OK! Charity: Hug Me, Please

สง่ ตอ่ ความรกั สนู่ อ้ งๆ โรงเรยี นบา้ นแกง้ ใหมแ่ ละโรงเรยี นทข่ี าดแคลน ในอา± เภอสงั คม จงั หวดั หนองคาย

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

ประมวลภาพความอบอนุ่ จากงาน OK! Charity 2018 สง่ ตอ่ ความรกั สนู่ อ้ งๆ โรงเรยี นบา้ นแกง้ ใหมแ่ ละ

โรงเรยี นทขี่ าดแคลน ในอาl เภอสงั คม จงั หวดั หนองคาย

ไปอยา่ งอบอนุ่ สาV หรบั กจิ กรรม OK! Charity กจิ กรรมทาV กศุ ลประจาV ปขี องนติ ยสาร OK! ซงึ่ ในปนี ที้ าง ทมี งานเลง็ เหน็ ความสาV คญั ของการศกึ ษา และตงั้ ใจทจี่ ะมอบทนุ ใหก้ บั ผทู้ ขี่ าดแคลนจรงิ ๆ จงึ จดั งานในธมี Hug Me, Please เพอื่ หารายไดเ้ พอื่ ซอื้ สอื่ การเรยี นการสอนใหก้ บั โรงเรยี นบา้ นแกง้ ใหมแ่ ละโรงเรยี นทขี่ าดแคลนในอาV เภอ สงั คม จงั หวดั หนองคาย โดยเรม่ิ ตน้ จากกจิ กรรม Roadshow ทสี่ ปอนเซอรข์ องงานไดไ้ ปบกุ ออฟฟศิ ใหห้ นมุ่ ๆ สาวๆ ไดช้ อ้ ป กระหนาV่ กบั โปรโมชนั่ พเิ ศษสดุ ทง้ั ลดแลกแจกแถมเฉพาะในงานนเี้ ทา่ นนั้ !! และถอื เปน็ การโปรโมตกจิ กรรม OK! Charity ไปดว้ ยในตวั โดยเราบกุ ไปมอบความสนกุ ถงึ 5 สถานทดี่ ว้ ยกนั ไดแ้ ก่ ตกึ ศภุ าลยั แกรนด์ ทาวเวอร,์ ตกึ เพริ ล์ แบงคอ็ ก, ตกึ ออลซซี นั่ ส์ เพลส, ตกึ ฟอรจ์ นู ทาวน์ และตกึ สนิ ธรทาวเวอร์ อกี หนงึ่ ไฮไลตค์ อื บทเพลงเพราะฟงั สบายๆ จากศลิ ปนิ มาแรงที่ OK! ตง้ั ใจเซอรไ์ พรสผ์ รู้ ว่ มงาน ทงั้ ตน้ -ธนษติ จตรุ ภชุ จากคา่ ยทรแู ฟนทาเชยี , ศริ ภ์ มู เบญจรสั จากคา่ ย ไอ แอม และ คงิ -พเิ ชษฐ์ บวั ขาV จากคา่ ยโมโนมวิ สคิ ทมี่ ามอบความสขุ ยามบา่ ยใหไ้ ดฟ้ นิ กนั ถว้ นหนา้ หลงั จากนนั้ กม็ าถงึ งานอเี วนตใ์ หญ่ OK! Charity: Hug Me, Please เมอื่ วนั ที่ 18 สงิ หาคมทผี่ า่ นมา งานนอี้ บอวลไปดว้ ยความรกั และการแบง่ ปนั ทไี่ ดร้ บั ความ ร่วมมือจากศิลปินดาราคนดัง สปอนเซอร์ และแฟนคลับมาร่วมส่งต่อความรักไปสู่โรงเรียนบ้านแก้งใหม่และโรงเรียนที่ ขาดแคลนในอาV เภอสงั คม จงั หวดั หนองคาย

ปนี เี้ ราจดั งานกนั ทบี่ รเิ วณลานเอเทรยี ม 3 ศนู ยก์ ารคา้ เซ็นทรัลเวิลด์ ในงานอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสนุกสนาน มากมาย ซงึ่ ความสนกุ คมุ้ คา่ อนั ดบั แรกกค็ อื การชอ้ ปสนิ คา้ ราคาพิเศษพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มที่บูธสปอนเซอร์ ทั้งจาก CAC’SA ผลติ ภณั ฑท์ าV ความสะอาดและบาV รงุ ผวิ หนา้ อยา่ ง ลาV้ ลกึ ดว้ ยสารสกดั สวอเทยี ร์ ชริ าตา้ (Swertia Chirata) อันทรงคุณค่าจากเทือกเขาหิมาลัยและนV้ามันสกัดจากใบ อารแ์ กนเขม้ ขน้ , Cherilon ผลติ ภณั ฑส์ าV หรบั ผหู้ ญงิ , Encharis ผลิตภัณฑ์บVารุงผิวหน้าที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิว, Medent 2in1 ยาสฟี นั สมนุ ไพรผสานพลงั นาV้ ยาบว้ นปาก ดแู ลทกุ ปญั หา ในช่องปากของคุณจบได้ในขั้นตอนเดียว, Vistra ชีวิตที่ดี เกดิ จากการมสี ขุ ภาพแขง็ แรงปลอดโรคภยั ตา่ งๆ โดยเลอื ก ดแู ลตวั เองดว้ ยอาหารทมี่ ปี ระโยชนแ์ ละเสรมิ ดว้ ยผลติ ภณั ฑ์ เสรมิ อาหารเพอื่ ใหร้ า่ งกายไดร้ บั สารอาหารครบถว้ น, Sulwhasoo เครอื่ งสาV อางพรเี มยี มอนั ดบั หนงึ่ จากประเทศเกาหลี ได้ มาออกบธู กบั OK! นอกจากเปดิ บธู สนิ คา้ ตรงดา้ นลา่ งแลว้ แต่ละสปอนเซอร์ยังนVากิจกรรมสนุกสนานพร้อมสาระ มากมายมามอบใหผ้ มู้ ารว่ มงาน อกี ทงั้ ยงั นาV กฟิ ตเ์ ซตสนิ คา้ มารว่ มประมลู เพอื่ นาV รายไดไ้ ปทาV การกศุ ลดว้ ย สาV หรบั เสอื้ ยดื การกศุ ลของ OK! ปนี เราไดร้ บั เกยี รตจิ ากคณุ นวิ -นภสั สร ภธู รใจ มาเปน็ ผอู้ อกแบบ ขายในราคาตวั ละ 300 บาท กไ็ ด้ สร้างปรากฏการณ์เสื้อหมดภายในพริบตา เนื่องจากได้รับ นาV้ ใจจากศลิ ปนิ ดารามากมายหมนุ เวยี นมาชว่ ยกนั ขายพรอ้ ม แจกลายเซน็ บนเสอื้ OK! จากนนั้ พธิ กี รภาคสนามของงาน นะ-นะเพยี ร เพมิ่ สมบตั และมนิ -ธติ พิ ฒั น์ ผกู บญุ เชดิ พา หญงิ -รฐา โพธงิ์ าม และเป-้ อารกั ษ์ อมรศภุ ศริ มา LIVE บกุ ดู แฟชนั่ ของรา้ น OVS ซงึ่ เปน็ สปอนเซอรบ์ รจิ าคเสอื้ ยดื ใหก้ บั งานนี้

เพอื่ ใหเ้ ขา้ กบั คอนเซป็ ตข์ องงานปนี OK! ไดน้ าV เสนอชว่ งขายกอดการกศุ ลจากหนมุ่ ฮอตบนเวที โดยแฟนคลบั ทไี่ ด้ มาสวมกอดแบบแนบชดิ จะตอ้ งทาV บญุ กอ่ นดว้ ยการหยอ่ นเงนิ บรจิ าคลงในกลอ่ งจากนน้ั กเ็ รมิ่ เลย ซนี นเี้ สรจ็ สนิ้ ลงดว้ ยรอยยมิ้ ทงั้ จากผสู้ วมกอดและศลิ ปนิ ทมี่ ารว่ มแจกกอดอยา่ งอบอนุ่ ทงั้ ทอย-ปฐมพงศ์ เรอื นใจด,ี เฟย-ภทั ร เอกแสงกลุ , เกรท-สพล อศั วมนั่ คง, ออกสั -วชริ วชิ ญ์ ไพศาลกลุ วงศ,์ โดนทั -ภทั รพลฒ์ เดชพงษว์ รานนท,์ ยโู ร-ยศวรรธน์ ทะวาป,ี วง Sweat16!, แมน-ธฤษณุ สรนนั ท์ (แมน The Face Men Thailand), พเี ค-พสั กร วรรณศริ กิ ลุ (พเี ค The Face Men Thailand), โจเซฟ แองเจโล (โจเซฟ The Face Men Thailand), แบงค-์ ภมู พิ ชั ร ฉตั รชยั รงุ่ เรอื ง (แบงค์ Goblin), เพริ ธ์ -ธนพนธ์ สขุ มุ พนั ธนาสาร (นกั แสดงจากซรี สี บงั เอญิ รกั ), เซน้ ต-์ ศภุ พงษ์ อดุ มแกว้ กาญจนา (นกั แสดงจากซรี สี บงั เอญิ รกั ), มนี -พรี วชิ ญ์ อรรถชติ สถาพร (นกั แสดงจากซรี สี บงั เอญิ รกั ), แปลน-รฐั วทิ ย์ กจิ วรลกั ษณ์ (นกั แสดงจากซรี สี บงั เอญิ รกั ), มารค์ -จริ นั ธนนิ ตรยั รตั นยนต์ (Conversationthailand), มนี -วรภทั ร จติ ไพศาลวฒั นา (Conversationthailand) ทม่ี ารว่ มทาV บญุ ขายกอดกบั เรา

จากนนั้ พธิ กี รอารมณด์ ขี องงาน ดเี จโจก๊ -เกยี รตยิ ศ เกยี รตสิ งู สง่ และคณุ มนี -กาญจนค์ ณงึ เนตรศรที อง มา กลา่ วตอ้ นรบั พรอ้ มพาทกุ คนไปพบกบั มนิ คิ อนเสริ ต์ ปนี จี้ ดั เตม็ ดว้ ยศลิ ปนิ ดงั มากมายทมี่ ามอบเสยี งเพลงเพราะๆ ไดแ้ ก่ เอะ๊ -จริ ากร สมพทิ กั ษ,์ คชา-นนทนนั ท์ อญั ชลุ ปี ระดษิ ฐ,์ ซนิ -ทศพร อาชวานนั ทกลุ , อารม์ -กรกนั ต์ สทุ ธิ โกเศศ, แบงค-์ ปาลม์ วง Slojoe และปดิ ทา้ ยดว้ ยวง Sweat16! ในปนี บี้ รรดาเซเลบรติ ชี้ อื่ ดงั และศลิ ปนิ ดาราไดส้ ง่ ของแบรนดเ์ นมมารว่ มประมลู หลายชนิ้ ดว้ ยกนั และยงั มอี กี หลายคนทใี่ หเ้ กยี รตมิ ารว่ มงานพรอ้ มถอื ของมาประมลู ดว้ ยตนเอง ขอขอบคณุ คณุ อ-ุ๊ มณฑล์ ชั ชา สกลุ ไทย, คณุ ตา่ ย-นทิ รา กติ ยิ ากร ณ อยธุ ยา, คณุ เปล้ิ -หทั ยา วงษก์ ระจา่ ง, พะเพอื่ น-ชตุ มิ ณฑน์ สกลุ ไทย, เฟ-สษุ มา กติ ยิ ากร ณ อยธุ ยา, มนิ -พชี ญา วฒั นามนตร,ี ไนก-ี้ นธิ ดิ ล ปอ้ มสวุ รรณ, จอรจ์ -ฐปนทั สตั ยานรุ กั ษ,์ และนอ้ งๆ นกั แสดงจากซรี สี บงั เอญิ รกั

ช่วงสุดท้ายของงานกับซีนสVาคัญบนเวที คุณปั๊มวรี วฒั น์ อจั จตุ มานสั บรรณาธกิ ารบรหิ ารนติ ยสาร OK! ไดข้ น้ึ มากลา่ วขอบคณุ ทกุ ๆ นาV้ ใจ ทกุ ๆ คนและทกุ ๆ ความ ชว่ ยเหลอื ทมี่ อบใหก้ บั OK! Charity 2018 พรอ้ มกบั รบั ปา้ ย เงนิ บรจิ าคจากผสู้ นบั สนนุ ทเ่ี ปน็ กาV ลงั สาV คญั ชว่ ยใหง้ านการ กุศลประสบความสVาเร็จและจบลงด้วยรอยยิ้มและความ อมิ่ เอมใจ โดยเงนิ รายไดจ้ ากการจดั งานปนี ทมี งาน OK! ไดเ้ ดนิ ทางนาV เงนิ บรจิ าคจาV นวน 410,000 บาท ไปมอบใหก้ บั โรงเรยี นบา้ นแกง้ ใหม่ จาV นวน 250,000 บาท, โรงเรยี นบา้ นนา โคก จาV นวน 80,000 บาท และโรงเรยี นบา้ นโสกกลา้ จาV นวน 80,000 บาท ซงึ่ ไดร้ บั การตอ้ นรบั อยา่ งอบอนุ่ จากทางผใู้ หญ่ และทางผอู้ าV นวยการโรงเรยี น

OK! ขอขอบคณุ ทกุ คนทที่ าV ใหก้ อดทางไกลในครงั้ นสี้ ง่ ถงึ นอ้ งๆ ขอขอบคณุ ผสู้ นบั สนนุ ใจดี CAC’SA, Cherilon, Encharis, Medent, OVS, Vistra, Sulwhasoo ขอขอบคณุ Snack Box จาก S&P ทสี่ ง่ นา้V ใจมาใหพ้ ๆี่ สอ่ื มวลชนและศลิ ปนิ ดาราอมิ่ อรอ่ ยกนั ทกุ ป,ี ขอบคณุ Shiseido Professional ทสี่ ไตลล์ งิ่ ทรงผมใหศ้ ลิ ปนิ ทกุ คนออกมาสวยหลอ่ ตงั้ แตบ่ า่ ยจรดคาV่ , ขอบคณุ ทมี เมกอพั อารท์ สิ ตจ์ ากเครอื่ งสาV อาง Laura Mercier ทมี่ าแตง่ หนา้ ใหก้ บั คนดงั ทกุ คนทมี่ ารว่ มงานอยา่ งไมเ่ หนด็ เหนอื่ ย ขอบคณุ ศนู ยก์ ารคา้ เซน็ ทรลั เวลิ ดเ์ ปน็ อยา่ งสงู สาV หรบั การอนเุ คราะหส์ ถานทที่ ดี่ ใี หก้ บั เรา, ขอบคณุ สอื่ มวลชนทกุ คนทใี่ หเ้ กยี รติ มารว่ มงาน สดุ ทา้ ยนี้ OK! Charity 2018: Hug Me, Please ขอขอบคณุ แฟนคลบั ทกุ ทา่ นทมี่ ารว่ มงาน รวมถงึ ทกุ ๆ คนทรี่ ว่ ม ทาV บญุ กบั OK! ดว้ ยการมอบเงนิ สมทบทนุ บรจิ าคจากทกุ ชอ่ งทาง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.