เครอื่ งมาสก์ หนา้ ทใี่ ชง้ าน 1 ครงั้ เทา่ กบั มาสก์ หนา้ 85 ครงั้

OK! Magazine Thailand - - REPORT -

FOREO UFO (11,050 บาท) อปุ กรณส์ ดุ ลำ�้ ทชี่ ว่ ยยน่ ระยะเวลำ ในกำรมำสก์ หนำ้ ใหเ้ หลอื เวลำเพยี ง 90 วนิ ำที โดยอปุ กรณ์ ตวั นจี้ ะแบง่ ระดบั กำรใชง้ ำนออกเปน็ 3 ระดบั โดยใชเ้ วลำ นวดหนำ้ แตล่ ะระดบั เพยี ง 30 วนิ ำที แลว้ ลำ� แสงจะเปลยี่ น เปน็ ระดบั ตอ่ ไปใหโ้ ดยอตั โนมตั ิ ระดบั ที่ 1 Thermo Therapy มำพรอ้ มลำ� แสงLED สแี ดง ชว่ ยในกำรวอรม์ ผวิ ใหน้ มุ่ และเปดิ รขู มุ ขน (จะรสู้ กึ อนุ่ ๆ) เพอื่ ใหส้ ว่ นผสมอนั ทรงคณุ คำ่ ทอี่ ยใู่ น มำสก์ ซมึ ซำบลงสผู่ วิ ไดอ้ ยำ่ งลำ�้ ลกึ ระดบั ที่ 2 T-Sonic Pulsations เปน็ เทคโนโลยที ชี่ ว่ ยใหผ้ วิ ดดู ซบั สำรบำ� รงุ ไดด้ ยี งิ่ ขนึ้ พรอ้ มชว่ ยผอ่ นคลำยผวิ เสมอื นกำรนวดหนำ้ ระดบั ที่3Green LED ลำ� แสงสเี ขยี วชว่ ยเรอ่ื งควำมกระจำ่ งใส โดยใชค้ กู่ บั UFO Mask (1 กลอ่ งมี 7 แผน่ 440 บาท) ซงึ่ ตอนนี้ี มอี ยู่ 2 สตู รคอื สตู ร Make My Day สำ� หรบั กลำงวนั บำ� รงุ และชว่ ยปกปอ้ ง ผวิ จำกมลพษิ ในอำกำศ พรอ้ มเผยผวิ เปลง่ ปลงั่ กระจำ่ งใส และสตู ร Call It a Night เพื่อช่วยฟื้นฟูผิวในยำม คำ�่ คนื มี 3 สใี หเ้ ลอื กใช้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.