13TH ANNIVERSARY LUCKY NUMBER

คำ�่ คนื สดุ พเิ ศษฉลองครบรอบ 13 ปี นติ ยสำร OK!

OK! Magazine Thailand - - OK! AWARDS 2018 -

มาอกี ครงั้ อยา่ งยงิ่ ใหญส่ า� หรบั งาน OK! Awards หลังจากว่างเว้นการจัดงานไป 1 ปี โดยในปนี จี้ ดั ขนึ้ ในวาระครบรอบ 13 ปขี องนติ ยสาร OK! ประเทศไทย เป็นที่มาของธีมเก๋ๆ ในชื่อ Lucky Number เพราะในขณะที่เลข 13 อาจเป็นสัญลักษณ์ของ ความโชครา้ ย แตพ่ วกเราชาว OK! กลบั คดิ วา่ นคี่ อื เลขแหง่ ความโชคดี ทกี่ า� ลงั จะนา� พาเรากา้ วไปสปู่ ที ี่ 14 อนั สดใส

ในคา�่ คนื นนั้ หอ้ งไทยจติ รลดา แกรนด์ บอลลมู โรงแรมแบงคอ็ ก แมรอิ อท มารค์ สี ์ ควนี สป์ ารค์ ไดร้ บั การเนรมติ อยา่ งสวยงาม พรอ้ มกบั ฟดู้ สเตชนั่ จากหอ้ งอาหารตา่ งๆ ของทางโรงแรมทขี่ นเอาเมนไู ฮไลตม์ าใหแ้ ขก ผมู้ เี กยี รตไิ ดอ้ มิ่ อรอ่ ยกนั แบบจใุ จ ซงึ่ เมอื่ ถงึ เวลา 18.00 น. แขกผมู้ เี กยี รติ กเ็ รมิ่ ทยอยมารว่ มงานแบบเสอื้ ผา้ หนา้ ผมจดั เตม็ ในธมี Lucky Red & Elegant Black อยา่ งคบั คงั่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.