Inspiratio­nal Woman

ถอดรหสั ชวี ติ สดุ เพอรเ์ ฟกตข์ องผหู้ ญงิ ผสู้ รา้ งแรงบนั ดาลใจ สขู่ วญั บลู กลุ

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

ถอดรหสั ชวี ติ สดุ เพอรเ์ ฟกตข์ องผหู้ ญงิ ทสี่ รา้ งแรงบนั ดาลใจ สขู่ วญั บลู กลุ

ขณะทหี่ ลายคนยกใหส้ ขู่ วญั บลู กลุ เปน็ ผหู้ ญงิ ทสี่ รา้ งแรงบนั ดาลใจ มองวา่ เธอเปน็ ตน้ แบบของคนทสี่ วยพรอ้ ม มชี วี ติ ทหี่ ลายคนอยากจ­ะเปน็ ฯลฯ แตต่ วั เธอกลบั ไมไ่ ดร้ สู้ กึ วา่ ตวั เองพเิ ศษและเกง่ กาจอะไร นนั่ จงึ ทาl ใหผ้ หู้ ญงิ คนนยี้ งั สนกุ กบั การพฒั นาตวั เองไปเรอื่ ยๆ และบทบาทลา่ สดุ ในเรอื่ ง Homestay กเ็ ปน็ อกี ครง้ั ทเี่ ธอตอ้ งลกุ ขนึ้ มาทา้ ทาย ตวั เองเพอื่ ขา้ มผา่ นความกลวั และขดี จาl กดั ทตี่ วั เองขดี ไว้ แลว้ ความกลวั ของเธอคอื อะไร บทสมั ภาษณค์ รงั้ นี้ สขู่ วญั มคี าl ตอบ พรอ้ มกบั เรอ่ื งราวชวี ติ ในหลายๆ มติ ขิ องเธอมาเลา่ ใหเ้ ราฟงั

ปีนี้เราได้เห็นคุณในหลากหลา­ยบทบาท ประมวลให้ฟัง หน่อยได้ไหมว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านไหนบ้าง ความจรงิ กไ็ มไ่ ดห้ ลากหลายมาก­นะคะ เพยี งแตว่ า่ สงิ่ ทที่ าl อาจจะดแู ปลกใหม่ ซงึ่ กค็ งจะเปน็ คลปิ ทเ่ี คยทาl ออกมา คอื สว่ นใหญง่ านทขี่ วญั ทาl จะซเี รยี สหมดเลย อา่ นขา่ วกอ็ า่ นขา่ ว เศรษฐกจิ เลน่ หนงั กเ็ ลน่ หนงั แนวดรามา่ ทกุ อยา่ งดจู รงิ จงั หนกั หนว่ งหมด จนหลายคนคนุ้ เคยกบั ภาพเหลา่ นี้ และคดิ วา่ เราเปน็ คนซเี รยี ส จรงิ จงั พดู จาขงึ ขงั แตพ่ อมคี ลปิ ทเี่ รา สนกุ สนาน สบายๆ ธรรมชาติ คนเลยเซอรไ์ พรส์ แปลกใจ วา่ สขู่ วญั เขาเปน็ อยา่ งนเี้ หรอ ขวญั ไดย้ นิ คาl ถามนเี้ ยอะมาก เรากไ็ มแ่ ปลกใจหรอกค­ะ่ เพราะถา้ ไมเ่ กยี่ วกบั งานกแ็ ทบจะ ไมไ่ ดเ้ ปน็ คนเขา้ สงั คมหรอื ไปงานอเี วนตเ์ ลย อเี วนตส์ ว่ นใหญ่ ทไี่ ปกเ็ ปน็ อเี วนตท์ เี่ ราเปน็ พรเี ซน็ เตอรอ์ ยเู่ ทา่ นนั้ เอง ฉะนน้ั คนจะรจู้ กั ตวั เราจรงิ ๆ คอ่ นขา้ งนอ้ ย

รู้สึกอย่างไรที่สู่ขวัญ บูลกุล กลายเป็นแรงบันดาลใจของ สาวๆ ทุกวัยไปแล้ว

มหี ลายคนพดู แบบนน้ี ะคะ กเ็ ลยอยากรวู้ า่ เราเปน็ แรงบนั ดาล ใจใหเ้ ขาในมมุ ไหน บางคนกจ็ ะโควตคาl พดู ทเี่ คยสมั ภาษณใ์ น หนงั สอื ตา่ งๆ วา่ ชอบความคดิ แบบนี้ นลี่ ะไอดอลฉนั เลย ฉนั คดิ แบบนี้ ใชช้ วี ติ แบบนี้ หรอื จะเรอ่ื งความสวยคว­ามงาม แต่ ไมว่ า่ ใครจะมองหร­อื ชนื่ ชมเราในแงไ่ หน ขวญั กข็ อขอบคณุ มากๆ จากใจคะ่ และยนิ ดเี สมอ มนั เปน็ สงิ่ หนง่ึ ทพี่ ยายาม บอกเราวา่ ในเมอ่ื เราเปน็ คนทมี่ คี นมองอยู่ แลว้ ชนื่ ชม อยาก ทจี่ ะเดนิ ตามเรา กค็ วรทจี่ ะทาl ตวั เองใหด้ หรอื แมก้ ระทงั่ มนั มแี งม่ มุ ไหนในชวี ติ ทถี่ า้ ถา่ ยทอดออกไปแ­ลว้ จะเปน็ ประโยชน์

ตอ่ ผคู้ นได้ กจ็ ะพยายามทจี่ ะทาl สงิ่ นนั้

อยา่ งถา้ มคี นเชญิ ไปพดู เรอื่ งมมุ มองความคดิ ในการ ใชช้ วี ติ หรอื พดู เพอื่ สรา้ งแรงบนั ดาลใจใหเ้ ดก็ ทเี่ พงิ่ เรยี นจบ และกาl ลงั จะเรมิ่ ตน้ ชวี ติ การทาl งาน ขวญั ยนิ ดคี ะ่ แตบ่ างที ถา้ ไดร้ บั เชญิ ไปพดู ในหวั ขอ้ แนะนาl ทปิ สใ์ นการชอ้ ปปง้ิ ขวญั ปฏเิ สธหมดเลย ตอ้ งขอประทานโ­ทษสาl หรบั หลายคนทเ่ี ชญิ ไปพดู ในลกั ษณะนจี้ รงิ ๆ เพราะรสู้ กึ วา่ ทปิ สใ์ นการชอ้ ปปง้ิ พดู 1 นาทกี จ็ บ ซงึ่ ถา้ ใหพ้ ดู กค็ อื ซอื้ ของทจี่ าl เปน็ และดเู งนิ ใน กระเปา๋ ตวั เอง จะซอื้ อะไรกต็ าม ตอ้ งไมท่ าl ใหต้ วั เองเดอื ดรอ้ น ทง้ั ในปจั จบุ นั และอนาคต และไมใ่ ชย่ มื เงนิ คนอนื่ มา นอกนนั้ ถ้าชอบอะไรก็ซื้อ ต้องมีวิจารณญาณด้วย ขวัญว่ามันเป็น คอมมอนเซนส์ว่าคนเราทุกคนไม่ควรฟุ่มเฟือยหรือไม่ควร ใชจ้ า่ ยในสงิ่ ทตี่ วั เองไมส่ ามารถทจี่ ะจา่ ยได้

โดยส่วนตัว คุณมีวิธีหาแรงบันดาลใจในกา­รใช้ชีวิตอย่างไร ขวญั เคยอา่ นเจอโควตคา­l พดู หนงึ่ เปน็ ของเทกลา โลอโรป นกั วงิ่ มาราธอนชาว­เคนยา เขาบอกวา่ One must be one's own inspiratio­n เราตอ้ งเปน็ แรงบนั ดาลใจใหต้ วั เราเองคะ่ สาl คญั ทสี่ ดุ และขวญั กเ็ หน็ ดว้ ย สงิ่ ใดทเี่ กดิ จากตวั เอง สงิ่ นนั้ มพี ลงั มหาศาล ใครกข็ วางไมไ่ ด้ นอกจากนเี้ รอื่ งราวในชวี ติ ประจาl วนั กย็ งั ชว่ ยสรา้ งแรงบนั ดาลใจใหเ้ ราทงั้ หมด หลายครงั้ รสู้ กึ วา่ เราโชคดกี วา่ อกี หลายคนมาก ในขณะทเี่ ราอยตู่ รงนี้ บางคนดน้ิ รนสดุ ชวี ติ เพอื่ ใหพ้ รงุ่ นม้ี ขี า้ วกนิ ซงึ่ ในเมอื่ เรามแี รง มพี ลงั และมโี อกาสทจี่ ะทาl อะไรไดม้ ากกวา่ เขา ขอจงทาl อยา่ ทงิ้ โอกาสแบบนนั้ แรงบนั ดาลใจของขว­ญั ไมไ่ ดไ้ ปหาจากการ มองอะไรทยี่ งิ่ ใหญเ่ ลย

ในขณะที่คนมองว่าคุณสวยครบ เพอร์เฟกต์ คุณมองตวั เอง อย่างไร คนอาจจะมอง­ว่าเราอยู่ในจุดที่เป็นที่ยอมรับของสังคมใน ระดบั หนงึ่ อาจจะมองวา่ นเี่ รยี กวา่ ความสาl เรจ็ ในชวี ติ อาจ จะมองวา่ อยากจะเปน็ แบบสขู่ วญั อยากจะใชช้ วี ติ แบบนี้ เรา เข้าใจว่าคนมองและชื่นชมเราเพรา­ะอะไร แต่สิ่งที่ขวัญทlา และมอบกลบั ไปกค็ อื เลา่ ยอ้ นความวา่ ทกุ สงิ่ ทกุ อยา่ งทมี่ แี ละ ทปี่ ระสบความสา­l เรจ็ ในวนั นี้ มนั ผา่ นความยากลา­l บาก ผา่ น ความพยายาม ผ่านความผิดหวัง ผ่านความอดทน ผ่าน ประสบการณ์ ผา่ นการทตี่ อ้ งทาl ความรจู้ กั ตวั เอง จงึ จะมาถงึ จดุ นี้ และขวญั กแ็ คต่ อ้ งการบอกวา่ ชวี ติ ขวญั ไมต่ า่ งอะไรเลย กบั ทกุ ๆ คนทเี่ ปน็ อยู่ เราพดู เสมอในทกุ ทวี่ า่ เราไมไ่ ดเ้ กดิ มา เป็นคนที่เก่ง ไม่ได้เกิดมาเป็นคนที่มีความสามารถ­พิเศษ ขวัญเป็นเด็กที่ธรรมดาที่สุดคนหนึ่งที่คนจะมองข้ามไปเลย เรียนหนังสือสมัยก่อนมันมีสอบซ่อม วิชาเลข อังกฤษ วทิ ยาศาสตร์ พวกทเี่ ขาตอ้ งซอ่ มกนั เรากซ็ อ่ ม ไมม่ คี วาม สามารถเกง่ กาจดา้ นกฬี าชนดิ ไดเ้ หรยี ญ วาดรปู กไ็ มเ่ ปน็ ทาl อะไรกไ็ มไ่ ด้ แตด่ ว้ ยความทเี่ รามคี วามรสู้ กึ เปน็ คนธรรมดานนั้ เลยทาl ใหเ้ ราไมป่ ระมาทกบั ชวี ติ เพราะรวู้ า่ เราไมไ่ ดเ้ กง่ ไมไ่ ด้ มพี รสวรรคเ์ ปน็ พเิ ศษเหมอื นคนอนื่ ๆ ฉะนน้ั ทกุ ครงั้ ทที่ าl อะไร สกั อยา่ ง เรามรี อ้ ย เราใหเ้ กนิ รอ้ ยหมด เพราะไมม่ ชี อ้ ยสท์ จี่ ะ ไมพ่ ยายามกบั มนั ทกุ ครงั้ ทไี่ มส่ าl เรจ็ อยา่ งทคี่ ดิ กไ็ มแ่ ปลกใจ เพราะเราไม่ใช่คนเก่งนี่ ทlาไมจะต้องทlาแล้วประสบความ สlาเร็จด้วยละ ถ้าพยายามแค่นี้แล้วมันยังไม่สlาเร็จ ก็ต้อง พยายามใหม้ ากขนึ้ ไปอกี และนคี่ อื แนวคดิ ทขี่ วญั ใชม้ าจนถงึ วนั นี้ เพราะฉะนนั้ ถา้ ขวญั ทาl ได้ ทกุ คนกท็ าl ไดเ้ หมอื นกนั

ถา้ มใี ครสกั คนบอกวา่ อยากมชี วี ติ แบบขวญั กจ็ ะบอก เขาวา่ อยา่ มามชี วี ติ แบบขวญั เลย ทกุ คนสามารถมชี วี ติ ที่ ดีกว่าขวัญได้ ถ้าคุณปักธงไว้ตรงนี้ บางทีคุณอาจจะเสีย โอกาสอยู่นะ เพราะว่าการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ทมุ่ เท อดทน และพยายามท­สี่ ดุ มนั ไปไกลกวา่ สขู่ วญั ดว้ ยซาl้

ลา่ สดุ คณุ มารบั บทบาทเปน็ แมพ่ ระเอกในหนงั Homestay ดว้ ย ทVาไมถึงตอบรับแสดงหนังเรื่องนี้

ขวญั เหน็ คณุ คา่ ในแมสเสจขอ­งภาพยนตรเ์ รอื่ งนคี้ ะ่ ขอเทา้ ความ กลบั ไปกอ่ นวา่ บทหนงึ่ ทขี่ วญั ไมร่ บั เลน่ แนน่ อนโดยไมต่ อ้ งมา ถามคอื บททลี่ กู ตาย ซงึ่ GDH กท็ ราบดี สาเหตเุ พราะไม่ ตอ้ งการเขา้ ไปรสู้ กึ อะไรแบบนนั้ มนั เปน็ ความรสู้ กึ เหมอื นตก นรกนะ เราจะทนควา­มรสู้ กึ นนั้ ไดอ้ ยา่ งไร มนั นา่ กลวั เกนิ ไป เปรยี บเหมอื นคนกลวั ผี แลว้ มคี นชวนไปเขา้ บา้ นผสี งิ ทงั้ ทกี่ ร็ ู้ วา่ มนั คอื ผปี ลอม เรามกี ารถามกนั มาตงั้ แตต่ น้ ปที แี่ ลว้ แตก่ ปฏเิ สธไป กระทงั่ ปลายปเี ขากถ็ ามมาอกี เพราะกาl ลงั จะเปดิ กลอ้ งตน้ ปนี แี้ ลว้ เพราะผกู้ าl กบั (โอ-๋ ภาคภมู วงศภ์ มู )ิ เขา อยากใหเ้ ราเลน่ จรงิ ๆ กเ็ ลยเขา้ ไปนงั่ คยุ กบั เขา กอ่ นไปกบ็ อก ทมี งานวา่ ถา้ เราไมเ่ ลน่ ไมใ่ ชบ่ ทไมด่ แตเ่ พราะไมอ่ ยากเลน่ บทนี้ แลว้ พอไดฟ้ งั โอเ๋ ลา่ เรอื่ งกร็ สู้ กึ วา่ โอโ้ ห แมสเสจดมี าก ดี ถึงขั้นว่าถ้าคนคนหนึ่งสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่ง แมสเสจนไี้ ปถงึ ผคู้ น แลว้ มนั กอ่ ใหเ้ กดิ ผลอยา่ งทเี่ ราตอ้ งการ นคี่ อื ความดสี ดุ ยอดหนงึ่ ทมี่ นษุ ยค์ นหนงึ่ ทาl ไดเ้ ลย

จากนนั้ กถ็ ามโอก๋ ลบั ไปวา่ แลว้ มนั มฉี ากทตี่ อ้ งเหน็ ลกู ตายไหม ตอนนนั้ คดิ ในใจวา่ ถา้ มนั ไมม่ เชน่ เปน็ การแฟลช แบก็ คดิ ถงึ ตอนทลี่ กู เราตาย แบบนนั้ พอไหว แตพ่ อโอบ๋ อก มคี รบั พี่ โอโ้ ห ถอยเลย ปากกบ็ อก ออ๋ แตใ่ นใจบอกวา่ ไมเ่ ลน่ (หวั เราะ) เขากเ็ อาบทมาใหอ้ า่ นกอ่ น แลว้ บอกวา่ เดยี๋ วคอ่ ย วา่ กนั กอ่ นจากกนั วนั นนั้ ขวญั ยงั ถามอกี ครงั้ วา่ ซนี นมี้ ดี ว้ ย เหรอ เขากย็ นื ยนั วา่ มี กบ็ อกไปวา่ ถา้ พไี่ มเ่ ลน่ กไ็ มเ่ กยี่ วกบั อะไรเลยนะ และนกี่ จ็ ะเปน็ หนงั ทพี่ อี่ ยากดมู าก ทาl อะไรใหไ้ ด้ กจ็ ะทาl ทกุ อยา่ ง เพยี งแตบ่ ทนพี้ เ่ี ลน่ ไมไ่ หว จากวนั นนั้ กก็ ลบั ไปนงั่ คดิ มนั มคี วามนา่ สนใจเยอะมา­ก มองไปทกุ จดุ ของสงิ่ ทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั ภาพยนตรเ์ รอื่ งนี้ มนั ดที งั้ หมด ตดิ นดิ เดยี ววา่ เรากลวั แตโ่ ดยสว่ นตวั กม็ คี วามเชอื่ วา่ ถา้ เราอยากจะท­าl อะไร ใหด้ มนั ไมม่ อี ะไรงา่ ยสกั อยา่ ง เพราะฉะนนั้ ถา้ จะทาl ความดี ทดี่ มี ากและยากมา­กกไ็ มแ่ ปลกหรอื เปลา่ พตี่ นู ยงั วงิ่ จากใต้ ขนึ้ เหนอื ไดเ้ ลย (หวั เราะ) พอเถยี งตวั เองจนไดค้ าl ตอบกต็ บ เขา่ ฉาดแลว้ พดู ขนึ้ มาวา่ “เอา้ ลองด”ู แลว้ กโ็ ทรบอกเลยวา่ “OK! พเี่ ลน่ ” คอื ความกลวั ไมไ่ ดม้ ไี วห้ นี พอตดั สนิ ใจแลว้ กไ็ มย่ อ้ นกลบั อกี ไปขา้ งหนา้ อยา่ งเดยี วเลย ยากแคไ่ หนกต็ อ้ ง ไปใหถ้ งึ

แล้วพอได้ลงสนามจริงๆ แล้วเป็นอย่างไรบ้าง

ยากจรงิ ๆ คะ่ ชนดิ เกอื บหมดแรง ขวญั เหมอื นคนคอตกอยู่ ตลอดเวลา ไมม่ นั่ ใจ กลวั ไมร่ มู้ นั จะเปน็ อยา่ งไร ไมร่ จู้ ะทาl ได้ ไหม เปน็ อยา่ งนตี้ ลอด จนเหลอื ซนี สดุ ทา้ ยซงึ่ เปน็ ควิ ยากมาก ตอนนนั้ ขวญั นอนอยบู่ นเตยี ง แลว้ เหน็ ภาพตวั เองเหมอื นกบั คนทพี่ ยายามดาl นาl้ ลงไปลกึ ๆ ทพี่ อมนั ถงึ จดุ หนงึ่ มนั จะลอย เราตอ้ งพยายามทาl ใหม้ นั ลงไปอกี ตอนนนั้ มนั จะเปน็ ความ ทรุ นทรุ าย ตะเกยี กตะกายเพอื่ จะลงใหล้ กึ นนั่ เปน็ ครงั้ แรกที่ เราเหนื่อยมากกับการแสดง เหนื่อยจนบางทีจะไปทlางาน แตล่ ะวนั ถงึ ขนั้ นงั่ และเหมอ่ แตส่ ดุ ทา้ ยแลว้ ดใี จมากคะ่ ทไี่ ด้ ทาl กลา้ ทจี่ ะกา้ วขา้ มความกลวั ของตวั เองออกไป ทกุ ครงั้ ที่ เลน่ แตล่ ะซนี เสรจ็ โอจ๋ ะบอกวา่ ชอบมากพขี่ วญั เรากด็ ใี จแลว้ แตก่ แ็ ฮปปไ้ี ดแ้ ปบ๊ เดยี ว เพราะวา่ เดย๋ี วพรงุ่ นกี้ ต็ อ้ งไปตอ่ อกี (แลว้ กา้ วขา้ มฉากหนิ อยา่ งเหน็ ลกู ตายไปไดอ้ ยา่ งไร) ปรากฏ ว่าซีนนั้นน่ะง่ายเลย ขณะที่ซีนอื่นยากกว่า มันเหมือนกับ ปลอ่ ยใจตวั เองใหร้ สู้ กึ เหมอื นเวลาเรากล­วั เขม็ กใ็ หม้ าจมิ้ เลย จะไดร้ วู้ า่ ออ๋ มนั เจบ็ เทา่ นเี้ อง

วนั หนงึ่ เราจะมโี อกาสไดเ้ หน็ คณุ ผา่ นรายการออน­ไลนท์ เี่ ปน็ ของตัวคุณเองบ้างไหม

ไมค่ ดิ เลย มคี นชวนเยอะมา­กในทกุ รปู แบบ ไมอ่ ยากทาl จรงิ ๆ ไมเ่ กยี่ วกบั วา่ เหนอื่ ยหรอื ไมเ่ หนอ่ื ยนะคะ จรงิ ๆ แลว้ ความสขุ ของขวัญคือเป็นคนชอบอยู่เงียบๆ แต่ด้วยชีวิตหรืออะไรก็ แลว้ แตท่ าl ใหเ้ ราอยใู่ นจดุ ทเี่ ปน็ ทรี่ จู้ กั ของคน เพราะฉะนนั้ เรา กท็ าl เทา่ ทมี่ นั มอี ะไรเขา้ มาในชวี ติ คะ่ แตก่ ารทจี่ ะลกุ ขนึ้ เปน็ ตวั ตงั้ ตวั ตที าl อะไรบางอยา่ ง มนั อาจจะไมใ่ ชค่ วามคดิ ของขวญั

คิดถึงบรรยากาศก­ารอ่านข่าวอยู่ไหม

ไมเ่ ลยคะ่ (ตอบทนั ท)ี พอคอื พอ งานขา่ วเปน็ สงิ่ ทจี่ ะไมก่ ลบั ไปทาl อกี ไมม่ คี วามรสู้ กึ วา่ อยากทาl อะไรทที่ าl มาแลว้ เลย รสู้ กึ วา่ โลกมนั กวา้ งใหญไ่ พศาล ยงั มองโลกอยา่ งสนกุ สนาน ยงั เหน็ มนั มสี สี นั มาก ทกุ ครง้ั ทที่ าl อะไรแปลกให­ม่ เราจะไดเ้ จอ คนทมี่ าจากอกี โลกหนงึ่ มคี วามสามารถอ­กี แบบหนงึ่ หรอื มี ความคดิ แบบหนงึ่ ใหเ้ ราไดส้ นกุ กบั พวกเขาเสมอ สมมตจิ ะ ตอ้ งจากโลกนไี้ ปตอนอายุ 80 ตอนนขี้ วญั 45 เราเลยครงึ่ ทาง มาแลว้ และถา้ บวกลบความเ­จบ็ ปว่ ยทอี่ าจจะเกดิ ขนึ้ ในชว่ ง บนั้ ปลาย อาจจะเหลอื เวลาอกี แค่ 20 ปี ทเี่ ราขอวา่ ถา้ รา่ งกาย เรายงั วงิ่ ได้ เดนิ ปนี ปา่ ยได้ ดงั นน้ั สง่ิ ทไี่ มอ่ ยากทาl ทสี่ ดุ คอื ไมอ่ ยากทาl ซาl้ ในเรอื่ งเดมิ นนั่ เปน็ จดุ เรมิ่ ตน้ เลก็ ๆ ทคี่ ดิ วา่ หยดุ เถอะ รายการทวี ที อี่ ยใู่ นสตดู โิ อ สงิ่ ทตี่ อ้ งทาl ทกุ วนั เวลา เดมิ และตอ้ งนงั่ อยใู่ นกลอ่ งนนั้ ขวญั รสู้ กึ วา่ มนั ไมม่ อี ะไรแลว้ จรงิ ๆ ขา้ งนอกมอี ะไรทสี่ นกุ กวา่ หรอื เปน็ สงิ่ ทนี่ า่ จะตอ้ งทาl มากกวา่ เราอยากจะเ­หน็ โลกเทา่ ทเี่ ราจะเหน็ ไดค้ ะ่ อยากจะ ลองสิ่งใหม่ๆ เท่าที่จะมีโอกาสได้รู้จัก แล้วผู้คนเป็นสิ่งที่ มหัศจรรย์ในชีวิตขวัญเสมอ สิ่งที่ดีมากในชีวิตคือการที่ได้ ทาl ความรจู้ กั กบั ผคู้ น ทกุ ครง้ั ทไี่ ดเ้ จอคนใหมๆ่ มนั นาl เรอื่ งราว ใหมๆ่ มาสชู่ วี ติ ขวญั เสมอ แลว้ ตง้ั แตอ่ ายุ 40 ทคี่ ดิ เรอื่ งนี้ ตอนนผี้ า่ นมา 5 ปขี วญั รสู้ กึ วา่ ตวั เองคดิ ไมผ่ ดิ

ขอบคณุ ทกุ อยา่ งทเี่ กดิ ขนึ้ ในชวี ติ เพราะทาl ใหเ้ ราได้ เรยี นรู้ เพยี งแตว่ า่ ไมว่ า่ อะไรทจ่ี ะเกดิ ขนึ้ ในชวี ติ เรา เรารวู้ า่ ความสขุ ทแี่ ทจ้ รงิ มนั อยตู่ รงไหน อยา่ งตอนทมี่ คี ลปิ แลว้ ดงั มาก บางทกี ไ็ ดร้ บั ขอ้ เสนอจากสถา­นโี ทรทศั นว์ า่ อยากจะทาl แบบนเี้ ปน็ ฟอรแ์ มตของทวี โอกาสเขา้ มา มที กุ อยา่ งเขา้ มา แตอ่ ยา่ งทบี่ อกวา่ ขวญั ทาl เพราะรสู้ กึ สนกุ ไมไ่ ดท้ าl เพอื่ เงนิ หรอื ชอื่ เสยี ง แลว้ กย็ งั ชดั เจนกบั ความสขุ ของตวั เองคอื ไมไ่ ดเ้ ปน็ คนอยากดงั เลยไมม่ คี วามรสู้ กึ วา่ ทาl ไมถงึ ตอ้ งกา้ วออกจาก ทที่ อี่ ยตู่ รงนี้ ทาl ไมตอ้ งเพม่ิ ภาระในชวี ติ ใหต้ วั เองเพอื่ ชอื่ เสยี ง หรอื เงนิ ทอง ขวญั OK! อยา่ งนี้ สมมตถิ า้ เราเดนิ ออกจาก ทสี่ มั ภาษณไ์ ปแลว้ พบวา่ ไมม่ ใี ครรจู้ กั ขวญั เรากไ็ มไ่ ดเ้ สยี ใจ วา่ ชวี ติ ฉนั ดบั เพราะรวู้ า่ ยงั มคี วามสขุ มากมาย และหนงึ่ ใน ความสุขที่แฮปปี้กับมันมากและเห็นภาพตัวเองชัดที่สุดคือ ความสขุ ทด่ี เู งยี บสงบมากกวา่ นี้

คุณได้แบ่งเวลาดูแลร่างกายกับจิตใจอย่างไรบ้าง

มาจนถงึ อายปุ ระมาณนี้ หลายอยา่ งมนั เขา้ รอ่ งเขา้ รอยแลว้ คะ่ เราเรยี นรทู้ จี่ ะอยกู่ บั ความเปน็ จรงิ ยอมรบั สงิ่ ทมี่ สง่ิ ทเี่ ปน็ สง่ิ ทไี่ มม่ และสงิ่ ทไี่ มเ่ ปน็ ยอมรบั ความผดิ หวงั ได้ ยอมรบั ความพา่ ยแพไ้ ด้ แลว้ กเ็ รยี นรวู้ า่ ไมม่ ใี ครไดท้ กุ อยา่ ง เหมอื น ในหนงั เรอื่ งรกั 7 ปดี 7 หน ตอน 42.195 ทบี่ อกวา่ ชวี ติ ตอ้ ง เดนิ ตอ่ ไปเรอื่ ยๆ อยทู่ คี่ นเดนิ จะมมี มุ มองสองขา้ งทางอยา่ งไร บางคนไมม่ องอะไรเลย โฟกสั แคว่ า่ วนั นตี้ อ้ งวงิ่ ใหไ้ ด้ 20 กโิ ล ไมว่ า่ จะเกดิ อะไรขนึ้ สองขา้ งทางกไ็ มส่ น แตข่ วญั เปน็ คนทวี่ งิ่ ไปกม็ องนกไป มองตน้ ไมไ้ ป แลว้ กเ็ อน็ จอยกบั มนั ไมเ่ คยดู นาฬิกาเลยว่าวันนี้วิ่งช้าไปไหม หรือวิ่งแย่กว่าเมื่อวานหรือ เปลา่ เพราะวา่ ความสนกุ ในการวงิ่ ไมใ่ ชว่ า่ เราทาl เวลาไดด้ หรอื แขง็ แรงกวา่ เมอื่ วาน แตข่ วญั เอน็ จอยการวงิ่ และวงิ่ แบบ มองโน่นมองนี่ ก็คงเหมือนกับที่เราเอ็นจอยกับการใช้ชีวิต เหน็ โนน่ เหน็ นอี่ ะไรของเราไ­ป

สว่ นเรอื่ งสขุ ภาพ ปนี ไี้ มค่ อ่ ยไดด้ แู ลตวั เองเลยคะ่ เลย คดิ วา่ ถา้ อยา่ งนนั้ ไปเรมิ่ ตน้ ปหี นา้ เลย เพราะเดยี๋ วนมี้ นี ดั ทกุ วนั เดอื นตลุ าคม-พฤศจกิ ายนกม็ งี าน สว่ นเดอื นธนั วาคมตงั้ ใจ วา่ จะใหเ้ วลากบั ครอบครวั จรงิ ๆ เพราะวา่ พโี่ ชค (โชค บลู กลุ ) ทาl งานหนกั ทงั้ ปี เดอื นธนั วาคมจะเปน็ เดอื นเดยี วทยี่ อมหยดุ งานบา้ ง เพราะฉะนนั้ อยากทาl อะไร ขวญั กท็ าl ไปทงั้ ปี แตว่ า่ พอเดอื นธนั วาคม ขวญั พยายามจะให­เ้ ปน็ เวลาของครอ­บครวั เพราะฉะนนั้ งานดลี ใหญๆ่ สาl คญั ๆ จะไมเ่ หน็ แลว้ เพราะ ตั้งใจแบบนี้ แล้วก็อาจจะนั่งคุยกันเพื่อแพลนว่าปีหน้าทlา อะไรไหม จากนน้ั คอ่ ยวา่ กนั ปหี นา้

ในช่วงเวลาที่ยุ่ง ได้แบ่งเวลาให้ครอบครัวอย่างไรบ้าง ปกตขิ วญั จะไมก่ ลบั บา้ นดกึ พอทาl งานเสรจ็ กก็ ลบั บา้ น ไมใ่ ช่ คนแฮงเอาตก์ บั เพอื่ นหรอื ตอ้ งเจอเพอื่ นทกุ วนั ศกุ ร์ แลว้ พโี่ ชค กเ็ ปน็ แบบนนั้ เขาชดั เจนมากวา่ เปน็ คนไมอ่ อกไปเทยี่ วไหน เลย แคน่ นั้ เรากเ็ จอกนั อยแู่ ลว้ แตพ่ โี่ ชคเขาจะนอน­เรว็ 1-2 ทมุ่ กน็ อนแลว้ 3 ทมุ่ ครงึ่ ขวญั นอน พโ่ี ชคตนื่ ตี 3 ขวญั ตนื่ 6 โมงเชา้ เวลาทจ่ี ะอยดู่ ว้ ยกนั เยอะมากคอื ชว่ งอาหารเชา้ สง่ ลกู ไปโรงเรยี นเสรจ็ กค็ อื อยกู่ นั สองคน เลน่ กบั หมา คยุ กนั ดขู า่ ว จนกระทง่ั พโี่ ชคไปทาl งานตอน 8.00 น. หรอื ไมก่ 10.00 น. ตอนกลางคนื กม็ แี คบ่ างทที พี่ โี่ ชคตอ้ งกลบั ดกึ เพราะทาl ธรุ กจิ แตก่ ไ็ มใ่ ชบ่ อ่ ยๆ สว่ นขวญั กจ็ ดั เวลาไดอ้ ยแู่ ลว้

คุณคิดว่าตัวเองเป็นภรรยาแบบไ­หน

เปน็ ภรรยาทแี่ ยค่ ะ่ (หวั เราะ) ถามพโี่ ชคดกี วา่ กไ็ มม่ อี ะไร เพอร์เฟกต์หรอกค่ะ เพียงแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันมาจนเดือน กมุ ภาพนั ธป์ หี นา้ กจ็ ะครบ 15 ปแี ลว้ เรายอมรบั สว่ นทชี่ อบ และไมช่ อบของกนั และกนั ได้ พโี่ ชคเปน็ คนมตี วั ตนสงู ขวญั กม็ ตี วั ตนสงู คอื เราเหน็ สงิ่ นตี้ งั้ แตต่ น้ ไมใ่ ชว่ า่ เราแตง่ งานกบั ผชู้ ายคนหนง่ึ ทตี่ ามเราตอ้ ยๆ หรอื พโี่ ชคกไ็ มไ่ ดแ้ ตง่ งานกบั ผหู้ ญงิ คนหนงึ่ ทตี่ ามเขาตอ้ ยๆ เชน่ กนั เราเหน็ กนั มาตงั้ แต่ เปน็ แฟนแลว้ วา่ เราเปน็ แบบนเ้ี หมอื นกนั ทงั้ คู่ เพราะฉะนนั้ จงึ ไมม่ คี วามคดิ ทอี่ ยากจะครอบง­าl กนั เพราะเราทา­l ไมไ่ ด้ เลย เกดิ การยอมรบั ในตวั ตนของกนั และกนั เชน่ ขวญั รวู้ า่ พโี่ ชค ชอบผหู้ ญงิ ทเ่ี ปน็ แมบ่ า้ น (ลากเสยี งยาว) ทาl กบั ขา้ ว ทาl งาน

ฝมี อื ซงึ่ ขวญั กไ็ มท่ ำl และกลำยเปน็ เรอื่ งโจก๊ ไป เรำกบ็ อกเขำ วำ่ ขอโทษดว้ ยนะ ทำl ไมเ่ ปน็ (หวั เรำะ) แตเ่ ขำก็ OK! ในสงิ่ ทเี่ รำเปน็

คุณโชคเป็นคนโรแมนติกไหม เขำเป็นคนโรแมนติกมำกค่ะ ขวัญนี่แหละทlำให้เขำหำย โรแมนตกิ ไปครงึ่ หนงึ่ (หวั เรำะ) เขำเปน็ คนจดจำl เรอื่ งเลก็ ๆ นอ้ ยๆ ขณะทขี่ วญั เปน็ คนอะไรกไ็ ด้ ไมซ่ เี รยี ส ซงึ่ พอเหน็ เรำ เปน็ แบบนกี้ เ็ ลยมเี ซอรไ์ พรสน์ อ้ ยลง มวี นั ครบรอบแตง่ งำนปี หนงึ่ เขำกน็ งั่ ถอื ดอกไมร้ อขวญั ทงั้ ๆ ทไี่ มร่ วู้ ำ่ จะกลบั บำ้ นกี่ โมง แตภ่ ำพทขี่ วญั เหน็ คอื พอเปดิ ประตบู ำ้ นเขำ้ มำ กเ็ หน็ เขำ ถอื ดอกไมไ้ วแ้ ลว้ แทนทจี่ ะพดู วำ่ โอย๊ ตำยแลว้ ชอบ แตส่ งิ่ แรกทพี่ ดู คอื วำ้ ย นงั่ อยนู่ ำนหรอื ยงั เนยี่ ถอื มำนำนกชี่ วั่ โมง แล้ว (หัวเรำะ) ก็คงไปลดทอนค­วำมโรแมนติกของเขำลง เพรำะเรำเป­น็ คนแบบนี้

เกอื บ 15 ปที คี่ ณุ ไดใ้ ชช้ วี ติ ครู่ ว่ มกบั คณุ โชค เคลด็ ลบั กระชบั ความสัมพันธ์คืออะไร

ถงึ ตอนนี้ ขวญั วำ่ ควำมสมั พนั ธใ์ ดๆ ในโลกไมม่ อี ะไรเจง๋ ไปกวำ่ ควำมเปน็ เพอื่ นคะ่ เพรำะเรำสำ­มำรถใหอ้ ภยั กนั ไดเ้ ยอะมำก เพอื่ นทำl อะไรไมค่ อ่ ยโกรธเพอ่ื นนะ ไมเ่ หมอื นแฟนทจี่ ะทำl ให้ เรำโกรธงำ่ ยกวำ่ ดไู มแ่ ฟรเ์ ลย เพรำะฉะนนั้ ขวญั เชอื่ ในเรอื่ ง ของควำมเปน็ เพอื่ นมำกวำ่ ไมว่ ำ่ เรำจะอยใู่ นควำมสมั พนั ธ์ แบบใด ถ้ำมคี วำมเป็นเพื่อนอย่ใู นนั้นดว้ ยจะดีมำก นเี่ ปน็ ควำมเชอื่ ของขวญั

แลว้ ในบทบาทของ­คณุ แมล่ ะ่ คดิ วา่ ตวั เองเปน็ คณุ แมแ่ บบไหน ไมค่ อ่ ยไดเ้ รอื่ งเทำ่ ไร เรำกย็ งั รสู้ กึ วำ่ ยงั ตอ้ งเรยี นรอู้ ะไรอกี เยอะ ตอ้ งปรบั ตวั อะไรอกี มำก ตอนลกู เรำเลก็ ๆ ยงั กนิ นมทงั้ วนั เรำไปไหนไม­ไ่ ด้ กค็ ดิ วำ่ เมอื่ ไรเรำจะไดเ้ ปน็ อสิ ระ เมอื่ ไรจะ กนิ ขำ้ วไดส้ กั ที หรอื เมอ่ื ไรจะเขำ้ โรงเรยี นไดส้ กั ที จะไดม้ เี วลำ สว่ นตวั แตข่ วญั กค็ น้ พบวำ่ ควำมเปน็ แมม่ นั ไมเ่ คยมที สี่ นิ้ สดุ นะ ชว่ งแรกอำจจะเ­หนอื่ ยตวั แลว้ กเ็ ปลยี่ นเปน็ เหนอื่ ยใจ ถงึ วนั หนงึ่ ลูกเรำดูแลตัวเองได้ รับผิดชอบดูแลตัวเองได้ อยู่ได้โดยที่ ไมต่ อ้ งมเี รำดแู ลในชวี ติ ประจำl วนั เรำกอ็ ดเปน็ หว่ งเขำไมไ่ ด้ อยดู่ เพรำะฉะนนั้ มนั คอื ควำมเปน็ แมโ่ ดยธรรมชำติ ถำ้ ถำม อยำ่ งนกี้ บั 13 ปที เ่ี ลยี้ งลกู มำ มนั ไมเ่ คยมวี นั งำ่ ยขนึ้ แตเ่ ปลยี่ น รปู แบบ จำกทตี่ วั เขำตอ้ งกำรตวั เรำอมุ้ ตอ้ งกำรตวั เรำใหน้ ม เปลยี่ นเปน็ วำ่ ไมต่ อ้ งแลว้ อยกู่ บั พเี่ ลยี้ งได้ แตก่ ย็ งั ตอ้ งกำร เวลำ ตอ้ งกำรกำรดแู ลใสใ่ จจำกเรำ ตอนนเี้ ปน็ หนมุ่ อำยุ 13 ปี แทบไม่ต้องมำแตะตัวกันแล้ว แต่เขำก็ต้องกำรคlำแน­ะนlำ กำรชแี้ นะจำกเรำ เรำไมไ่ ดใ้ หเ้ ขำนอ้ ยลงเลย รวมถงึ ควำมกงั วล เป็นห่วง ไม่เคยลดภำระห­น้ำที่ที่แม่ต้องทlำกับลูกเลย มัน เปลยี่ นไปเรอื่ ยๆ ตำมวนั เวลำและควำ­มเหมำะสม แลว้ มนั ก็ คงเปน็ อยำ่ งนจี้ นตำยกนั ไปขำ้ งหนงึ่ เพรำะถงึ วนั นที้ เี่ รำดแู ล ตัวเองได้ ให้คlำแนะนlำค­นอื่นได้ เรำก็ยังถูกพ่อแม่ว่ำอยู่ดี ทำl ไมเธอไมท่ ำl แบบนี้ พอ่ บอกกที่ แี ลว้ วำ่ ตอ้ งอยำ่ งนๆี้ ขวญั กบั ลกู กค็ งไมต่ ำ่ งกนั ควำมสมั พนั ธแ์ บบนเี้ ปน็ สำยใยทพี่ เิ ศษ ในโลกทไี่ มม่ วี นั ขำดคะ่

คุณทVามาแล้วหลายอย่าง แต่เรายังไม่เห็นคุณเล่นมิวสิค วิดีโอเลย

เคยมคี นตดิ ตอ่ เขำ้ มำบำ้ งคะ่ และขวญั กเ็ ปน็ แฟนเพลงของ พวกเคำ้ ทงั้ นนั้ ตดิ นดิ เดยี วตรงบททเี่ ขำนำl เสนอมำใหเ้ ปน็ บท ผหู้ ญงิ เศรำ้ รอ้ งไหท้ งั้ นน้ั ซงึ่ ตวั จรงิ ขวญั เปน็ คนรำ่ เรงิ มำกนะ และแทบไมร่ อ้ งใหเ้ ลย เอำเปน็ วำ่ ถำ้ มมี วิ สคิ วดี โี อเพลงไหน ตดิ ตอ่ มำแลว้ บอกวำ่ ไมต่ อ้ งรอ้ งไห้ ขวญั OK! เลย เดยี๋ ว เจอกนั (หวั เรำะ)

เซเลบริตี้: สู่ขวัญ บูลกุล เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, รองเท้า: Etro, Empotio Armani, Bottega Veneta, Prada, Solace London @Mcurated, Kayve, Roger Vivier, Christian Louboutin แต่งหน้า: ณัฐดนัย บุณยรัตนผลิน ทVาผม: ทนนท์ ทรงศิล สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: คุณัชญ์ ดาวมณี ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธีรภัทร รัตนกุลชัยอนันต์, ธนพร พิกุล สัมภาษณ์: กิ่งสุรางค์ อนุภษ ฝึกงาน: สิริรักษ์ แย้มประดิษฐ์ สถานที่: Waldorf Astoria Bangkok โทร.0-2846-8888

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.