START YOUR IMPOSSIBLE

โตโยตา้ รว่ มสรา้ งแรงบนั ดาลใจ กา้ วขา้ มความทา้ ทาย เพอื่ ทกุ สงิ่ ทเี่ ปน็ ไปได้ กบั คอนเสริ ต์ การกศุ ล โตโยตา้ คลาสสคิ ส์ ครงั้ ที่ 29

OK! Magazine Thailand - - ADVERTISEMENT FEATURE -

ในโอกาสทพี่ ระเจา้ หลานเธอ พระองคเ์ จา้ อทติ ยาทรกติ คิ ณุ เสดจ็ ไปเปน็ ประธาน และทอดพระเนตรคอนเสริ ต์ การกศุ ล “โตโยตา้ คลาสสคิ ส์ ครงั้ ที่ 29” บรรเลงโดย “วงออรเ์ คสตรา ดิ เอจ ออฟ เอนไลทเ์ ทนเมนต”์ จากกรงุ ลอนดอน ประเทศองั กฤษ ทไ่ี ดร้ บั การยกยอ่ งวา่ เปน็ วงออรเ์ คสตรายอ้ นยคุ ชนั้ แนวหนา้ ของวงการ ดนตรสี ากล ภายใตก้ ารอา� นวยเพลงของ สตเี วน ดไี วน์ และขบั รอ้ งโดย ชารล์ อ็ ต เบยี เมนต์ นกั รอ้ งเสยี ง โซปราโน ทมี่ ารว่ มขบั เคลอื่ นแรงบนั ดาลใจ กา้ วขา้ มอปุ สรรคตา่ งๆ ตามแนวคดิ “Start Your Impossible” ผา่ นทว่ งทา� นองแหง่ ดนตรคี ลาสสกิ สไตลบ์ าโรก ณ หอประชมุ ใหญ่ ศนู ยว์ ฒั นธรรมแหง่ ประเทศไทย เมอื่ วนั พฤหสั บดที ี่ 25 ตลุ าคม ทผี่ า่ นมา

โดยรายได้จากการจ�าหน่ายบัตรมอบให้แก่องค์กร สาธารณกศุ ลในประเทศทจี่ ดั แสดง ภายใตค้ า� ขวญั “ดนตรี ขบั เคลอื่ นชวี ติ ” ซงึ่ โตโยตา้ เชอื่ วา่ การขบั เคลอื่ นไมไ่ ดห้ มายถงึ เพยี งแคร่ ถยนตเ์ ทา่ นนั้ หากแตย่ งั เกย่ี วกบั จติ ใจของผคู้ น ซงึ่ พลงั แหง่ เสยี งดนตรจี ากคอนเสริ ต์ โตโยตา้ คลาสสคิ สน์ ี้ จะ เปน็ สว่ นหนงึ่ ในการสรา้ งแรงบนั ดาลใจใหก้ บั ผคู้ นในการเรมิ่ ตน้ เพอื่ เอาชนะขดี จา� กดั ของตวั เองใหเ้ รมิ่ ตน้ ทา� ในสงิ่ ทเี่ ปน็ ไปไมไ่ ด้ ใหเ้ ปน็ ไปได้ คอนเสริ ต์ ในครงั้ นี้ ยงั ไดเ้ ปน็ สว่ นหนงึ่ ในการสานตอ่ ความฝันของเด็กๆ ที่หลงใหลในเสียงดนตรี ด้วยการจัด กจิ กรรม ณ โรงเรยี นดนตรอี มิ มานเู อล ซงึ่ ตงั้ อยใู่ นหมบู่ า้ น ใกล้ชมุ ชนเล็กๆ ในเขตคลองเตย ที่ปจั จุบนั ได้สอนดนตรี คลาสสกิ ใหก้ บั เดก็ ๆ และเยาวชนกวา่ 100 คน โดยไมค่ ดิ คา่ ใชจ้ า่ ย เพอ่ื มอบประสบการณเ์ รยี นรดู้ า้ นดนตรี โดยนกั ดนตรี คลาสสกิ ระดบั โลก และเปน็ การสนบั สนนุ ใหเ้ ดก็ ไดก้ า้ วขา้ ม

ขอ้ จา� กดั ทางดา้ นดนตรี มงุ่ สนู่ กั ดนตรมี อื อาชพี โดยมคี วาม คาดหวังที่จะเห็นพวกเขาได้ร่วมบรรเลงกับวงออร์เคสตรา ชน้ั นา� ในโอกาสตอ่ ไป พรอ้ มกนั นี้ โตโยตา้ ยงั ไดเ้ ปดิ โอกาสให้ เดก็ และเยาวชนทขี่ าดโอกาสจากบา้ นเมตตา โรงเรยี นไทยคม และบ้านตะวันใหม่ มาร่วมรับชมการแสดงจากนักดนตรี ระดบั โลกในคอนเสริ ต์ ครงั้ นี้ เพอื่ เปน็ การสรา้ งแรงบนั ดาลใจ ด้านดนตรี และหวังว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะจุดประกายให้ ทกุ คนเรมิ่ ตน้ ทา� ในสงิ่ ทเี่ ปน็ ไปไมไ่ ด...้ ใหเ้ ปน็ ไปได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.