ผวิ หนา้ สวยใสดว้ ย Picosecond Laser

OK! Magazine Thailand - - Beauty -

ชว่ งนหี้ นำ้ หมองคลำ�้ OK! เลยไดไ้ ปปรกึ ษำคณุ หมอ พรอ้ ม ทดลองทรตี เมนตส์ ดุ เลศิ ชว่ ยใหห้ นำ้ กระจำ่ งใสขนึ้ อยำ่ งเหน็ ไดช้ ดั กบั Picosecond Laser นวตั กรรมเลเซอรใ์ หมล่ ำ่ สดุ ซงึ่ พฒั นำ ตอ่ ยอดมำจำกระบบ Q-Switched Laser โดยจะสง่ พลงั งำนแสง ระดบั ควำมเรว็ 1 ตอ่ 1 ลำ้ นลำ้ นวนิ ำที ลงสผู่ วิ หนงั ทมี่ คี วำมผดิ ปกตขิ องเมด็ สี ทำ� ใหเ้ กดิ ปรำกฏกำรณท์ พี่ ลงั งำนแสงถกู ดดู กลนื เป็นแรงดัน และแตกกระจำยออกโดยไม่ท�ำให้เกิดกำรสะสม ควำมรอ้ นในบรเิ วณขำ้ งเคยี ง ทำ� ใหเ้ มด็ สผี ดิ ปกตจิ ำงลงในทนั ที สำมำรถเหน็ ไดต้ งั้ แตก่ ำรรกั ษำในครงั้ แรก โดยไมม่ ผี ลขำ้ งเคยี ง เหมอื นกำรรกั ษำดว้ ยเลเซอรแ์ บบเดมิ นอกจำกนพี้ ลงั งำนแสงที่ มคี วำมถสี่ งู มำกจนทำ� ใหเ้ กดิ กำรเปลยี่ นสสำรเปน็ แรงดนั ยงั มผี ล ทำ� ใหเ้ กดิ กำรสรำ้ งอลี ำสตนิ และคอลลำเจนใหม่ ชว่ ยใหผ้ วิ แลดู ออ่ นเยำว์ มคี วำมยดื หยนุ่ ลดรวิ้ รอยเลก็ ๆ และกระจำ่ งใสไป พรอ้ มกนั อกี ดว้ ย พบกบั นวตั กรรม Picosecond Laser ไดแ้ ลว้ ที่ ไอสกำย เซน็ เตอรท์ งั้ สำมสำขำ ตดิ ตอ่ สอบถำมขอ้ มลู เพมิ่ เตมิ ไดท้ ี่ www. iskycenter.com, Facebook.com/iskycenter และ iSKY Call Center 09-2515-6633

พญ.สรวลัย รักชาติ แพทย์ผู้เช่ียวชาญ ด้านผิวพรรณและ นวัตกรรมความงาม iSKY Innovative Skin & Laser Surgery Center

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.