อนนั ตรา โฮเทลส์ แอนด์ รสี อรท์

เลกิ ใชห้ ลอดพลาสตกิ ณ โรงแรมในเค­รอื ทวั่ โลก

OK! Magazine Thailand - - PICKS -

อนันตรา โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ยกเลิกการใช้หลอด พลาสตกิ ในทกุ โรงแรมทวั่ โลกในเครอื อนนั ตรา ตงั้ แตว่ นั ที่ 1 ตลุ าคม 2561 โดยอนนั ตราถอื เปน็ แบรนดโ์ รงแรมใหญแ่ หง่ แรก ที่ประกาศเลิกใช้หลอดพลาสติกในทุกโรงแรมและ­รีสอร์ท ในเครอื ทวั่ ภมู ภิ าคเอเชยี ตงั้ แตเ่ ดอื นมกราคมทผี่ า่ นมา กอ่ น ผลกั ดนั นโยบายนสี้ โู่ รงแรมอนื่ ๆ ในเครอื ทงั้ ในทวปี ออสเตรเลยี ยโุ รป และตะวนั ออกกลาง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.