10 ทรี่ กั ของ

หนมุ่ มากเสนห่ ์ ‘พฒุ -พฒุ ชิ ยั เกษตรสนิ ’

OK! Magazine Thailand - - ADVERTISEM­ENT FEATURE - นายแบบ: พุฒิชัย เกษตรสิน สัมภาษณ์: มยุรี จิตเอื้ออารีกุล ช่างภาพ: ชวลิต กมลธรรมะนน­ท์ สถานที่: ร้านเขียวไข่กา โทร.0-2102-6388

เตรยี มจะบอกลาสถ­านะหนมุ่ โสดในอกี ไมก่ วี่ นั นแี้ ลว้ สา� หรบั ‘พฒุ -พฒุ ชิ ยั เกษตรสนิ ’ ทยี่ งั คงรงั้ ตา� แหนง่ หนมุ่ ฮอตอยา่ งตอ่ เนอื่ ง โดยเฉพาะอย­า่ งยงิ่ กบั การพลกิ บทบาทครงั้ ลา่ สดุ ในซรี สี ด์ รามา่ เขม้ ขน้ Happy Birthday วนั เกดิ ของนาย วนั ตายของฉนั ทกี่ า� ลงั ออนแอรอ์ ยทู่ างชอ่ ง GMM25 ในตอนนี้ ดว้ ยการรบั บท ‘ท’ี ซเู ปอรส์ ตารห์ นมุ่ ทมี่ พี รอ้ มทงั้ ชอื่ เสยี งและเงนิ ทอง แตก่ ลบั ไมม่ คี วามสขุ เอาเสยี เลย เพราะจมอยกู่ บั เรอื่ งราวในอดตี ของตวั เองมาตลอด 17 ป!ี แถมยงั ตอ้ งรอ้ งไหห้ นกั มากในเรอื่ ง ซงึ่ ดเู หมอื นจะตา่ งจากชวี ติ จรงิ ของพฒุ เปน็ อยา่ งมาก เพราะนอกจา­กจะเตรยี มจงู มอื นางเอกสาวจ­ยุ๋ -วรทั ยา นลิ คหู า เขา้ สปู่ ระตวู วิ าหใ์ นวนั ที่ 16 พฤศจกิ ายน เขายงั ถอื โอกาสมาแชร­เ์ รอื่ งราวดๆี ของ 10 ทรี่ กั ทมี่ สี ว่ นสา� คญั ใหช้ วี ติ ของเขาในวนั นมี้ คี วามสขุ ให้ OK! ไดฟ้ งั ดว้ ย

01 ตอนเดก็ ๆ ผมมคี วามฝงั ใจกบั รถจกั รยาน เพราะทบี่ า้ นมี พ-ี่ นอ้ งผชู้ ายทงั้ หมด 6 คน แตม่ รี ถจกั รยานอยแู่ ค่ 2 คนั จงึ แยง่ กนั ขี่ ทา� ใหร้ สู้ กึ วา่ ทา� ไมไมม่ ขี องตวั เองสกั คนั พอเวลา ผา่ นไปจนโตมาท­กุ วนั นกี้ เ็ พง่ิ มโี อกาสไดซ้ อื้ จกั รยานคนั แรก ให้ตัวเอง แล้วเป็นจกั รยานที่มูลค่าแพงมากประ­มาณ 3-4 แสนได้ เพราะใชส้ า� หรบั แขง่ ไตรกฬี าโดยเฉพาะ ซงึ่ ถา้ เทยี บ กับนักไตรกีฬาคนอื่นที่คันหนึ่งเป็นล้าน คันของผมถือว่า ธรรมดาไปเล­ย แตแ่ คน่ กี้ แ็ พงมากสา� หรบั ผมแลว้ คนั นซี้ อื้ ได้ เกอื บปแี ลว้ ครบั

02 กลอ้ ง Leica Q เปน็ กลอ้ งทวี่ ยั รนุ่ นยิ มใชก้ นั ครบั แตข่ องผม จะเปน็ ตวั นอ้ ยๆ ทเี่ ปลยี่ นเลนสไ์ มไ่ ด้ คอื ผมเปน็ คนชอบถา่ ย รปู พอสมควร จงึ อยากมกี ลอ้ งตวั เลก็ ๆ ไวส้ กั ตวั เผอื่ เวลาไป ทรปิ ไมก่ วี่ นั แลว้ ไมอ่ ยากเอากลอ้ งตวั ใหญไ่ ป กจ็ ะพกตวั นี้ ไปดว้ ย ซงึ่ โทนสขี องรปู ทไี่ ดก้ ต็ า่ งจากกลอ้ งตวั ใหญท่ ใี่ ช้

03 กล้อง Fujifilm X-Pro2 เป็นกล้องตัว ลา่ สดุ ทเี่ พงิ่ ถอยมาและใช­บ้ อ่ ยมาก ซอื้ มาจากญี่ปุ่นและตอนนี้ก็มีเลนส์เกือบ ทกุ ขนาดแลว้ คอื เรมิ่ จากเลนส์ 23mm กอ่ น แลว้ รสู้ กึ วา่ อยากไดเ้ ลนสส์ า� หรบั ถา่ ยพอรเ์ ทรตจงึ ไปถอย 56mm มา พอ เสรจ็ กเ็ หน็ วา่ เลนส์ 35mm นา่ รกั ดี รวม เลนสว์ ายและซมู เปน็ ทงั้ หมด 5 ตวั แต่ จรงิ ๆ เลนสท์ ใี่ ชก้ ม็ อี ยแู่ ค่ 2-3 ตวั เอง ครบั

04 แมวตวั นชี้ อื่ เจา้ เหมยี วครบั เปน็ แมวของบา้ นคณุ จยุ๋ แลว้ ผม เปน็ ทาสแมวอยแู่ ลว้ พอไปบา้ นของเขากช็ อบไปเลน่ กบั แมว เพราะแมวขอ­งตวั เองอยบู่ า้ นทตี่ า่ งจงั หวดั เจา้ เหมยี วจะมคี วาม กวนๆ อย่างเวลาเราจ­ะไปต่างประเทศกัน มันเหมือนรู้ว่า เจา้ ของจะไมอ่ ยกู่ ข็ นึ้ ไปนอนบนกระ­เปา๋ เพอื่ ไมใ่ หเ้ ราเกบ็ ของ หรอื มนั อยากจะไปดว้ ยกไ็ มร่ ู้ และมคี รง้ั หนงึ่ คณุ จยุ๋ กา� ลงั จดั กระเปา๋ เผลอแปบ๊ เดยี วมนั เขา้ ไปนอนในกระ­เปา๋ แลว้ กฉ็ ี่ ซงึ่ กลนิ่ ของฉแี่ มวคอ่ นขา้ งตดิ และเหมน็ ผมจงึ รสู้ กึ วา่ มนั แสบดี

05 ผมเปน็ โรคจติ ชอบกระเปา๋ ใบใหญๆ่ หรอื อะไรทสี่ ามารถจขุ องไดเ้ ยอะๆ ซงึ่ ของบางอยา่ งทใี่ สไ่ วใ้ นกระเปา๋ กไ็ มค่ อ่ ยไดใ้ ชใ้ น ชวี ติ ประจา� วนั ดว้ ยนะ แคข่ อใหม้ ี เพราะพอเอา­ออกจะมคี า� ถามเกดิ ขนึ้ ทนั ทวี า่ ถา้ ตอ้ งใชล้ ะ่ ดงั นนั้ เอาไปดว้ ยกแ็ ลว้ กนั แต่ ไมเ่ ปน็ ไร ผมแบกได้ เพราะตวั ใหญ่ ทา� ใหช้ อบกระเปา๋ ของ Louis Vuitton ใบนี้ ไมว่ า่ จะไปตา่ งจงั หวดั หรอื ตา่ งประเทศ ก็ ชอบถอื ไป เพราะใสข่ องไดเ้ ยอะด...ี ใบเดยี วจบ

06 เหรยี ญรางวลั จาก FUJISAN Marathon เปน็ การวงิ่ มาราธอน รายการแรกใ­นตา่ งประเทศของ­ผม แลว้ กเ็ ปน็ รายการทชี่ อบ มาก เพราะไดว้ งิ่ อยทู่ า่ มกลางววิ ของภเู ขาไฟฟจู ทิ สี่ วยงาม แลว้ เวลาวงิ่ ผา่ นแหลง่ ชมุ ชน คนญปี่ นุ่ จะออกมายนื ใหก้ า� ลงั ใจ รวมถึงมีน�้าหรือขนมมาให้บริการตลอดทาง ท�าให้รู้สึก ประทบั ใจครบั

07 นคี่ อื เหรยี ญรางวลั แรกจากไตรก­ฬี าของผม ปกตผิ มชอบวงิ่ แตเ่ ฉยๆ กบั วา่ ยนา�้ และปน่ั จกั รยาน โดยเฉพาะวา่ ยนา�้ เปน็ กีฬาที่ไม่ถนัดที่สุด แต่พอผ่านรายการแข่งขันว่ิงมาราธอน มาแลว้ กร็ สู้ กึ อยากลองทา้ ทายตวั เอง จงึ สมคั รแขง่ ไตรกฬี า ในรายการนี้ โดยใชเ้ วลาซอ้ ม 3-4 เดอื น ผมรสู้ กึ วา่ มนั เปน็ อกี หนงึ่ ชนดิ กฬี าทที่ า้ ทายความสาม­ารถ แลว้ กต็ อ้ งบา้ ดว้ ย (หวั เราะ) จรงิ ๆ ผมเปน็ คนกลวั ผวิ ดา� มาก แตพ่ อเลอื กเดนิ สายไตรกฬี ากต็ อ้ งทงิ้ ความคดิ นนั้ ไปเลย คอื ทาครมี กนั แดด กเ็ อาไมอ่ ยู่ เพราะเขาจะ­เรมิ่ วา่ ยนา�้ กนั ตงั้ แต่ 6 โมงเชา้ เสรจ็ กป็ น่ั จกั รยาน 42 กโิ ลเมตรตอน 7 โมง และปดิ ทา้ ยดว้ ยวงิ่ 10 กโิ ลเมตรตอน 10 โมง เรยี กวา่ แขนและขานเี่ ปน็ สองสเี ลย เหรียญนี้จึงเป็นเหรียญแรกแห่งความทรงจ�าของผมส�าหรับ ไตรกฬี า

08 คณุ จยุ๋ เปน็ คนทรี่ กั เคารพ เทดิ ทนู แลว้ เรากก็ า� ลงั จะแตง่ งาน กนั ครบั (ยมิ้ ) คเู่ ราเนน้ ความเขา้ ใจกนั มากกวา่ ทกุ วนั นที้ คี่ บ กนั อยา่ งมคี วามสขุ เพราะคยุ ตงั้ แตแ่ รกๆ แลว้ วา่ จะพยายาม ไมท่ ะเลาะกนั หรอื ถา้ ทะเลาะกนั ไมว่ า่ ดว้ ยเรอื่ งอะไรกต็ าม เราตอ้ งเคลยี รก์ นั ใหเ้ รว็ ทสี่ ดุ ไมป่ ลอ่ ยขา้ มวนั เพราะถา้ ทงิ้ ไว้ นานๆ อาจเปน็ การทา� ลายความรสู้ กึ ดๆี ตอ่ กนั

09 เวลานกึ ถงึ อะไรทเี่ ปน็ คกู่ นั คนสว่ นใหญจ่ ะมงุ่ มาทคี่ พู่ ฒุ -จยุ๋ เพราะมีไอเท็มคู่กันเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กางเกง รองเทา้ หรอื หมวก แตส่ าเหตทุ เี่ ลอื กนาฬกิ ามาเปน็ ตวั แทน เพราะเราจะ­ไดม้ เี วลาใหก้ นั (หวั เราะ) นาฬกิ าเรอื นนกี้ ไ็ ปซอื้ ดว้ ยกนั ครบั คณุ จยุ๋ เปน็ คนเลอื กสายกเ็ ลยจะหวานๆ หนอ่ ย

10 คณุ พอ่ คณุ แมเ่ ปน็ คนทใี่ หก้ า� เนดิ ผม ทงั้ ยงั สรา้ งแรงบนั ดาลใจ และพลงั ในการใชช้ วี ติ ใหก้ บั ผมในทกุ วนั นดี้ ว้ ย ทสี่ า� คญั คอื พวกทา่ นเปน็ คนทผี่ มรกั มากทสี่ ดุ เปา้ หมายทตี่ งั้ ไวค้ อื อยาก มหี ลานใหค้ ณุ พอ่ คณุ แมค่ รบั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.