REST IN PEACE

5 เรอ่ื งราวทนี่ า่ จดจา� ของเจา้ ของฉายาจง้ิ จอกสยาม วชิ ยั ศรวี ฒั นประภา

OK! Magazine Thailand - - OK! BUZZ -

ขา่ วการจากไปของคณุ วชิ ยั ศรวี ฒั นประภา ประธานกรรมการ กลมุ่ บรษิ ทั คงิ เพาเวอร์ ประธานสโมสรฟตุ บอล เลสเตอร์ ซติ ้ี และสโมสรฟตุ บอล โอเอช ลเู ฟนิ จากเหตกุ ารณเ์ ฮลคิ อปเตอรต์ กทบี่ รเิ วณนอกสนามคงิ เพาเวอร์ สเตเดยี้ มในเมอื งเลสเตอร์ ซติ ้ี สรา้ งความสะเทอื นใจใหก้ บั สงั คมในวงกวา้ ง เพราะนอกจากคณุ วชิ ยั จะเปน็ นกั ธรุ กจิ ทมี่ วี สิ ยั ทศั นก์ วา้ งไกล เตม็ ทกี่ บั ทกุ สงิ่ ทที่ า� ทา� สงิ่ ทไ่ี มน่ า่ เปน็ ไปไดใ้ หเ้ ปน็ ไปไดแ้ ลว้ เขากย็ งั เปน็ คนใจบญุ คอย ชว่ ยเหลอื และหยบิ ยนื่ โอกาสดๆี ใหแ้ กผ่ อู้ นื่ อยเู่ สมอ OK! ขอสรปุ เรอื่ งราว นา่ จดจา� ทคี่ ณุ วชิ ยั ไดส้ รา้ งเอาไว้ และขอแสดงความอาลยั มา ณ โอกาสนี้

คงิ เพาเวอร์ อาณาจกั รทแี่ สนยงิ่ ใหญ่ ทคี่ ณุ วชิ ยั สรา้ งมากบั มอื

กว่าจะมาเป็นอาณาจักร คิง เพาเวอร์ ที่เรารู้จักกันดี บริษัทแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 ใช้ชื่อว่าบริษัท ดาวน์ ทาวน์ ด.ี เอฟ.เอส (ไทยแลนด)์ จา� กดั โดยจบั มอื กบั การทอ่ งเทยี่ วแหง่ ประเทศไทย เพอื่ เปดิ จา� หนา่ ยสนิ คา้ ปลอดภาษีโดยใช้ชื่อบริษัทว่า ททท.สินค้าปลอดอากร จา� กดั ใหบ้ รกิ ารทอี่ าคารมหาทนุ พลาซา่ จากนนั้ จงึ เรมิ่ ขยายธรุ กจิ ดวิ ตฟี้ รอี อกสตู่ า่ งประเทศ ในปี พ.ศ.2536 ได้ เปลยี่ นชอื่ บรษิ ทั เปน็ คงิ เพาเวอร์ แทก็ ซฟ์ รี จา� กดั และ จา� หนา่ ยสนิ คา้ ทสี่ นามบนิ กรงุ เทพฯ เชยี งใหม,่ หาดใหญ,่ ภเู กต็ จนมาถงึ ชว่ งทรี่ ฐั บาลตอ้ งการทา� รา้ นปลอดภาษเี อง ทงั้ หมด และมกี ารปรบั เปลยี่ นรา้ นในดวิ ตฟี้ รใี หเ้ ปน็ รา้ น จ�าหน่ายสินค้าของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว ในช่วง เวลานนั้ แมจ้ ะเรยี กไดว้ า่ เปน็ ชว่ งวกิ ฤต แตค่ ณุ วชิ ยั กย็ นื หยดั ต่อสู้จนกระทั่งในที่สุดก็มีโอกาสประมูลสัมปทานจาก ท่าอากาศยานไทยให้จ�าหน่ายสินค้าดิวตี้ฟรีภายใน สนามบนิ กรงุ เทพฯ, เชยี งใหม,่ หาดใหญ,่ ภเู กต็ เปน็ เวลา 10 ปี และตอ่ มายงั ไดร้ บั เลอื กใหเ้ ปดิ บรกิ ารทสี่ นามบนิ สุวรรณภูมิ และยังขยายคิง เพาเวอร์ให้กลายเป็นห้าง สรรพสินค้าปลอดอากรอีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่ รางนา�้ , พทั ยา, ภเู กต็ และสาทร (มหานครควิ บ)์

โลกสว่ นตวั ของเขาคอื กฬี า

คุณวิชัยเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬามาก เขาได้รับเลือกให้ ทา� งานบรหิ ารในวงการกฬี าหลายตา� แหนง่ เชน่ ในปพี .ศ. 2540-2541 เขาได้รับต�าแหน่งเป็นกรรมการฝ่ายเตรียม นกั กฬี าขมี่ า้ ทมี ชาตไิ ทย, ผจู้ ดั การทมี ชาตไิ ทย กฬี าขมี่ า้ ประเภทศลิ ปะการบงั คบั มา้ (Dressage), ในปี พ.ศ.25412547 ได้รับต�าแหน่งนายกสมาคมขี่ม้าโปโลแห่ง ประเทศไทย ฯลฯ นอกจากนคี้ ณุ วชิ ยั ยงั ทา� สนามขมี่ า้ โปโล สว่ นตวั ทเี่ มอื งไทย และยงั เปน็ เจา้ ของฟารม์ มา้ ทอี่ งั กฤษ อกี ดว้ ย นอกจากนยี้ งั ไดม้ โี อกาสจดั งานแขง่ ขนั ขมี่ า้ โปโล การกศุ ล ‘เดอะ เดอ เบยี ร์ ไดมอนด์ จวิ เวลเลอร์ รอแยล โปโล คพั ’ เพอื่ นา� รายไดจ้ ากการแขง่ ขนั มอบใหม้ ลู นธิ ิ The HALO Trust, Mountain Rescue England & Wales, Walking with the Wounded and England Schools ณ สนามคงิ เพาเวอร์ บลิ ลงิ่ แบร์ โปโล พารค์ ประเทศ องั กฤษ ซงึ่ การแขง่ ขนั ครงั้ นมี้ เี จา้ ชายวลิ เลยี ม ดยคุ แหง่ เคมบริดจ์ ทรงเข้าแข่งขันให้กับทีมบา กู การ์ด ส่วน เจ้าชายแฮรี่ ดยุคแห่งซัสเซกซ์ ทรงแข่งขันในทีม คิง เพาเวอร์ ซงึ่ มสี องพนี่ อ้ งทายาทคงิ เพาเวอร์ อภเิ ชษฐ-์ อยั ยวฒั น์ ศรวี ฒั นประภา รว่ มทมี ดว้ ย คณุ วชิ ยั บอกวา่ โลกสว่ นตวั ของเขาคอื กฬี า โดยเฉพาะขมี่ า้ โปโล

เจา้ ของสโมสรฟตุ บอลชนั้ นา� ในศกึ พรเี มยี รล์ กี

ถอื เปน็ ขา่ วใหญใ่ นชว่ งนนั้ เมอื่ มขี า่ ววา่ คณุ วชิ ยั ทมุ่ เมด็ เงนิ ซอื้ สโมสรทมี ฟตุ บอลองั กฤษ เลสเตอร์ ซติ ี้ จากมลิ าน แมนดารชิ เจา้ ของเดมิ ดว้ ยงบลงทนุ ราว 100 ลา้ นปอนด์ หรอื ประมาณ 5,300 ลา้ นบาท ดว้ ยความตงั้ ใจวา่ ตอ้ งการ ยกระดบั เลสเตอร์ ซติ ี้ ใหเ้ ปน็ แชมเปย้ี นในศกึ พรเี มยี รล์ กี ให้ได้ คุณวิชัยให้คุณต๊อบ-อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ลูกชายคนเล็กช่วยดูแลและปรับปรุงระบบทุกอย่างจน ในทสี่ ดุ เลสเตอร์ ซติ ี้ กส็ ามารถควา้ แชมปพ์ รเี มยี รล์ กี ได้

สา� เรจ็ หลงั จากทรี่ อคอยมานานถงึ 132 ปี สง่ ผลใหม้ ลู คา่ ของทมี สงู ถงึ 15,000 ลา้ นบาทในเวลานนั้ เรยี กวา่ คณุ วชิ ยั ท�าทีมสโมสรทีมนี้ได้ไกลเกินกว่าที่ใครจะคาดเดาได้ นอกจากนเี้ ขายงั ซอื้ สโมสรเอาด-์ เฮเฟอรเ์ ลเลอเฟนิ ซงึ่ เปน็ สโมสรในระดบั ดวิ ชิ นั่ 2 ของประเทศเบลเยยี ม เพอื่ พา กวนิ ทร์ ธรรมสจั จานนั ท์ ผรู้ กั ษาประตทู มี ชาตไิ ทย ใหไ้ ป รว่ มงานกบั ทมี นดี้ ว้ ย

คณุ พอ่ สดุ นา่ รกั

ในมุมการเป็นนักธุรกิจ คุณวิชัยคือบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ กวา้ งไกล ถงึ ลกู ถงึ คน แตใ่ นมมุ ของความเปน็ พอ่ เขาคอื คณุ พอ่ ทรี่ กั ลกู และทมุ่ เทใหก้ บั ลกู เปน็ อยา่ งมาก เหน็ ไดช้ ดั จากงานแต่งงานของลูกสาวคนโตของบ้าน รัก-วรมาศ ศรวี ฒั นประภา กบั หนมุ่ นกั ธรุ กจิ หนาม-รวิ อทิ ธริ ะววิ งศ์ เมื่อช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ที่เขาได้เนรมิตงาน แตง่ งานครงั้ นใี้ หก้ ลายเปน็ เทพนยิ ายในความฝนั มเี หลา่ ดอกไมน้ านาพนั ธจ์ุ ดั ตกแตง่ อยา่ งสวยงามในสไตลย์ โุ รปเวสเทริ น์ และยงั ประดบั ไปดว้ ยครสิ ตลั นอกจากนยี้ งั มซี นี ของแชนเดอเลียร์ดอกไม้บนเพดานค่อยๆ เลื่อนลงมา กลางเวทีแล้วเผยให้เห็นด้านบนว่าได้ซ่อนเค้กแต่งงาน เอาไว้ ซงึ่ เปน็ ซนี ทปี่ ระทบั ใจจนถงึ วนั นี้ และคณุ หนามเอง ยงั ไดเ้ ลา่ ถงึ คณุ วชิ ยั ในมมุ ของคณุ พอ่ ทรี่ กั และหวงลกู สาว ให้ OK! ฟงั ดว้ ยวา่ “ตอนทไี่ ปแฟมลิ ที่ รปิ แรกๆ กไ็ ดค้ ยุ กนั ทโี่ ตะ๊ กนิ ขา้ ว ตอนนนั้ คณุ วชิ ยั มาแนวโหด ทา่ นบอกผม วา่ ถา้ ผมทา� ใหร้ กั เสยี ใจ I will kill you like this!”

มหาเศรษฐใี จบญุ เกอื้ หนนุ คนยาก

สา� หรบั คงิ เพาเวอร์ นอกจากจะมชี อื่ เสยี งทางดา้ นธรุ กจิ เขายงั โดดเดน่ ในเรอื่ งการใหก้ ารสนบั สนนุ คนหรอื องคก์ ร ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ผสู้ นบั สนนุ หลกั ในรายการ Super 10 และชว่ ยสนบั สนนุ โครงการกา้ วคนละกา้ ว เพอื่ 11 โรงพยาบาลทวั่ ประเทศ ดว้ ยการรว่ มสมทบเงนิ จา� นวน 100 ลา้ นบาท โดยมตี นู - อาทวิ ราห์ คงมาลยั เปน็ แกนนา� หลกั นอกจากนคี้ ณุ วชิ ยั ยังสนับสนุนทุนให้เด็กไทยฝึกฟุตบอลในอะคาเดมีของ สโมสรเลสเตอร์ ซติ อี้ กี ดว้ ย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.