รมยร์ วนิ ท์

Romrawin Perfect Lift Serum & Perfect Lift Cream

OK! Magazine Thailand - - PICKS -

ครมี และเซรมั่ บาl รงุ ผวิ ชว่ ยยกกระชบั ผวิ หนา้ และลาl คอดว้ ย สว่ นผสม Calcium Hydroxy Methionine เสรมิ การทาl งาน แคลเซยี มในชนั้ ผวิ ใหผ้ วิ ทหี่ ยอ่ นคลอ้ ยยกกระชบั ขนึ้ และ สารสกดั จากขา้ วไรซ์ ทาl ใหผ้ วิ แขง็ แรง คนื ความชมุ่ ชนื้ และ ปรบั สผี วิ ใหส้ มาl่ เสมอ เนยี นเรยี บ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.