OK! View

ชอื่ื่ เสยี ง ความรกั และความสา� เรจ็ อนั ทว่ มทน้ กบั กวา่ 3 ทศวรรษในวงการ ของดวิิ า่่ ตลอดกาลเจนนเิ ฟอร์ โลเปซ

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

Viva la J.Lo ชอื่ื่ เสยีี ง ความรกัั และความสา� เรจ็ อนั ทว่ มทน้ กบั กวา่ 3 ทศวรรษในวงการของดวิ า่ ตลอดกาลเจนนเิ ฟอร์ โลเปซ

มีี คนดัังสัั ก กี่ี่ คนที่ี่ท��ำงำนแทบ ทกุ อยำ่ งในวงกำรและประสบควำม สำ� เรจ็ แตห่ นงึ่ ในนนั้ คอื เจนนเิ ฟอร์ โลเปซ ดวิ ำ่ สำวเชอื้ สำยเปอรโ์ ตรโิ กวยั 49 ปี เพรำะตลอด ระยะเวลำกวำ่ 30 ปใี นวงกำรบนั เทงิ เจนนเิ ฟอร์ ท�ำให้เรำร้องว้ำวกับควำมสำมำรถหลำกหลำย เธอเปน็ ทงั้ นกั รอ้ ง นกั แสดง เอน็ เตอรเ์ ทนเนอร์ โปรดวิ เซอร์ คอมเมนเตเตอร์ ฯลฯ เรยี กไดว้ ำ่ ไม่เคยปล่อยให้ตัวเองว่ำง ทั้งยังดูมีควำมสุข มนั่ ใจ และสนกุ กบั ชวี ติ ในทกุ ๆ วนั หำกเมอื่ ตดั ภำพมำทชี่ วี ติ สว่ นตวั เธอเปน็ คณุ แมท่ แี่ สน น่ำรักให้แก่ลูกฝำแฝดที่เกิดกับอดีตสำมีมำร์ค แอนโธนี ได้อย่ำงไม่ขำดตกบกพร่อง ขณะ เดียวกันก็ยังแบ่งเวลำไปเติมควำมหวำนกับ อเลก็ ซ์ รอ็ ดรเิ กซ แฟนหนมุ่ มำดแมนแสนอบอนุ่ อดตี นกั กฬี ำเบสบอลชอ่ื ดงั รวมทงั้ ดแู ลตวั เอง ใหส้ วยเซก็ ซี่ ออรำ่ พงุ่ ขนึ้ ทกุ วนั ทกุ เรอ่ื งของเธอ ล้วนท�ำให้เรำทึ่งกับพลังของสำวแกร่งคนนี้ ผู้เชื่อมั่นว่ำพลังของควำมรักและควำมฝันจะ ผลกั ดนั ใหท้ กุ อยำ่ งในชวี ติ เปน็ ไปไดเ้ สมอ

Dancing

Is My Passion สงิ่ หนงึ่ ทเี่ จนนเิ ฟอรอ์ นิ หนกั มากมาตงั้ แตเ่ ดก็ ยงั คงหลงใหล และมคี วามสขุ ทไี่ ดท้ า� จนถงึ ทกุ วนั นกี้ ค็ อื การเตน้ สาวคนดงั เปน็ ทรี่ จู้ กั ในฐานะสมาชกิ นกั เตน้ ของ The Fly Girls ใน Living in Color ซรี สี ส์ เกตชค์ อมเมดยี้ อดนยิ มชว่ งยคุ ตน้ 90 และ กอ่ นโดง่ ดงั เปน็ ซเู ปอรส์ ตาร์ เจนนเิ ฟอรย์ งั เคยเปน็ แดนเซอร์ ใหก้ บั ศลิ ปนิ ดงั อยา่ งบอยแบนดว์ ง New Kids on the Block และเจเนต็ แจค็ สนั มาแลว้ !

J.Lo’s Acting Roles อกี หนงึ่ บทบาททที่ า� ใหช้ อื่ ของเจนนเิ ฟอร์ โลเปซ เขา้ ไปอยู่ ในลสิ ตส์ ตารฮ์ อลลวี ดู คอื การเปน็ นกั แสดง เธอเรมิ่ มผี ลงาน ตงั้ แตป่ ลายยคุ 80 จนถงึ ปจั จบุ นั มงี านหนงั รวมพากยเ์ สยี ง ในหนงั มากถงึ 32 เรอื่ ง! รวมทงั้ ผลงานซรี สี แ์ ละรายการทาง โทรทศั นอ์ กี 11 เรอื่ ง แตห่ นงั ทส่ี รา้ งชอื่ ใหเ้ จนนเิ ฟอร์ สว่ นใหญ่ เปน็ หนงั โรแมนตกิ คอมเมดี้ เชน่ The Wedding Planner, Maid in Manhattan, Shall We Dance?, The Back-Up

Plan ฯลฯ ส่วนซีรีส์ดังๆ ก็เช่นซีรีส์ดราม่าอาชญากรรม Shades of Blue ทเี่ พงิ่ จบไปเมอื่ เดอื นสงิ หาคม

She’s Always

Jenny from the Block เจนนเิ ฟอรม์ งี านเพลงทงั้ หมด 8 อลั บมั้ ไดแ้ ก่ On the 6,

J.Lo, This Is Me...Then, Rebirth, Como Ama una Mujer,

Brave, Love? และ A.K.A. ซง่ึ อลั บมั้ ลา่ สดุ ออกมาในปี2014

เพลงดงั ๆ นนั้ กเ็ พยี บอยู่ เชน่ “If You had My Love”, “Waiting for Tonight”, “Love Don’t Cost a Thing”, “I’m Real”, “Ain’t It Funny”, “All I Have”, “On the Floor” ซงึ่ เพลงหลงั เธอไดพ้ ติ ตบ์ ลู ล์ แรป็ เปอรเ์ ชอื้ สายควิ บามาฟเี จอรงิ ดว้ ย และกลายเปน็ เพลงแดนซย์ อดฮติ และตอ้ งไมล่ มื อกี หนงึ่ เพลงฮติ “Jenny from the Block” เพลงฮปิ ฮอปอารแ์ อนดบ์ ี แบบโอลดส์ คลู ทชี่ วนใหโ้ ยกตวั ตาม พรอ้ มเนอื้ หาทบ่ี อกเรา วา่ ไมว่ า่ จะมชี อื่ เสยี งหรอื เงนิ ทองมากแคไ่ หน แตเ่ ธอกจ็ ะยงั คงเปน็ เธอคนเดมิ ไมล่ มื รากเหงา้ ของความเปน็ ละตนิ และ ไม่ลืมว่าเธอเติบโตมาในย่านเดอะบรองซ์ของนิวยอร์ก ตน้ กา� เนดิ ของดนตรฮี ปิ ฮอป

Las Vegas

Residency ตั้งแต่ปี 2016 จนถึงปลายเดือน กนั ยายนปนี ี้ ซเู ปอรว์ แู มนอยา่ งเจโล มคี อนเสริ ต์ Jennifer Lopez: All I Have ทลี่ าสเวกสั แบบมาราธอนถงึ 130 โชว์เลยทีเดียว ซึ่งนี่นับเป็น คอนเสริ ต์ ใหญค่ รงั้ ที่ 2 ของเธอ หลงั เคย มีทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก Dance Again World Tour ในปี 2012

The Ex-Factors หลายสบิ ปที ผี่ า่ นมา เจนนเิ ฟอรม์ ขี า่ วอนิ เลฟิ กบั หนมุ่ คนดงั ตา่ งสไตลห์ ลายคน ไมว่ า่ จะแรป็ เปอรร์ นุ่ ใหญพ่ .ี ดดิ ดี้ หรอื นกั แสดงหนมุ่ เบน แอฟเฟลค ในชว่ งทกี่ า� ลงั เปน็ หนมุ่ หลอ่ สดุ ฮอตของวงการ เธอเคยผา่ นการแตง่ งานมา 3 ครงั้ กบั โอฮานี โนอา, ครสิ จดั ด์ และมารค์ แอนโธนี โดยรายหลงั นี้ เจนนิเฟอร์มีพยานรักฝาแฝดชายหญิงชื่อแม็กซ์กับเอ็มมี่ ดว้ ยกนั กบั เขา และทกุ วนั นที้ ง้ั คกู่ ย็ งั คงชว่ ยกนั ดแู ลลกู ๆ และ เปน็ เพอื่ นทดี่ ตี อ่ กนั อยู่

Love of My Life เจนนิเฟอร์สนุกกับการท�างานเสมอ และที่เธอท�าไปก็เพื่อ ความสขุ ของตวั เองและแมก็ ซก์ บั เอม็ มี่ ฝาแฝดชายหญงิ สดุ ทรี่ กั วยั 10 ปขี องเธอ เจนนเิ ฟอรบ์ อกวา่ การเปน็ แมค่ อื บทบาท

ที่เปลี่ยนชีวิตและเติมเต็มเธอให้มี ความสขุ อยา่ งแทจ้ รงิ เพลงหนงึ่ ของ เธอคอื เพลง “I Hope You Dance” ซงึ่ สตารส์ ดุ ฮอตบอกวา่ ขอมอบเพลง นใ้ี หล้ กู ๆ “ลกู ๆ รดู้ วี า่ ฉนั รอ้ งเพลงนี้ ให้เขา และฉันก็หวังว่าเขาจะใช้ชีวิต อยา่ งมคี วามสขุ ในทกุ ๆ วนั ”

J-ROD ไมเ่ พยี งแตป่ ระสบความสา� เรจ็ เรอ่ื งผลงานการแสดงและการ รอ้ งเพลงเทา่ นนั้ แตต่ อนนหี้ วั ใจของเจนนเิ ฟอรย์ งั เปน็ สชี มพู หวานแหวว หลงั ปดิ จอ๊ บรกั กบั แดนเซอรห์ นมุ่ แคสเปอร์ สมารต์ ทรี่ กั ๆ เลกิ ๆ มาเกอื บ 5 ปี ปจั จบุ นั เธอสวตี หวานกบั อเลก็ ซ์ รอ็ ดรเิ กซ หรอื เอ-รอ็ ด อดตี นกั กฬี าเบสบอลมาดเทจ่ ากทมี ดงั New York Yankees ทั้งคู่สตาร์ตรักกันมาตั้งแต่เดือน กมุ ภาพนั ธ์ ปี 2017 ดเู หมอื นนจี่ ะเปน็ ความรกั ในแบบผใู้ หญ่ ที่ท�าให้เจนนิเฟอร์มีความสุข “เราทั้งคู่เป็นผู้ใหญ่กันแล้ว อยากทา� อะไรไปตามจงั หวะชวี ติ ของตวั เอง ใชเ้ วลาไปดว้ ยกนั เรอื่ ยๆ เรามคี วามสขุ กนั มาก ไมอ่ ยากไดอ้ ะไรมากไปกวา่ นี้ อกี ” เจนนเิ ฟอรเ์ ปดิ ใจ

“Listen, I’m Aging”

สวย สตรอง ออรา่ พงุ่ หนกั มาก ดเู ปลง่ ปลงั่ กวา่ ในวยั 30

เสยี อกี ไมน่ า่ เชอื่ วา่ ตอนนเี้ จนนเิ ฟอรอ์ ายุ 49 ปี จะแตะเลข 5 ในปี 2019! แตส่ าวคนดงั กไ็ มซ่ เี รยี สกบั อายทุ เี่ พมิ่ มากขนึ้ “วนั หนงึ่ ฉนั ตอ้ งแกอ่ ยดู่ ี มนั เปน็ เรอ่ื งทตี่ อ้ งเกดิ ขนึ้ อยแู่ ลว้ ฉนั กเ็ หมอื นบรรดาแมๆ่ คนอนื่ นนั่ ละ่ เราตอ้ งทา� งาน เลยี้ งลกู และก็ดูแลตัวเองไปด้วย ฉันพยายามท�าแต่ละวันให้ดีที่สุด ไม่อยากวิตกกังวลมากเกินไป จงเป็นตัวของตัวเองและรัก ตวั เองอยา่ งแทจ้ รงิ ถา้ คณุ ไมร่ กั ตวั เอง คณุ กค็ งรกั คนอนื่ ไมไ่ ด้ และฉนั คดิ วา่ ในฐานะผหู้ ญงิ บางครงั้ เรามกั ลมื ทจี่ ะรกั ตวั เอง บอ่ ยๆ”

Fit & Fabulous ถา้ ลองสงั เกต จะรสู้ กึ เหมอื นเราวา่ ทกุ วนั นดี้ วิ า่ ละตนิ สตรอง กวา่ ทเี่ คย เพราะแบง่ เวลาไปฟติ รปู รา่ งใหเ้ ฟริ ม์ แขง็ แรง และ ท�าให้เธอรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเสมอ จนกลายเป็นว่าตอนนี้ หนุ่ ของสาวมนั่ กน้ เดง้ ดฟู ติ ทกุ สว่ นสดั และเซก็ ซกี่ วา่ เดมิ หลาย เทา่ เจนนเิ ฟอรบ์ อกวา่ รกั การออกกา� ลงั กาย ชอบเตน้ กนิ อาหารคลนี ดมื่ นา�้ ราววนั ละ 3 ลติ ร และ ปรารถนาทจี่ ะมสี ขุ ภาพทดี่ี่ แีี ละมคีี วามสขุุุ เธอตงั้ ปณธิ านวา่ จะไมป่ ลอ่่ ยใหต้้ ารางงาน แนน่ ๆ มาทา� ใหเ้ ธอรสู้ กึ ออ่่ นลา้้ หมดแรง แต่จะเปลี่ยนมันเป็นแรงผลัักดัันให้้ ตวั เองออกกา� ลงั กายเพอื่ื่ ใหร้้ า่ งกาย แข็งแรงขึ้นและมีรูปร่่างที่ี่ดีีที่ี่สุุุด ใหไ้ ด้ เรยี กไดว้ า่ เปน็ อกี หนงึ่ึ่ คนดงัั ทอี่ นิ สไปรส์ าวๆ ทวั่ โลกใหล้้ กุุ ขนึ้ึ้ มาออกกา� ลงั กาย เพอื่ ผลกัั ดนัั ตวัั เองใหด้้ ดูู ีี ทสี่ ดุ และมสี ขุ ภาพแขง็ แรง

Fighting for Human Rights

ดวิ า่ ละตนิ ใหค้ วามสา� คญั กบั สทิ ธแิ ละความ เท่าเทียมกันของผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุก สผี วิ มาตลอด ปี 2016 เจนนเิ ฟอรเ์ ปน็ หนงึ่ ในศิลปินที่เขียนจดหมายเปิดผนึกในนาม ของนิตยสาร Billboard ไปยังรัฐสภา สหรัฐอเมริกา เพื่อเรียกร้องให้มีกฎหมาย ควบคมุ อาวธุ ปนื อยา่ งจรงิ จงั นอกจากนเี้ ธอยงั มผี ลงาน เพลง "Love Make the World Go Round" และ “Hands” รว่ มกบั เพอื่ นศลิ ปนิ เพอื่ นา� รายไดไ้ ปชว่ ยเหลอื เหยอ่ื ผเู้ คราะห์ รา้ ยจากเหตกุ ราดยงิ ทไี่ นตค์ ลบั เกยใ์ นเมอื งออรแ์ ลนโด เดอื น มนี าคมปนี ี้ เธอรว่ มเปน็ สว่ นหนงึ่ ใน Me Too Movement ความเคลื่อนไหวระดับนานาชาติที่ต่อต้านการคุกคามและ ลว่ งละเมดิ ทางเพศ สนบั สนนุ ใหผ้ หู้ ญงิ ในวงการตา่ งๆ กลา้ พดู ถงึ การถกู ปฏบิ ตั ทิ ไี่ มเ่ ปน็ ธรรม โดยเจนนเิ ฟอรเ์ ปดิ เผยวา่ ช่วงแรกๆ ที่เข้าวงการ เธอเองก็เคยถูกผู้ก�ากับรายหนึ่ง คุกคามทางเพศเช่นกัน โดยเขาขอให้เธอถอดเสื้อออก นอกจากนเี้ ธอยงั สนบั สนนุุุ การเคลอื่ นไหวTime’sUpทมี่ สี าว คนดงัั ฮอลลวีี ดููู เปน็็ หวัั เรยี่ วหวั แรง หลงั เกดิ คดลี ว่ งละเมดิ สดุุ ออื้้ื ฉาวของฮารว์ ยี ์ ไวนส์ เตน อดตี โปรดวิ เซอร์ ผทูู้้ รงอทิิ ธพิิ ลในวงการฮอลลวี ดู

Lopez Family Foundation ความจติิ ใจงามของเจนนเิ ฟอรย์ งั ไมห่ มดเพยี ง เท่่านั้ั้น เมื่ื่อเธอกัับลินดา ผู้เป็นน้องสาว ยังได้ จดัั ตง้ัั้ องคก์์ รการกศุุ ลชอื่่ื LopezFamilyFoundationขนึ้ ในปีี 2009 โดยเนน้้ ชว่่ ยเหลอื ทางดา้ นสขุ ภาพแกเ่ ดก็ และ ผููู้้หญิิงที่ี่ยากไร้้ในอเมริิกา รวมถึงปานามาและเปอร์โตริโก ทั้้ังเธอยัังสร้้างศูููนย์์สุุุขภาพเด็กท่ี Montefiore Medical Center ในเดอะบรองซด์์ ว้้ ย นอกจากนเี้ จนนเิ ฟอรย์ งั มสี ว่ นรว่ ม ในโครงการและมลูู นธิิ อิิ นืื่่ ๆ ในการสนบั สนนุ เดก็ หญงิ และ World of Dance รายการประกวดเต้น ที่เจนนิเฟอร์นั่งแท่นโปรดิวเซอร์ และกรรมการ ท�าให้เธอฟินกับ พลังและแพสชั่นอันท่วมท้น ของผู้เข้าแข่งขันได้เสมอ

ผหู้ ญงิ ทว่ั โลก ทงั้ ดา้ นการศกึ ษา สขุ ภาพ และการตอ่ ตา้ น ความรนุ แรง ปี 2017 เธอบรจิ าคเงนิ 1 ลา้ นดอลลารใ์ หแ้ ก่ ผู้ประสบภัยเฮอร์ริเคนเออร์มาและเฮอร์ริเคนมาเรียใน เปอรโ์ ตรโิ ก ทงั้ ยงั รว่ มกบั มารค์ แอนโธนี อดตี สามี ทา� โครงการ ชว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบภยั ซงึ่ มคี นดงั มารว่ มจอยมากมาย และ ระดมทนุ ไดม้ ากกวา่ 35 ลา้ นดอลลาร!์

World of Dance นอกจากจะเคยเป็นหนึ่งในกรรมการของรายการประกวด รอ้ งเพลงยอดนยิ ม American Idol ในปี 2011-2012 และ 2014-2016 ลา่ สุดเจนนิเฟอร์ยังเป็นผ้สู ร้างและเป็นหน่งึ ใน กรรมการของรายการประกวดเตน้ นอ้ งใหมส่ ดุ มนั ส์ World of Dance ซงึ่ เรมิ่ มมี าตงั้ แตป่ ี 2017 กระแสตอบรบั ถอื วา่ ดี มากๆ นบั เปน็ อกี หนงึ่ รายการทที่ า� ใหเ้ จนนเิ ฟอรไ์ ดป้ ลมื้ ปรมิ่ กบั การเหน็ ผคู้ นมากมาย มาโชวท์ กั ษะการเตน้ ทห่ี ลากหลาย และเปย่ี มดว้ ยแพสชนั่ อนั ทว่ มทน้

Second Act ขนึ้ โชวค์ อนเสริ ต์ เปน็ กรรมการในรายการเรยี ลลติ ี้ หรอื เลน่ ซรี สี ท์ างโทรทศั น์ อาจยงั ไมพ่ อสา� หรบั เซเลบสดุ สตรอง ลา่ สดุ เดือนธันวาคมนี้ เจนนิเฟอร์กลับมาเล่นหนังโรแมนติก คอมเมดอี้ กี ครงั้ กบั Second Act หนงั ทเี่ ลา่ เรอ่ื งของมายา (เจนนเิ ฟอร์ โลเปซ) ผหู้ ญงิ ทเี่ กง่ ฉลาด และมปี ระสบการณ์ ในงานมายาวนาน แตข่ าดการศกึ ษาในสถาบนั ทสี่ งู ทา� ให้ เธอตอ้ งถกู ปฏเิ สธจากบรษิ ทั ยกั ษใ์ หญห่ ลายครงั้ แตค่ รงั้ นจี้ ะ เปลยี่ นไป เมอื่ เพอื่ นๆ จดั การอพั เกรดเรซเู มข่ องเธอใหมใ่ ห้ จดี๊ จา๊ ดกวา่ เดมิ แมจ้ ะเขา้ ไปทา� งานดว้ ยคา� โกหก แตเ่ ธอกา� ลงั จะพสิ จู นต์ วั เองใหท้ กุ คนรวู้ า่ เธอเองกม็ ดี ไี มแ่ พใ้ ครเหมอื นกนั

Production Company สาวคนดงั ทมี่ าพรอ้ มทศั นคตมิ นั่ ใจยงั มบี รษิ ทั โปรดกั ชนั่ ของ ตวั เองชอื่ Nuyorican Productions โดยเธอเปน็ หนงึ่ ในผกู้ อ่ ตงั้ มาตงั้ แตป่ ี 2001 บรษิ ทั ของเธอผลติ ภาพยนตร์ ซรี สี ์ และ รายการทางโทรทศั นม์ ากมาย เชน่ หนงั ทรลิ เลอร์ The Boy

Next Door, Second Act ซรี สี ด์ รามา่ อาชญากรรม Shades of Blue, รายการเรยี ลลติ ี้ ¡Q'Viva! The Chosen, World of

Dance สว่ นปหี นา้ ยงั เตรยี มมผี ลงานซรี สี ด์ รามา่ ครอบครวั

Good Trouble อกี ดว้ ย

Viva la Diva ทุกวันนี้เจนนิเฟอร์คือคนบันเทิงที่ประสบความส�าเร็จอย่าง ทว่ มทน้ ดว้ ยทรพั ยส์ นิ ทนี่ า่ จะแตะทกี่ วา่ 400 ลา้ นดอลลาร์ จากการเป็นนักร้อง นักแสดง นักธุรกิจ และคนดังผู้ทรง อทิ ธพิ ลระดบั โลก รวมทงั้ ยงั เปน็ คนดงั ทกี่ รยุ ทางในหลายๆ เรอื่ งใหแ้ กผ่ คู้ นทมี่ เี ชอ้ื สายละตนิ ไมแ่ ปลกทเี่ จนนเิ ฟอรจ์ ะขนึ้ แทน่ ไอดอลของชาวอเมรกิ นั และชาวละตนิ ทวั่ โลก เธอเปน็ ตวั อยา่ งทดี่ ขี องการกา้ วตามความฝนั และท�าสงิ่ ทรี่ กั แมไ้ มไ่ ด้ เกดิ ในครอบครวั ทมี่ คี วามพรอ้ มในทกุ ๆ ดา้ น เจนนเิ ฟอรย์ งั เป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์เชื้อสายละตินคนแรกที่ได้รับรางวัล Michael Jackson Video Vanguard Award จากงาน MTV Video Music Awards ในปนี ี้ หลงั มกี ารมอบรางวลั นมี้ า ตงั้ แตป่ ี 1984 อกี ดว้ ย “จงมศี รทั ธา ฝนั ใหไ้ กล และคดิ ใหญ่ เขา้ ไว้ ระลกึ ไวเ้ สมอวา่ ทกุ อยา่ งเปน็ ไปได”้ มาวนั นเี้ จนนเิ ฟอร์ ยงั คงมองไปขา้ งหนา้ แตเ่ มอื่ มองยอ้ นกลบั มา เธอกย็ งั บอก ตวั เองไดอ้ ยา่ งภาคภมู ใิ จวา่ “ไมว่ า่ ชวี ติ ฉนั จะเดนิ ไปทางไหน แตฉ่ นั รดู้ วี า่ ตวั เองมาจากทใ่ี ดเสมอ”

Second Act ผลงาน จอเงินเรื่องล่าสุด ของดิว่าคนดัง

เจนนิเฟอร์กับเอ-ร็อด แฟนหนุ่มมาดแมน แสนอบอุ่น

แม็กซ์กับเอ็มมี่ ลูกฝาแฝดสุดที่รัก วัย 10 ขวบของเจนนิเฟอร์

การเต้นและขึ้นโชว์บนเวที สร้างความสุขให้ชีวิตของ เจนนิเฟอร์ได้เสมอ

ตารางงานจะแน่น แค่ไหน แต่เจนนิเฟอร์ ก็ขยันฟิตหุ่นให้ สตรองตลอด!

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.