โรงแรมเซน็ ทาราแกรนด์ เซน็ ทรลั เวลิ ด์

ชวนชมิ เมนใู หม่

OK! Magazine Thailand - - PICKS -

หอ้ งอาหารจนี ไดนาสตี้ โดยเชฟกอ้ งซนุ่ แซเ่ ลยี่ ง สรา้ งสรรค์ เมนูกวางตุ้งน้องใหม่โดยเลือกคัดสรรวัตถุดิบด้วยรสชาติ อาหารจนี กวางตงุ้ แทๆ้ อาทิ สลดั เปด็ กรอบซอสบว๊ ย กงุ้ ทอด ครมี สลดั วาซาบิ เปด็ มะมว่ งราดซอสสม้ เปา๋ ฮอื้ เมก็ ซโิ กเหด็ ญปี่ นุ่ เจยี๋ นนาl้ แดง ซโ่ี ครงแกะยา่ งซอสกาแฟ ไกม่ องโกเลยี และอกี หลากเมนใู หเ้ ลอื กรบั ประทาน สอบถามรายล­ะเอยี ด เพมิ่ เตมิ หรอื สาl รองทนี่ งั่ ไดท้ โี่ ทร. 0-2100-6255 หรอื อเี มล diningcgcw@chr.co.th

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.