Flying High with Saimir Pirgu

ตอ้ งมนตราแหง่ โอเปราไปกบั ไซเมยี ร์ เพยี รก์ เทเนอรช์ อื่ ดงั ระดบั โลกชาวแอลเบเนยี หนงึ่ ในนกั แสดงนา± โอเปราสดุ คลาสสกิ Carmen

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

ตอ้ งมนตราแหง่ โอเปราไปกบั ไซเมยี ร์ เพยี รก์ เทเนอรช์ อื่ ดงั ระดบั โลกชาวแอลเบเนยี

หนงึ่ ในนกั แสดงนาl โอเปราสดุ คลาสสกิ Carmen

มา่ นการแสดงไปแลว้ สาl หรบั Carmen (คารเ์ มน) อปุ รากร 4 องกส์ ดุ คลาสสกิ ทไี่ ดม้ อบความ อภริ มยแ์ ละความประทบั ใจใหแ้ กผ่ ชู้ มชาวไทยไปเมอื่ วนั ที่12 และ 14 กนั ยายน เพอื่ ฉลองครบรอบ 20 ปมี หกรรมศลิ ปะ การแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ Carmen คือ โอเปราเรื่องอมตะของจอร์จ บิเซต์ ที่มีการแสดงบ่อยครั้ง ทสี่ ดุ โดยเลา่ เรอื่ งราวรกั สามเสา้ สะเทอื นอารมณข์ องคารเ์ มน สาวยปิ ซเี สนห่ แ์ รง กบั ดอน โฆเซ นายสบิ ผสู้ ละเกยี รตศิ กั ดิ์ เพอื่ บชู ารกั และเอสกามโี ย หนมุ่ นกั สกู้ ระทงิ เลอื่ งชอื่ ซงึ่ จบลง ดว้ ยโศกนาฏกรรม การแสดง Carmen ในครงั้ นสี้ รา้ งสรรค์ โดย Teatro di San Carlo คณะอปุ รากรระดบั ตาl นานและ เกา่ แกท่ สี่ ดุ ในโลกจากเมอื งเนเปลิ ของอติ าลี รว่ มดว้ ยนกั รอ้ ง อุปรากรชื่อดังระดับโลก การบรรเลงดนตรีประกอบโดยวง ออร์เคสตราแห่งซานคาร์โล นlาโดยวาทยกรช่ือก้องสุบิน เมหธ์ า พรอ้ มกบั ศลิ ปนิ อกี กวา่ 250 ชวี ติ บนเวที

OK! มโี อกาสไดพ้ ดู คยุ กบั ไซเมยี ร์ เพยี รก์ นกั รอ้ ง โอเปราระดับโลกจากแอลเบเนีย เจ้าของเสียงเทเนอร์สุด ไพเราะ (เสียงระดับสูงสุดของนักร้องชาย) ซึ่งเป็นหนึ่งใน นกั แสดงนาl ของเรอื่ ง 17 ปใี นวงการในฐานะนกั รอ้ งโอเปรา ทlาให้เขากลายเป็นศิลปินที่มีความเป็นมืออาชีพเต็มเปี่ยม ระยะเวลาที่ยาวนานไม่ได้ทlาให้ความปรารถนาในการเป็น นักร้องโอเปราที่ดีที่สุดของไซเมียร์จางหายไป ตรงกันข้าม เขากลับมีแพสชั่นในศาสตร์แห่งโอเปราที่หลงรักมาตลอด แรงกระตนุ้ และความกระตอื รอื รน้ ชว่ ยผลกั ดนั เขาใหฝ้ กึ ฝน ตวั เองอยา่ งหนกั จนเปน็ นกั รอ้ งโอเปราทมี่ คี ณุ ภาพ ประสบ ความสาl เรจ็ และไดร้ บั การยอมรบั จากโรงอปุ รากรชนั้ นlาของ โลกมากขนึ้ เรอื่ ยๆ มนตราแหง่ โอเปรายงั คงแทรกซมึ อยใู่ น ทุกห้วงความรู้สึกของไซเมียร์ และเราเชื่อว่ามันจะจุด ประกายความฝนั ใหมๆ่ ใหเ้ ขากา้ วไปใหถ้ งึ เสมอ คิดว่าเพราะอะไรผู้ชมชาวไทยจึงควรชมโอเปราเรื่อง Carmen

เพราะโอเปราเรอื่ งนมี้ ดี นตรที ไี่ พเราะ เปน็ หนงึ่ ในโอเปราทมี่ การจดั การแสดงมากทสี่ ดุ ในโลก ทงั้ ยงั เปน็ ศลิ ปะการแสดง อกี ศาสตรห์ นงึ่ ทจี่ ะทาl ใหผ้ คู้ นหลงรกั ดนตรปี ระเภทนไี้ ด้ โดย เฉพาะอยา่ งยงิ่ หากนนั่ เปน็ โอเปราเรอ่ื งแรกทเี่ ขามโี อกาสได้ ชมครบั

บทที่คุณได้รับใน Carmen เปน็ อย่างไร และอะไรคือความ ท้าทายของการรับบทนี้

ผมรอ้ งโอเปราในบทของทหารหนมุ่ ดอน โฆเซ ซงึ่ ทา้ ทายตรง ทนี่ อกจากเรอื่ งการแสดงแลว้ ผมยงั ตอ้ งนlาเสนอการรอ้ งที่ คอ่ นขา้ งยาก เพอื่ ตคี วามความรกั ทเี่ ลวรา้ ยลงจนกลายเปน็ โศกนาฏกรรม คุณเคยขึ้นแสดงในโรงละครอันทรงเกียรติมามากมาย การ ขึ้นแสดงครั้งไหนที่อยู่ในความทรงจVาของคุณ

ผมมโี อกาสรอ้ งโอเปราในโรงละครทมี่ ชี อื่ เสยี งเกา่ แกท่ วั่ โลก แตล่ ะทที่ ขี่ นึ้ แสดง ผมกจ็ ะมคี วามรสู้ กึ พเิ ศษกบั สถานทนี่ นั้ ๆ เสมอ เชน่ ที่ Royal Opera House ในลอนดอน หรอื ที่ Vienna State Opera ในเวยี นนา ซงึ่ เปน็ สถานทที่ ผี่ มเตบิ โตมา แต่ ถา้ ใหเ้ ลอื ก ตอ้ งบอกวา่ การแสดงทอี่ ยใู่ นความทรงจาl ของผม คอื ที่ Salzburg Festival ในซาลซบ์ รู ก์ และ Teatro alla Scala ในมลิ าน เพราะการขนึ้ แสดงทนี่ นั่ ถอื เปน็ 2 หมดุ หมายสาl คญั ในชวี ติ การทาl งานของผม

จนถึงทุกวันนี้ คิดว่าไฮไลต์ในอาชีพการงานของคุณคือ ตอนไหน

ถา้ จะใหร้ ะบแุ คไ่ ฮไลตเ์ ดยี วคงยาก เพราะผมรสู้ กึ วา่ ตวั เอง มไี ฮไลตใ์ นอาชพี การงานเยอะมาก เรมิ่ ตงั้ แตก่ ารมโี อกาสได้ พบกบั ลเู ชยี โน ปาวารอตตี ตาl นานโอเปราผยู้ งิ่ ใหญต่ อนผม อายุ 19 ป,ี จากนนั้ ไดพ้ บกบั คลาวดโิ อ อบั บาโด สดุ ยอด วาทยกรชาวอติ าเลยี น, การแสดงโอเปราครงั้ แรกของผมที่ Salzburg Festival ในปี 2004, การแสดงโอเปราเรอื่ ง Idomeneo กบั วาทยกรนโิ คลสั ฮารน์ อนคอรต์ , การรว่ มงาน ครงั้ แรกในแอลเอกบั วดู ดี้ อลั เลน, การแสดงโอเปราครง้ั แรก ที่ Metropolitan Opera, Teatro alla Scala, Vienna State Opera และ Royal Opera House ในลอนดอน, การแสดง โอเปราครงั้ แรกในปี 2012 เพอื่ ฉลองครบรอบ 100 ปขี อง อารนี าแบบอฒั จนั ทร์ Verona Arena ฯลฯ นกั รอ้ งโอเปราเสยี งเทเนอรค์ นไหนทคี่ ณุ ชนื่ ชมมาตลอด และ อะไรคือเสน่ห์ของการร้องเพลงโอเปราในมุมมองของคุณ ผมรกั วงโอเปรา The Three Tenors ซงึ่ ประกอบดว้ ยปลาซโิ ด โดมงิ โก, โฆเซ การเ์ รรสั และลเู ชยี โน ปาวารอตตี มาตลอด และก็ต้องขอบคุณพวกเขาที่ผลักดันให้ผมกลายมาเป็น นกั รอ้ งโอเปราเสยี งเทเนอรท์ กุ วนั นี้ ทงั้ สามทา่ นจงึ เปน็ นกั รอ้ ง โอเปราเสยี งเทเนอรค์ นโปรดของผมเสมอมา ขณะเดยี วกนั จเู ซปเป ดิ สเตฟาโน, ฟรงั โก คอเรลลี และฟรติ ซ์ วนุ เดอรล์ ชิ กม็ สี ว่ นสาl คญั ในการชว่ ยผลกั ดนั ใหผ้ มพฒั นาตวั เองในฐานะ ศลิ ปนิ ถามวา่ เสนห่ ข์ องโอเปราคอื อะไร หากคณุ คอ่ ยๆ ฝกึ รอ้ งโอเปราอยา่ งคอ่ ยเปน็ คอ่ ยไป ฟงั ดว้ ยความมมุ านะ เรยี นรู้ และเขา้ ไปใหถ้ งึ แกน่ ของมนั โอเปราจะจบั ใจคณุ มากจนคณุ ปรารถนาจะฝกึ ฝนมนั อยา่ งตอ่ เนอื่ ง คณุ จะยงิ่ รกั โอเปราจน มนั กลายเปน็ สงิ่ ทคี่ ณุ ขาดไมไ่ ดใ้ นชวี ติ ผมวา่ โอเปราเปน็ การ ถา่ ยทอดพลงั ทยี่ งิ่ ใหญข่ องดนตรอี ยา่ งหนงึ่ เลยทเี ดยี ว

คVาแนะนVาที่ดีที่สุดที่คุณเคยได้รับคืออะไร

จงตงั้ เปา้ หมายใหส้ งู เขา้ ไว้ ครงั้ หนงึ่ ปาวารอตตผี ยู้ งิ่ ใหญเ่ คย ใหค้ าl แนะนาl นแ้ี กพ่ วกเราศลิ ปนิ รนุ่ นอ้ ง หากตอ้ งการมอี าชพี การงานทยี่ งิ่ ใหญ่ เรากจ็ าl เปน็ ตอ้ งรจู้ กั ตงั้ เปา้ หมายและตงั้ มาตรฐานของตวั เองใหส้ งู เพอ่ื ทวี่ า่ คนอนื่ จะไดต้ ามคณุ มา ไม่ถึง สิ่งที่เราจlาเป็นต้องมีคือความสมบูรณ์แบบ ความ มมุ านะอยา่ งตอ่ เนอื่ ง และการอทุ ศิ ตวั อยา่ งเตม็ ทเี่ พอื่ อาชพี ของตวั เอง คุณมาจากประเทศแอลเบเนีย ทุกวันนี้คุณกลับไปเยือน แอลเบเนียบ่อยไหม สิ่งที่คุณชอบที่สุดเกี่ยวกับประเทศ บ้านเกิดของตัวเองคืออะไร

ปัจจุบันผมใช้ชีวิตที่เมืองเวโรนา ประเทศอิตาลี แล้ว แอลเบเนยี กอ็ ยไู่ มไ่ กลจากทนี่ เ่ี ทา่ ไร นงั่ เครอื่ งบนิ แค่ 1 ชวั่ โมง กถ็ งึ แลว้ เพราะฉะนนั้ ถา้ มเี วลาเมอื่ ไร ผมกจ็ ะดใี จมากทไี่ ด้ กลบั ไปแอลเบเนยี รวมทงั้ จดั คอนเสริ ต์ แสดงโอเปรา หรอื จดั กจิ กรรมอนื่ ๆ ทนี่ นั่ ชาวแอลเบเนยี มลี กั ษณะนสิ ยั พเิ ศษ ทผี่ มชอบมากและผมอยากใหท้ กุ คนมโี อกาสไดส้ มั ผสั ชาว แอลเบเนยี มอี ธั ยาศยั ดสี ดุ ๆ ประเทศของเรากเ็ ปน็ ประเทศที่ สวยงาม มที งั้ ทอ้ งทะเลและภเู ขา ระยะหลงั มานี้ แอลเบเนยี ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ของ นกั ทอ่ งเทยี่ วยโุ รปดว้ ย ซงึ่ ทาl ใหผ้ มมคี วามสขุ มาก

ทราบว่าล่าสุดคุณมีผลงานอัลบั้มเดี่ยวชื่อ Il Mio Canto ด้วย การทVาอัลบั้มนี้ท้าทายสVาหรับคุณมากน้อยแค่ไหน การทlาอัลบั้มที่รวบรวมรายการเพลงอันไพเราะที่สุดของ เทเนอรเ์ ปน็ สงิ่ ทผี่ ฟู้ งั เรยี กรอ้ งตลอด และดว้ ยความทเี่ ราอยาก ใหผ้ ฟู้ งั พอใจ เราจงึ กา้ วเขา้ สเู่ สน้ ทางทยี่ ากและทา้ ทายมากๆ อีกทั้งมันก็ 10 ปีมาแล้วที่ผมเคยมีผลงานอัลบั้มเดี่ยวชื่อ Angelo castro e bel กบั คา่ ย Universal มาตงั้ แตป่ 2004 ผมชอบไอเดยี ของการอดั เสยี งเพอื่ ดพู ฒั นาการดา้ นการรอ้ ง โอเปราของตัวเองในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นั่นจึงเป็นที่มา ของอลั บมั้ Il Mio Canto ทผ่ี มออกกบั Opus Arte คา่ ยเพลง ของ Royal Opera House ผลตอบรบั นบั วา่ ประสบความ สาl เรจ็ เราอดั เสยี งอลั บมั้ ในฟลอเรนซ์ อติ าลี รว่ มกบั Maggio Musicale Fiorentino หนึ่งในวงออร์เคสตราที่น่าทึ่งที่สุด ในโลก ภายใต้การกlากับดนตรีของวาทยกรหญิงดาวรุ่ง สเปรานซา สคาปปุชชี อัลบั้มรวบรวมรายการขับร้องอัน ไพเราะของเทเนอร์อิตาเลียนและฝรั่งเศสไว้มากมาย นอกจากการจlาหน่ายซีดีแล้ว เรายังมีการจัดการแสดง คอนเสริ ต์ ในฟลอเรนซ,์ นวิ ยอรก์ , โตเกยี ว, เบอรล์ นิ , เวยี นนา, ปารสี ฯลฯ ดว้ ย

อะไรคือข้อดีและข้อเสียของการเดินทางขึ้นแสดงตามเวที ต่างๆ ทั่วโลก

เทา่ ทผี่ มเคยประสบมา สว่ นใหญก่ จ็ ะมแี ตเ่ รอื่ งดๆี นะครบั โดยเฉพาะสlาหรับคนอย่างผมที่รักการเดินทางและสlารวจ สถานทใี่ หมๆ่ มาก ผมยงั ชอบเรยี นรวู้ ฒั นธรรมทแี่ ตกตา่ ง พูดภาษาที่หลากหลาย กินอาหารที่แตกต่าง พบเจอผู้คน ใหมๆ่ จากประสบการณก์ ารทาl งานของผม การขน้ึ แสดง แตล่ ะครงั้ บนเวทที แี่ ตกตา่ งกนั ทาl ใหพ้ บเจอผชู้ มไมเ่ หมอื นกนั เราพยายามถ่ายทอดอารมณ์อันท่วมท้นไปยังผู้ชมผ่าน เสยี งรอ้ ง และไดร้ บั การยอมรบั จากโรงอปุ รากรทมี่ ชี อื่ เสยี ง ในระดบั นานาชาตทิ ขี่ นึ้ แสดง ผมคดิ วา่ ทงั้ หมดนชี้ ว่ ยชดเชย ความพยายามในการรบั มอื กบั เรอื่ งตา่ งๆ จากการเดนิ ทาง เพอื่ ทาl งานของเราไดห้ มด แตส่ งิ่ ทจี่ ะขาดหายไปในชวี ติ ของ เราบอ่ ยๆ กค็ อื ครอบครวั คนทเี่ รารกั เพอื่ นๆ และบา้ น แต่ การเดินสายขึ้นแสดงทั่วโลกก็เป็นส่วนหนึ่งของงาน เราจึง ตอ้ งเตรยี มตวั รบั มอื กบั เรอื่ งนใี้ หไ้ ดเ้ สมอ

ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไร

ตอ้ งบอกวา่ ผมประสบความสาl เรจ็ กบั ความฝนั สว่ นใหญข่ อง ตวั เอง แตก่ เ็ ปน็ เรอื่ งทหี่ ลกี เลย่ี งไมไ่ ดท้ เี่ มอ่ื เราประสบความ สาl เรจ็ กบั สงิ่ ทฝี่ นั ไปแลว้ เรากจ็ ะเรมิ่ ตน้ วาดความฝนั ครงั้ ใหม่ อกี ครงั้ และฝนั มากขนึ้ เรอ่ื ยๆ สาl หรบั ความฝนั ลา่ สดุ ของผม ผมบอกได้ว่าผมกlาลังเข้าใกล้ความฝันนั้นมากขึ้นแล้วในปี 2017 เมื่อผมได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy Awards สาขา Best Opera Recording และมนั คงเปน็ ความ จรงิ ถา้ วนั หนงึ่ ผมไดร้ บั รางวลั Grammy Awards จากสาขา Best Solo Album ซงึ่ ผมคงจะดใี จมากๆ เลยครบั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.