แปรงลา้ งหนา้ สดุ เลศิ ทไี่ มใ่ ชแ่ คท่ า� ความสะอาดผ­วิ

OK! Magazine Thailand - - REPORT -

Nu Skin ageLOC LumiSpa (6,970 บาท) เครอื่ งทำ� ควำมสะอำด ผวิ หนำ้ ทมี่ ำพรอ้ มนวตั กรรมสดุ เลศิ เพยี ง1ขนั้ ตอนในเวลำ2­นำที แตไ่ ดถ้ งึ 7 คณุ ประโยชน์ ตงั้ แตส่ รำ้ งโปรตนี ผวิ ใหมด่ ว้ ยเทคโนโลยี ไมโครพลั ส-์ ออสซเิ ลชนั่ (Micropulse Oscillatio­n) ทำ� ควำมสะอำด ไดอ้ ยำ่ งลำ้� ลกึ โดยไมท่ ำ� รำ้ ยผวิ กบั กลั วำนคิ ซสิ เตม็ หรอื ทรี่ จู้ กั กนั ดี ในฐำนะเครอื่ งนวดยกกระช­บั หนำ้ ชว่ ยกระตนุ้ ใหผ้ วิ สดชนื่ เพม่ิ ควำม กระจำ่ งใส เนยี นนมุ่ รขู มุ ขนกระชบั และผลดั เซลลผ์ วิ ไดอ้ อ่ นโยน หวั แปรงเปน็ ซลิ โิ คน ไมต่ อ้ งกงั วลเรอื่ งแปรงบำนเส­ยี ทรง ทำ� ควำม สะอำดไดง้ ำ่ ย ใชค้ กู่ บั Ageloc LumiSpa Activating Cleanser Sensitive เคลนเซอรท์ คี่ ดิ คน้ ขนึ้ มำเพอื่ ใชก้ บั เครอื่ งลำ้ งหนำ้ นโี้ ดย เฉพำะ มใี หเ้ ลอื ก 4 สตู ร ทงั้ ผวิ มนั ผวิ แหง้ ผวิ ธรรมดำถงึ ผสม และ ผวิ แพง้ ำ่ ย งำนนไี้ ดท้ งั้ หนำ้ สวยผวิ ใสในขนั้ ตอนเดยี ว มำพรอ้ มกบั แทน่ ชำรจ์ ใชง้ ำนสะดวก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.