ดเี ลยเพรำะเรำ แชรม์ มุ มองของเรำได้ เวลำทำl งำนผมคยุ กบั ผกู้ ำl กบั คอ่ นขำ้ ง เยอะ มนั ตอ้ งจนู กนั กอ่ น แลว้ พโ่ี อเ๋ ขำเปน็ คนเปดิ อยแู่ ลว้ ถำ้ จะใหค้ ำl จำl กดั ควำมพโี่ อก๋ ค็ อื โดรำเอมอนทดี่ มื่ กำแฟดำl วนั ละ 3 แกว้ แลว้ อยหู่ นำ้ กลอ้ งไปเรอื่ ยๆ

เฌอปราง: พโี่ อก๋ บั เจมสเ์ ขำชอบเถยี งกนั ตลอดเวลำ ทพี่ ดู เพรำะอยใู่ นสถำนกำรณค์ ะ่ เจมสเ์ ขำจะพยำยำมขำยไอเดยี ใหพ้ โ่ี อซ๋ งึ่ กซ็ อื้ บำ้ ง ไมซ่ อ้ื บำ้ ง แลว้ กเ็ ถยี งกนั ไป แตเ่ ขำกเ็ ขำ้ ใจ กนั สำl หรบั เฌอมองวำ่ พโี่ อเ๋ ปน็ คนพดู จำซอฟต์ อยำ่ งเวลำที่ เขำยงั ไม่ OK! เขำจะบอกวำ่ OK! นะ แตเ่ ดยี๋ วพขี่ ออกี เทค แลว้ กนั เฌอมำดดู ว้ ยกนั คอื พอี่ ยำกไดแ้ บบนี้ ทำl ไมยงั ไม่ OK! ละ่ ขออกี รอบนะ พเี่ ชอ่ื วำ่ เฌอตอ้ งทำl ได้ ซงึ่ บำงที เฌอกเ็ คยหนั ไปบอกพเี่ ขำเหมอื นกนั วำ่ “หนทู ำl ไมไ่ ดแ้ ลว้ คะ่ พ”ี่ (หวั เรำะ)

เฌอปรางเป็นนักร้องที่มีแฟนคลับเยอะมาก การมาทVางาน ด้วยกันทVาให้เจมส์กังวลบ้างไหม

เจมส์: ไมค่ รบั ผมรสู้ กึ วำ่ เขำนำ่ จะเขำ้ ใจอยแู่ ลว้ เพรำะเปน็ เรื่องงำน และน่ำจะซัพพอร์ตในตัวเฌออยู่แล้วเหมือนกัน ทกุ วนั นเี้ วลำไปงำนไหนกบั เฌอกจ็ ะแวะไปทกั ทำย สวสั ดคี รบั

ทั้งเรียนด้วย ทVางานด้วยแบบนี้ เคยทVางานมากที่สุดกี่อย่าง ภายใน 1 วัน

เฌอปราง: ถำ้ เปน็ สถำนทสี่ งู สดุ กป็ ระมำณ 7 แหง่ ตอ่ 1 วนั คอื ตอนเชำ้ เขำ้ เรยี น บำ่ ยถำ่ ยงำน ไปโปรโมตรำยกำร ถำ้ มี เวริ ก์ ชอ็ ปกำรแสดงกไ็ ปตอ่ แลว้ กไ็ ปซอ้ มเตน้ ซอ้ มรอ้ งเพลง ชวี ติ เฌอจะวนลปู อยปู่ ระมำณนตี้ งั้ แตช่ ว่ งปที แี่ ลว้ ถงึ ปนี ยงิ่ ชว่ งเวลำ 3 เดอื นทถี่ ำ่ ยหนงั เฌอเหมอื นเปน็ ไบโพลำร์ แมแ้ ต่ นอ้ งๆ เมมเบอรใ์ นวงกบ็ อกวำ่ เฌอแปลกไป คอื มวี นั หนงึ่ เรำ ถำ่ ยโปรโมตเพลง "คกุ กเี้ สยี่ งทำย" ตงั้ แต่ 8.00 น. แลว้ มำ เวริ ก์ ชอ็ ปหนงั ตงั้ แต่ 18.00-20.00 น. แลว้ กต็ อ้ งกลบั ไปออก รำยกำรในฐำนะ BNK48 วันนั้นเฌอน็อกไปเลย เพรำะ อำรมณส์ วงิ มำก

เจมส์: ของผมควำมถไี่ มเ่ ทำ่ เฌอครบั ถำ้ วนั ไหนถำ่ ยเยอะก็ จะยำวไปเลย แตก่ ต็ อ้ งแบง่ เวลำไปเขำ้ ฟติ เนสดว้ ย เพรำะมี โปรเจค็ ตอ์ นื่ ในกำรซอ้ มอกี แลว้ เวลำตอ้ งทำl งำนหนกั ตดิ ตอ่ กนั อยำ่ งถำ้ วนั นที้ ำl งำนเหนอื่ ยมำกแลว้ พรงุ่ นยี้ งั มงี ำนตอ่ อกี เรำกจ็ ะบอกตวั เองวำ่ รบี นอนเถอะ อยำ่ ยอื้ เลย คดิ อยำ่ งนี้ จรงิ ๆ (หวั เรำะ)

ความสามารถพิเศษที่เพิ่งค้นพบหลังจากเข้ามาทVางานใน วงการบันเทิงคืออะไร เจมส์: ถำ่ ยเรอื่ งนแี้ ลว้ ผมเพง่ิ รวู้ ำ่ ผมอดึ ไดอ้ กี นะ มวี นั หนงึ่ ทผี่ มโดดสลงิ ตงั้ แต่ 6 โมงเชำ้ เสรจ็ ตี 4 ครงึ่ ของอกี วนั แลว้ เปน็ กำรโดดสลงิ ครง้ั แรกของผม ตวั กเ็ ปยี กทงั้ วนั คอื เหมอื น จะตำยแลว้ ถำ้ เปน็ ผมปกติ ผมคงยอมตำยแลว้ ละ ไมเ่ อำแลว้ แตพ่ อไดท้ ำl เรอื่ งนเี้ รำกท็ มุ่ สดุ ตวั ตอนนนั้ กพ็ ดู กบั ตวั เองวำ่ เรำกถ็ กึ เหมอื นกนั นหี่ วำ่ แตว่ นั ตอ่ ไปกค็ อื นอนตำยเลยนะครบั เฌอปราง: เมื่อก่อนตอนช่วงมัธยมหรือมหำวิทยำลัยก็เคย คดิ วำ่ ตวั เองกง็ ำนหนกั แลว้ นะ เพรำะเฌอทำl งำนกบั อำจำรย์ ดว้ ยและเรยี นไปดว้ ย ใชเ้ วลำคมุ้ มำก แตป่ จั จบุ นั ชวี ติ ไมม่ ลมิ ติ แลว้ เรำทำl งำนหลำยอยำ่ ง ไปหลำยทตี่ อ่ วนั นขี่ นำดยงั ไมไ่ ดโ้ ปรโมตหนงั เตม็ ๆ นะคะ แลว้ กอ่ นหนงั เขำ้ นเี่ จมสก์ จ็ ะ ไมอ่ ยไู่ ปทำl งำนทลี่ ำสเวกสั อกี กลบั มำอกี ทกี ค็ อื หนงั เขำ้ แลว้ ก่อนเจมส์กลับมำ เฌอกับพี่โอ๋ก็ต้องรับหน้ำที่โปรโมตกัน ไปกอ่ น บอกได้ไหมว่าทVาไมต้องดูหนังเรื่องนี้

เจมส์: เพรำะเรำมเี ฌอปรำงครบั (เฌอปรำงบอกวำ่ เพรำะ เรำมเี จมสค์ ะ่ ) ขอ้ นกี้ น็ ำ่ จะเพยี งพอสำl หรบั คำl ถำมนี้ เฌอปราง: เฌอไมค่ ดิ มำกอ่ นวำ่ งำนหนงั ตอ้ งทมุ่ เทขนำดนี้ โดยเฉพำะผกู้ ำl กบั พเี่ ขำอยกู่ บั มนั นำนจรงิ ๆ 3 ปแี ลว้ ทำl ตงั้ แตบ่ ท แคสตงิ้ นกั แสดง ตอนนกี้ อ็ ยใู่ นขนั้ ตดั ตอ่ ซงึ่ เขำก็ เหน็ หนำ้ เรำสองคนทกุ วนั

เจมส์: ผมรสู้ กึ วำ่ เรอื่ งนไี้ มใ่ ชแ่ คส่ ำl หรบั วยั รนุ่ ดู แตย่ งั มเี รอื่ ง ประเดน็ ทคี่ นในครอบครวั กจ็ ะเขำ้ ถงึ ไดง้ ำ่ ย คนวยั ทำl งำนก็ จะเกต็ กบั เรอื่ งนไ้ี ดง้ ำ่ ย แลว้ บทกเ็ ปน็ อะไรทผี่ มรสู้ กึ วำ่ สนกุ มำกๆ ครบทกุ รส ทกุ อำรมณ์ คนดจู ะรสู้ กึ ตำมไปกบั เรำได้ หลำยอำรมณม์ ำก และทอี่ ยำกเสรมิ คอื มคี วำมแฟนตำซี เรำ นำ่ จะไดเ้ หน็ ภำพอะไรทมี่ นั วำ้ ว ไดต้ นื่ เตน้ กนั ดว้ ย เฌอปราง: หนงั เรอื่ งนเี้ ปน็ หนงั ไทยทมี่ อี ะไรใหมๆ่ ใหไ้ ดช้ มกนั และยงั เปน็ ควำมทมุ่ เทแบบสดุ ตวั ของทกุ คนคะ่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.