Diane von Furstenberg

OK! Magazine Thailand - - VIEW -

ไดแอน วอน เฟอรส์ เตนเบริ ก์ ดไี ซเนอรแ์ สน ครเี อตทมี่ าพรอ้ มการสรา้ งสรรคง์ านดไี ซน์ สดุ เก๋ เปดิ ใจวา่ เธอเองกม็ เี ครอื่ งรางนาl โชค อยเู่ หมอื นกนั ตรงนกี้ ต็ อ้ งขอบคณุ คณุ พอ่ ของเธอ “ของนาl โชคของฉนั คอื เหรยี ญทองที่ พอ่ เคยใหไ้ วต้ อนทฉี่ นั ยงั เดก็ มนั เปน็ เหรยี ญ ทพี่ อ่ เคยใสไ่ วใ้ นรองเทา้ ในชว่ งสงคราม ทกุ วนั นฉี้ นั จะแปะเหรยี ญนไี้ วใ้ นรองเทา้ ทกุ ครงั้ ทมี่ โี ชวเ์ สมอ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.