THE TASTE OF THAI

R-Haan ดมื่ ดำ�่ วฒั นธรรมอำหำรไทย ทมี่ คี วำมหมำยมำกกวำ่ แคอ่ ำหำร

OK! Magazine Thailand - - ADVERTISEMENT FEATURE -

ด้วย ความ หลงใหล ใน วัฒนธรรม อาหาร ท� า ใ ห้ ค ณุ ตอ๊ ด- ป ต ิิ ภ ริม ย ภ์ กัดี ชกั ชวนเชฟชมุ พล แจง้ ไพร มา ร่วมกัน สร้าง ส ร ร ค์ ร้านอาหาร ไทย ระดับ ไฟ น์ ไดนน์ งิ่ ในชอื่ รา้ น R-Haan สะทอ้ นคณุ คา่ ความเปน็ ไทยในคอนเซป็ ต์ ‘ในนา�้ มปี ลา ในนามขี า้ ว’ เนน้ ถงึ ความอุดม สม บู รณ์ ของ เมือง ไทย ท ่ี มั่งคั่ง ไป ด้วย วัตถุดิบ ชั้น ดี โดย ไม่ต้อง น� า เข้า ท�าให้ร้าน R-Haan เป็น อีก หนึ่ง ร้านอาหาร ไทย ท ี่ น่าสนใจ และไม่ควร พลาดเปน็ อยา่ งยงิ่

โดยทางรา้ นไดพ้ ถิ พี ถิ นั ใน การคดั สรรวตั ถดุ บิ เลอื ก เฉพาะของดใี นแตล่ ะทอ้ งถนิ่ และตามฤดกู าล ไมว่ า่ จะเปน็ เนอื้ โคราชวากวิ ทใี่ หเ้ นอื้ นมุ่ ไขมนั แทรกสงู สว่ นกะทกิ จ็ ะใช้ กะ ทิ จาก ทับ ส ะ แกม า คั้น สด เพื่อ ใ ห้ ได้ความ หอม มัน อร่อย หรอื พรกิ แกงทมี่ กี ารตา� สดใหมท่ กุ วนั รปู แบบของการนา� เสนออาหารนนั้ ทางรา้ นR-Haan เลอื กเสริ ฟ์ ในรปู แบบสา� รบั เพราะเชอื่ วา่ ถา้ อยากอมิ่ อรอ่ ยกบั อาหารไทยใหส้ มบรู ณแ์ บบตอ้ งกนิ เปน็ สา� รบั เพราะแตล่ ะจาน ไดร้ บั การปรงุ อยา่ งประณตี ใหม้ รี สชาตเิ ปรย้ี ว หวาน มนั เคม็ เผด็ เจอื รสขมฝาด เมอื่ กนิ ดว้ ยกนั ถงึ จะอรอ่ ยครบรสตาม แนวความคิด จาก ภูมิปัญญา ไทย โดย มี ใ ห้ เลือก ตาม เสียง วรรณยกุ ต์ คอื เอก โท ตรี ทกุ สา� รบั จะมอี าหารไมน่ อ้ ยกวา่ 18 อ ยา่ ง โดยคณุ ตอ๊ ด ชมิ ท กุ เมน เู พอ ื่ ใหไ้ ด ร้ ส ชาต ทิม ี่ ชี น ั้ เ ชงิ อาหารไทยระดบั ไฟนไ์ ดนน์ งิ่ จรงิ ๆ ในเดอื นพฤศจกิ ายนนี้ รา้ น R-Haan กา� ลงั เสริ ฟ์ เมนู ฤดฝู น ผทู้ ไี่ ปชมิ จะไดอ้ มิ่ อรอ่ ยกบั ของดปี ระจา� ฤดกู าล ไมว่ า่ จะเปน็ เหด็ เผาะทนี่ า� มาปรงุ เปน็ แกงออ่ มปลาเหด็ เผาะกะเทาะ ขา้ วกรอบในสา� รบั ตร,ี ยา� หวั ปลปี า่ นอ่ งกบนายา่ งในสา� รบั โท และยา� ใหญเ่ หด็ โคนปา่ สนั ภพู าน รบั ประทานคกู่ บั ตบั บดไกบ่ า้ น ในสา� รบั เอก และยงั มอี กี หลากหลายเมนใู นสา� รบั ทมี่ ใี หเ้ ลอื ก อยา่ งละลานตา เสริ ฟ์ พรอ้ มขา้ วหอมมะลิ หรอื ขา้ วกลอ้ ง โดย ขา้ วหอมมะลจิ ะใชข้ า้ ว 2 ชนดิ จากเชยี งรายและอบุ ลราชธานี มาผสมกนั ซงึ่ ขา้ วทางเหนอื เมด็ จะสวย ทางอสี านจะหอม และอรอ่ ย สว่ นขา้ วกลอ้ งจะผสมขา้ ว 5 ชนดิ เขา้ ดว้ ยกนั ทงั้ ขา้ วกลอ้ งดอย ขา้ วสงั ขห์ ยด ขา้ วหอมนลิ ไรซเ์ บอรร์ ี่ กาบาไรซ์ เพอื่ ใหไ้ ดป้ ระสบการณก์ ารกนิ อาหารทสี่ มบรู ณแ์ บบ ปดิ ทา้ ย ดว้ ยของหวานและเพททิ โฟ (Petit Fours) รบั ประทานคชู่ า

กาแฟ ซงึ่ กเ็ ปลยี่ นไปตามฤดกู าลเชน่ กนั โดยจุดเด่นของแต่ละส�ารับก็จะแตกต่างกันออกไป ส�ารับเอกจะเป็นอาหารชาววัง วัตถุดิบที่ใช้ในเมนูนี้ได้ ตน้ แบบมาจากอาหารในสมยั รตั นโกสนิ ทร์ ปจั จบุ นั คอ่ นขา้ ง หารบั ประทานไดย้ าก เสริ ฟ์ ดว้ ยเครอื่ งถว้ ยชามเบญจรงคแ์ ท้ ดูหรูหรา ส่วนส�ารับโทเป็นส�ารับคลาสสิกที่มีมาตั้งแต่สมัย โบราณจนถึงทุกวันนี้และยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก เช่น ต้มย�ากุ้ง เสิร์ฟมาในเครื่องทองเหลือง ส่วนส�ารับตรีเป็น อาหารไทยทอ้ งถนิ่ ของทงั้ สภี่ าคมารวมกนั อยใู่ นสา� รบั นี้ ซงึ่ รสชาติของอาหารจะมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ ของแตล่ ะภาค เสริ ฟ์ ดว้ ยถว้ ยชามเซรามกิ เมนใู นแตล่ ะสา� รบั กจ็ ะผลดั เปลย่ี นหมนุ เวยี นกนั ไปตามฤดกู าลเพราะภมู ปิ ญั ญา ไทยเชอื่ วา่ อาหารคอื ยาชว่ ยปรบั สมดลุ ของรา่ งกายตามสภาพ อากาศที่เปลี่ยนไป โดยจะยึดตามฤกษ์พระราชพิธีเปลี่ยน เครอื่ งทรงทงั้ สามฤดขู องพระแกว้ มรกต หากคณุ กา� ลงั มองหารา้ นอาหารไทยทมี่ อบใหม้ ากกวา่ ความอรอ่ ย แตย่ งั มอบประสบการณท์ ที่ า� ใหเ้ รยี นรวู้ ฒั นธรรม ของอาหารไทยอยา่ งแทจ้ รงิ เราเชอื่ วา่ รา้ นR-Haan คอื คา� ตอบ ทจี่ ะทา� ใหค้ ณุ ไดเ้ พลดิ เพลนิ และมคี วามสขุ อยา่ งแนน่ อน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.