BOLD & BEAUTIFUL

สไตลอ์ นั โดดเดน่ และหรหู ราทยี่ งั คงไวซ้ งึ่ ความคลาสสกิ ตลอดกาลของ Bally ไอเทม็ ไอคอนคิ และกา้ วตอ่ ไปของแบรนดส์ ดุ หรใู นเมอื งไทย

OK! Magazine Thailand - - A FRESH PERSPECTIVE -

หรหู รา คลาสสกิ และเปย่ี มไปดว้ ยคณุ ภาพ โดยทยี่ งั คงดเี อน็ เอของตวั เองไวเ้ สมอ นอี่ าจเปน็ เหตผุ ลหลกั ที่ ทา� ให้ Bally (บาลลยี่ )์ แบรนดร์ องเทา้ เครอื่ งประดบั และเครอื่ งแตง่ กายสดุ หรจู ากประเทศสวติ เซอรแ์ ลนด์ สรา้ งตา� นานความโดดเดน่ แหง่ สไตลม์ ายาวนานถงึ 167 ปี ทงั้ ยงั คงครองใจผคู้ นจากหลายประเทศทวั่ โลก รวมทงั้ ประเทศไทยเชน่ กนั ทา่ มกลางการเกดิ ขน้ึ ของแบรนดด์ งั มากมาย อะไรคอื เหตผุ ลทยี่ งั ทา� ให้ Bally ยงั คงเปน็ ลกั ซช์ วั รแี่ บรนดท์ แี่ ฟชนั่ เลฟิ เวอรห์ ลงรกั วนั นคี้ ณุ ปสตุ า พทุ ธจริ วสั ผจู้ ดั การแบรนด์ Bally จะมาให้ คา� ตอบ พรอ้ มเผยกา้ วตอ่ ไปในอนาคตของ Bally ในเมอื งไทยใหแ้ ฟนๆ ไดด้ ีใจกนั

อะไรคอื จดุ เดน่ ของ Bally ทที่ ำ� ใหแ้ บรนดน์ ี้ ยงั คงครองใจผคู้ นมำกมำยจนถงึ ปจั จบุ นั

Bally เป็นแบรนด์หรูสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1851 และมชี อื่ เสยี งโดง่ ดงั จากการผลติ รองเทา้ ปจั จบุ นั แบรนดน์ า� เสนอดไี ซนอ์ นั เปน็ เอกลกั ษณผ์ า่ นรองเทา้ เครอื่ ง ประดบั และเครอื่ งแตง่ กาย โดยมแี รงบนั ดาลใจจากสนุ ทรยี ะ แหง่ เครอื่ งแตง่ กายกฬี าแนวเรโทร จดุ เดน่ ทที่ า� ให้ Bally ยงั คงครองใจผคู้ นทวั่ โลก คอื คณุ ภาพของผลติ ภณั ฑท์ ที่ นทาน มคี ณุ ภาพสงู รวมทงั้ มสี ไตลอ์ นั โดดเดน่ นอกจากนี้ Bally ยงั แสดงใหเ้ หน็ ถงึ ศกั ยภาพการปรบั ตวั ของแบรนดใ์ หเ้ ขา้ กบั ไลฟ์ สไตล์ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยบาลานซ์ดีเอ็นเอดั้งเดิม ของแบรนด์ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านดีไซน์และฟังก์ชั่นท่ีมี ความสนกุ สนาน แตย่ งั คงความหรหู ราและคลาสสกิ ซงึ่ เปน็ เอกลกั ษณเ์ ฉพาะตวั ไว้ ในขณะเดยี วกนั กไ็ มล่ มื จติ วญิ ญาณ การเปน็ นกั ผจญภยั ตามแบบฉบบั ของ Bally

ในฐำนะทเี่ ปน็ ผหู้ ญงิ กำรรบั หนำ้ ทดี่ แู ลแบรนด์ ทเี่ ปน็ ผชู้ ำยมคี วำมยำกงำ่ ยอยำ่ งไร ตอ้ งดแู ลดำ้ นไหนเปน็ พเิ ศษ

เราต้องศึกษากลุ่มลูกค้าอย่างจริงจัง ว่ากลุ่มลูกค้าของเรา ชนื่ ชอบผลติ ภณั ฑใ์ ดหรอื กลมุ่ ไหนเปน็ พเิ ศษ ซงึ่ ทางแบรนด์ ก็จะคอยสอบถามฟีดแบ็กจากลูกค้าเสมอ รวมถึงศึกษา แบรนดค์ แู่ ขง่ ทสี่ า� คญั เราตอ้ งอพั เดตตวั เองตลอดเวลา

ชว่ ยพดู ถงึ ไอเทม็ สดุ ฮติ ทถี่ ำ้ พดู ถงึ แบรนด์ Bally แลว้ ทกุ คนตอ้ งนกึ ถงึ ใหฟ้ งั หนอ่ ยได้ไหม

Bally มคี อลเลก็ ชนั่ Retro Sneaker ทเี่ รานา� โมเดลสนกี เกอร์ ของ Bally รนุ่ ทเี่ ปน็ ไอคอนกิ และฮติ มากๆ กลบั มานา� เสนอ อกี ครงั้ รนุ่ ใหมน่ จี้ ะมกี ลน่ิ อายของดไี ซนใ์ นอดตี หากแตด่ ู รว่ มสมยั นา่ สวมใสต่ ามแบบฉบบั Bally อยู่ ถอื เปน็ คอลเลก็ ชนั่ ทนี่ า่ สนใจมากๆ สา� หรบั คณุ ผหู้ ญงิ ขอแนะนา� รองเทา้ รนุ่ ยอด นยิ มของ Bally ซงึ่ กค็ อื รองเทา้ หนงั รนุ่ Janelle ทไี่ ดร้ บั การ ตดั เยบ็ มาอยา่ งประณตี จากประเทศอติ าลี มที งั้ รนุ่ มสี น้ และ สน้ แบน แถมยงั มฟี งั กช์ นั่ ทส่ี ามารถใสแ่ บบเหยยี บสน้ ไดด้ ว้ ย รองเทา้ รนุ่ นถี้ อื เปน็ รนุ่ ขายดี เนอื่ งจากมดี ไี ซนค์ ลาสสกิ ทนั สมยั และหรหู ราในเวลาเดยี วกนั สามารถใสไ่ ดท้ กุ โอกาส นอกจากนี้ Bally ยงั มกี ระเปา๋ หนงั คณุ ภาพดหี ลากหลายรนุ่ ใหล้ กู คา้ ได้ เลอื กซอื้ อกี ดว้ ย

กำ้ วตอ่ ไปของแบรนด์ Bally ในเมอื งไทยในปี 2019 คอื อะไร

เรว็ ๆ นี้ จะเปดิ แฟลก็ ชปิ สโตรข์ องแบรนดท์ ศี่ นู ยก์ ารคา้ เปดิ ใหมไ่ อคอนสยาม รวมถงึ เปดิ รา้ นในสว่ นของดพี ารท์ เมนต์ สโตรท์ เี่ ซน็ ทรลั ชดิ ลม รวมถงึ สยามพารากอน ในอนาคต ทางแบรนดก์ ห็ วงั จะนา� ผลติ ภณั ฑใ์ หมๆ่ เขา้ มาเพมิ่ เตมิ เพอื่ เพมิ่ สว่ นแบง่ ตลาด ซงึ่ เรามนั่ ใจวา่ คอลเลก็ ชนั่ ใหมๆ่ ในปหี นา้ ของ Bally นา่ จะถกู ใจแฟนๆ ชาวไทยแนน่ อน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.