THE NEW EXOTIC BEGINS

แฟลก็ ชพิ สโตร์ใหมล่ ำ่ สดุ ของเครอื่ งหนงั สดุ คลำสสกิ PELLEVAH

OK! Magazine Thailand - - STYLE FOCUS -

เมอื่ ความงดงามสไตลเ์ อก็ โซตกิ (Exotic) เรมิ่ ตน้ เสน้ ทางใหมอ่ กี ครงั้ เพอื่ ตอกยา�้ ความสา� เรจ็ ของ PELLEVAH (เปเลวา) แบรนดเ์ ครอ่ื งหนงั สญั ชาตไิ ทย ทส่ี วยโดดเดน่ ตนื่ ตาตอ้ งใจในระดบั อนิ เตอรเ์ นชนั่ แนล

ส�ำหรับสาวแฟชั่นนิสต้าผู้หลงใหลในกระเป๋าใบสวยเป็น พเิ ศษ รวมถงึ หลงใหลในเสนห่ ข์ องหนงั แบบเอก็ โซตกิ (Exotic) อยา่ งสดุ จติ สดุ ใจ เชอื่ ไดเ้ ลยวา่ ตอ้ งรอ้ งวา้ วกบั ขา่ วดี ลา่ สดุ นแี้ นๆ่ เพราะแบรนดเ์ ครอื่ งหนงั เอก็ โซตกิ สญั ชาตไิ ทย อยา่ ง PELLEVAH (เปเลวา) ไดเ้ ปดิ แฟลก็ ชพิ สโตรแ์ หง่ ใหมท่ ี่ โรงแรมอนนั ตรา สยาม กรงุ เทพฯ เมอื่ ไมน่ านมานี้ ย้อนไปถึงแฟล็กชิพสโตร์แห่งแรกของแบรนด์เครื่อง หนงั PELLEVAH ทโี่ รงแรมอนิ เตอรค์ อนตเิ นนตลั กรงุ เทพฯ ซงึ่ เพงิ่ เปดิ ตวั ไปเมอื่ ปลายปี 2560 ทผี่ า่ นมานเี้ อง เรยี กวา่ ไดร้ บั เสยี งตอบรบั และความสาิ เรจ็ อยา่ งงดงามนา่ ชนื่ ชม ดว้ ย ความทเี่ ปน็ แบรนดเ์ ครอื่ งหนงั คณุ ภาพพรเี มยี มสญั ชาตไิ ทย ทมี่ ปี ระวตั ศิ าสตรก์ ารทาิ งานในแวดวงเครอื่ งหนงั มายาวนาน รว่ ม 30 ปี กอ่ นทจี่ ะนาิ จดุ เดน่ และความชาิ่ ชองในงานชา่ ง ฝีมือชั้นสูงมาต่อยอดเป็นแบรนด์เครื่องหนัง PELLEVAH ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เน้นหนังแบบเอ็กโซติกเปี่ยมเสน่ห์น่า หลงใหล ผสมผสานมากบั การออกแบบดไี ซนแ์ ละตดั เยบ็ ทดี่ ู นอ้ ยแตม่ าก เรยี บแตโ่ ก้ งดงามเหนอื กาลเวลา เหมาะกบั ถอื ใช้ไดต้ งั้ แต่เชา้ จรดคิ่าคืน เข้าไดก้ บั เสื้อผา้ หลากสไตลแ์ ละ หลายวาระโอกาส จงึ กลายเปน็ 'IT BAG' คกู่ ายของดาราและ เซเลบไทยคนดงั หลายคน ไมว่ า่ จะเปน็ ชมพ-ู่ อารยา เอ ฮารเ์ กต็ , แอน ทองประสม และแตว้ -ณฐพร เตมรี กั ษ์ จากความสิาเร็จดังกล่าว จึงต่อยอดมาสู่แฟล็กชิพ

สโตรแ์ หง่ ที่ 2 ณ โรงแรมอนนั ตรา สยาม กรงุ เทพฯ โดยถอื เอาฤกษง์ ามยามดี วนั ที่ 8 เดอื น 8 ปี 2018 เปน็ วนั เปดิ ทาิ การ อยา่ งเปน็ ทางการวนั แรก โดยชอ็ ปสาขา 2 ทโี่ รงแรมอนนั ตรา นน้ั ออกแบบภายใตค้ อนเซป็ ตโ์ มเดริ น์ สไตล์ ทเี่ นน้ ความเรยี บ หรู ดทู นั สมยั ใหค้ วามรสู้ กึ สบายเมอื่ เขา้ มาเลอื กชมสนิ คา้ ภายในรา้ น และแนน่ อนวา่ สาวๆ สาวกเครอื่ งหนงั เอก็ โซตกิ จะไดพ้ บกบั คอลเลก็ ชนั่ เครอื่ งหนงั อนั หลากหลาย พรอ้ มดว้ ย เอก็ ซค์ ลซู ฟี คอลเลก็ ชนั่ จากแบรนด์ PELLEVAH อยา่ งตนื่ ตา ตนื่ ใจ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.