CAN’T HELP FALLING IN LOVE

ตกหลมุ รกั 4 หนมุ่ ฮอตแบบไมบ่ งั เอญิ

OK! Magazine Thailand - - THE ONE TO WATCH -

เกดิ ชนดิ ใครกร็ งั้ ไมอ่ ยสู่ ำ� หรบั 4 นกั แสดงนอ้ งใหมอ่ ยำ่ งเพริ ธ์ -ธนพนธ์ สขุ มุ พนั ธนำสำร, เซน้ ต-์ ศภุ พงษ์ อดุ ม แกว้ กำญจนำ, มนี -พรี วชิ ญ์ อรรถชติ สถำพร และแปลน-รฐั วทิ ย์ กจิ วรลกั ษณ์ จำกซรี สี แ์ นวทำงเลอื กเรอื่ ง บงั เอญิ รกั Love by Chance ทย่ี กแกง๊ เขำ้ มำยดึ พนื้ ทใี่ นหวั ใจของผชู้ มนบั ตงั้ แตว่ นั แรกทอ่ี อนแอร์ แลว้ ไมใ่ ชแ่ คใ่ นประเทศไทย แตย่ งั ดงั แรงขำ้ มไปอกี หลำยประเทศ ดว้ ยเนอื้ เรอื่ งชวนฟนิ ทที่ ำ� ใหอ้ นิ หนกั บวกกบั ฝมี อื กำรแสดงทจี่ ดั วำ่ เขำ้ ขนั้ ทสี่ ำ� คญั ควำม นำ่ รกั ตดิ กวนนดิ ๆ แสบหนอ่ ยๆ ยงั ทำ� ใหห้ ลำยคนพรอ้ มใจกนั ตกหลมุ รกั พวกเขำแบบไมบ่ งั เอญิ ดว้ ย

เรมิ่ ตน้ จากความบงั เอญิ (จน) รกั เพริ ธ์ : กอ่ นหนำ้ นผี้ มกเ็ ปน็ เดก็ เกเรทว่ั ไปละ่ ครบั ตอนแรก ไม่เคยคิดจะเข้ำมำท�ำงำนในวงกำรบันเทิง เพรำะยังไม่มี โอกำสและคดิ วำ่ คงทำ� ไมไ่ ด้ ตอนนนั้ อยำกเปน็ นกั บนิ จนได้ เจอกบั ผจู้ ดั กำรสว่ นตวั ทำ� ใหม้ โี อกำสแสดงซรี สี ์ Please… เสยี งเรยี กวญิ ญาณ เปน็ เรอื่ งแรกเมอ่ื ปที แี่ ลว้ หลงั จำกนนั้ ก็ เขำ้ ไปแคสตซ์ รี สี ์ บงั เอญิ รกั Love by Chance ซงึ่ เขำเหน็ วำ่ คำแรก็ เตอรข์ องผมตรงกบั เอ้ จงึ ใหร้ บั บทนี้ ตอนนนั้ กพ็ อ รคู้ รบั วำ่ เปน็ ซรี สี ว์ ำย แตไ่ มร่ คู้ วำมหมำย เพรำะไมเ่ คยดมู ำ

กอ่ น หลงั จำกไดร้ บั บทถงึ ไปดจู นรวู้ ำ่ เปน็ อยำ่ งไร กต็ กใจนดิ หนงึ่ แตผ่ มมองวำ่ มนั คอื ศลิ ปะและเปน็ อะไรทที่ ำ้ ทำยดี เซน้ ต์ จรงิ ๆ ผมเปน็ คนชอบทำ� กจิ กรรมมำก กอ่ นหนำ้ นนั้ : เคยมคี นชวนเขำ้ วงกำรบนั เทงิ เหมอื นกนั แตล่ องมำเรมิ่ กบั ผจู้ ดั กำรสว่ นตวั คนปจั จบุ นั ตอนแรกเปำ้ หมำยของผมกบั งำน นยี้ งั ไมช่ ดั เจน แตพ่ อไดท้ ำ� กร็ สู้ กึ ชอบและจรงิ จงั มำกขนึ้ ผม เคยถำ่ ยโฆษณำมำบำ้ ง 1-2 ตวั แลว้ กไ็ ดม้ ำรบั บทพที ในซรี สี ์ เรอื่ งนเ้ี ปน็ เรอื่ งแรกครบั มนี : ตอนเดก็ ๆ ผมไมเ่ คยสนใจงำนดำ้ นนเี้ ลยครบั แตช่ อบ

ทำ� กจิ กรรม ผมเปน็ ประธำนนกั เรยี น แลว้ กเ็ ปน็ นกั เรยี นทนุ ดว้ ย คอื ไมช่ อบอยนู่ ง่ิ ทำ� กจิ กรรมทกุ อยำ่ ง รวมทงั้ เลน่ กฬี ำ และดนตรี มชี ว่ งหนงึ่ ไมร่ จู้ ะทำ� อะไรดี จๆู่ พที่ เี่ ปน็ ผจู้ ดั กำร สว่ นตวั อยตู่ อนนกี้ ท็ กั อนิ สตำแกรมมำวำ่ สนใจแคสตง์ ำนไหม ตอนแรกผมเฉยๆ จนไดแ้ สดงซรี สี ์ Love Sick The Series ซซี นั 2 เปน็ เรอื่ งแรก แตไ่ มไ่ ดม้ บี ทเดน่ อะไรมำก หลงั จำกนนั้ ก็มีงำนผลงำนเรื่อยๆ ทั้งซีรีส์ เดินแบบ และถ่ำยแบบ (นอกจำกนี้ภำพมีนถือธงของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ยัง เปน็ กระแสไปทวั่ โลกอนิ เทอรเ์ นต็ ดว้ ยใชไ่ หม) เปน็ ภำพเมอื่

ปที แี่ ลว้ ครบั ผมคอ่ นขำ้ งเซอรไ์ พรสม์ ำกๆ กบั ภำพทแี่ ชรอ์ อก ไป เพรำะทกุ ครงั้ เวลำออกงำนผมจะเตรยี มตวั รกั ษำและดแู ล สขุ ภำพตลอด แตว่ นั นนั้ ทถี่ อื ธงคอื ผมเพงิ่ กลบั จำกไปเทยี่ วกบั เพอื่ นมำ 5-6 วนั กไ็ มค่ อ่ ยไดน้ อน สภำพคอื ยนื แทบไมไ่ หว จนตอ้ งเอำธงคำ�้ ไว้ แตภ่ ำพออกมำคนกลบั ชอบ มนั ดดู กี วำ่ ตอนสภำพเตม็ รอ้ ยอกี ทกุ วนั นผี้ มนอนตี 4-5 ตลอด เพอื่ คน จะไดช้ อบ (หวั เรำะ) ลำ่ สดุ เมอื่ ปลำยปที แี่ ลว้ พนี่ วิ (ศวี จั น์ สวสั ดมิ์ ณกี ลุ ) ผกู้ ำ� กบั กท็ ำบทำมใหผ้ มมำแสดงซรี สี ์ บงั เอญิ รกั Love by Chance คกู่ บั พแี่ ปลนนลี่ ะ่ ตอนเจอกค็ ดิ วำ่ ดี เหมอื นกนั เพรำะเรำสองคนรจู้ กั กนั อยแู่ ลว้ แปลน: สว่ นผมเรมิ่ จำก 3-4 ปที แี่ ลว้ ครบั คอื กอ่ นหนำ้ นนั้ ก็ มคี นตดิ ตอ่ มำทำงอนิ สตำแกรมหลำยคน แตผ่ มไมต่ อบใคร เลย จนพผี่ จู้ ดั กำรสว่ นตวั ทกั มำ ตอนนนั้ ไมร่ คู้ ดิ อะไรกล็ อง ไปดู แลว้ ไมไ่ ดไ้ ปคนเดยี วนะครบั พำเพอื่ นไปดว้ ย 10 กวำ่ คน เพรำะกลวั โดนหลอก โปรเจค็ ตแ์ รกทที่ ำ� คอื ซรี สี ์ Make It Right The Series พอทำ� แลว้ กต็ ดิ ใจและทำ� มำยำวๆ ถงึ ตอนนี้ (แสดงซีรีส์แนวนี้มำหลำยเรื่องแล้วไม่กลัวคนติดภำพหรือ) ควำมหมำยของซรี สี แ์ ตล่ ะเรอื่ งมนั ไมเ่ หมอื นกนั ครบั ขนึ้ อยู่ กบั วำ่ เรอื่ งนนั้ จะสะทอ้ นอะไร พอไดม้ ำแสดงซรี สี ์ บงั เอญิ รกั Love by Chance กย็ นิ ดมี ำก เพรำะผมรจู้ กั พนี่ วิ มำสกั พกั แลว้ ถำ้ ตดิ ภำพกอ็ ยำกใหต้ ดิ ภำพของตวั ละครวำ่ คอื ตณิ ณ์ กบั แคนและเอก้ บั พที เพรำะชวี ติ จรงิ เรำกค็ อื มนี กบั แปลนและ เพริ ธ์ กบั เซน้ ต์

เสนห่ ท์ แี่ ตกตา่ งระหวา่ งในจอกบั นอกจอ เพริ ธ์ : เอเ้ ปน็ คนทอื่ ๆ เหมอื นเสน้ ตรงครบั แตส่ ำ� หรบั ผมคอื

ถำ้ รจู้ กั กเ็ ปน็ คนกวนๆ หนอ่ ย (เซน้ ต์ ไมห่ นอ่ ยครบั ) ไมไ่ ด้ : ขนำดนนั้ แลว้ กเ็ ฮฮำดว้ ย ชวี ติ จรงิ ผมจะยมิ้ ๆ ไมไ่ ดด้ งึ หนำ้ เหมอื นเอใ้ นซรี สี ์ เซน้ ต์ สว่ นผมมที งั้ คลำ้ ยและไมค่ ลำ้ ยครบั คอื จะคลำ้ ยตรง : ทพี่ ที ชอบแครค์ นรอบขำ้ ง ซงึ่ ผมเองกเ็ ปน็ คนขกี้ งั วล กลวั วำ่ คนอนื่ จะรสู้ กึ ไมด่ กี บั เรำ แตท่ ไี่ มค่ ลำ้ ยคอื กำรแสดงออก พที เป็นคนขี้เขิน แต่ผมจะไม่เขิน ค่อนข้ำงโผงผำง และกล้ำ แสดงออกมำกกวำ่ พที มนี : ลกึ ๆ ผมกม็ คี วำมเปน็ ตณิ ณเ์ หมอื นกนั แตถ่ ำ้ เปน็ ตณิ ณ์ ไปเลยกค็ งไมม่ เี พอื่ นคบ (หวั เรำะ) แตต่ วั ตนจรงิ ๆ ไมไ่ ดใ้ กล้ กนั เทำ่ ไร เพรำะหำกดจู ำกภำยนอกแบบเดนิ สวนกนั คนมกั มองวำ่ ผมหยงิ่ หรอื เขำ้ ถงึ ยำก แตถ่ ำ้ ไดค้ ยุ กนั จรงิ ๆ (แปลน: กไ็ มอ่ ยำกรจู้ กั แลว้ ) นไี่ ง! ขอแกข้ ำ่ วนะครบั จรงิ ๆ ผมเปน็ คนสนกุ สนำน เฮฮำ แลว้ กต็ ลกดว้ ยมงั้ ...คดิ วำ่ อยำ่ งนนั้ นะ เรยี กวำ่ เปน็ สำยกวนๆ ชอบปน่ั เพอื่ นมำกกวำ่ แปลน: ผมกบั แคนมคี วำมแตกตำ่ งกนั พอสมควรครบั เพรำะ ตวั ละครแคนมคี วำมอะเลริ ต์ สงู ทงั้ กนิ เกง่ และพดู เยอะ แต่ ตวั จรงิ ของผมจะเอเนอรจ์ นี้ อ้ ย เปน็ คนทหี่ ลบั เทำ่ ไรกไ็ มพ่ อ แลว้ กพ็ ดู เยอะแคบ่ ำงครงั้ สว่ นทต่ี รงกนั กค็ งเปน็ ควำมกวน และชอบแกลง้ คนอนื่

คสิ ซนี รสนา�้ พรกิ VS เฟริ ส์ คสิ สดุ เขนิ มนี : ปญั หำมนั เกดิ ขน้ึ ในซนี จบู ครงั้ แรกครบั (นำ�้ เสยี งจรงิ จงั ) กอ่ นหนำ้ นนั้ ผมกบั พแี่ ปลนไมเ่ คยเขำ้ ฉำกดว้ ยกนั เลย เปดิ ซนี แรกทถี่ ำ่ ยทำ� กเ็ ปน็ ซนี จบู หนำ้ บำ้ น ดว้ ยควำมทไี่ มเ่ คยแสดง เลฟิ ซนี มำกอ่ น วนั นนั้ ผมกแ็ วะซอื้ นำ�้ ยำบว้ นปำกอยำ่ งดเี ลย

แตต่ วั คขู่ องผมนนั้ (หมำยถงึ แปลน) รบั ประทำนอำหำรเชำ้ อยำ่ งเอรด็ อรอ่ ย แถมยงั ถำมหำนำ�้ พรกิ จำกพๆี่ ทมี งำนอกี ดว้ ย ผมเองกไ็ มแ่ นใ่ จวำ่ ทำ� ไมเขำอยำกทำ� รำ้ ยผมขนำดนนั้ (แปลน: มอื้ เชำ้ เปน็ สงิ่ สำ� คญั ครบั แตผ่ มกต็ บทำ้ ยดว้ ยลกู อม ให้ปำกหอมนะ) ดีครับ! แล้วผมเคยได้ยินว่ำคนที่รู้จักกัน พอไดแ้ สดงดว้ ยกนั เรอื่ ยๆ จะชนิ แตผ่ มวำ่ ไมจ่ รงิ เลยครบั (หวั เรำะ)

แปลน: พดู ตรงๆ มนั คอื ควำมเขนิ แตเ่ ปน็ ควำมเขนิ แบบเรำ ตอ้ งจบู กนั จรงิ หรอื ซนี ทเี่ ขนิ จรงิ ๆ คอื ในโรงหนงั เอย๊ ...ใน บำ้ นตณิ ณ์ เขนิ ดว้ ยคำ� พดู ของแคน ซง่ึ พอพดู บทนป้ี บุ๊ มนั จะ มคี วำมเปน็ แปลนโผลข่ นึ้ มำวำ่ มนั ใชห่ รอื คนธรรมดำพดู กนั แบบนหี้ รอื แลว้ ผกู้ ำ� กบั ชอบแกลง้ ดว้ ย แบบใหค้ ำ้ งไวก้ อ่ น บิดซ้ำยหรือขวำหน่อย แต่คู่ของเรำไม่ค่อยเทกกันเยอะนะ สว่ นใหญจ่ ะไมเ่ กนิ 3-4 เทก เซน้ ต์ สว่ นคขู่ องเรำ... (เพริ ธ์ : 15 เทกไดไ้ หม) มแี คซ่ นี แรก : ซีนเดียวที่เทกเยอะครับ ส่วนซีนอ่ืนจะเป็นลักษณะแบบ เทกแรกมมุ ยงั ไมส่ วย พอเปลยี่ นอกี มมุ หนงึ่ กผ็ ำ่ น เพรำะซนี แรกเปน็ จบู แรกของเรำสองคนในซรี สี จ์ งึ เขนิ คอื เรำไมเ่ คยจบู กนั มำกอ่ น เพิร์ธ: ใช่ครับ เรำจะไปจูบกันตอนไหน (เซ้นต์หัวเรำะ) ตอนนนั้ จงึ ปำไป 10 กวำ่ เทกได้

มมุ มองดๆี กบั รกั ทไี่ มม่ ขี อ้ จา� กดั เพริ ธ์ : ผมเคยใหส้ มั ภำษณห์ ลำยครงั้ แลว้ กบั เรอื่ งทเี่ อพ้ ดู วำ่ ‘เกยก์ เ็ ปน็ คนเหมอื นกนั ’ คอื ผมมองวำ่ ควำมรกั ไมม่ อี ะไรที่ ผิดหรือถูก เขำจะท�ำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขำ ดังนั้นเรำก็

ไมค่ วรไปดถู กู หรอื เหยยี ดควำมรกั ของใคร เซน้ ต์ ผมกร็ สู้ กึ อยำ่ งนนั้ เหมอื นกนั วำ่ ไมว่ ำ่ จะเพศไหน ทกุ คน : ลว้ นมคี วำมเทำ่ เทยี มกนั พอมำรบั บทพที กย็ งิ่ เขำ้ ใจมำกขนึ้ มนี : ผมมเี พอื่ นทเี่ ปน็ เพศทำงเลอื กเยอะมำก ยงิ่ เรยี นดำ้ น สอ่ื สำรมวลชนดว้ ย ยงิ่ รสู้ กึ วำ่ สงั คมของเพศทำงเลอื กในยคุ กอ่ นมนั คอ่ นขำ้ งปดิ ตำ่ งจำกยคุ นที้ ที่ กุ คนสำมำรถเปดิ ไดแ้ ลว้ แตท่ ำ� ไมเรำถงึ ยงั ปดิ กนั้ เขำอยลู่ ะ่ ทง้ั ทมี่ นั กไ็ มไ่ ดเ้ กยี่ วขอ้ ง กบั เรำสกั เทำ่ ไรเลย เพรำะควำมรกั เปน็ สงิ่ ทเี่ กดิ ขนึ้ จำกคน สองคน ซงึ่ เปน็ เรอื่ งรำวดๆี ดงั นนั้ เรำกค็ วรยนิ ดกี บั เขำ แปลน: สว่ นผมคดิ วำ่ ควำมรกั ไมผ่ ดิ หรอื ถกู ไมม่ ขี อ้ จำ� กดั วำ่

ตอ้ งเปน็ ชำย-หญงิ , ชำย-ชำย หรอื หญงิ -หญงิ และมนั เกดิ ขนึ้ ไดท้ กุ ที่ อยำกใหท้ กุ คนเปดิ ใจใหก้ วำ้ งๆ อยำ่ งทมี่ นี บอกวำ่ ตอนนมี้ นั ยคุ ไหนแลว้ ถำ้ มคี วำมรกั แลว้ ทกุ อยำ่ งแฮปป้ี มนั กเ็ ปน็ เรอื่ งนำ่ ยนิ ดไี มใ่ ชห่ รอื ครบั

นยิ ามความรกั ฉบบั ของหนมุ่ ฮอต เพริ ธ์ : ควำมรกั คอื ควำมเขำ้ ใจกนั แลว้ กข็ ำวและสวยครบั (แปลน: อนั หลงั คอื ควำมจรงิ เสมอ) ลอ้ เลน่ นะครบั (หวั เรำะ) เซน้ ต์ สำ� หรบั ผม ควำมรกั ไมใ่ ชก่ ำรครอบครอง แตเ่ ปน็ กำร : เสยี สละ เพรำะกำรครอบครองคอื กำรทเี่ รำอยำกได้ แตก่ ำร

เสยี สละคอื กำรไดม้ องเหน็ คนทเี่ รำรกั มคี วำมสขุ มนี : ผมวำ่ รกั คอื ควำมสบำยใจครบั เวลำรกั ใคร เขำตอ้ ง สบำยใจ แลว้ เรำกต็ อ้ งสบำยใจดว้ ย เพรำะถำ้ ทำ� ใหอ้ ดึ อดั นนั่ กไ็ มใ่ ชค่ วำมรกั แบบ 100% แปลน: ควำมรกั ตอ้ งมำหำกนั (ทกุ คนหวั เรำะ) ผมหมำยถงึ ควำมรกั ตอ้ งเกดิ จำกทงั้ สองฝำ่ ยไงครบั

ซรี สี ช์ วนฟนิ ทสี่ ะทอ้ นมมุ มองของสงั คม เพริ ธ์ : จรงิ ๆ นอกจำกควำมฟนิ ซรี สี เ์ รอื่ งนยี้ งั สะทอ้ นใหเ้ หน็ อีกหลำยมุมมองนะครับ ทั้งในเรื่องควำมรักระหว่ำง ครอบครวั พนี่ อ้ ง รวมถงึ เพอื่ นดว้ ย เซน้ ต์ มคี ำ� พดู หนงึ่ ของพที ทบี่ อกวำ่ แมจ่ ะโกรธกไ็ ด้ แตข่ อ : อยำ่ เกลยี ดพที กพ็ อ เพรำะสำ� หรบั พที แลว้ แมค่ อื คนทสี่ ำ� คญั ทสี่ ดุ ในชวี ติ มนั เปน็ มมุ มองควำมรกั ระหวำ่ งแมก่ บั ลกู ทผี่ ม มองวำ่ นำ่ รกั มำก มนี : สว่ นของตณิ ณน์ ะครบั (แปลน: พดู ตณิ ณก์ บั แคนไปเลย กไ็ ด)้ ไมเ่ อำ (หวั เรำะ) ผมรสู้ กึ วำ่ ซรี สี เ์ รอื่ งนที้ ำ� ใหค้ นดไู ดเ้ หน็ มมุ มองทหี่ ลำกหลำยผำ่ นแตล่ ะตวั ละคร เพรำะถำ้ สงั เกตดๆี จะเหน็ วำ่ ทกุ ตวั ละครคอ่ นขำ้ งมคี ำแรก็ เตอรท์ เี่ กอื บจะสดุ โตง่ ไปในแตล่ ะดำ้ นเลย ซงึ่ สะทอ้ นใหเ้ หน็ วำ่ ถำ้ ทำ� แบบนแี้ ลว้ จะ มีผลอะไรตำมมำ อย่ำงตัวของติณณ์ที่มองโลกในแง่ร้ำย เกบ็ กด ไมย่ งุ่ กบั ใคร ชอบเหยยี ดคนอนื่ สดุ ทำ้ ยผลทเี่ กดิ ขนึ้ กบั ตณิ ณค์ อื คนรอบขำ้ งจะมองเขำหรอื มคี วำมคดิ อยำ่ งไร แปลน: แคนจะเปน็ เรอื่ งของเพอ่ื นครบั อยำ่ งแคนกบั ตณิ ณ์ ชอบมปี ญั หำกนั เพรำะตณิ ณเ์ ปน็ คนชอบเหยยี ดคนอนื่ แลว้ กม็ ำเหยยี ดเพอื่ นของแคน ซงึ่ กค็ อื เอด้ ว้ ย มซี นี หนงึ่ ทแี่ คนพดู วำ่ ตณิ ณจ์ ะดำ่ ใครกไ็ ด้ แตอ่ ยำ่ มำดำ่ เพอื่ นของเรำ คอื ควำมรกั ระหว่ำงเพื่อนมันเป็นควำมรักอย่ำงหนึ่งที่สวยงำม จริงๆ เรื่องนี้ยังสื่อให้เห็นอีกหลำยมุมมอง ก็อยำกให้ลองไปดูกัน ครบั ผลตอบรบั ทดี่ เี กนิ คาดกบั เปา้ หมายทตี่ งั้ ไว้ เพริ ธ์ : รสู้ กึ ดใี จครบั ทมี่ แี ฟนคลบั ตดิ ตำมผลงำนและมำหำเรำ เวลำเจอพวกเขำก็รู้สึกหำยเหนื่อย ส่วนชีวิตของผมก็ไม่มี อะไรเปลยี่ นแปลงไป ผมกเ็ ปน็ ตวั ของตวั เองเหมอื นเดมิ (ตอนนี้ ยงั เรยี นมธั ยมอยใู่ ชไ่ หม) กำ� ลงั จะจบแลว้ ครบั พอตอ้ งทำ� สอง อยำ่ งพรอ้ มกนั มนั กเ็ หนอื่ ยหนอ่ ย แตผ่ มกพ็ ยำยำมจะผำ่ น ชว่ งเวลำนไี้ ปใหไ้ ดค้ รบั เปำ้ หมำยของผมในวงกำรบนั เทงิ คอื อยำกลองเลน่ หนงั แนวดรำมำ่ เพรำะเคยดหู นงั ตงั้ แตเ่ ดก็ ๆ ก็อยำกเข้ำไปอยู่ในจอโรงหนังบ้ำง นั่นคือควำมฝันของผม ครบั เซน้ ต์ เรำทกุ คน รวมถงึ นกั แสดงอกี หลำยๆ คนในเรอื่ งตงั้ ใจ : กบั งำนนมี้ ำก รสู้ กึ ดใี จครบั ทผี่ ลตอบรบั ออกมำดี เพรำะถอื เปน็ ควำมสำ� เรจ็ ในขนั้ หนงึ่ ตอนนเี้ วลำไปไหนมำไหนกเ็ รมิ่ มี คนเขำ้ มำทกั มำกขนึ้ มนั เหมอื นเปน็ กำ� ลงั ใจในกำรทำ� งำนให้ เรำกำ้ วเดนิ หนำ้ ตอ่ ไปเรอ่ื ยๆ ผมรสู้ กึ วำ่ กำรแสดงเรมิ่ เปน็ สงิ่ ทนี่ ำ่ ทำ้ ทำยมำกขนึ้ ตอนนผี้ มจงึ อยำกลองแสดงหลำยๆ บท เพื่อให้เป็นเหมือนผู้สร้ำงงำนศิลปะที่มีผลงำนหลำกหลำย รปู แบบนะ่ ครบั มีน: ดีใจครับที่มีคนมำให้ก�ำลังใจเรำเยอะขึ้น รู้สึกว่ำพอ ทำ� งำนไปแลว้ ผลตอบรบั ดกี เ็ หมอื นเรำประสบควำมสำ� เรจ็ ใน กำรทำ� งำน เวลำไปไหนกม็ คี นมำทกั หรอื ขอถำ่ ยรปู อยำ่ งที่ บอกวำ่ หนำ้ หยงิ่ แตข่ อถำ่ ยรปู ไดน้ ะครบั ยกเวน้ วำ่ วนั นนั้ เพงิ่ ไปกดสวิ มำ(หวั เรำะ) หำกจะพดู ถงึ เปำ้ หมำยในวงกำรบนั เทงิ ของผม ถ้ำเป็นระยะยำวก็อยำกมีผลงำนที่ท�ำให้ทุกคน ยอมรบั ในกำรแสดงของผมครบั คอื เปน็ ผลงำนมำสเตอรพ์ ซี สกั ชนิ้ หนงึ่ ทพี่ อพดู ไปแลว้ ทกุ คนรจู้ กั แปลน: ถำ้ มแี ฟนคลบั จะรสู้ กึ วำ่ ไมเ่ หนอื่ ย คอื เรำใหค้ วำมสขุ เขำ แตเ่ รำกไ็ ดร้ บั ควำมสขุ จำกเขำดว้ ยเชน่ กนั ถำ้ บงั เอญิ เจอ กนั กข็ อถำ่ ยรปู ไดน้ ะครบั พวกเรำไมก่ ดั ! สว่ นเปำ้ หมำยของ ผมคอื อยำกลองรบั งำนหนงั ดสู กั เรอ่ื ง เพรำะกำรแสดงซรี สี ์ เปน็ ศำสตรห์ นงึ่ กำรแสดงหนงั กเ็ ปน็ อกี ศำสตรห์ นงึ่ ถำ้ ใหด้ ี กอ็ ยำกแสดงหนงั ผคี รบั

เพิร์ธ ธนพนธ์ และเซ้นต์ ศุภพงษ์

แปลน รัฐวิทย์ และมีน พีรวิชญ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.