INDIAN FEVER

ทำ� ควำมรจู้ กั ซอรบั ห์ รำจ เจน และปจู ำ ชำรม์ ำ สองนกั แสดงนำ� จำก มหำกำลี เทวพี ทิ กั ษโ์ ลก ซรี สี แ์ ดนภำรตะทฮี่ อตทสี่ ดุ ในตอนนี้

OK! Magazine Thailand - - THE GUEST -

กระแสหนงั อนิ เดยี ทมี่ าแรง แซงจนหยดุ ไมอ่ ยู่ คณุ แอน-จกั รพงษ์ จกั ราจฑุ าธบิ ดิ์ หรอื แอน JKN จงึ ไมพ่ ลาด ทจี่ ะนา� เอาซรี สี อ์ นิ เดยี ดๆี อยา่ งมหากาลี เทวพี ทิ กั ษโ์ ลก เขา้ มาฉายในประเทศไทย โดยรว่ มจบั มอื กบั ทาง ชอ่ ง 3 และยงั ไดเ้ ชญิ สองนกั แสดงนา� มารว่ มโปรโมตซรี สี ท์ เ่ี มอื งไทย งานนี้ OK! จงึ ไมพ่ ลาดทจี่ ะไปทา� ความรจู้ กั พรอ้ ม พดู คยุ กบั ซอรบั ห์ ราจ เจน และ ปจู า ชารม์ า สองนกั แสดงนา� ทที่ งั้ หลอ่ ทงั้ สวย และมากความสามารถ นอกจากจะเดนิ ทาง มาโปรโมตซรี สี แ์ ลว้ ทงั้ คยู่ งั มารว่ มงานแฟนมที ตงิ้ กบั แฟนคลบั ชาวไทย และถา่ ยรายการ Anne Show อกี ดว้ ย

การเดนิ ทางมาเมอื งไทยในครงั้ นี้ไดท้ า� อะไรบา้ งคะ ซอรบั ห:์ นเี่ ปน็ ครงั้ แรกทผี่ มไดม้ าทา� งานกบั ทาง JKN ซงึ่ ครงั้ นี้ เรามาเพอื่ โปรโมตซรี สี ม์ หากาลี เทวพี ทิ กั ษโ์ ลก ทฉ่ี ายทาง ชอ่ ง 3 ซงึ่ ผมกไ็ มไ่ ดค้ าดหวงั วา่ จะเจอแฟนๆ ทชี่ อบ และรกั ซีรีส์เรื่องนี้อย่างท่วมท้นขนาดนี้ ผมขอแค่ให้ทุกคนรักซีรีส์ เรอื่ งนี้ และดไู ปใหเ้ รอื่ ยๆ จนจบ เพราะวา่ มนั มอี ะไรทน่ี า่ ตดิ ตามจนถงึ ตอนจบครบั

ซรี สี เ์ รอื่ งมหากาลี เทวพี ทิ กั ษ์โลก เปน็ เรอื่ งเกยี่ วกบั อะไร ปจู า: ทาง JKN เชญิ ฉนั มาเมอื่ 9 เดอื นทแี่ ลว้ เพอ่ื มาโปรโมต ซรี สี ม์ หาภารตะ ตอนนนั้ ไดพ้ ดู ถงึ เรอื่ ง มหากาลี นดิ หนอ่ ย แต่ครั้งนี้ฉันมาเพื่อโปรโมตซีรีส์นี้อย่างเต็มตัว โดยเรื่อง มหากาลี เปน็ เรอื่ งราวเกยี่ วกบั การเดนิ ทางของปารวตที จี่ ะ กลายเปน็ มหากาลี การเดนิ ทางผา่ นความรกั การไดร้ บั การ สนบั สนนุ จากผชู้ ายทรี่ กั เพราะทกุ ครงั้ ทปี่ ารวตมี ปี ญั หา เธอ จะวงิ่ เขา้ หาพระศวิ ะแลว้ ขอความชว่ ยเหลอื พระศวิ ะจะถาม เสมอวา่ ทา� ไมตอ้ งชว่ ย ในเมอื่ เธอชว่ ยตวั เองได้ โดยพระศวิ ะ เป็นเหมือนผู้ที่พยายามผลักดันให้ปารวตีช่วยเหลือตัวเอง ใหไ้ ด้ ซงึ่ แกน่ ของเรอื่ งคอื ความรกั ทพี่ ระศวิ ะผลกั ดนั ใหม้ หา กาลแี กป้ ญั หาดว้ ยพลงั ขา้ งในของตวั เธอเอง เหมอื นชว่ ยให้ ผหู้ ญงิ คน้ พบพลงั ในตวั เอง

การแสดงและการถา่ ยทา� เรอื่ งนยี้ ากไหม อะไรคอื สว่ น ทยี่ ากทสี่ ดุ ในการถา่ ยทา� ปจู า: ตอนแรกทไี่ ดร้ บั บทนี้ ฉนั สารภาพเลยวา่ ไมอ่ ยากรบั แตส่ ติ ธาท กมุ าร ทวิ ารี คนทสี่ รา้ งมหากาลแี ละมหาภารตะ พยายามเกลยี้ กลอ่ มฉนั เราใชเ้ วลา 2 ชวั่ โมงนงั่ คยุ และอา่ น สครปิ ตบ์ ทแรก ซงึ่ เปน็ ตอนทพี่ ระศวิ ะพยายามลนุ้ ใหป้ ารวตี แสดงพลงั ภายในตวั เองออกมา ดว้ ยการยวั่ ยตุ า่ งๆ พอมานงั่ อา่ นกร็ สู้ กึ อยากเลน่ เลยคะ่ ซงึ่ กใ็ ชเ้ วลานานพอสมควรทจี่ ะ ท�าให้เชื่อว่าฉันจะเป็นเทวีองค์นั้นได้ ส่วนสิ่งที่ยากที่สุด สา� หรบั ฉนั คดิ วา่ นา่ จะเปน็ การทตี่ อ้ งเลน่ หลายปางหรอื หลาย อวตารของปารวตี แตล่ ะปางจะตอ้ งใชเ้ วลาในการแตง่ หนา้ และแตง่ ตวั คอ่ นขา้ งนาน สมาธติ อ้ งสงู มาก แตล่ ะปางจะมี ลกั ษณะทแี่ ตกตา่ งกนั ไป โดยเฉพาะอยา่ งยงิ่ ความตอ่ เนอื่ ง ในการแสดง จะตอ้ งแสดงออกในบคุ ลกิ ลกั ษณะของตวั ละคร ใหโ้ ดดเดน่ จนคนดแู ยกออกและสามารถบอกไดว้ า่ องคน์ เี้ ปน็ เทวอี งคไ์ หน ในเรอื่ งฉนั ตอ้ งสวมบทบาทถงึ 40 กวา่ ปาง ซอรบั ห:์ ผมกเ็ หมอื นกนั ครบั พอไดร้ บั บทเปน็ พระศวิ ะ ผม กไ็ มอ่ ยากรบั เลน่ เหมอื นกบั ปจู า เพราะดเู หมอื นจะยาก ซงึ่ คนที่สามารถเกล้ยี กล่อมผมได้คนเดียวก็คือสิตธาท กุมาร

เทวรี ทเี่ ปน็ ทงั้ ผอู้ า� นวยการสรา้ งและผกู้ า� กบั ซงึ่ การรบั บท เปน็ พระศวิ ะทจี่ ะตอ้ งอยใู่ นสภาวะทนี่ งิ่ มากๆ ไมค่ อ่ ยแสดง ความรู้สึก สีหน้าดูเรียบเฉยเหมือนนักพรต ถือได้ว่าเป็น บทบาทที่ยิ่งใหญ่และท้าทายที่สุดของผมเลยก็ว่าได้ สิ่งที่ ส�าคัญท่ีสุดในการเป็นนักแสดง คือต้องท�าอะไรที่ก้าวข้าม ความท้าทายของตัวเองให้ได้ เพราะบทนี้จะต้องเล่นเป็น มหาเทพผยู้ งิ่ ใหญท่ เี่ ปย่ี มไปดว้ ยพลงั ในฐานะเทพผปู้ กครอง ไตรโลก และในฐานะพระสวามขี องพระนางปารวตผี มู้ นั่ คง ในความรกั มาหลายชาตภิ พ ซงึ่ ผมตอ้ งถา่ ยทอดความเปน็ เทพไมใ่ ชม่ นษุ ยจ์ นนา่ เคารพยา� เกรงครบั เพราะจรงิ ๆ ผมไมไ่ ด้ เปน็ คนทมี่ ลี กั ษณะนง่ิ ๆ ออกจะตดิ ขเี้ ลน่ ดว้ ยซา�้ ไป แตเ่ มอื่ มารบั บทเปน็ พระศวิ ะ ซงึ่ เปน็ เทพของเหลา่ มวลเทพ กอ่ นอนื่ กต็ อ้ งทา� ใหต้ วั เองเชอื่ กอ่ นวา่ เราคอื พระศวิ ะ ผมตอ้ งทา� สมาธิ อยา่ งหนกั และการแสดงออกทางสายตาสว่ นใหญ่ นอกนนั้ ไมค่ อ่ ยมปี ญั หาครบั ถงึ ตอนนผี้ มดใี จมากทเี่ ปน็ สว่ นหนงึ่ ใน ซรี สี เ์ รอื่ งนี้

ในฐานะนกั แสดง ทงั้ คคู่ ดิ วา่ ตอนนมี้ อี ะไรทตี่ อ้ งพฒั นา อกี ไหม ปจู า: ในฐานะนกั แสดง การพฒั นาศกั ยภาพของตวั เองเปน็ เรอื่ งทตี่ อ้ งทา� สง่ิ ทสี่ า� คญั ทสี่ ดุ คอื บทตอ้ งแมน่ ตอ้ งเขา้ ใหถ้ งึ ตัวละคร และที่ส�าคัญ ต้องเกลี้ยกล่อมตัวเองว่าเราคือ ตัวละครตัวนั้น ซึ่งคนที่จะเป็นกระจกส่องถึงฝีมือและการ พฒั นาไดค้ อื กลมุ่ คนดแู ละแฟนคลบั เหน็ ไดช้ ดั วา่ คนดขู อง ฉนั เพมิ่ มากขนึ้ เมอื่ มารบั บทมหากาลี เพราะจรงิ ๆ บทนมี้ ี ความยากและทา้ ทายมาก ผกู้ า� กบั เกง่ ทมี งานทกุ คนเสรมิ ใหฉ้ นั สามารถแสดงออกมาได้ และสอดประสานความรสู้ กึ กนั ไดด้ ี โดยเฉพาะกบั ซอรบั ห์ เราสองคนสนทิ กนั ตงั้ แตเ่ รา เลน่ เรอื่ งมหาภารตะ ซอรบั ห:์ ผมคดิ ไมแ่ ตกตา่ งจากปจู า เพราะการทา� งานในซรี สี ์ แต่ละเรื่อง เป็นเหมือนบันไดในการเสริมให้เราได้ก้าวผ่าน ความยาก อปุ สรรคทคี่ ดิ วา่ เราทา� ไมไ่ ด้ ผกู้ า� กบั มสี ว่ นอยา่ ง มากที่ช่วยดึงศักยภาพในตัวของนักแสดงให้เล่นได้ตาม บทบาททเี่ ขาไดร้ บั สา� หรบั ตวั นกั แสดงเองกต็ อ้ งมวี นิ ยั ในการ ทจี่ ะจา� บทใหแ้ มน่ ตอ่ บทกบั คนอนื่ ไดอ้ ยา่ งตอ่ เนอื่ ง

หลังจากที่มหากาลีออนแอร์ไปได้ระยะหนึ่งทั้งในไทย อนิ เดยี และทวั่ เอเชยี กระแสตอบรบั เปน็ อยา่ งไร ซอรบั หแ์ ละปจู า: ไมไ่ ดค้ าดหวงั วา่ จะไดร้ บั การตอบรบั มาก ขนาดนี้ ปจู า: ถา้ เทยี บกบั ครงั้ ทแี่ ลว้ ครงั้ นเี้ ดนิ ทางมาถงึ กรงุ เทพฯ คนทมี่ ารบั ทสี่ นามบนิ มมี ากขนึ้ แฟนคลบั ทมี่ ารบั ตะโกนเรยี ก ชอื่ เยอะมาก ไมค่ ดิ วา่ จะเยอะขนาดนี้ กเ็ ลยคดิ เขา้ ขา้ งตวั เอง ว่าซีรีส์มหากาลี คงดังมากในประเทศไทยจริงๆ คือต้อง

ขอบคุณแฟนๆ ชาวไทยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี แอบ ตดิ ตามขา่ วตอนทม่ี หากาลอี อกอากาศวนั แรก แลว้ เรตตงิ้ นา� เปน็ อนั ดบั หนงึ่ เลน่ เอาปลมื้ มากๆ เลย ซอรบั ห:์ สา� หรบั ผมนนั้ มาเมอื งไทยกห็ ลายครงั้ แตค่ รงั้ นเี้ี ปน็ ครงั้ แรกของผมทมี่ าในฐานะนกั แสดง และเหน็ การตอ้ นรบั อย่างอบอุ่นจากแฟนๆ ผมรู้สึกเหมือนตัวเองได้อยู่ในบ้าน ทกุ คนทา� ใหผ้ มรสู้ กึ อบอนุ่ ใจมากๆ การทแี่ ฟนๆ ชนื่ ชมและ อตุ สา่ หม์ ารบั พวกเราสองคน ตอ้ งยนื รอนานๆ ผมซาบซงึ้ ใจ มากที่การท�างานอย่างหนักก็ให้รางวัลเราด้วยความรักจาก แฟนๆ ครบั

การทา� งานรว่ มกนั กบั คณุ ปจู าเปน็ อยา่ งไรบา้ ง เลา่ ให้ ฟงั หนอ่ ยคะ่

ซอรบั ห:์ สนกุ ครบั (ยมิ้ ) เราสองคนสนทิ กนั ตงั้ แตเ่ ลน่ เรอื่ ง มหาภารตะ ประมาณ 5 ปที แี่ ลว้ ซงึ่ เปน็ เรอื่ งทใี่ ชเ้ วลาถา่ ยทา� นานเป็นปีๆ ตอนนั้นผมเล่นเป็นกฤษณะเทพ ผู้ที่สนิทกับ เจา้ ชายอรชนุ คนทเี่ ลน่ บทนคี้ อื ชาเฮยี ร์ ชคี และภายหลงั ใน เรอื่ ง ปจู า ซงึ่ รบั บทเปน็ เทราปตี กเ็ ขา้ มาเปน็ มเหสขี องพนี่ อ้ ง ทงั้ 5 คนในเรอื่ ง ผมกบั ปจู าเปน็ เพอื่ นทดี่ ตี อ่ กนั และผมคอย ใหค้ วามชว่ ยเหลอื และเปน็ ทปี่ รกึ ษาของเขา เราสามคนสนทิ กนั มากครบั เพราะฉะนน้ั พอมาเลน่ เรอื่ งนี้ เราจนู กนั ไว ปจู า เปน็ คนเกง่ มวี นิ ยั และทมุ่ เทกบั งานแบบสดุ ๆ แตส่ งิ่ ทผี่ มชอบ ในตวั เธอคนนคี้ อื ความเปน็ คนทมี่ อี ารมณข์ นั และโกะ๊ ๆ ครบั

แลว้ สา� หรบั คณุ ปจู า ในการทา� งานรว่ มกบั คณุ ซอรบั ห์ เปน็ อยา่ งไรบา้ งคะ ปจู า: สนกุ มากเลยคะ่ (หวั เราะ) เวลาเราอยดู่ ว้ ยกนั ชอบแยง่ กนั พดู และเลน่ กนั เหมอื นเดก็ เพราะความทสี่ นทิ กนั มาก เวลาเลน่ หรอื เขา้ บทกต็ อ้ งทา� สมาธิ ไมใ่ หเ้ ผลอหวั เราะออกมา เพราะซอรบั หเ์ วลาเลน่ เปน็ พระศวิ ะ มาดของเขาตอ้ งนงิ่ ดู นา่ เกรงขาม และในเรอ่ื งเขาเลน่ เปน็ พระสวามขี องเรา ฉนั ก็ ตอ้ งแสดงใหเ้ ตม็ ทวี่ า่ รกั สวามเี หลอื เกนิ จนไมม่ ตี ามองใคร สวามคี อื ชวี ติ ทง้ั หมดของพระแมก่ าลแี ละปารวตี ซงึ่ ฉนั กท็ า� ออกมาได้ดี ภาพที่ออกมาจะเห็นได้ว่าระหว่างปารวตีและ พระศวิ ะนนั้ ตา่ งรกั กนั มาก รกั เดยี วใจเดยี ว ซอรบั หเ์ ลน่ รบั สง่ กบั ฉนั ไดอ้ ยา่ งลนื่ ไหล ตอ้ งขอบคณุ เขาดว้ ยคะ่ (หนั ไปยมิ้ ให้ ซอรบั ห)์

การมาท�างานร่วมกับ JKN ครั้งนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง มอี ะไรจะบอกกบั ทาง JKN ไหม ปจู า: ขอพดู ในนามของเราสองคนนะคะ เพราะนเี่ ปน็ ครงั้ ที่ 2 ทฉี่ นั ไดร้ ว่ มงานกบั JKN รสู้ กึ อบอนุ่ และมคี วามเปน็ มติ ร สูง พนักงานทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับพวกเรา อยา่ งดี ทมี งานทา� งานกนั อยา่ งมอื อาชพี ฉนั รกั คณุ แอนมาก คณุ แอนเปน็ คนมเี อเนอรจ์ สี้ งู มาก ถา้ เธอเขา้ มาในหอ้ งไหน สายตาทกุ คจู่ ะจอ้ งจบั ไปทเ่ี ธอ และเมอื่ ฉนั กบั ซอรบั หต์ อ้ งมา เปน็ แขกในรายการ Anne Show ทเี่ ธอเปน็ พธิ กี ร ฉนั และ ซอรบั หร์ สู้ กึ เหมอื นวา่ เรานงั่ อยใู่ นหอ้ งรบั แขกของบา้ นเพอื่ น อบอุ่นและเป็นกันเองมากๆ ฉันและซอรับห์สนุกกับการ ทา� งานกบั ทมี JKN โดยเฉพาะทมี ทดี่ แู ลพวกเรา

นอกจากซรี สี เ์ รอ่ื ง มหากาลี ตอนนที้ งั้ คมู่ ผี ลงานอะไร ใหต้ ดิ ตามกนั บา้ ง ปจู า: สา� หรบั ฉนั ตอนนี้ ถา้ จะรบั เลน่ เรอื่ งใหม่ คดิ วา่ คงขอ อะไรทเ่ี บาๆ กวา่ นหี้ นอ่ ย (หวั เราะ) เพราะมหากาลนี ถี่ อื วา่ เป็นบทที่หนักหน่วงที่สุดทั้งในเรื่องของการแต่งตัวและการ แสดงเลยคะ่ ซอรับห์: ส�าหรับผมมีคอสตูมซีรีส์เรื่อง พอรุส ทีมสร้าง เดียวกันกับมหาภารตะและมหากาลีครับ ส่วนผลงานใน อนาคตผมรับเล่นซีรีส์ทางประวัติศาสตร์ เรื่องจันทรคุปต์ โดยเลน่ เปน็ ผรู้ า้ ย ผมวา่ บทดทู า้ ทายดี อยา่ งไรกต็ าม แฟนๆ กอ็ ยา่ เกลยี ดผมแลว้ กนั นะครบั

ซอรบั หแ์ ละปจู า รว่ มงานแฟนมที ตงิ้ และ ถา่ ยรายการ Anne Show ทรี่ า้ น Caffe Bene เดอะมอลลบ์ างแค ชน้ั 1

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.