กรมวทิ ยาศาสตรบ์ รกิ าร

OK! Magazine Thailand - - OK! DIARY -

Color ID Labeling อมุ ำพร สขุ มว่ ง อธบิ ดกี รมวทิ ยำศำสตรบ์ รกิ ำร จดั ทำ� โครงกำรสรำ้ งมลู คำ่ เพมิ่ ใหผ้ ำ้ ทอมอื ยอ้ มสธี รรมชำติ ดว้ ยกำรเปดิ ตวั Color ID Labeling แอพพลเิ คชนั ที่ เปรยี บเสมอื นแคตตำลอ็ กรวบรวมผำ้ ไทยทอมอื ยอ้ มสี ธรรมชำตมิ ำใหค้ นไทยไดส้ มั ผสั กนั ไดง้ ำ่ ยขน้ึ โดยในงำนไดจ้ ดั นทิ รรศกำรผำ้ ไทยทคี่ ดั สรรฝมี อื จำก เหลำ่ ชำ่ งชนั้ ครู พรอ้ มชมเสอื้ ผำ้ ดไี ซนพ์ เิ ศษคอลเลก็ ชนั่ ‘กลบี ใบ เฮอื ไฟ (เรอื ไฟ) สำยนำ�้ ’ (Blue Voyage and Passage of Petals) ทนี่ ำ� ควำมงดงำมทำงธรรมชำติ มำผสำนกบั อตั ลกั ษณข์ องผำ้ ไทยไดอ้ ยำ่ งงดงำม ทรี่ ำ้ น QUAINT ซอยสขุ มุ วทิ 61

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.