The Winners

OK! Magazine Thailand - - OK! AWARDS 2018 -

แล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการประกาศ รางวลั OK! Awards 2018 ซงึ่ ทางนติ ยสาร OK! เปดิ โอกาสให้ผู้อ่านสามารถโหวตให้กับเซเลบริตี้และศิลปินที่ ชนื่ ชอบที่ www.okmagazine-thai.com จนไดร้ ายชอื่ ผคู้ วา้ รางวัลในสาขาต่างๆ เพื่อขึ้นรับรางวัลในคืนนี้ โดยทาง นติ ยสาร OK! ยงั มกี ารถา่ ยทอดสดผา่ น Facebook Live เพอื่ ใหผ้ ชู้ มทางบา้ นไดร้ ว่ มบรรยากาศประทบั ใจไปพรอ้ มกนั หลังจากกล่าวต้อนรับ พิธีกรในงานทั้งอั๋น-ภูวนาท คนุ ผลนิ และหนงิ -ศรยั ฉตั ร กญุ ชรฯ จรี ะแพทย์ กพ็ าเราเขา้ สู่ช่วงของการประกาศรางวัล ประเดิมที่รางวัลแรก ได้แก่ รางวลั Media Darling หรอื ขวญั ใจสอื่ มวลชน ซงึ่ ไดเ้ ซเลบรติ ี้ สาวสวยคณุ ปอ-ศกี ญั ญา ศกั ดเิ ดช ภาณพุ นั ธ์ เปน็ ผปู้ ระกาศ โดยผู้ที่คว้ารางวัลนี้ไปครองก็คือนาย-ณภัทร เสียงสมบุญ ตอ่ กนั ทรี่ างวลั Cool Kid มอบใหก้ บั หนนู อ้ ยวยั ใสขวญั ใจ มหาชน โดยสาวสวยรกั เดก็ คณุ ตกิ๊ -วลิ าสนิ ี ธญั ญวเิ ศษศลิ ป์ เปน็ ผปู้ ระกาศรางวลั ใหก้ บั นอ้ งชใู จ-ณอร ศรหี มอก ลกู สาว ของกอลฟ์ ฟกั กลงิ้ ฮโี ร่ แรป็ เปอรช์ อื่ ดงั ซงึ่ ควา้ รางวลั นไี้ ป ดว้ ยคะแนนถลม่ ทลาย

นอกจากรางวัลจากการโหวตของ มหาชนแล้ว ทางนิตยสาร OK! ยังมอบ รางวลั Spotlight ใหก้ บั บคุ คลหรอื กลมุ่ บคุ คล ที่สร้างกระแสและมีความโดดเด่นเหมือนอยู่ ทา่ มกลางแสงสปอตไลตซ์ งึ่ ตดั สนิ โดยทมี งาน OK! เอง ผู้ที่คว้ารางวัลนี้ไปครองก็คือ นักแสดงและทีมสร้างภาพยนตร์เรื่อง ฉลาด เกมสโ์ กง ผกู้ า� กบั คณุ บาส-นฐั วฒุ ิ พนู พริ ยิ ะ กบั สนิ -ยงยทุ ธ ทองกองทนุ ผบู้ รหิ าร GDH ขนึ้ รบั รางวลั บนเวที สว่ นอกี หนงึ่ รางวลั มอบใหก้ บั ทีมนักแสดงและผู้สร้างละครเรื่อง บพุ เพสนั นวิ าส ซงึ่ หนอ่ ง-อรโุ ณชา ภาณพุ นั ธ์ุ และผกู้ า� กบั ใหม-่ ภวตั พนงั คศริ ิ เดนิ ทางมา รบั รางวลั ดว้ ยตวั เอง

ตอ่ กนั ทรี่ างวลั Flashbulb ทมี่ อบใหก้ บั เซเลบรติ รี้ นุ่ ใหมท่ นี่ า่ จบั ตามอง โดยมคี ณุ เปป็ -ณพสทิ ธิ์ เทยี่ งธรรม ขน้ึ ประกาศ รางวลั ใหก้ บั ลกู หนงั -ศตี ลา วงษก์ ระจา่ ง นา่ เสยี ดายทลี่ กู หนงั เดนิ ทางมารบั รางวลั ไมไ่ ด้ คณุ แมเ่ ปล้ิ -หทั ยา วงษก์ ระจา่ ง จงึ ขนึ้ รบั รางวลั แทน ตามมาดว้ ยรางวลั Female Rising Star ทไี่ ดแ้ หวนแหวน-ปวรศิ า เพญ็ ชาติ มาประกาศรางวลั ใหก้ บั เฌอปราง อารยี ก์ ลุ แถมปดิ ทา้ ยสองสาวยงั สรา้ งชอ็ ตประทบั ใจดว้ ยการทา� ทา่ องุ๋ องุ๋ เรยี กแสงแฟลชจากสอื่ มวลชนอกี ตา่ งหาก สว่ นรางวลั Male Rising Star ไดท้ อย-ปฐมพงษ์ เรอื นใจดี เจา้ ของรางวลั เมอื่ ครงั้ ทแี่ ลว้ ขนึ้ มาประกาศรางวลั ใหก้ บั เดอะทอยส-์ ธนั วา บญุ สงู เนนิ เรยี กวา่ สองทอยอยบู่ นเวทเี ดยี วกนั และควา้ รางวลั เดยี วกนั แตค่ นละปเี ทา่ นนั้ และปดิ ทา้ ยชว่ งนกี้ บั รางวลั Shipped Couple คจู่ นิ้ ฟนิ เวอร์ ทไี่ ดเ้ ตา๋ -เศรษฐพงศ์ เพยี งพอ ตน้ กา� เนดิ คจู่ นิ้ ในตา� นานมาประกาศรางวลั ใหก้ บั ครสิ -พรี วสั แสงโพธริ ตั น์ และสงิ โต-ปราชญา เรอื งโรจน์ คจู่ นิ้ ขวญั ใจสาววายทวั่ เอเชยี

ส่วนปีนี้รางวัลของผู้หญิงที่แต่งตัวดีที่สุดหรือ Most Stylish Woman ตกเปน็ ของเซเลบรติ สี้ าวเกง่ อยา่ งคณุ แววธรี วลั ค์ุ เตชะอบุ ล สว่ นรางวลั หนมุ่ มาดแมนทคี่ วา้ หวั ใจผชู้ าย แมนๆ ดว้ ยกนั หรอื รางวลั Man’s Man ตกเปน็ ของนกั แสดง หนมุ่ หลอ่ ลา�่ กอ๊ ต-จริ ายุ ตนั ตระกลู ปดิ ทา้ ยทรี่ างวลั สา� หรบั สาวที่ทั้งสวยทั้งฮอตและดูดีในสายตาผู้หญิงด้วยกันหรือ Female Hot Stuff ตกเปน็ ของมวิ -นษิ ฐา จริ ยงั่ ยนื โดยมี คณุ ดาว-พอฤทยั ณรงคเ์ ดช ผจู้ ดั ละครเรอื่ งลา่ สดุ ของเธอขนึ้ ประกาศรางวลั ความจรงิ แลว้ ยงั มอี กี หลายรางวลั ทผี่ ไู้ ดร้ บั ไมส่ ามารถ มารว่ มงานได้ แตก่ ย็ งั ฝากคลปิ นา่ รกั ๆ มาขอบคณุ แฟนๆ ที่ ชว่ ยกนั โหวตใหพ้ วกเขา เรยี กวา่ เวที OK! Awards ในคนื นี้ ทงั้ สนกุ ทงั้ อบอนุ่ เลยทเี ดยี ว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.