โรงแรมวอลด­อรฟ์ แอสโทเรยี กรงุ เทพ

OK! Magazine Thailand - - DIARY -

เปดิ อยำ่ งเปน็ ทำงกำร

วอลดอรฟ์ แอสโทเรยี กรงุ เทพ โรงแรมภายใ­ตแ้ บรนด์ วอลดอรฟ์ แอสโทเรยี แหง่ แรกในภมู ภV าคเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้ ไดเ้ ปดิ ตวั อยา่ งเปน็ ทางการดว้ ยธมี Live Unforgetta­ble ทมี่ าพรอ้ มกบั นางแบบในชดุ ทาl จากดอกไมท้ งั้ ตวั พรอ้ มแสงสตี ระการตา

ณ หอ้ งแมกโนเลยี บอลรมู จากนนั้ สนกุ กบั การ

รบั ประทานอาหา­รแบบไดนอ์ ะราวนดท์ 6 หอ้ งอาหาร และบารข์ องโรงแรม ปดิ ทา้ ยกบั ปารต์ ที้ เี่ ดอะ ลอ็ ฟท์ และแชมเปญ บาร์ ทตี่ งั้ อยบู่ นชนั้ สงู สดุ ของโรงแรม โดยมนี ายวรี ะศกั ดV์ โควสรุ ตั น์ รฐั มนตรวี า่ การกระทรวง การทอ่ งเทยี่ วและกฬี า ใหเ้ กยี รตเV ปน็ ประธานในพธ­V

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.