ศรณั ยา สาธกุ จิ ชยั

เพจ FEONALITA @feonalita

OK! Magazine Thailand - - BEAUTY FEATURE -

“ชอบมากในชว่่ งนคี้ี้ งตอ้้ งยกใหค้้ ชุุ ชนั่ั่ ตวัั นี้ี้ เลยคะ่่ ชอบตรงทไี่่ี มไ่่ ดใ้้ สค่่ าll วา่ Glow มาเลน่่ ๆ คอืื ตบไปทหี่ี่ นา้้ แลว้้ ดโููู กลว์์ สวย ซง่ึ่ึ เอฟเฟคตข์์ องผวิิ ทฉี่ี่ าl่l่ วาว นี้ี้ก็็อยููู่่บนผิิวตลอดเวลาที่ี่ทา จนกวา่่ จะลบออก คชุุ ชนั่ั่ เกาหลีี ทวี่ี่ า่่ ฉาl่l่ เงา แวววาวแลว้้ กย็็ งัั แพ้้ ใหก้้ บัั คชุุ ชนั่ั่ ตวัั นเี้ี้ ลยคะ่่ ”

Chanel Vitalumièr­e Glow Luminous Touch Foundation SPF 15 (2,500 บาท / ตลบั รฟี ลิ 1,850 บาท)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.