THE BUSSINESS(MAN) OF BEAUTY

คณุ จอรจ์ -ปยิ วรรพท์ า ตรเี อนกวนศิ นกั ธรุ กจิ หนมุ่ ไฟแรงในวงก­ารเครอื่ งสา� อาง

OK! Magazine Thailand - - THE GUEST -

คนอาจคดิ วา่ การทา� ธรุ กจิ เครอื่ งสา� อาง ตอ้ งเปน็ ผหู้ ญงิ เทา่ นนั้ ถงึ จะเขา้ ใจและประสบ­ความสา� เรจ็ ซงึ่ นกั ธรุ กจิ หนมุ่ คนนี้ พสิ จู นใ์ ห้ OK! ไดเ้ หน็ วา่ ใชว่ า่ ตอ้ งเปน็ ผหู้ ญงิ เสมอไป คณุ จอรจ์ -ปยิ วรรพท์ า ตรเี อนกวนศิ Head of Business Developmen­t บรษิ ทั เอม็ พจี ี คอรป์ อเรชนั่ จา� กดั (มหาชน) ไดส้ านตอ่ ธรุ กจิ แบรนดเ์ ครอื่ ง สา� อางภายใตช้ อื่ วา่ CLOUDA (คลาวดา้ ) ของพสี่ าวใหด้ ขี น้ึ กวา่ เดมิ ดว้ ยมมุ มองของนกั ธรุ กจิ หนมุ่ หนา้ ใหมไ่ ฟแรง

ในฐานะทเี่ ปน็ ผชู้ ายซงึ่ อยู่ในวงการเคร­อื่ งสา� อาง การทา� ธรุ กจิ นยี้ ากไหม และมขี อ้ จา� กดั อะไรบา้ ง ตอ้ งบอกวา่ ความทา้ ทายนนั้ ไมไ่ ดอ้ ยตู่ รงทผี่ มเปน็ ผชู้ าย แต่ เปน็ ความทา้ ทายทธี่ รุ กจิ เครอื่ งสา� อางเปน็ ธรุ กจิ ทมี่ กี ารพฒั นา ไมห่ ยดุ นงิ่ แบรนดต์ อ้ งคดิ และนา� เสนอผลติ ภณั ฑใ์ หมๆ่ ออก มาตอบโจทยผ์ บู้ รโิ ภคอยา่ งตรงใจ ดงั นนั้ ตอ้ งลงแรงและใ­ช้ เวลามากเป็นพิเศษเพื่อท่ีจะเรียนรู้ธุรกิจ ผมโชคดีที่มี ครอบครวั คอยสนบั สนนุ และมที มี งานทมี่ ศี กั ยภาพ มคี วามรู้ และความเชยี่ วชาญ นอกจากนกี้ ารทผี่ มเปน็ ผชู้ าย จงึ ทา� ให้ มคี วามเหน็ ทตี่ า่ งจากผหู้ ญงิ จากการสงั เกต ผหู้ ญงิ จะซอื้ เครอื่ งสา� อางโดยใชอ้ ารมณน์ า� แตเ่ นอื่ งจากเราเปน็ ผชู้ าย ก็ มองโดยใชโ้ ลจกิ นา� ความคดิ เหน็ ทตี่ า่ งกนั มาวเิ คราะห์ ชงั่ นา�้ หนกั แลว้ ตดั สนิ ใจ เพราะฉะนนั้ ผมมองวา่ การอยใู่ นธรุ กจิ นไี้ มย่ ากเกนิ ไป

ปจั จบุ นั โลกออนไลนก์ ลายเปน็ สว่ นหนงึ่ ของชวี ติ ประจา� วนั ทาง CLOUDA รบั มอื กบั เรอื่ งนอี้ ยา่ งไรบา้ ง นอกจากมคี อนเทนตต์ า่ งๆ ผา่ นสอื่ ออนไลน์ (Facebook, Line, Website) แลว้ เรายงั เปน็ พารท์ เนอรก์ บั มารเ์ กต็ เพลส ชนั้ นา� ตา่ งๆ ของเมอื งไทย ไมว่ า่ จะเปน็ Lazada, Konvy และ Beauticool เพอื่ ทจี่ ะเพมิ่ ความสะดวกใ­นการซอื้ สนิ คา้ ให้แก่ลูกค้า โดยทุกๆ ช่องทางล้วนมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ อยา่ งตอ่ เนอื่ ง แลว้ ยงั ไดจ้ บั มอื กบั พารท์ เนอรเ์ อเจนซี่ และ บิวตี้บล็อกเกอร์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าได้รู้จักแบรนด์ CLOUDA และสนิ คา้ ของเรามากข­นึ้

ลา่ สดุ ทาง CLOUDA ไดร้ บั รางวลั จาก OK! Beauty Choice 2018 ถงึ 2 รางวลั ดว้ ยกนั รสู้ กึ อยา่ งไรบา้ ง ผมภมู ใิ จมากทไี่ ดร้ บั OK! Beauty Choice 2018 เปน็ รางวลั ทกี่ ารนั ตคี ณุ ภาพสนิ คา้ CLOUDA จากการทที่ มี งานไดท้ มุ่ เท ใชเ้ วลาในการคน้ ควา้ ผลติ สนิ คา้ ทมี่ นี วตั กรรมและคณุ ภาพ ให้เหมาะสมกับผิวคนไทยอย่างแท้จริง ซึ่งคุ้มค่ามากกับ รางวลั และผลลพั ธท์ ไี่ ดร้ บั

ชว่ ยเลา่ ถงึ ผลติ ภณั ฑท์ ี่ไดร้ บั รางวลั OK! Beauty Choice 2018 หนอ่ ยได้ไหม สนิ คา้ ทไี่ ดร้ างวลั ในปนี ี้ คอื แปง้ กนั แดด CLOUDA Smooth and Stay Oil Control Pressed Powder SPF20 ซงึ่ เปน็ ปที ี่ 2 กบั ฮโี รโ่ ปรดกั สข์ องเรา แปง้ กนั แดดคลาวดา้ ตอบโจทยผ์ ใู้ ช้ ไดเ้ ปน็ อยา่ งดี ดว้ ยจดุ เดน่ ตรงแปง้ ทเี่ นอื้ เนยี นละเอยี ด ให้ ความสมั ผสั ทสี่ บายผวิ แตใ่ นขณะเดยี วกนั กย็ งั คมุ มนั ไดด้ เี ลศิ ไมเ่ ปน็ คราบ ดเู ปน็ ธรรมชาติ และยงั สามารถปกปอ้ งแสงแดด ไดด้ อี กี ดว้ ย นอกจากนยี้ งั มอี โลเวรา่ และโจโจบ้ าออยลใ์ นแปง้ เป็นตัวช่วยบ�ารุงให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น ส่วนอีกรางวัลที่ได้รับคือ สนิ คา้ ใหม่ CLOUDA Micellar 1-Step Cleansing Water เปน็ เมกอพั รมี ฟู เวอรท์ ใี่ ชง้ านงา่ ย แคส่ เตป็ เดยี วจบ สามารถ ทา� ความสะอาดเ­ครอื่ งสา� อางและมลภา­วะแมร้ อบดวงตาและ

รมิ ฝปี าก อกี ทงั้ ยงั มาพรอ้ มสว่ นผสมทบี่ า� รงุ ผวิ อยา่ งทบั ทมิ ซากรุ ะ และคาโมมาย­ล์ ซง่ึ ทงั้ สามสว่ นนจี้ ะชว่ ยลดจดุ ดา่ งดา� บนใบหนา้ เพมิ่ ความกระจา่ งใส คนื ความชมุ่ ชนื้ ใหผ้ วิ โดย ไมท่ า� ใหเ้ กดิ การระคายเค­อื ง เหมาะกบั ทกุ สภาพผวิ แมเ้ ปน็ ผวิ ทแี่ พง้ า่ ยกต็ าม

CLOUDA วางแผนและต­งั้ เปา้ หมายในอนาค­ตไวอ้ ยา่ งไร จะมกี ารออกสนิ คา้ เพมิ่ เตมิ เพอื่ ใหค้ รบเซต็ มากขนึ้ ซงึ่ ปลาย

ปนี จี้ ะมสี นิ คา้ ใหมอ่ กี 5 ตวั ดว้ ยกนั คอื อายไลเนอร์ ลปิ ซรี สี ์ ใหม่ คลนี ซงิ่ วอเตอร์ สา� ลี และมสิ ตน์ า�้ แรบ่ า� รงุ ผวิ หนา้ สว่ น ปหี นา้ จะมี 2 ตวั เปน็ เซรมั่ บา� รงุ ผวิ หนา้ และมอยซเ์ จอไรเซอร์ โดยจะใช้ส่วนผสมที่มีนวัตกรรม และพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ ทกุ ๆ ตวั มสี ารบา� รงุ ตรงตามจดุ เดน่ ของแบรนด์ เพอื่ ใหล้ กู คา้ ไดใ้ ชใ้ นสงิ่ ทดี่ ที สี่ ดุ สว่ นทางดา้ นการตลาดมแี พลนทจี่ ะเพมิ่ ชอ่ งทางการขาย­ทงั้ ออฟไลนแ์ ละออนไลน์ ทง้ั ในประเทศแล­ะ ตา่ งประเทศ อยา่ งในประเทศล­าว CLOUDA ไดเ้ ปดิ ตลาดและ วางจา� หนา่ ยสนิ คา้ ไปเปน็ ทเี่ รยี บรอ้ ยแลว้ และกา� ลงั จะขยาย ไปประเทศอนื่ ๆ เชน่ จนี ทผี่ า่ นมา เราไดผ้ ลติ คอนเทนต์ ภาษาจนี มพี ารท์ เนอรก์ บั เอเจนซใี่ นการทา� คอนเทนตใ์ หค้ นจนี เหน็ อยเู่ สมอ ถา้ เสริ ช์ ไปตขู้ องจนี วา่ แบรนดเ์ ครอื่ งสา� อางไทยยอด นยิ มมแี บรนดใ์ ดบา้ ง กจ็ ะพบวา่ CLOUDA เปน็ หนงึ่ ในนนั้

เซเลบริตี้: ปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ สัมภาษณ์: สัญฐิติ บุญแสวง สถานที่: MOTIF ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ โทร. 0-2160-5984

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.